Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:54

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU T MÔI TR Sinh viên Gi NG : Nguy n V n Phong ng d n ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - THI T K H TH NG X N C TH I TRONG TRANG TR I CH N NUÔI L N CÔNG SU T 200M3/ NGÀY M KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU T MÔI TR Sinh viên Gi NG : Nguy n V n Phong ng d n ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n V n Phong Mã SV: 1312301010 L p: MT1701 Ngành: K thu tài Thi t k h th ng x n công su t 200m3/ ngày ng c th i trang tr i ch n nuôi l n m CÁN B NG D ng d n th nh t: H TÀI T T NGHI P ng Chinh H i H c hàm, h c v : Th c tác: N ng d n: ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ngày .tháng Yêu c u ph c ngày tháng n nhi m v nhi m v Sinh viên ng d n H i Phòng, ngày tháng Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B NG D N Tinh th c ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c T.N m t lu n, th c ti n, tính tốn s giá ch nhi m v li m c a cán b tài t t nghi p: ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC Trong su t th i gian v a h ng t n tình ch d y, truy nghi p d c th y cô khoa t nh ng ki n th c quý báu, khóa lu n t t em t ng h p l i nh ng ki n th nh ng kinh nghi m cho b ng th i rút n h c ti p theo hoàn thành khóa lu n t t nghi p này, em xin chân thành c gi ng Chinh H i ng d n, cung c p cho em nh ng ki n th c quý báu, nh ng kinh nghi m q trình hồn thành khóa lu n t t nghi pnày Xin chân thành c d nt ng d y, ch u ki n thu n l i cho chúng em su t th i gian v a qua V i ki n th c kinh nghi m th c t h n ch nhi u thi u sót, em r t mong nh án c s góp ý c a th y cô b n bè nh m rút nh ng kinh nghi m cho công vi c s pt i H Sinh viên th c hi n Nguy M CL C N CH NG 1: 1.1 1.2 Các ph 1.2.1 Ph 1.2.2 Ph 1.2.3 Ph 1.2.3.1 Ph 1.2.3.2 Ph 1.2 11 14 CH NG PH 200M3/ 2.1 C 2.2 ph 16 16 17 19 21 21 22 24 3.3.1: C 24 3.3.2: Tính tốn kích th 3.4.1 24 28 3.4.2 Tính tốn 28 31 31 33 3.6 39 39 3.6.2 Tính tốn 39 3.7 Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined 3.8 3.8.1 Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined 3.9.2 Tính tốn Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined 58 DANH M C B NG 1.2: L 15 16 19 20 22 23 27 29 ASB 33 38 42 aerotank Error! Bookmark not defined 3.11 Error! Bookmark not defined 3.12 .Error! Bookmark not defined DANH M C HÌNH Hình3.1 21 Hình3.2 24 Hình3.3: M 28 Hình 3.4: M 31 Hình 3.5: S 32 33 38 38 Hình 3.7 aerotank Error! Bookmark not defined Khoá lu n t t nghi p F/M = 0,2 0,6 LBOD= 0,8 1,9 an obs Yobs = = Px = Yobs x = 0,31 mgVSS/mgBOD x (BOD BODra) Px = 0,31 x 200 x (436 90) x 10-3 = 21.6 L = x 10-3 = Suy ra: = 92.3 kgBODL = - 1,42 x Px = 92.3 1,42 x 21.6 = 61.6 kgO2 kg/m3 Mkk = q= = 244.44 m3 = = x x 1000 = 31,62 l/m3 3 Sinh viên: Nguy - MT1701 Khoá lu n t t nghi p Qkk = f x =2x x = 9,14 m3 0,15 m3/s Hct = hd + hc + hf + H [2,3] d + hc f hd hc hf ct = 0,4 + 0,5 + 3,5 = 4,4 m [2] Hm = = = 0,434 atm [2] Pm = x Pm G = Qkk x = 0,064(m3/s) x 1,3(kg/m3) = 0,0832 kg/s Qkk kk = 0,064 m3/s = 1,3 kg/m3 0 T1 T1 = 25 + 273 = 2980K Sinh viên: Nguy - MT1701 K K = 273 + t0C Khoá lu n t t nghi p p1 p2 p2 = Hm + = 0,434 + = 1,434 atm n= Pm = x = 3,3 kW/h ng chi u r ng c a b = 12m/s [11] D = = D = = = 0,08m = 80mm = 0,023m = 23mm Qkn kn = vkn = kn kn= 15m/s ng d n khí nhánh b ng thép khơng r = 12,5 m3/h Qkk Sinh viên: Nguy - MT1701 =6,4.10-3 m3/s = 15÷20m/s Khố lu n t t nghi p 3 Qkk = 0,064 m /s = 230,4 m /h N= = = 18,432 u ng nhánh T thơng s tính tốn ta có b ng: B ng 3.10: t ng h p tính tốn b aerotank Thơng s Giá tr Th tích b : dài x r ng x cao 9m x 5m x 4m ng bùn th i Qw (m3/ngày) T s tu n hoàn bùn, 0,89 ng bùn tu n hoàn, Qr(m3/ngày) c, (h) Th 178 4.68 ng khơng khí c n, Qkk(m3/ngày) S 5,06 khuy 592 20 ng kính ng d n khí chính, D(mm) 90 ng kính ng d n khí nhánh, d(mm) 30 Cơng su t máy c p khí, (kW) Sinh viên: Nguy - MT1701 3,5 Khố lu n t t nghi p Hình 3.7: M t c t b aerotank 3.7 [6] AL = = h = 6.25 m2 LA Sinh viên: Nguy /m2 - MT1701 /m2 Khoá lu n t t nghi p AS = = 15 m2 = = 8.33m3 Qr r Ls s = 178 m3 = kgSS/m2 kg/m3 Do As> AL D= = = 4.4 m d = 20% D = 0,2 x 4.4 = 0.88 m L b = 1,5m bv H = hL + hb + hbv = +1,5 + 0,5 = 5m h = 60% hL =0,6 x = 1,8m VL = x (D2 d2) x hL = x (4,42 0,882) x = 43.7m3 t= = Vb = As x hb = 15 x 1,5 = 22,5 m3 Sinh viên: Nguy = 3m - MT1701 Khoá lu n t t nghi p Ttb = = =3 w= w Ls = = 1,58 m3 = 27,4 m3 a< 500m3 bùn: i vào: v = Q+ Qr = 200 + 178,08 = 378,08 m3 ng bùn tu n hoàn, Qv = 178,08 m3/ngày Qv c th i, Q = 200m3/ngày c th i vào là: D= = = 0,089m = 89 mm = 90mm i c th i là: D= = = 0,065m = 65 mm = 70mm Ch n v n t c bùn ch y ng v = 1m/s ng bùn: Qb = Qr + Qv = 261,8 + 5,06 = 266,86 m3/ngày Qr ng bùn tu n hoàn, Qr = 178,08 m3/ngày Sinh viên: Nguy - MT1701 Khoá lu n t t nghi p i m i ngày, Qv = 5,06 m /ngày Qv ng kính ng d n bùn th i là: D= = = 0,052m =52 mm Ch n ng nh ng kính Bùn ho t tính t b l = 60mm m cao: 99,4% ÷ 99,7% M t ph n l n lo i c d n tr l i b Aerotank (lo i bùn g i bùn ho t tính tu n hồn), ph n bùn l i g i bùn ho l c d n vào b nén bùn.T i b b Aeroten b nén bùn n hồn: - Cơng su N= = = 0,266 kW ng bùn tu n hoàn, m3/s Qr H chi u cao c t áp toàn ph n, H = 10 mH2O làkh ng riêng c a bùn, = 1053 kg/m3 ng, g = 9,81 m/s2 g gia t c tr u su t c - 0,8 Công su t th c t c Ntt = 1,2 x N = 1,2 x 0,266 = 0,32 kW Ch t 0,32 kW n b nén bùn: Th - Công su t c N= Qw = = 0.34 kW i m i ngày, m3/s H chi u cao c t áp toàn ph n, H = 10 mH2O kh ng riêng c a bùn, Sinh viên: Nguy - MT1701 = 1053 kg/m3 Khoá lu n t t nghi p g gia t c tr ng, g = 9,81 m/s u su t c n - Công su t th c t c Ntt = 1,2 x N = 1,2 x 1,08 = 0.4 kW T thông s ng: cao: m 4,4 m m 1,06 m 1.8 2,77 m3 3.8 3.8 Sinh viên: Nguy - MT1701 27,4 Mm 90 Mm 70 Mm 60 Khoá lu n t t nghi p 3 Qb = 1,58 + 0,282 = 1.862 m3 F= = 0,26m2 = q0 m3/m2 = 0,3 m3/m2 5000 ÷ 8000 mg/l D= = = 0,34 m H = q0 x t = 0,3 x 10 = m HTC = H + h1 + h2 + h3 = + 0,4 + 0,3 + = 4,7m h1 = 0,4m h2 2=0,3m h3 3=1m 240 vòng/phút Sinh viên: Nguy - MT1701 Khố lu n t t nghi p c: c: Dm = 0,8 x D = 0,8 x 0,97 = 0,77 m T thơng s ta có b ng: m2 0,26 m 0,34 m 4,7 Vòng/phút 45 - 240 360 Sinh viên: Nguy - MT1701 Khoá lu n t t nghi p Sinh viên: Nguy - MT1701 Khoá lu n t t nghi p 3.9.1 Nhi m v Nhi m v c a h sinh h c nh m nh tính ch hi u qu kh ch t b n h c th ng c th i Trong h c th i c làm s ch b ng q trình t nhiên nh s có m t c a l c bình 3.9.2 Tính tốn c th i sau qua b l BOD5 c ng BOD5 gi m kho ng 20% c th i vào h sinh h c 72mg/l Hi u qu x BOD5 c a h sinh h c ng BOD5 c th i kh i h sinh h t tiêu chu n lo i B) Di n tích c a h sinh h F= nh: =0,072(ha) = 720m2 = La: BOD5 c c th u vào (mg/l) Lt: BOD5 c c th u (mg/l) c th i (m3 OM: t i tr ng b m t (kgBOD5/ha.ngày), có th kgBOD5/ha.ngày ph thu u ki n nhi l y 150 ng n ng Ch n OM = 180 kgBOD5/ha.ngày Th tích c a h : W = F.H = 720.0,8 = 576 (m3) H: Chi u cao h u ích c a h (m3) Ch n H = 0,8 m Chi u cao d tr tr Chi u cao t ng c ng c a h H = 1,1m Th : c h t = == = 57,6h Ch n chi u dài c a h sinh h c là: L = 36m Chi u r ng c a h sinh h c B = 20m c h sinh h c: B x L x H = 36 x 20 x 1,1 (m) Sinh viên: Nguy - MT1701 350 Khoá lu n t t nghi p K t lu n: i l i nhu n kinh t cao Tuy nhiên, v i s phát tri ng c ng v m tr ch a nhi u h p ch c th i c a trang tr i phân h v y c n ph i x b ô nhi m môi ng COD, B c k khí k t h p v i hi t hi u qu cao nh t m c a h th ng x này: - Ch t tiêu chu n cho phép - Hi u qu x cao - V n, chi phí th p - Di n tích m t b ng khơng q l n - Có th m r ng s n xu Ki n ngh H th c th t k có th áp d ng vào th c t i v i trang tr hi u su t c m b o, xu t m t s ki n ngh n k n hành ph chuyên môn phù h p X k p th i s c nh m tránh làm t n th t cho trung tâm, gi m th i ng ô nhi m t nb ov ng s ng c a nhân dân khu v c xung quanh Theo dõi v n hành h p b sinh h c, t tri n c a vi sinh v t Sinh viên: Nguy - MT1701 u ki n t phát Khoá lu n t t nghi p TÀI LI U THAM KH O [1] c Ph m, Công ngh x c th i b ng bi n pháp sinh h c, Nhà xu t b n giáo d c [2] Lâm Minh Tri t c ng s (2004), X nghi p, Nhà xu t b c th i h c Qu c gia TP.HCM [3] Ts Tr nh Xuân Lai (2000) c th công t k công trình x t b n Hà N i [4] PGS.TS Bùi H PGS.TS Nguy n Xuân Tr ch (2011) PGS.TS n ch t th p Hà N i [5] ng K thu t x [6] c th nh - Tr n Công T n - Nguy n Qu nh Nga - Nguy n Khoa Vi ux sinh h c k t h p dòng ch c th b c USBF(The Upflow Sludge Blanket p chí khoa h c, T p 9, S 2006 [7] Lâm Minh Tri t - Tr n Hi u Nhu (1978) c th ih c xây d ng Hà N i [8] Nghiên c u h th ng bãi l c ng m tr ng x i h c Nông Lâm Thái Nguyên [9] (1999) [10] TCVN 33:2006 [11] [13] Tiêu chu n xây d ng,TCXD 7957:2008 Sinh viên: Nguy - MT1701 c th ... D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - THI T K H TH NG X LÝ N C TH I TRONG TRANG TR I CH N NUÔI L N CƠNG SU T 200M3/ NGÀY M KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU T MÔI TR... Phong Mã SV: 1312301010 L p: MT1701 Ngành: K thu tài Thi t k h th ng x lý n công su t 200m3/ ngày ng c th i trang tr i ch n nuôi l n m CÁN B NG D ng d n th nh t: H TÀI T T NGHI P ng Chinh H i H... Khi công nghi ng v i s t th i t ho t ng xung quanh b ô nhi m tr m t sóng m i ph i dân i trang tr phía g n trang tr i Theo báo cáo t ng k t c a Vi h t h c th i ch y t mùi hôi th i n ng n ng a trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay