Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp)

60 28 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:48

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nướcNghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước ... anion Asennit(AsO2) , có c (HaS2O4)Asen oxit ( As2 O3) tan dung d ch ki m m nh HCl c - Tính t o ph c As( III) t o ph c v i ion Cl- dung d ch HCl : AsOCl, AsOCl2, AsCl3 H3AsO3 + [H]+ + [Cl]- -> AsOCl... Tungsten - Tính ch t oxy hóa- kh Asen có th b kh thành Asin AsH3 : As + 3(H)+ + 3e- -> AsH3 As( III) có th b kh thành As : (AsO2)- + 4(H)+ + 3e- -> As + 2H2O b Chì (Pb) Tính ch t v t lý - Chì có màu... u Sóng siêu âm lo nghe th y Trong hóa h có t n s kho ng 20-100kHz l i không th nghiên c u v vi c s d ng sóng siêu âm t o s i hóa h c c a v t li u Tuy nhiên hi n th gi Vi v vi c s d ng sóng siêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay