Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

66 11 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 09:02

Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải PhòngTìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001 : 2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU NG Sinh viên : Tr n Ng Gi ng viên ng d n : ThS Nguy n Th H I PHÒNG - 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÌM HI U HI N TR NG QU N CH T TH I R N T I QU N CHÂN H I PHỊNG KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU NG Sinh viên : Tr n Ng Gi ng viên ng d n : ThS Nguy n Th H I PHÒNG 2016 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Tr n Ng Mã SV: 1212301024 L p: MT1601 Ngành: K thu ng hi u hi n tr ng qu n ch t th i r n t i Qu n Chân H i Phòng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) - T ng h p tài li u tham kh - Kh - n n i dung khóa lu n c hi n tr ng qu n ch t th i r n t i Qu n Chân H i Phòng xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n ch t th i r n sinh ho t góp ph n gi m thi u ô nhi ng cho Qu n Chân Thành Ph H i Phòng Các s li u c n thi thi t k , tính toán - S li u v phát sinh thành ph n ch t th i r n sinh ho t - Dân s u ki ng th - S li u v thu gom, x m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Th H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n Tr n Ng ThS Nguy n Th H Hi ng n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th c NG D N tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC hồn thành khóa lu n t t nghi cs t n tình c a nhi u t ch c cá nhân ch Th cg il ic n cô giáo n Th , ch b ng d n em su t th i gian làm khóa lu n t t nghi p Em xin bày t lòng bi n toàn th Quý th h c Dân L p H i Phòng, Q th y khoa K thu d , truy i y t nh ng ki n th c quý báu cho em su t th i gian h c t p rèn luy n t ng ng th i, em xin g i l i c chuyên viên Phòng Tài nguyên u ki n cô chú, anh ch ng Qu n Chân Thành Ph H i em thu th p thông tin, s li u th c t hoàn thành khóa lu n Cu i cùng, em xin g i l i c , ng viên em su t th i gian h c t p làm khóa lu n t t nghi p Em xin chân thành c H i Phòng, Sinh viên Tr n Ng DANH M C CH VI T T T BVMT: B ov CT-UBND: Ch th - y ban nhân dân CTR: Ch t th i r n CTRSH: Ch t th i r n sinh ho t CHC: Ch t h GPMB: Gi i phóng m t b ng PLVN: Pháp lu t Vi t Nam RTSH: Rác th i sinh ho t TNHH MTV: Trách nhi m h u h n m t thành viên THCS: Trung h THPT: Trung h c ph thông UBND: ng y ban nhân dân KCN : Khu công nghi p TTCN : Ti u th công nghi p HCHC: H p ch t h M CL C L IM CH U NG 1: T NG QUAN V CH T TH I R N SINH HO T 1.1 Khái ni m, ngu n phát sinh, phân lo i thành ph n c a ch t th i r n sinh ho t 1.1.1 Khái ni m c b n c a ch t th i r n 1.1.2 Ngu n phát sinh 1.1.3.Phân lo i 1.1.4 Thành ph n tính ch t c a ch t th i r n 1.2.L ng ch t th i r 1.3 nh h ng c a ch t th i r n sinh ho 1.3.1 nh h ng t i môi tr 1.3.2 nh h ng t i môi tr n môi tr ng t ng n c 1.3.3 nh h n môi tr 1.3.4 nh h n s c kh e ng 1.3.5 nh h n c nh quan 1.3.6.D báo kh i l ng khơng khí ng CTR sinh ho 1.4 Tình hinh rác th i a bàn TP H a bàn qu n Chân thành ph H i Phòng 10 1.4.1 Tình hình rác th i t i thành ph H i Phòng 10 1.4.2 Tình hình rác th CH NG 2: HI N TR NG QU N CH T TH I R N SINH HO T T I QU N CHÂN 2.1 a bàn qu n Chân 12 mv THÀNH PH H I PHÒNG 14 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a Qu n Chân Thành Ph H i Phòng 15 2.1.1 u ki n t nhiên 15 2.1.2 m kinh t - xã h i 17 2.2 Hi n tr ng công tác qu n ch t th i r n sinh ho t t i Qu n Chân, Thành Ph H i Phòng 18 2.2.1 Thành ph n kh i l ng ch t th i r n sinh ho t t i qu n Chân 18 2.2.1.1 Ngu n g c phát sinh 18 2.2.1.2 Kh i l ng thành ph n CTRSH 20 2.2.2.Hi n tr ng công tác thu gom, v n chuy n ch t th i r n sinh ho t 24 2.2.2.1 H thông qu n hành cơng tác thu gom rác th i 24 2.2.2.2 H th ng qu t 25 n tr ng công tác thu gom v n chuy quân Chân 36 CH NG 3: XU T CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N CH T TH I R N SINH HO T T I QU N CHÂN 39 3.1 Thu gom phân lo i ch t th i r n t i ngu n 40 3.1.1 Thu gom phân lo i ch t th i r tái sinh 40 3.1.2 Thu gom phân lo i ch t th i r n sinh ho t t i h 40 3.2 Gi i pháp phân lo i rác t i ngu n 46 3.3 Gi i pháp c i thi n công tác thu gom, v n chuy n 47 3.4 Gi i pháp c i thi n công tác x 48 3.5 Bi n pháp giáo d c ý th c c ng 49 3.6 Xây d ng ch tài phân lo i thu gom trung chuy n rác th rác th x c t t h n: 51 K T LU N VÀ KI N NGH 52 TÀI LI U THAM KH O 54 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng 3.1 Thu gom phân lo i ch t th i r n t i ngu n Phân lo i ch t th i r n t i ngu c quan tr ng qu n ch t th i r n sinh ho t c 3.1.1 Thu gom phân lo i ch t th i r tái sinh Phân lo i thành ph n ch t th i r n bao g m gi y lo i, carton, lon nhôm, thùng nh a t i ngu n phát sinh m t nh nh c hi u qu thu h i tái s d ng v t li u Khi thành ph n ch t th riêng, v t ch h s gi i quy t thành ph ngh ch h phân lo i nhà h chuy nh k c tách cho nh ng thành ph n thùng ch a ch t th Hình 3.1: Vi c phân lo i rác th i c th c hi n t i bãi rác 3.1.2 Thu gom phân lo i ch t th i r n sinh ho t t i h Có nhi u cách phân lo i nhà t ng cách phù h p nh iv im h th p t ng, nhà t i theo s n phân lo i ch t th i r n i này, nhà th n7t cg c g i nhà cao t ng Các nhà th p t ng có th r Sinh viên: Tr n Ng riêng r c g i nhà ng riêng nhi - L p: MT1601 40 Khoá lu n t t nghi p ng B ng 3.1: Nh thi t Ngu n i h c Dân L p H i Phòng i có trách nhi m d ng c ph tr c n qu n phân lo i ch t th i r n t i ngu n i ch u trách nhi m - Nhà th p t ng D ng c thi t b ph tr Máy ép h ch a l y tay nh có bánh xe - Nhà trung bình o trì rác, máy nâng, xe ch v trông n b ng nom nhà c a, nhân viên khí nén qu n o trì rác, máy nâng, xe ch v trông n b ng - Nhà cao t ng nom nhà c a i khí nén Nhân viên, d ch v trơng Xe thu gom có bánh xe, dãy nom nhà c a thùng ch a, túi ch a, máy n b ng khí nén T s n xu t công Nhân viên, d ch v trông Xe thu gom có bánh xe, dãy nom nhà c a nghi p thùng ch t i t tr ng Ch s h u, b công Thùng ch a có n p Tr m x Cơng nhân v n hành Các lo n khác d ng c , thi t b v n hành th công khác T nông nghi p Sinh viên: Tr n Ng Ch nông tr i, nông dân - L p: MT1601 i tu t 41 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng i v i nh ng h th ng có phân lo i ch t th i, ph n ch t th i r n l i ng thành ph n có kh d ch a nh ng thùng ch a l nh ng thùng ch c c ch a c bi t ho c túi m ts làm gi m th tích ch t th i thu gom Ch t th i sau k ch a thùng ho c túi nh c m mang thùng ch a rác thùng ch a ch t th tái sinh tái s d nl t th i Nhi u h th ng thu gom khác nhau, có khơng có tái sinh ch t th c trình bày tóm t t B t th i r n sinh ho riêng l ng h p khơng có có phân lo i ch t th i t i ngu n STT 01 a Ghi Không phân lo i ch t th i t i ngu n Thùng ch a 60-90 gallon, thu gom l n Phân lo i ch t th hi n c th c nhà máy thu h i v t li u b T t c lo i thùng ch a, d ch v thu Phân lo i ch t th gom l ng; thu gom riêng rác hi n n 02 a c th c nhà máy thu h i v t li u Phân lo i ch t th i t i ngu n D ch v thu gom l ng, gi y báo nh v i c bó thành bó; thu gom riêng rác thùng ch a gi y báo riêng; n gi c b riêng t i nhà máy thu h i v t li u ho c nhà máy thu h i gi y b D ch v thu gom l ng, thành M t thùng dùng ch a gi y ph n ch t th i phân lo ba thùng nh a thi t k thu Sinh viên: Tr n Ng c ch a báo, m t thùng ch a thu tinh c bi t; nh a, m t thùng dùng n - L p: MT1601 ch a lon nhơm lon thi c; 42 Khố lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng thu tinh, nh a, nhơm, lon thi c phân lo i nhà máy thu h i v t li u c Thu gom l ng v i thùng ch a M t thùng dùng ch a gi y riêng thành ph n ch t th carton không b nhi m b n, lo i m t thùng ch a v t li u tái sinh bao g m thùng nh a, thu tinh, lon nhôm thi c; m t thùng ch n; m t thùng dùng ch a thành ph n l i; thành ph n riêng bi t s c phân lo i t i nhà máy thu h i v t li u d Thu gom l ng v i m t thùng 90 M t túi nh a, màu ho c gallon hai túi nh a; thu gom riêng su n Các túi nh ch a t t c t carton, t thùng ch a 90 gallon c gi y , t t nh ng lo i gi y khác không b nhi m b n; túi nh a su t khác dùng ch a v t li u tái sinh kác bao g m chai nh a, thùng nh a, chai l thu tinh, lon nhôm lon thi c; nh ng v t li u khác c ch a thùng 90 gallon; thành ph n ch t th c tách riêng t i nhà máy thu h i ch t th i Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 43 Khoá lu n t t nghi p e Thu gom ng l i h c Dân L p H i Phòng ng v i túi nh a M t bao nh a ch a t t c su t ho c kín m t thùng ch a; lo i gi y carton không b n Bao nh a nhi m b n, m t bao ch a các v t li c thu gom xe v t li c bao g m c thu gom b ng thùng nh a, thu xe riêng tinh, lon nhôm lon thi c; m t bao ch n; ch t th i l c ch a thùng; thành ph n ch t th i s c phân lo i nhà máy thu h i v t li u f án t n ch c ch a bao nh a thu t m t phía c a xe thu gom xe thu gom ch t th i khác c c tháo d th cơng t Hình 3.2: Phân lo i ch t th i r n t i h tr i/thu gom b ng thi t b trung bình, thùng ch a l bi t Các thùng ch a l t bên th p t ng khu v c có rào ch c vào xe thu gom có trang b thi t b khí Nh ng thùng ch a ch t th ch nhi t th i nh ng v t li t g n ho c khu v c n khu v c ch a rác ng h p c n thi t, nhân Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 44 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng viên b o trì có trách nhi m mang thùng ch t o trì có nhi m v thu gom ch t th i v t li u tái sinh bên c a, l ho c phòng chung c a m i t ng B t th i r n sinh ho t khu th p t ng, trung bình cao t ng h p có khơng phân lo i ch t th i t i ngu n STT a Ghi Không phân lo i ch t th i t i ngu n Thùng ch c chu n (dung Ch h o tích 20-30 gallon) ch a khu v c trì có trách nhi m mang ch t ph c v ho c bên tr i khu th v c có rào ch n riêng bi t nl vi c phân lo i ch t th i s c th c hi n t i nhà máy thu h i v t li u b Thùng ch a l n (dung tích 300 gallon), N u c n thi t, nhân viên b o trì b ng thi t b t t ng h m ph thùng ch a rác, vi c ho c tr i khu v c có rào phân lo i ch t th i s ch n riêng bi t c th c hi n t i nhà máy thu h i v t li u c Ch t th t bên m h ho c khu v m i t ng; N u c n thi t, nhân viên b o trì nh c a ph nh thùng ch a rác, vi c cao t ng m i phân lo i ch t th i s c th c có trang b máng thu ch t th i; hi n t i nhà máy thu h i v t thùng ch a l n thi t b x (thi t b ki t li u khu v c ng t ng h m c a nhà cao t ng Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 45 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng Phân lo i ch t th i t i ngu n a c nhân viên b o trì ph i ch a thùng mang thùng ch ch a c n ho c thi t k t c bi t nh, thành ph n ch t t ng h m ho c tr i th i s khu v c có rào ch n riêng bi t b c phân lo i t i nhà máy thu h i v t li u t th phân lo t bên m b rác riê c l t ng nh ng khu xây n khu v c quy d ng m i, ch t th nh c a m i t t máng lo i s thu rác riêng bi t, ho v c nhân viên c a n khu nh b vào thùng ch a riêng bi t nh Các thành ph n ch t th i s c phân lo i t i nhà máy thu h i v t li u 3.2 - - Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 46 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng bì, nilon, 3.3 Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 47 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng - 3.4 - - Phòng có Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 48 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng Ch t h X Ngu ng Ph i tr n Ch ph m VSV chín o tr n Phân h 3.5 Bi n pháp giáo d c ý th c c ng môi công tác giáo - sau: i thói quen tiêu th s n ph m xã h i - X hành chính, xây d ng khung ti n ph i dân không tái ph ng s nh nh t m i th c hi p trang thi t b c công tác làm môi ng ph i s d ng s n ph m t nh a v t b a bãi s ti l vi c công tác b o v - Sinh viên: Tr n Ng c s thu ng i dân s d thu th t n ng công ty s n xu t túi nylon s ph phát hi n x lí cs d - L p: MT1601 i dân dung lo i s n 49 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng ph m túi khác n cho công ty s n xu t túi nylon ph án s d ng nguyên li than thi n d phân h - Trang b b o h - ng ng thu gom, v n chuy n, x ch t th i ng phong trào toàn dân b o v t tiêu chu n môi b o v môi ng, xây d ng Gi i pháp bao g m v ng, xã ng toàn dân tham gia ng, trì phát tri ch c ki m tra, sau - Xây d ng h ho ng ghép ng c a phong trào toàn dân b o v nh n danh hi môi ng, h môi t công tác b o v m t nh ng tiêu chí cơng nh ng, h hoá - Phát huy t u qu c i chúng: truy n thanh, truy n hình, báo chí, vi c nâng cao nh n th c v b o v môi ng c a nhân dân T ch c biên so n n truy n phong trào tồn - ng giáo d c mơi ki n th c môi ng h c L ng ghép ng m t cách khoa h c v i kh ng h p trình giáo d c c a t ng c p h c T ch c ho th c t giác b o v môi ng nh m nâng cao ý ng, tình yêu c c a h c sinh t i ng h c - Hu n luy CTRSH: t ch o ngu n nhân l c ph c v ol o m i, ngành t i Qu n b ng khóa h c - c chuyên c i v cách qu n c a Qu kinh nghi m áp d ng nh ng công ngh m i ô nhi m t cho công tác qu n h ct p a m gi m thi u a Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 50 Khố lu n t t nghi p ng Có th nói them t i nh i h c Dân L p H i Phòng c phát tri n ví d c m t sô bi nh Okinawa (Nh t B n) g p m t s v l n v rác th i trung tâm thiêu h y rác th tích chơn l p rác ngày h n h ng rác th Chính quy u cách th c gi m thi u rác th thu rác t nguyên t , di n ng rác th i; v n hành quy n theo i dân, doanh nghi p ph i h p 3.6 Xây d ng ch tài phân lo i thu gom trung chuy n rác th x rác th - iv ct ng h hi n v , TTTM, công ty TNHH kí cam k t th c ng xanh ngu n, n s ch p th c hi n phân lo i rác th i t i ng không th c hi s không thu gom chuy n rác th i - c cơng ty mơi i v i ch dân sinh Ban qu n lí ch s kí cam k t v v nh ng h dân ch ho c t i m t b ng c a ch ph phân lo i r ng m b o th c hi n i v i ch dân sinh vi c phân lo i ch t th i d dàng t i t p trung ch y u thành ph n c a rác ch t h -T ng c n ph i phân lo i rác th i t i ngu n T t c nh th c x ph nh s có nh ng hình nâng cao ý th c c a khu v c Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 51 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng K T LU N VÀ KI N NGH K t Lu n: - Hi n kh ng ch t th i r n sinh ho a bàn thành ph r t l n, vi c thu gom v n chuy n rác th i nhi u h n ch b t c p, gây nh i s ng sinh ho t c i dân B i v y, vi c qu n ch t th i r n a bàn thành ph H i Phòng nói chung, qu n Chân nói riêng h t s c c n thi t c p bách -Qua trình nghiên c u, tìm hi u v hi n tr ng qu n ch t th i r n sinh ho t t i Qu n Chân n k t lu n ng ch t th i r n sinh ho t t i Qu n Chân 252 t n/ngày,trung bình m +T ng 10-12% so v phát sinh ch t th i r n kho ng 0.65 +Ngu n phát sinh rác th i công s i/ngày ng h c, khu công c ng cao i ngu n khác qua t t d dàng cho vi c gi m thi u s d ng bi n pháp phân lo i t i ngu n d dàng +Rác th ithu gom t ng ph +Rác thu gom t i khu trung chuy t kho ng 82% t 95% t h th ng thùng rác n ng ph ,cơng viên nên tình tr i dân v t rác b nh v n ti p di n +M t s tr m trung chuy t tiêu chu n thi t k ,v sinh,v trí hoat ng c rác th làm c x tri t c a khu v +V n tình tr ng rác th c thu gom t i tr m t p k t t m th i làm ng nghiêm tr Sinh viên: Tr n Ng c - L p: MT1601 52 Khoá lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng Ki n ngh : - nâng cao hi u qu c a vi c qu n ch t th i r n t i qu n Chân,m t s ý ki n d a kêt qu kh o sát th c t +Khuy n khích gi i thích cho : i dân v v phân lo i rác t i ngu n l i ích c a vi c phân lo +Ph i h , s tài ng nh m qu n ch t th i r n sinh ho t t ch tài x ph t n ng v hành ch n nâng cao ý th s n xu doanh nghi p s n xu t ph +C n kh ng gi m thi i s d ng b t i nguyên li u thân thi n v ng hi u thêm l trình n thu gom CTRSH t i khu v a bàn qu n + B sung thêm trang thi t b máy móc h tr cho cơng tác thu gom s y tay,xe ép rác có b ph n g Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 i v n thi u 53 Khố lu n t t nghi p ng i h c Dân L p H i Phòng TÀI LI U THAM KH O Ti n Th M Di u ( 2010 ), Qu n ch t th i r n sinh ho t, Giáo ih H Chí Minh n Hi u Nhu nhóm tác gi ( 2009 ), Qu n ch t -Ti th i r n t p Ch t th i r , NXB xây d ng Công ty TNHH MTV Môi tr ch c ho t H i Phòng ( 2011 ), ul t ng Công ty TNHH MTV Môi tr Công ty trách nhi m h u h n m H i Phòng ( 2011 ), Tìm hi u v H i Phòng, xây d ng phát tri n Th vi n n t , https://www.tailieu.vn/ http://www.baomoi.com/tieu-thu-khung-hang-chuc-tan-tui-nylon-moingay/c/21121364.epi Sinh viên: Tr n Ng - L p: MT1601 54 ... n tr ng qu n lý ch t th i r n t i Qu n Lê Chân H i Phòng xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t th i r n sinh ho t góp ph n gi m thi u nhi ng cho Qu n Lê Chân Thành Ph H i Phòng Các s li... bàn qu n Lê Chân thành ph H i Phòng 10 1.4.1 Tình hình rác th i t i thành ph H i Phòng 10 1.4.2 Tình hình rác th CH NG 2: HI N TR NG QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T T I QU N LÊ CHÂN 2.1... h c Dân L p H i Phòng a bàn qu n Lê Chân - Mơi 0,5 0,8 Lê Chân 0,65 V it phát tri n kinh t xã h i t c n ng ch t th 15 t qu u tra (tháng 12 ng ch t th i bình quân c a qu n Lê Chân kho ng 0,65
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay