Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa (Khóa luận tốt nghiệp)

68 27 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:04

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoaThiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa ... Nguyên lý ho c th i theo nguyên lý h p kh i ng Nguyên lý h p kh i cho phép th c hi n k t h p nhi c th n x lý t không gian thi t b c a m i mô- gi m chi phí v n hành x th c hi u qu c th i Thi t b x lý. .. (Hi u khí) công ngh m i hi u qu x lý cao so v i công ngh x lý t s tính ch Chi phí v n hành th p; SV: Nguy MT1601 15 KHÓA LU N T T NGHI P Có th di d i h th ng x lý b nh vi n chuy Khi m r m; t, có... nh vi n khoa c a Nh t B n, k t h p nhi u trình x lý ch t ô nhi m h mb ox c tri theo tiêu chu n cao nh b nh vi n, chi phí v n hành th p iv ng c th i t 2.6 S d ng công ngh AO Công ngh x lý AO phù
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay