Nghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía (Khóa luận tốt nghiệp)

64 9 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:12

Nghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míaNghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Thùy Trang ng d n : ThS Ph m Th Minh Thúy H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U X S V T LI U H P PH CH T O T KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi C B NG MÍA NG : Nguy n Th Thùy Trang ng d n : ThS Ph m Th Minh Thúy H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang Mã SV: 1212301018 L p: MT1601 Ngành: K thu ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lu n, th c ti n, s li u c n tính toán b n v ): - Ch t o v t li u h p ph t mía - Tìm y u t t Các s li u c n thi p ph s t c a v t li u h p ph thi t k , tính tốn: - S li u th c nghi gian h p ph , kh n q trình thí nghi ng v t li u h p ph , t i tr ng h p ph , gi i h m th c t p t t nghi p Phòng thí nghi i h c Dân l p H i Phòng i CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Ph m Th Minh Thúy H c hàm, h c v : Th c s i h c Dân l p H i Phòng N ng d n: Nghiên c u x s c b ng v t li u h p ph ch t o t mía ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v tài t t ngi c giao ngày 16 tháng Yêu c u ph 2016 c ngày tháng n nhi m v mv Sinh viên ng d n Nguy n Th Thùy Trang ThS Ph m Th Minh Thúy H i Phòng, ngày tháng HI NG N H U NGH CÁN B Tinh th NG D TÀI T T NGHI P c - tài t t ngi p: , ch u khó h c h i, tích c c nghiên c u tài li u ph c v cho q trình làm khóa lu n t t nghi p - S p x p th i gian h p lý, làm vi c khoa h c ánh giá ch nhi m v ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t tài t t nghi p m t lu n, th c ti n, tính tốn s li u ): - t yêu c u c a m t khóa lu n t t nghi p m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H i Phòng, ngày tháng Cán b m 2016 ng d n (H tên ch ký) ThS Ph m Th Minh Thúy L IC V i lòng bi c em xin chân thành c tài t Ph m Th Minh ng d n em su t trình em th c hi n tài khóa lu n il ic i t t c th y cô khoa K thu t mơi ng tồn th th y em su t khóa h c t ng H i Phòng cg il ic t u ki ib ng viên em vi c hoàn thành khóa lu n Do h n ch v th hi u bi không tránh kh i thi u sót Em r t mong nh c a th b tài nghiên c u c s ch b c hoàn thi Em xin chân thành c H Sinh viên Nguy n Th Thùy Trang M CL C U M NG QUAN 1.1 c b i kim lo i n ng c s ô nhi m ngu c 1.1.1.Vai trò c c kim lo i n ng 1.1.2.Tình tr ng nhi 1.1.3 M t s ngu n gây ô nhi m kim lo i n ng 1.1.3.1 Ho ng khai thác m 1.1.3.2 Công nghi p m 1.1.3.3 Công nghi p s n xu t h p ch 1.1.3.4 Quá trình s n xu c thu c nhu m 1.1.3.5 Công nghi p luy n kim 1.1.4 Quy chu n k thu t qu c gia v c th i công nghi p (QCVN 40:2011/BTNMT)] 1.1.4.1 Ph u ch nh ng áp d ng 1.1.4.3 Gi i thích thu t ng nh k thu t 1.2 ng c a kim lo i n 1.2.1 Tác d ng sinh hóa c a kim lo i n ng s c kh i v i n i 11 ng 11 1.2.2 ng c a m t s kim lo i n ng s c kh e i 12 1.2.2.1 ng c a Chì] 12 1.2.2.2 ng c a Crom 14 1.2.2.3 ng c a Cadimium 15 1.2.2.4 ng c a K m] 16 1.2.2.5 ng c 1.2.2.6 ng c a Mangan 19 ng 18 1.2.2.7 ng c a Niken 20 1.2.2.8 ng c a S t 21 1.3 M t s ngu c b ô nhi m kim lo i n ng 23 t t a 23 i ion 23 n hóa 24 24 c 24 p ph 25 1.3.6.1 Hi ng h p ph 25 1.3.6.2 H p ph c 26 ng h c h p ph 27 1.3.6.4 Cân b ng h p ph 1.4 M t s ng nhi t h p ph 27 ng kim lo i 32 tích 32 c quang 33 1.4.2.1 Nguyên t c 33 1.4.2.2 ng b ng tr c quang 34 1.5 Gi i thi u v v t li u h p ph 35 1.5.1 M t s ng nghiên c u s d ng ph ph m nông nghi p làm v t li u h p ph 35 1.5.2 Gi i thi u v mía 36 C NGHI M 39 2.1 D ng c hóa ch t 39 2.1.1 D ng c 39 2.1.2 Hóa ch t 39 nh s t 39 2.2.1 Nguyên t c 39 2.2.2 Trình t phân tích 40 ng chu n c a s t 40 2.3 Xây d 2.4 Ch t o v t li u h p ph t mía 41 p ph c a nguyên li u v t li u h p ph 41 2.5 Kh o sát kh 2.6 Kh o sát y u t n kh p ph c a v t li u h p ph 41 t cân b ng h p ph 41 2.6.1 Kh o sát th 2.6.2 Kh o sát ng c a kh 2.6.3 Kh o sát ng c n trình h p ph 42 ng v t li n kh p ph c a v t li u 42 cân b ng 42 2.6.4 S ph thu c t i tr ng vào n 2.6.5 Kh o sát kh i h p tái sinh c a v t li u h p ph 43 2.6.5.1 Kh o sát kh i i h p 43 2.6.5.2 Kh o sát kh 43 T QU VÀ TH O LU N 44 p ph c a nguyên li u v t li u h p ph 44 3.1 Kh o sát kh 3.2 Kh o sát n trình h p ph S t 44 ng c a th 3.3 K t qu kh o sát ng c a kh ng v t li n trình h p ph S t 45 3.4 Kh o sát ng c n trình h p ph S t 47 3.5 Kh o sát s ph thu c t i tr ng h p ph vào n cân b ng c a S t 48 3.6 K t qu kh o sát kh i h p, tái sinh v t li u h p ph 50 K T LU N 51 TÀI LI U THAM KH O 52 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng protein Các polymer có th h p th nhi u ch c bi t ion kim lo i hóa tr hai Các h p ch nh ng thành ph n ho c cho ng có th h p ph kim lo i n ng ng kh i ion c a v t li u B n thân nhóm có kh k tO-H i y u liên c y u Nhi u bi n pháp bi c cơng b oxy hóa nhóm hydroxyl thành nhóm ch c axit ho c sunfo hóa b ng axit sunfuric G ng axit citric Q trình ho t hóa bao g c ngâm v t li u dung d khô, phân t axit citric Ti p theo s y nhi y th m sâu vào mao qu n c a v t li u kho ng 110ºC gi u tiên s chuy n thành d ng anhydrit, ti p theo ph n ng ester hóa x y gi a anhydrit axit nhóm hydroxyl c a xenluloza T i v trí ph n hi n hai nhóm ch c axit có kh i ion So v i bi n pháp bi axit citric có nhi t d ng u ki n ph n n, tác nhân axit c h i, giá thành khơng cao Vì v y nghiên c u này, em s d ng bi n tính mía thành v t li u h p ph Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 38 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng C NGHI M 2.1 D ng c hóa ch t 2.1.1 D ng c - Máy l c June HY - Cân phân tích Adxenture -T s y - nh m c : 50ml, 100ml, 1000ml - Bình nón 250 ml - Buret pipet lo i - Ph u l c gi y l c - M t s d ng c ph tr khác 2.1.2 Hóa ch t - Dung d ch H2SO4 (1:2): Cho 50ml axit H2SO4 c c t - Kali pemanganat KMnO4 0,1N: Hòa tan 0,8g KMnO4 c c t - Axit Oxalic H2C2O4 0,1N: Hòa tan 0,75g H2C2O4.2H2O v cc c c t, nh m c thành 50ml - Dung d ch KSCN 20%: Cân 20g nh m n 100ml - Dung d ch HCl (1:1): Cho 100ml HCl c c t - Dung d ch chu n Fe2+ 0,02mg/ml: Hòa tan 0,0351g (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O cc t2l c oxi hóa b c nh s t 2.2.1 Nguyên t c Toàn b s t m u b kh v d ng s t (III) b ng ph n KMnO4 t (III) ph n ng v i thu c th KSCN thành ph c b m u H s h p th c i màu t l v i ng s t có c sóng 510nm Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 39 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng 2.2.2 Trình t phân tích L y ng m cc ng s t 0,2 mg cho vào bình tam giác có dung tích 250 ml Thêm 2,5ml dung d ch H2SO4 (1:2); 2,5ml dung d ch KMnO4 0,1N r n h p - phút Nh vào h n h p t ng gi t dung d ch Axit Oxalic H2C2O4 ngu i, n u dung d c l c Thu t t c n m t màu cl c r a vào nh m c, thêm 2,5ml dung d ch HCl (1:1), 5ml dung d ch KSCN 20% r i l nh m c t i v ch b 2.3 Xây d ng chu n c a s t c xây d 100ml, l y l c c t ng chu n: Chu n b nh m c có dung tích t m i bình 0, 2, 4, 6, 10ml dung d ch chu n s t có n 20 phân tích B ng 2.1 K t qu STT ng chu n s t Th tích Fe3+ 10 Fe3+ N ABS 0,081 0,180 0,282 0,468 0,02 0,08 0,12 0,20 0.5 y = 2.3696x - 0.0063 R² = 0.9991 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 ng chu n s t Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 40 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng V ng chu n c a s t nh n s t sau trình h p ph có d ng: y = 2,369x 0,006 2.4 Ch t o v t li u h p ph t mía c c t r i nghi n nh , r a b lo i b h ng t nhiên, s y khơ L y 65g mía gi 100º c nguyên li u cho vào lít dung d ch NaOH 0, nhi y ph n mía c c t khu y 30 phút l pl c c t nóng l n 30 y a s ch cho nhi cl n h t ki m (ki m tra b ng gi y ch th ) L y ph n mía cho vào 500 ml axit citric 0,4 M Huy n phù axit citric 48 gi nhi nhi phòng , c l c kh i axit citric, s y khơ 60ºC gi ho t hóa ho c ngâm r a b 120ºC gi V t li u sau c c t gi , l p l i kho ng l n nh m r a h y khô l i qu n l th 2.5 Kh o sát kh ph n ng nhi 60ºC gi B o y n p p ph c a nguyên li u v t li u h p ph so sánh kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph ta ti n - Chu n b bình tam giác dung tích 250 ml - Cho vào bình th nh t 1g nguyên li u bình th hai 1g v t li u h p ph - Thêm vào c bình m i bình 100 ml dung d ch s t chu n n 20 mg/l - L c bình máy l c kho ng th i gian 60 phút, r i ti n hành l c ph u b ng gi y l c - cl cr phân tích 2.6 Kh o sát y u t n kh p ph c a v t li u h p ph 2.6.1 Kh o sát th t cân b ng h p ph Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 41 Khóa lu n t t nghi kh o sát HDL H i Phòng ng c a th t cân b ng h p ph c a v t li n trình h p ph , ta ti - Chu n b bình tam giác có dung tích 250 ml - Cho vào m i bình 1g v t li u h p ph 100 ml dung d ch s t chu n v i n 20 mg/l - L c bình máy l c, kho ng th i gian khác r i ti n hành l c, thu dung d ch l 2.6.2 Kh o sát nh ng c a kh kh o sát ng v t li ng c a kh i l n trình h p ph ng v t li n trình h p ph , ta ti - Chu n b bình tam giác có dung tích 250 ml - Cho vào m i bình l t 0,4; 0,7; 1; 1,5; 1,9; 2,3g v t li u h p ph 100 ml dung d ch s t chu n v i n - u ch nh pH t 20 mg/l n hành l c kho ng th h p ph nh n 2.6.3 Kh o sát ng c kh o sát t cân b ng s t sau x n kh p ph c a v t li u M t nh ng y u t quan tr ng v t li th t bình ng t i kh h p ph c a ng c a pH ta ti - Chu n b : bình tam giác dung tích 250 ml th t bình - Cho vào m i bình 100 ml dung d ch s t chu n n 20 mg/l 1,5g v t li u h p ph n - u ch nh pH khác - c kho ng th m i bình t cân b ng h p ph u c a dung d ch 2.6.4 S ph thu c t i tr ng vào n cân b ng kh o sát s ph thu c c a t i tr ng h p ph vào n cân b ng c a v t li u ta ti - Chu n b : Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang th t t MT1601 n 42 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng - Pha dung d ch s t chu n v i n khác nhau: 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180mg/l - Cho vào m i bình 100ml dung d ch s t n 1,5g v t li u h p ph - u ch nh pH t n hành l c kho ng th h p ph nh n 2.6.5 Kh o sát kh t cân b ng s t sau x i h p tái sinh c a v t li u h p ph 2.6.5.1 Kh o sát kh ih p L y 100ml dung d ch s t chu n n 20 mg/l 1,5g v t li u h p ph c 120 dung d ch sau x lý, t c a ng s t p ph c n hành gi i h p tách s t kh i v t li u b ng dung d ch HNO3 1M, trình gi i h HNO3 nh n ng s t 2.6.5.2 Kh o sát kh c ti n hành l n, m i l n b ng 100ml dung d ch Fe3+ sau gi i h p b c r a gi i tái sinh L y 100ml dung d ch s t chu n n dung tích 250ml 1,5g v t li u h p ph 120 phút, c quang T pH t Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang 20 mg/l cho vào bình tam giác ih p c s t sau l c MT1601 43 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng T QU VÀ TH O LU N 3.1 Kh o sát kh p ph c a nguyên li u v t li u h p ph Cân m i lo i nguyên li u v t li u h p ph 1g cho riêng r vào bình tam giác Thêm vào m i bình 100 ml dung d ch s t chu n n l c th c r i thu 30ml dung d ch l c r t phân tích K t qu c th hi n b ng 3.1 B ng 3.1 Các thông s h p ph c a nguyên li u v t li u h p ph Ch t h p ph Co (mg/l) ABS Cf (mg/l) Hi u su t (%) Nguyên li u V t li u 20 20 0,992 0,691 14,01 9,79 29,95 51,05 K t qu b ng 3.1 cho th y: C nguyên li u v t li u h p ph u có kh p ph s t Tuy nhiên, hi u su t h p ph c a v t li u h p ph cao g p 1,7 l n so v i nguyên li u ch ng t nguyên li b ng axit citric tr thành v t li u h p ph u, di n tích b m t l 3.2 Kh o sát c bi n tính x u mía h p ph t ng c a th n trình h p ph S t Cho l th t , m i bình 1g v t li u h p ph r i thêm vào m i bình 100 ml dung d ch s t chu n n ng c máy l c kho ng th i gian khác 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140 phút Sau l c xong, sau l c làm theo trình t phân tích K t qu B ng 3.2 ng c a th c r i l y 30ml dung d ch c th hi n b ng 3.2 n trình h p ph S t STT Co (mg/l) Th i gian ABS Cf (mg/l) Hi u su t (%) 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 0,891 0,802 0,694 0,613 0,562 0,551 0,542 12,61 11,34 9,79 8,67 7,97 7,89 7,83 36,96 43,30 51,05 56,65 60,11 60,57 60,86 Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 44 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng T k t qu th bi u di n s ph thu c kh p ph S t dung d ch theo th i gian h p ph : 70 60 50 40 30 50 Hình 3.1 100 ng c a th 150 n trình h p ph s t K t qu th c nghi m cho th y hi u su t c a trình h p ph kho ng th i gian h p ph t 20 - 100 phút Khi ti p t c kéo dài th i gian h p ph hi u su t trình h p ph y ta ch n th nh t cân b ng h p ph 100 phút cho nghiên c u ti p theo 3.3 K t qu kh o sát ng c a kh ng v t li n trình h p ph S t Chu n b bình 100ml dung d ch s t chu n n th t t 20 mg/l l n Cho vào m i t 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 1,9; 2,3g v t li u h p ph L c bình máy l c th i gian 100 phút (th i gia t cân b ng h p ph ) phân tích K t qu Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang c l y 30 ml dung d ch sau l c làm c th hi n MT1601 b ng 3.3 45 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng B ng 3.3 STT Co ng c a kh Kh (mg/l) 20 20 20 20 20 20 ng v t li ng v t li u ABS h p ph (g) 0,4 0,7 1,0 1,5 1,9 2,3 T k t qu n trình h p ph S t Cf (mg/l) 0,842 0,723 0,573 0,414 0,405 0,392 11,91 10,26 8,00 5,89 5,71 5,61 th bi u di n s ph thu c c a kh Hi u su t (%) 40,48 48,71 60,00 70,52 71,13 71,95 ng v t li u n trình h p ph s t: 80 70 60 50 40 30 0.5 Hình 3.2 ng c a kh 1.5 ng v t li K t qu hình 3.2 cho th y kh su t trình h p ph S n trình h p ph s t u ng v t li n Ti p t li u h p ph hi u su t trình h p ph S t v Ch n giá tr kh ng c a v t li u t ng v t li u h p ph Khi kh 1,5g hi u su t trình h p ph 2.5 ng v t m khơng ng 1,5g cho nghiên c u ti p theo Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 46 Khóa lu n t t nghi 3.4 Kh o sát HDL H i Phòng ng c n q trình h p ph S t Cho l th t m i bình 1,5g v t li u h p ph thêm vào m i bình 100 ml dung d ch s t chu n n 20 mg/l Dùng dung d ch NaOH H2SO4 dung d n giá tr u ch nh pH c a ng 1; 2; 3; 4; Ti n hành l c kho ng th i gian 100 phút (th i gian t a trình h p ph 30ml dung d ch sau l c r c th hi n c, thu phân tích K t qu thu b ng 3.4 B ng 3.4 ng c n trình h p ph s t STT pH ABS Cf (mg/l) Hi u su t (%) 5 0,433 0,352 0,264 0,171 0,135 6,16 5,01 3,67 2,41 1,91 69,19 74.95 81,64 87,98 90,45 T k t qu th bi u di n s ph thu c kh p ph s t dung d ch theo pH: 100 90 80 70 60 pH Hình 3.3 T k t qu ng c n trình h p ph s t c t b ng 3.4 hình 3.3 ta th p ph s t c a v t li u su t trình x TFe(OH)3 = 1,1.10-36 nên pH > Fe3+ Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 k t t a nên hi u su t c a 47 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng trình x Fe3+ b ng v t li u h p ph không xác (do Fe3+ v a k t t a, v a b h p ph ) Vì v y ch n pH = cho trình nghiên c u ti p theo 3.5 Kh o sát s ph thu c t i tr ng h p ph vào n L cân b ng c a S t th t t m i bình 100ml dung d ch s t chu n v i n khác 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180 mg/l 1,5g v t li u h p ph u ch nh pH t ti n hành l c kho ng th i gian 100 phút sau l c n Cho vào phân tích K t qu c, thu 30ml dung d ch c th hi n b ng 3.5 B ng 3.5 K t qu kh o sát s ph thu c c a t i tr ng h p ph vào n STT Ci ABS (mg/l) 40 60 80 100 120 140 160 180 vào n n Cf (mg/l) 0,349 0,563 0,861 1,167 1,493 1,920 2,481 3,370 T k t qu ta v cân b ng c a s t T i tr ng h p ph q (mg/g) 2,33 3,36 4,52 5,56 6,60 7,53 8,33 8,84 5,00 8,01 12,20 16,50 21,10 27,10 35,00 47,50 T l Cf/q 2,14 2,31 2,69 2,96 3,20 3,60 4,20 5,37 th bi u di n s ph thu c c a t i tr ng h p ph cân b ng Cf c a s th bi u di n s ph thu c c a Cf/q vào cân b ng Cf: Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 48 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng Cf (mg/l) Hình 3.4 S ph thu c c a t i tr ng h p ph q vào n cân b ng Cf c a Fe3+ dung d ch Cf (mg/l) Hình 3.5 S ph thu c c a Cf/q vào n K t qu th c nghi m cho th y s h p ph Fe3+ b ng mơ hình h p ph có n ng nhi t Langmuir cân b ng Cf c miêu t c vùng có n it t cao vùng th p ng nhi t Langmuir ta có: max T u di n s ph thu c c a Cf/q vào Cf ta có: Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 49 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng 0733 T max = 13,64 (mg/g) 3.6 K t qu kh o sát kh i h p, tái sinh v t li u h p ph L y 100ml dung d ch s t chu n n 20 mg/l 1,5g v t li u h p ph c 100 phút t i pH = L c dung d ch sau l quang c a dung d Fe3+ mà v t li p ph K t qu ng c th hi n b ng 3.6: B ng 3.6 K t qu h p ph Fe3+ b ng v t li u h p ph Nguyên t Ci (mg/l) Cf mg/l) Hi u su t (%) Fe3+ 20 3,813 80,94 B ng 3.7 K t qu gi i h p v t li u h p ph b ng HNO3 1M ng Fe3+ h p ph ng Fe3+ Hi u su t c r a gi i (%) STT S l nr a L n1 16,187 9,442 58,33 L n2 6,745 3,816 81,91 L n3 2,929 1,988 94,19 v t li u D a vào b ng s li u kh 1M t a gi i v t li u h p ph b ng HNO3 u v t li u h p ph ch a 16,187 mg Fe3+ r a gi i l n ch l i 0,941mg Fe3+, hi u su c t 94,19 % B ng 3.8 K t qu tái sinh v t li u h p ph V t li u h p ph Ci (mg/l) Cf (mg/l) Hi u su t (%) mía 20 4,96 75,20 K t qu cho th y kh h p v n r t kh quan, hi u su Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang p ph c a v t li u h p ph sau gi i t 75,20% MT1601 50 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng K T LU N Qua q trình th c hi tài khóa lu n u x s t c m t s k t qu sau: b ng v t li u h p ph ch t o t t c c v t li u h p ph t ngu n nguyên li u ph th i mía thơng qua q trình x hóa h c b ng natri hidroxit axit citric Kh o sát kh h p ph c a nguyên li u v t li u h p ph ion Fe3+ K t qu cho th y c nguyên li u v t li lo i dung d ch Tuy nhiên, kh u h p ph iv i c ion kim p ph c a v t li u t v i nguyên li u (g p 1,7 l n) Kh o sát ng c a th th c nghi m cho th y th Kh o sát kh n trình h p ph S t K t qu t cân b ng h p ph c a v t li u 100 phút p ph c a v t li u theo pH, k t qu cho th y pH t i p ph ion Fe3+ pH = Kh o sát ng c a kh ng v t li v i ion Fe3+ K t qu th c nghi m cho th y kh n trình h p ph i ng v t li u h p ph t 1,5g Mơ t q trình h p ph c a v t li c giá tr t i tr ng h p ph c Kh o sát trình h p ph li u t t V t li u sau gi i h Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang i v i ion Fe3+ theo mơ hình i qmax = 13,64 (mg/g) ng c a v t li u, kh p ph c a v t c h p ph l i v i hi u su t 75,2% MT1601 51 Khóa lu n t t nghi HDL H i Phòng TÀI LI U THAM KH O c h c môi Lê Huy Bá, ng, Nhà xu t b i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh, 2000 ng hố h c, NXB Giáo d c Nguy n Tinh Dung, Hà N i, 2002 c, Hóa h c phân tích Nguy thuy Ph m Lu n, i h c Thái Nguyên, 2008 ng pháp ph quang h c, Nhà xu t b n i H c qu c gia Hà N i, 1999 nguyên t , Nhà xu t b Ph m Lu n, iH c Qu c gia Hà N i, 2006 p 3, Nhà xu t b n giáo d c Hà N i, 2001 Hoàng Nhâm, Tr n Th c S u, Nguy , Giáo trình hóa t p 2, Nhà xu t b n giáo d c, 2004 Nga, Giáo trình cơng ngh x Tr b n Khoa h t Hà N i, 2002 Tr nh Th Thanh, ch c ng s c kh c th i, Nhà xu t i, Nhà xu t b n i H c qu c gia Hà N i, 2001 10 Nguy c V n, Các kim lo n hình, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t, Hà N i, 2004 11 Tiêu chu n Vi t Nam 2011 Sinh viên: Nguy n Th Thùy Trang MT1601 52 ... c, h p ph ion kim lo i n ng c Bã mía (ph ph m ngành công nghi ch t o v t li u h p ph x lý nhi Chính v y, lu m ch ng tài: u x lý s t c b ng v t li u h p ph ch t o t bã mí Sinh viên: Nguy n Th Thùy... Th Minh Thúy H c hàm, h c v : Th c s i h c Dân l p H i Phòng N ng d n: Nghiên c u x lý s c b ng v t li u h p ph ch t o t bã mía ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v tài t t ngi c giao ngày 16 tháng... DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U X LÝ S V T LI U H P PH CH T O T KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi C B NG BÃ MÍA NG : Nguy n Th Thùy Trang ng d n :
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay