Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp)

60 10 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:48

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Thùy Linh ng d n: TS.Võ Hồng Tùng H I PHỊNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U NG C A SÓNG SIÊU ÂM T N S N HI U QU BI N TÍNH V TR H P PH C KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Thùy Linh ng d n: TS Hoàng Tùng H I PHÒNG 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Tr n Thùy Linh Mã SV:1312301041 L p: MT1701 Ngành:K thu tài: Nghiên c u ng c a sóng siêu âm t n s 40KHz n hi u qu bi n tính v tr c ng h p ph As Pb NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v nghi p ( v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p tài t t CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Hoàng Tùng H c hàm, h c v : Ti p H i Phòng N ng d n:Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ng Yêu c u ph c n nhi m v i mv Sinh viên ng d n H i Phòng, Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th nghi p: nhi m v li NG D N c tài t t ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lý lu n, th c ti n, tính tốn s m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC Em xin g i l i c i: - TS.Võ Hoàng Tùng gi ng viên khoa Môi t ng -T H ng th i gi tài tr c ti em có th c nghiên c u t t nh ng pH em hoàn thành nghiên c u t i phòng thí nghi m - Trung Tâm k thu t tiêu chu u ki - ng ch ng H u, thu th p k t qu p ng d n t n tình u ki n o Các th ng b n sinh viên ng d n làm vi c phòng thí nghi m Ngồi s n l c tìm tòi, nghiên c u c a b n thân, nh s c a m i c bi t th y cô, b n sinh viên khoa Môi t ph n không nh nghiên c u Em xin chân thành c H Sinh viên Tr n Thùy Linh M CL C U NG QUAN 1.1 Khái quát v Asen Chì 1.1.1 Gi i thi u chung L IC L IM 1.1.2 Tính ch t b n 1.1.3 ng d ng vai trò cu c s ng 1.2 Ô nhi m ngu c b i tác nhân Asen Chì 1.3 ng t i s c kh i 10 1.3.1 nh ng c a Asen t i s c kh e c a i 10 1.3.2 nh ng c a nhi m c chì t i s c kh e i 11 1.4 lý Asen C c 11 1.4.1 pháp h p ph 12 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 Gi i thi u v v t li u h p ph 16 t o v t li u h p ph 19 Bi n tính v tr u b ng axit sunfuric 19 Sóng siêu âm ng c n trình h p ph 19 i Chì c 21 M ts in c 21 kh i nguyên t ICP OES 22 C NGHI M 24 2.1 V t li u 24 2.2 M c tiêu nghiên c u 24 2.3 D ng c , thi t b , hóa ch t c n thi t cho nghiên c u 24 2.3.1 Chu n b d ng c , hóa ch t 24 2.3.2 Chu n b dung d ch thí nghi m 25 u 25 2.4.1 Bi n tính v tr u b ng axit sunfuric 25 2.4.2 Kh o sát kh p ph c 26 2.4.3 Kh o sát kh p ph c i v i As 26 2.4.4 Kh o sát trình ch t 2.4.5 So sánh kh v t li c bi ng c a th i gian siêu âm n axit (trong n hi u qu h p ph c 26 p ph c a v t li u thơ, v t li n tính ng siêu âm 27 T QU TH O LU N 28 3.1 ng c a trình ch t n hi u qu h p ph Pb 29 3.2 ng c a trình ch t o VLHP n hi u qu h p ph As 36 3.3 So sánh kh p ph c a v t li u thơ, v t li n tính v t li c bi ng siêu âm 43 T LU N 47 TÀI LI U THAM KH O 48 DANH M C HÌNH NH Hình1.1: Asen Hình1.2: B t chì th th hình1.5: V tr u ng nhi t h p ph Langmuir 15 nh h ng s ng nhi t h p ph Langmuir 16 18 Hinh1.6: Máy phân tích quang ph phát x ICP-OES t i trung tâm tiêu chu ng ch ng H i Phòng ng chu nh n Pb2+ sau h p ph ng chu nh n As3+ sau h p ph Hình 3.1 : T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit 0.5M siêu âm kho ng th i gian Hình3.2: T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit 1M siêu âm kho ng th i gian Hình 3.3: T i tr ng h p ph c ic axit 2M th i gian siêu âm Hình 3.4: T i tr ng h p ph c ic axit 3M siêu âm kho ng th i gian Hình 3.5: T i tr ng h p ph c ic axit khác th i gian siêu âm 30 phút Hình 3.6: T i tr ng h p ph c ic n 23 27 28 30 31 c bi n tính v i n 31 c bi n tính v i n 32 c bi n tính v i n ng 33 c bi n tính v i n ng axit khác th i gian siêu âm gi Hình 3.7: T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm 1.5 gi Hình 3.8: T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm gi th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v n axit khác th i gian siêu âm gi th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v n axit khác th i gian siêu âm 1.5 gi th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v n axit khác th i gian siêu âm gi 34 ng 34 ng 35 i 38 i 38 i 39 KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG Hình 3.6: T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm gi t T i 1gi siêu âm, t i tr ng h p ph c n 199.83 mg/g n i c a VLHP ch t n 3M n Hình 3.7: T i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm 1.5 gi Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 34 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG T i 1.5 gi siêu âm, t i tr ng h p ph c d n t 1105.63 i c a VLHP ch t n 257.94 mg/g n n 3M Hình 3.8: T i tr ng h p ph c ic ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm gi T i gi siêu âm, t i tr ng h p ph c t i c a VLHP ch t n 239.43 mg/g n pn n n 2M Khi axit lên 3M, t i tr ng h p ph c i gi m xu ng 214.85 mg/g Có th th y t i tr ng h p ph c tr i c a v t li u h p ph ch t o t v i v i ion Pb2+ r t l n Hi u qu h p ph tt v c ngâm axit H2SO4 3M v i th i gian siêu âm gi 30 phút Tuy nhiên, xét v kinh t n ng axit cao s t n kinh phí v hóa ch t, u th i gian dài s t n chi phí v nhân cơng B i v y, th i gian siêu âm n axit t l a ch n 2M siêu âm gi Th i gian siêu âm giúp cho t i tr ng h p ph c Sinh viên: Tr n Thùy Linh i Trang 35 KHÓA LU N T T NGHI P M i quan h gi a n I PHÒNG axit th i gian siêu âm: N axit s d ng cao th i gian siêu âm gi m V in axit 0.5M sau gi bi n tính, t i tr ng h p ph c i thu lên 1M ch sau 1.5 gi siêu âm, t i tr ng h p ph c i pn gi siêu âm t i tr 159.96 (mg/g) M t khác, m t nghiên c u c v t li u h p ph ion Pb2+ axit lên 2M ch sau i H ng -Khoa Hóa c ch t o t v tr u có kh p ph c r t t t [10] Tuy nhiên, nghiên c u m i ch d ng l i li u h p ph c bi u ki v t m t so sánh, ch ng minh tác d ng c a sóng siêu âm vi hi u qu h p ph rút ng n th i gian ch t o v t li u h p ph 3.2 ng c a trình ch t n hi u qu h p ph As c B ng 3.3: t ng c a th i gian siêu âm n axit H2SO4 ch nn As3+ c sau h p ph (ppm) Th i gian siêu âm (h) 0.5 1.5 0.5 9678.4 9606.2 9413 9181.8 9654.2 9492.6 8956.8 9083.4 9355 8960.8 9062.6 9179.2 9005.6 9133.8 9407.2 9481.6 N ng (M) Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 36 KHÓA LU N T T NGHI P B ng 3.4: ch t I PHÒNG ng c a th i gian siêu âm n axit H2SO4 n t i tr ng h p ph c i c a As3+ n c (mg/g) Th i gian siêu âm (h) 0.5 1.5 0.5 15.63 19.69 29.35 40.91 17.29 25.37 52.16 45.83 32.25 51.96 46.87 41.04 49.72 43.31 29.64 25.92 N ng (M) V t li u h p ph p ph ion As3+ c ch t o t v tr u có kh c Tuy nhiên kh p ph c t i v i chì (Pb2+) th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm 30 phút Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 37 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG T i 30 phút siêu âm, t i tr ng h p ph c d nt n 49.72 mg/g n Hình 3.10: n n i c a VLHP ch t n 3M th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i axit khác th i gian siêu âm gi T i gi siêu âm, t i tr ng h p ph c n 51.96 mg/g n axit lên 3M, t i tr ng h p ph c i c a VLHP ch t nt p i gi m xu ng 43.31 mg/g Hình 3.11: th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm 1.5 gi Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 38 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG T i 1.5 gi siêu âm, t i tr ng h p ph c i c a VLHP ch t d nt n 52.16 mg/g n n M Khi pn axit lên 2M 3M, t i tr ng h p ph c i gi m xu ng Hình 3.12: th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit khác th i gian siêu âm gi T i 2h siêu âm, t i tr ng h p ph c i c a VLHP ch t nt n 45.83 mg/g n ti p n axit lên 2M 3M, t i tr ng h p ph c c i gi m xu ng m xu ng 25.92 mg/g ng c a n n kh axit H2SO4 s d ng q trình bi n tính p ph c c a VLHP: axit n bi n tính v t li u kh ph Asen c a v t liêu sau bi th : i v i VLHP siêu âm 30 phút : T i tr ng h p ph c l axit t p i p3 n 3M M u VLHP siêu âm gi : t i tr ng h p ph c i n axit t 0.5M lên 3M Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 39 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG Tuy nhiên, th t gi i h t i tr ng h p ph c i c a As3+ s i tr ng c a v t li u ng t l ngh ch v i n H2SO4 bi n tính m u T i tr ng h p ph c axit v i n i tt i v i v t li c ngâm 2M ng c a th i gian siêu âm v t li u h p ph ph As3+ n kh p c: Hình 3.13: th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v in axit 0.5M siêu âm kho ng th i gian khác Ngâm n VLHP ch t t n 2gi Sinh viên: Tr n Thùy Linh axit 0.5M, t i tr ng h p ph c i c a n 40.91 mg/g th Trang 40 KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG Hình 3.14: th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v i n axit 1M siêu âm kho ng th i gian khác Ngâm n ch t n 1.5gi Hình 3.15: gi m xu axit 1M, t i tr ng h p ph c i c a VLHP n 52.16 mg/g th 0.5 i gian siêu âm lên 2h th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v in axit 2M th i gian siêu âm Ngâm n ch t Sinh viên: Tr n Thùy Linh axit 2M, t i tr ng h p ph c n 51.96 mg/g th i c a VLHP 0.5 Trang 41 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG n 1gi m xu i gian siêu âm lên 1.5 gi Ti p t i gian siêu âm lên gi t i tr ng h p ph c ic av t li u l i ti p t c gi m thêm 5.83 mg/g n a xu ng 41.04 mg/g Hình 3.16: th t i tr ng h p ph c ic c bi n tính v in axit 3M siêu âm kho ng th i gian khác Ngâm n ch t o gi m d axit 3M, t i tr ng h p ph c i c a VLHP 49.72 mg/g xu ng 25.92 mg/g th i gian siêu n 2gi Th i gian siêu âm l n t i tr ng h p ph c i cao, kh p ph t t M u 0.5M có t i tr ng h p ph c i i gian siêu âm t 30 phút lên gi M u 1M có t i tr ng h p ph c i p3l i gian siêu âm v t li u t 30 phút lên t i gi 30 phút M u 2M có t i tr ng h p ph c i th i gian siêu âm v t li u t 30 phút lên gi Tuy nhiên, t i tr ng h p ph c t kh is th i gian bi n tính dài v i m u 3M, t i tr ng h p ph c Sinh viên: Tr n Thùy Linh mao qu n c a v t li u ng gi m C th n t i tr ng h p ph c c i gi m d axit cao i s gi m d i u th i gian siêu âm v t Trang 42 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG li u i gian siêu âm v t li u t 30 phút n gi Theo b ng s li c, th i gian siêu âm t v t li u sau bi n tính h p ph As2+ 1.5 gi M i liên h gi a th i gian siêu âm n axit H2SO4 s d ng bi n tính v t li u: Th i gian siêu âm t l ngh ch v i n Xét v i m u n axit H2SO4 axit s d ng bi n tính v t li u 0.5M, siêu i c a v t li u v i As3+ 40.91 (mg/g) Khi âm 2h, t i tr ng h p ph c axit lên 1M t i gi m th i gian siêu âm xu ng 1.5 gi t i tr ng h p ph c 52.16 mg/g Th t i tr ng h p ph c th i gian siêu âm i axit lên 2M v t li t t i tr ng c 51.59mg/g Ti p t v t li it ng p t c gi m y, sóng siêu âm không ch p ph c iv i c mà rút ng n th i gian ch t o v t li u h p ph Th i gian siêu âm n axit t iv c siêu âm 1.5 gi v i n 3.3 So sánh kh v t li qmax = axit lên 3M, th t t i tr ng cao nh ion As3+ gi h p ph axit H2SO4 1M p ph c a v t li u thô, v t li c bi n tính ng siêu âm Chu n b m u: M u : v t li u thô v i v tr u xay r i 1.5mm) R a s ch v t li u b cc VLHPthô L y 1g VLHPthô 10.000ppm L sánh k t qu c kho ng t 0.5c p ph cl 50ml Pb2+(ho c As3+) ICP-OES So c M u 2: cho vào bình tam giác m i bình ch a 200ml axit H2SO4 n ng khác (0.5M ; 1M; 2M; 3M) 10g v tr u ki r a m u, s Sinh viên: Tr n Thùy Linh ng, nhi c VLHP a s ch, s y khơ phòng vòng 24 gi L y 1g m u ( m u bi n tính v i Trang 43 KHĨA LU N T T NGHI P n I PHÒNG axit khác nhau) h p ph vào bình ch a 50ml dung d ch Pb2+(ho c As3+) 10.000ppm L cl ICP-OES l y k t qu t t nh i v i VLHP so sánh VLHPsiêu âm m qu t t nh t v i t i tr ng h p ph c u cho k t it n ion kim lo i sau h p ph nh nh t B ng 3.5: So sánh kh p ph ion Pb2+ c a VLHP thơ, bi n tính n tính qua siêu âm H p ph Pb2+ c V t li u bi n tính V t li u thơ V t li u biên tính qua siêu âm C1 qmax C1 qmax C1 qmax (ppm) (mg/g) (ppm) (mg/g) (ppm) (mg/g) 9908.4 4.58 7455.4 127.23 4841.2 257.94 Hình 17: Bi t i tr ng h p ph c ic v t li u t v tr u Sinh viên: Tr n Thùy Linh cc a3 Trang 44 KHÓA LU N T T NGHI P Kh I PHÒNG p ph cc a t tr i h n so v c bi n tính T i tr ng h p ph c i c a v t li u qua siêu âm (qmax=257.94mg/g u ki c siêu âm cao nh t t li u thô tt i c bi n tính p l n qmax c a v t li u bi n tính ng g p 56 l n t i tr ng h p ph c i c a v t li qua bi n tính) B ng 3.6: So sánh kh p ph ion As3+ c a VLHP thơ, bi n tính n tính qua siêu âm H p ph As3+ c V t li u bi n tính V t li u thơ V t li u biên tính qua siêu âm C1 qmax C1 qmax C1 qmax (ppm) (mg/g) (ppm) (mg/g) (ppm) (mg/g) 9996 0.2 9641.4 17.93 8956.8 52.16 (mg/g) siêu âm Hình 18: Bi t i tr ng h p ph c ic v t li u t v tr u Sinh viên: Tr n Thùy Linh cc a3 Trang 45 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG i v i Pb2+.V t li u h p ph t âm t n s 40KHz c bi n tính qua siêu h p ph As3+ th hi n hh r t nhi u so v i v t li u thô v t li u c t tr i c bi n tính u ki n ng V t li u c bi n tính qua siêu âm t n s 40KHz cho k t qu t i tr ng h p ph t t nh t h p ph As3+ 2.9 l n so v i v t li u c (qmax= 52.16mg/g cao c bi n tính b ng axit 260 l n so v i v t li u thô u ki n g p ng g p qua bi n tính) v y: Sóng siêu âm t n s 40KHz có th làm kh h p ph ion kim lo i n ng c a v t li u Khơng ch v y rút ng n th i gian ch t o v t li u M u v t li u bi n tính tr ng h p ph c c gian rút ng n t i it i c n 24 gi ngâm axit Trong c r t nhi u l i cho hi u qu g p tr ng h p ph c c t o v t li u gi m gi m mà s d ng sóng siêu âm, th i i v i h p ph Pb2+ m u siêu âm m u siêu âm gi ct i t t i tr ng v y th i gian rút xu ng 22 ti ng i v i h p ph As3+ m u siêu âm cho t i i cao nh t m u siêu âm 1.5 gi Th i gian ch 22.5 ti ng nhiên t i tr ng h p ph c c i không h lên g n g p Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 46 KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG T LU N Qua q trình th c hi n khóa lu n t t nghi p v ng c a sóng siêu âm t n s h p ph Ch t b ng axit H2SO4 tài : u n hi u qu bi n tính v tr u c k t qu c v t li u h p ph t v tr u qua trình bi n tính ng siêu âm v i t n s 40KHz Sóng siêu âm t n s 40KHz có kh p xúc th m th u c a axit H2SO4 vào sâu bên mao qu n c a v t li u, làm giãn mao qu n c a v t li u.V t li u qua siêu âm có kh p ph t t, t i tr ng h p ph c i cao Kh o sát th i gian siêu âm n axit s d ng trình siêu âm cho th y: c ngâm axit H2SO4 3M siêu âm 1.5h cho k t qu t t nh t h p ph P c (qmax=257.94 mg/g) Tuy nhiên, xét v m t kinh t có th ng d ng th c ti n VLHP ngâm axit 2M v i th i gian gi cho t i tr ng h p ph c it t (qmax= 239.43 mg/g) i v i h p ph c v t li u cho k t qu t i nh t v t li u h p ph c ngâm axit H2SO4 1M siêu âm 1.5 M (qmax= 52.16 mg/g) V t li u h p ph ch t c có kh p ph Pb As c Kh o sát kh As3+ ion Pb2+ h p ph c i l n p ph c a v t li u ch t c nh n th y VLHP h p ph Pb t i v i ion T i tr ng V t li u h p ph c bi ng siêu âm cho k t qu h p ph c it p nhi u l n so v i v t li u thô v t li u bi n tính b ng H2SO4 tron u ki ng Th i gian bi n tính v t li u gi t nhi u s d ng sóng siêu âm T im bi n tính v t li ng ng siêu âm ch m t kho n gi siêu âm Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 47 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG TÀI LI U THAM KH O 1- Ph m Th Thanh H ng Lu nh t ng s t ng d ng Asen m t s h i s n b (2009) Trang 3-15.26-29 2- i h c Nông Lâm Thái Nguyên- Lu - ch (2014) Trang 7-18 3- Khoa Sinhlu i H i H m kim lo i n 4- ng.Ti u (2014) Trang4-18 n Khóa lu n t t nghi p: Nghiên c u c l n trình h p ph ng Mangan c a v t li u (2017) Trang 8-24 5- Tr Nga, Giáo trình cơng ngh x NXB Khoa h c th i, t Hà N i (2002) 6- Nguy n Bin, Giáotrình trình, thi t b cơng ngh hóa ch t th c ph m , t p - NXB Khoa h 7- Hu nh Th Thành Huy iH t Hà N i (2004) ng- li u h p ph t v tr u Kh o sát kh u ch t o v t p ph ion Pb2+ (2016) Trang 25-27.29.33-43 8- Tr n Ng c Ánh Khóa lu n t t nghi Nghiên c u ng c a n trình bi n tính than ho t tính b ng axit sulfuric (2016) Trang 13-25 9- i h c Công Nghi p TP.HCM- Khoa Cơng ngh Hóa h c- tài: c ph 10- Nguy n Th M Thi n Lu m u phân tích a hóa b phát x plasma c m ng (ICP- (2016).Trang 23-29 11- Tr c kim lo i n ih ng u h p ph ion c b ng v t li u SiO2 tách t v tr Sinh viên: Tr n Thùy Linh Trang 48 ... anion Asennit(AsO2) , có c (HaS2O4)Asen oxit ( As2 O3) tan dung d ch ki m m nh HCl c - Tính t o ph c As( III) t o ph c v i ion Cl- dung d ch HCl : AsOCl, AsOCl2, AsCl3 H3AsO3 + [H]+ + [Cl]- -> AsOCl... Tungsten - Tính ch t oxy hóa- kh Asen có th b kh thành Asin AsH3 : As + 3(H)+ + 3e- -> AsH3 As( III) có th b kh thành As : (AsO2)- + 4(H)+ + 3e- -> As + 2H2O b Chì (Pb) Tính ch t v t lý - Chì có màu... u Sóng siêu âm lo nghe th y Trong hóa h có t n s kho ng 20-100kHz l i không th nghiên c u v vi c s d ng sóng siêu âm t o s i hóa h c c a v t li u Tuy nhiên hi n th gi Vi v vi c s d ng sóng siêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay