Hỗ trợ nhân đạo của LHQ ứng phó thảm họa thiên nhiên (2000 2015 (tt)

23 26 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:13

... hỗ trợ nhân đạo LHQ ứng phó với THTN Chương 3: Hệ thống thiết chế chế điều phối hỗ trợ nhân đạo LHQ ứng phó với THTN (2000- 2015) Chương 4: Đánh giá hỗ trợ nhân đạo LHQ ứng phó với THTN (2000- 2015)... hoạt động hỗ trợ nhân đạo Liên hợp qu ốc ứng phó với thảm họa thiên nhiên (2000- 2015) 3.4.1 Hỗ trợ nhân đạo LHQ sau sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 3.4.2 Phối kết hợp LHQ ASEAN ứng phó với THTN... đ ộng HTNĐ LHQ năm CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VÀ CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA LIÊN HỢP QUỐC ỨNG PHÓ VỚI THẢM HỌA THIÊN NHIÊN (2000- 2015) 3.1 Những chuyển biến hỗ trợ nhân đạo sau năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hỗ trợ nhân đạo của LHQ ứng phó thảm họa thiên nhiên (2000 2015 (tt) , Hỗ trợ nhân đạo của LHQ ứng phó thảm họa thiên nhiên (2000 2015 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay