Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

81 11 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:16

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Hân ng d n : Ths Nguy n Th Mai Linh H I PHÒNG 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÍNH TỐN THI T K H TH NG X C TH I NHÀ MÁY CH BI N TH Y S N CÔNG SU T 1000M3/ KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Hân ng d n : Ths Nguy n Th Mai Linh H I PHÒNG 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Th Hân Mã SV: 1212402019 L p: MT1601 Ngành: K thu T tài: Tính tốn thi t k h th ng x th y s n công su t 1000m3 ng c th i Nhà máy ch bi n NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p tài t t nghi p NG D CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Th Mai Linh H c hàm, h c v : Th ng N i du ng i h c Dân L p H i Phòng ng d n: Tính tốn thi t k h th ng x c th i Nhà máy ch bi n th y s n công su t 1000m3 ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ng Yêu c u ph c ã nh n nhi m v mv Sinh viên ng d n Nguy n Th Hân Ths Nguy n Th Mai Linh H i Phòng, Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B NG D N Tinh th c ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lu n, th c ti n, tính tốn s nhi m v li m c a cán b tài t t nghi p: ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) Ths Nguy n Th Mai Linh L IC c tiên, em mu n g i l c t i th n Th Mai Linh Khoa K thu i h c Dân l p H i Phòng, ng d n ch b o em t n tình su t trình làm khóa lu n t t nghi p nh ng, nh ng tài li ng viên, khích l t khóa lu n t t nghi p Em xin g i l n t t c th ng tồn th th y em su t khóa h c t H i Phòng il ic ,b ng viên t u ki em su t trình h c làm khóa lu n Cu i th có h n nên khóa lu n c a em không tránh kh i nh ng thi u xót r c th y giáo b n khóa lu c hồn thi Em xin chân thành c H i Phòng, ngày tháng Sinh viên Nguy n Th Hân M CL C U T NG QUAN 1.1 T ng quan v ngành l ch s th gi i Vi t Nam a.Ngành th y s n th gi i b.Ngành th y s n Vi t Nam .2 1.2.Nguyên li u ch bi n th y s n 1.3 Công ngh ch bi n th y s n Vi t Nam a Công ngh ch bi n th y s nh .6 b Công ngh ch bi n s n ph m cá h p c Công ngh ch bi c m m m m lo i 1.4 Hi n tr ng ngành ch bi n th y s n Vi t Nam a.Hi n tr ng v khí th i b Hi n tr ng v ch t th i r n .9 c Hi n tr ng v c th i 10 M 1.5 ng c c th i ngành ch bi n th y s c 11 C TH I 13 c 13 a c 13 b l ng 14 n n i 14 hóa 15 a ông t keo t 15 b H p ph 16 c.T i ion .16 hóa h c .17 a Trung hòa 17 b Q trình oxi hóa- kh 17 c Kh trùng 18 sinh h c 18 a.X hi u khí 18 b.X k khí 20 XU T L A CH N CÔNG NGH X C TH I NHÀ MÁY CH BI N TH Y S N 22 l a ch n công ngh x c th i nhà máy ch bi n th y s n 22 3.2 Các thông s thi t k yêu c u x 22 a c th i c l a ch n thi t k .22 b Yêu c u x 23 xu t x 24 a 24 b 26 c Phân tích l a ch 27 TÍNH TỐN THI T K 29 4.1 Song ch n rác 29 4.2 B u hòa 32 4.3 B n n i .35 4.4 B UASB 37 4.5 B Aeroten 46 4.6 B l ng .55 4.7 Kh c th i, tính tốn b ti p xúc 59 4.8 B nén bùn 61 4.9 Máy ép bùn l 63 TÍNH TỐN KINH T 65 d ng 65 5.2 Chi phí v n hành h th ng 66 a ng hóa ch c c p x d ng .66 b n 66 c Chi phí nhân công 67 d Chi phí b ng máy móc thi t b 67 e Giá thành x 1m3 c th i 65 K T LU N VÀ KI N NGH 68 TÀI LI U THAM KH O .69 DANH M C B NG B B B B B B B B B B B B B B B ng 1.1.Thành ph c th i công ty ch bi n th y s n Seapimex ng 1.2.Thông s c th i ngành ch bi n th y s n .9 ng 3.1 Các thông s u vào c a nhà máy ch bi n th y s n 22 ng 4.1 Các thông s c a song ch n rác tính tốn thi t k 31 ng 4.2 Các thơng s tính tốn thi t k b u hòa 34 ng 4.3 Các thông s thi t k c b n n i 36 ng 4.4 Các thơng s tính tốn thi t k b UASB .44 ng 4.5.Các kích th n hình c a b Aeroten xáo tr n hồn tồn 47 ng 4.6 u hòa c a Aeroten xáo tr n hồn tồn .54 ng 4.7 Các thơng s tính tốn thi t k b l ng .59 ng 4.8 Các thông s tính tốn thi t k b ti p xúc 61 ng 4.9 Các thông s tính tốn thi t k b nén bùn 63 ng 5.1 B ng tính tốn chi phí xây d ng cơng trình 65 ng 5.2 B ng tính tốn chi phí thi t b 65 ng hóa ch t c n dùng 66 ... 18 lý sinh h c 18 a.X lý hi u khí 18 b.X lý k khí 20 XU T L A CH N CÔNG NGH X C TH I NHÀ MÁY CH BI N TH Y S N 22 l a ch n công ngh x c th i nhà máy ch... bi n N c x lý ho c x lý không tri s nguyên nhân gây ô nhi m ngu n ti p nh ng tiêu c is ng Xu t phát t th c ti , tài: Tính tốn thi t k h th ng x lý c th i nhà máy ch bi n th y s n công su t 1.000m3... Ngành: K thu T tài: Tính tốn thi t k h th ng x th y s n công su t 1000m3 ng c th i Nhà máy ch bi n NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến thủy sản công suất 1000m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay