Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

81 8 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:56

Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải Phòng - ISO 9001:2008 Sinh viên 2017 NG Sinh viên 2017 - Các s - - - - ai: t tháng 2017 tháng 2017 Sinh viên H i Phòng, ngày tháng HI NG N H U NGH Tinh th c tài t t ngi p: - Có trách nhi m v i cơng vi c giao - Làm vi c nghiêm túc, c n th n - Ch u khó h c h c tài li u thu th p s li tài ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t tài t t nghi p m t lu n, th c ti n, tính tốn s li u ): t yêu c u c a m t khóa lu n t t nghi p m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): \ H Cán b ng d n (H tên ch ký) ThS Ph m Th Minh Thúy b Sinh viên CTRSH TN - MT BVMT 3R KHCNMT UBND TP CTRVC CTRHC - 2020 2015 Hình 3.7 Thu Kh - MT1701 Kh 1 hàng 2.607 m2 ông nhân thu gom Tuy nhiên, quan mà MT1701 58 Kh xóm, ngõ kinh sinh ( nghìn quan, g kinh doanh doanh doanh doanh 20 15 17 12 120 VSMT Trung bình Cao 8,3 79,2 12,5 12,5 83,3 4,2 20,8 75,0 4,2 MT1701 59 Kh t T [13] % Thu gom 22 18,4 12 10,0 3,3 82 68,3 120 100 hiên, nuôi MT1701 60 Kh STT Thôn 14/15 93,3 13/15 86,7 11/15 73,3 9/15 60,0 47/60 78,325 (60%), nguyên nhân thôn nilon, , lâu MT1701 61 Kh t [13] ý MT1701 62 Kh MT1701 63 Kh 2020 [4] - - 2009 -1,02% vào - - 2020 2011 1,02 9.176 2012 1,02 9.359 2015 1,02 9.670 2016 1,01 9.766 2020 1,01 10.163 MT1701 64 Kh [13] MT1701 2011 2012 2015 2020 9.176 9.359 9.670 10.163 0,61 0,62 0,75 0,81 68 70 75 80 3,81 4,10 5,44 6,59 100 100 120 150 0,8 1,2 1,8 2,5 0,08 0,12 0,22 0,38 0,03 0,05 0,07 0,1 1,87 2,0 2,5 2,9 0 0 5,79 6,27 8,23 9,97 65 Kh nói riêng, [4] - - MT1701 66 Kh sau: - t cho môi - - g - - oa phát hàng ngày MT1701 67 Kh [10] u - - - rác - 1,5m3 - MT1701 68 Kh - - - MT1701 69 Kh sau: có Trong 19 rung MT1701 70 Kh -BKHCNMT-BXD, ngày 18/1/2001 - nh 94/2013 - 10 11 12 13 14 15 007- MT1701 71 Kh MT1701 72 ... NG Sinh viên 2017 - Các s - - - - ai: t tháng 2017 tháng 2017 Sinh viên H i Phòng, ngày tháng HI NG N H U NGH Tinh th c tài t t ngi p:... [9] hay tài nguyên , [9] , môn khác ch Hình 1.1 [9] MT1701 Kh Ghi chú: - - Các trình phi Các sinh lý [9] 1.3 - ong [14] MT1701 Kh - [ 9] - - - - - - thao, - Rác MT1701 Kh - - MT1701 Kh i (kg/m3... H Cán b ng d n (H tên ch ký) ThS Ph m Th Minh Thúy b Sinh viên CTRSH TN - MT BVMT 3R KHCNMT UBND TP CTRVC CTRHC - 2020 2015 Hình 3.7 Thu Kh - MT1701
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay