Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọc (Khóa luận tốt nghiệp)

64 25 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:08

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọc ... nơng nghi p 19 1.6 Sóng siêu âm 1.6.1 ng c n trình h p ph nh 1.6.2 Phân lo i 23 23 23 1.6.3 ng c a sóng siêu âm 24 C NGHI M 28 2.1 V t li u .28 2.2 M c tiêu nghiên c u ... sau trình h p ph Mangan c a v t li u l c tr ng thái 42 B ng 3.3:K t qu sau trình h p ph Mangan c a v t li u l c tr ng thái ng 48 B ng 3.4:K t qu sau trình h p ph Mangan. .. ng c thi t b c n thi t cho nghiên c u 28 B ng 2.2:Danh m c hóa ch t c n thi t cho nghiên c u 28 B ng 2.3: K t qu 30 ng chu n Mangan B ng 3.1: K t qu sau trình h p ph Mangan c a v t li ul c tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọc (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọc (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay