Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3 ngđ (Khóa luận tốt nghiệp)

75 9 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:10

Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđTính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3ngđ - ISO 9001 : 2008 NGÀNH: Sinh viên : : TS Võ Hoàng Tùng - 2016 - 150M3 ÍNH QUY NGÀNH: Sinh viên : : TS Võ Hoàng Tùng I PHÒNG - 2016 N Sinh viên: Mã SV: MT1601 Ngành: N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b nv ) Các s li u c n thi thi t k , tínhtốn m th c t p t tnghi p tài t t nghi p (v : Võ Hoàng Tùng : Sinhviên Tinh th c giá ch nhi m v tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c T.N m t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s vàch ): 1.5 Công tác chuyên môn 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 2.3 13 2.3 14 14 15 16 18 19 22 22 23 23 24 25 3.3 Tính tốn 29 29 31 3.3.3 34 36 3.3.5 48 51 3.3.7 52 3.3.8 T 54 57 57 57 58 4.2 59 59 61 4.2.3Tính tốn chi phí nhân công 61 62 62 63 64 Hình 3.1 S 27 30 33 36 Hình 3.5 BOD5 n 38 47 51 54 trú (160 gi 22 22 34 37 44 57 58 59 61 61 62 62 h2: C h3: C D : D = 2.8 (m) d: 0.5 m G , = 50o m D1 = hl = 1,35Dtt= 1,35 x 0.5 = 0.7 (m) Dc = 1,3 D1 = 1,3 x 0.7 = 0.9 (m) o Góc nghiêng gi H = htt + hn + hbv = htt + (h2 + h3) + hbv = 2.7 + 1.4 + 0.3 = 4.4 (m) - hbv: K bv = 0,3 (m) Vb = F x hn = 5.65 x 1.4 = 7.9 (m3) MT1601 50 : Vbùn (Vbùn = 7.9 m3) Qr Qr Qw /ngày = 112.5m3 w= 1.2 m3/ngày = 0.05 m3/h) Hình 3.3.6 : - Lâm Minh Trong -TCXD-51-84, m = 0,45 (kg/ng) = 13.5 (kg/tháng) MT1601 51 Dung tích bình Clo: Tính tốn : Trong TCVN 51-84) c 1.5 (m) bv= 0.5 (m) L = 1m x 2.1m = B x L1 = x 0.8 = 0.8 (m2) = 100mm tt = L + (n 1) = 2.1 + (3 1)0.1 = 2.3 (m) Vxd = F H =2,1 = 4,2 m3 3.3.7 bùn: Sau Qw = 1.2m3/ngày) (máy ép bùn) MT1601 52 t.Qw = x 1.2 = 2.4 (m3) C bv = 0.3m = 1.2/2 x 0.45 = 0.27 (m) Hxd = H + hbv + h = 1.7 + 0.3 + 0.27 = 1.8 (m) n Lai - 2000) M = 1.005 x 1.2 x 2% = -3 w = 0.24 (kg) = 1.2m3/ngày = 7mm D the MT1601 53 Hình 3.3.8 (Qtb = 18,75 m3/h) h = 0,3 m de = 0,5 mm U = 1,6 h2 = 0,5 m de = 1,2 mm U = 1,5 v = m/h n= : A= D= D MT1601 m2 2,083333 A n 0,814544 2.08 3.14 (m) 0.8(m) 54 0.8m h= 0,65m n= 0,35 (m3/m2.phút) (m3/m2.phút) Hvl H= 2m hbv hthu k= -2 phút -5 phút -5 phút Wn= 1.82m3 Qn= 10.9(m3/h) MT1601 55 Qk= (m3/phut) 0.52 = 31.2(m3/h) : t0 C d10 Vh h= 0.18 + 0.052= 0.232m BOD5 BOD5 MT1601 56 IV 4.1 4.1.1 STT H ng m c c tính cơng trình Di n Th tích(m2) tích Thành ti n (m3) 3.5 m x H thu m 14 7.0 5.5 m x B u hòa 3.5 m B Aerotank B l t2 19.25 13.2 1.500.000 51.000.000 D = 2.5 m 4.9 24,86 1.500.000 37.290.000 m 4,2 2.3 1.2 m x B ch a bùn B n l c áp l c 47.250.000 2.4 m B ti p xúc 1.500.000 34 m x 2.3 21.000.000 31,5 5.5 m x 1.500.000 6.300.000 1.500.000 3.600.000 1.500.000 6.240.000 2,4 1.2 m 1.44 D = 1.3 m 5.2 T ng 1.500.000 4,16 172.680.000 VAT (10%) 17.268.000 T ng c ng 189.948.000 MT1601 57 4.1.2Tính tốn kinh phí mua STT Thi t b : c tính i ch n rác SL Thành ti n V t li u inox B x H = 0.5 m x 0.4 3.000.000 3.000.000 14.000.000 28.000.000 N = 0.2 KW, H = 5m 12.000.000 24.000.000 N = 2KW 16.000.000 32.000.000 0,5 KW 10.000.000 20.000.000 3.000.000 6.000.000 247.000.000 247.000.000 16.300.000 32.600.000 7.620.000 15.240.000 5.000.000 10.000.000 18 500.000 9.000.000 0.36 2.500 642.875 0.6 10.000 8.571.428 m h thu sang b u N = 0.5 KW, H = m hòa m nhúng chìm t b u hòa sang b Aerotank i khí cho b Aerotank n hồn v b Aerotank v b ch a bùn b ch a bùn v máy ép bùn 10 11 12 i B ng hóa ch t Chlorin ng hóa ch t Polymer B n tr n hóa ch t i khí màng cao su 13 Cát th ch anh D = 1.2 mm 14 Than Anthracite MT1601 58 15 c b l Bu ng 16 t2 phân trung tâm 500.000 500.000 20.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 ph i b l ng t2 H th 17 ng ng, lo i ph ki n Dây d n, Linh ki n PVC b o v dây 18 n C ng 576.554.303 VAT (10%) 57.655.430 T ng c ng 634.209.733 = 634.209.733 + 189.948.000 = 824.157.733 ( ) 4.2 4.2.1 STT Thi t b ho ng v Công S SL su t gi SL Ho t ho t ho t ng ng ng (kW) tiêu th H thu B c th i chìm Cái 0.5 24 12 u hòa MT1601 59 c th i chìm Cái 0.2 24 Cái 0.5 24 12 Cái 2 24 48 Cái 0.5 Cái 0.11 24 2.64 Cái 1 3.75 15 Cái 0.5 Cái 0.11 0.44 Cái 14 14 0.05 12 0.6 B Aerotnak hồn Máy th i khí B l t2 bùn B kh trùng ng Cl B ch a bùn Máy ép bùn máy ép bùn 10 Ho 11 ng khác Chi u sang T ng n dùng ngày n dùng tháng (30 ngày) kWh 95 ng 1000 95.000 2.850.000 34.200.000 (365 ngày) MT1601 60 4.2.2 STT Tên hóa M ch t Li u s d ng Thành ng s giá d ng ti n ng/k ng) g) Dung Kh d ch Clo th i Polymer Keo t bùn c kg/ngày 0.45 65.000 29.250 kg/ngày 0.24 1.000 240 ép bùn Chi phí hóa ch t dùng ng/ngày 29.490 ng/tháng 884.700 ngày Chi phí hóa ch t dùng tháng Chi phí hóa ch 10.616.400 4.2.3Tính tốn chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng STT Nhân công Công nhân k S ng S ca làm vi c L L tháng ng/tháng) 1 3.000.000 36.000.000 1 3.000.000 36.000.000 6.000.000 72.000.000 thu t Công nhân v n hành T ng MT1601 61 4.2.4 STT Nhu c Pha hóa ch t C c s ch ng (m3 L 0.24 c sinh ho t + nhu c u khác T 0.2 c s d ng 0.44 ng/m3) cs 7.100 T ng 3.124 VAT (10%) 312 cs ng/ngày) Chi phí n cs ng/tháng) Chi phí n cs 3.436 103.080 ng 1.236.960 4.2.5 STT H ng m c Thành ti ng/tháng) 2.850.000 Chi phí hóa ch t Chi phí nhân cơng Chi phí n 884.700 6.000.000 c s ch 103.080 Chi phí v n hành 9.837.780 150 m3 2.186 ) 2.186 x 150 = 327.926 MT1601 62 t tiêu chu n Vi t Nam TCVN 7382 : 2004 C t B ng trung bình ngày: Qtb = 150m3 ng B=2m, tích 31,5m3 tích 34m3 3 2,4m3 824.157.733 quanh - MT1601 C-350C 63 , - - Tp.HCM , 2001 DÂN, , LAI, , MT1601 Nhà 64 ... MT1601 - Khoa PT HSCC - Khoa xét ng - Khoa CNK Nomura 1.2.2 MT1601 u xanh 1.4 STT Tên khoa, phòng k 11 13 12 10 10 16 30 37 30 27 29 31 30 37 30 30 32 38 25 27 24 24 25 30 MT1601 STT Tên khoa, phòng... T.N m t lý lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s vàch ): 1.5 Công tác... 1mm 2.1.2 ch ò MT1601 2.1.3 h g ngang hông dùng phèn vùng: V ngang ng - l l ng Khi x â bán kính MT1601 má n ngồi 2.1.4 2.1.5 p ch t dù cát th 2.2 pháp hóa lý keo khác [2] 2.2.1 tách cách tá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3 ngđ (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3 ngđ (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay