Tính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

80 9 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:47

Tính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêmTính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêm - ISO 9001:2008 Sinh viên : n: - 2017 - 300m3 Sinh viên : - 2017 Sinh viên : Mã SV: 1312301012 : MT 1701 Ngành : NHI M V TÀI : Sinh viên tháng Tinh th c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính toán s li H Cán b ng d n y cô khoa Môi T em xin chân thành cô giáo K nên tháng 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.4 1.5 10 10 10 1.6 11 12 12 13 14 2.4 14 300m3/NGÀY 18 18 18 18 18 18 3.2 19 21 23 23 23 4.2.2 27 4.2.3 28 4.2.4 32 4.2.5 n 36 38 4.2.7 42 4.2.8 51 4.2.9 55 57 4.2.11 59 4.1.12 61 62 62 64 66 68 MLVSS (Mixed KHÓA LU N T T NGHI P - H: C t áp c - n H= (m) :Hi u su t c n = 0,8 ng, g=9,81 m/s2 - g: Gia t c tr , Qr = 246,85 ( m3/ngày) - Qr - NG DDHDL H I PHÒNG : Kh ng riêng c a bùn, x= = 1053 kg/m3 3,13 m3/ngày Ch n v n t c bùn ng v = m/s ng kính ng d n Ch n ng nh a PVC có = 40 mm Cơng su - H: C t áp c - n H= m :Hi u su t c ng, g=9,81 m/s2 - g: Gia t c tr , Qx= 3,13 m3/ngày - Qx - n = 0,8 ng riêng c a bùn, = 1053 kg/m3 : Kh n MT1701 54 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHỊNG B ng 4.8 Tóm t t thông s b l ng STT Db m 6,5 H m 3,5 Lm m 16,34 Dm m 5,2 N kW 0.003 Dd mm 40 N kW 0,26 D mm 60 Cơng 3,5 m Hình 4.11 M l ng 4.2.9 B kh trùng[2,3,4,7,8] Th tích c n thi t c a b kh trùng n MT1701 55 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG - t : th i gian ti p xúc c a clo v - Qtbh c th i, ch n t=30 phút = 0,5 gi c th i trung bình theo gi (m3/gi ) Ch n b hình ch nh t có c : L x B x H= 2,1 x x = 6,6(m3) ng clo ho t tính c n thi t k c n thi kh c th c tính theo cơng th c: [8] c th i, Q=12,5 m3/h - a: li ng Clo ho t tính c n thi kh trùng m3 c th i, ch n a= mg/l= g/m3 Dung tích bình Clo m Clo dung m t tháng, m= 0,0375 (kg/h) = 0,9 (kg/ngày)= 27 (kg/tháng) P: kh ng riêng c a Clo, P=1,42 kg/m3 B ng 4.9 Tóm t t thơng s b kh trùng STT B m L m 2,2 H m m kg/h 0,0375 V m3 18,37 / h n MT1701 56 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG 3m 1m 4.2.10 [2,3,4,7,8] - /ngày bùn 10 phút Th a bùn tu n hồn : L × B × H = × 1× (m) ng bùn t b l ng 1(Q1 xốy hình tr k t h p v i l (Q3),th ng (Q2 ng bùn t b ph n ng aerotank bùn ti ng ng bùn b ch a bùn n MT1701 57 KHÓA LU N T T NGHI P Th tích NG DDHDL H I PHÒNG ch a bùn : STT B m L m H m Bd m Ld m Hd m hồn 1m 1m n MT1701 58 KHĨA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG 4.2.11 Di n tích b nén bùn , Qb =5,6 m3/ngày Qb qo o= 0,5 m3/m2.h ng kính b nén bùn = 0,79 (m) Ch n D=1 (m) ng kính ơng trung tâm: Chi u cao ng trung tâm: htt= m Ch n th i gian nén bùn h ( t i v i b li tâm) Chi u cao công tác c a vùng nén bùn: Th tích b nén bùn Chi u cao t n m c bùn: h1= 0,8 m Chi u cao l p bùn l t thi t b g t bùn 2= 0,3 m Chi u cao b o v b : hbv= 0,5 m Chi u cao xây d ng b : Công su Qb=5,6 m3/ngày = 6,5.10-5 m3/s Ch n c t áp: H= m C t áp c n MT1701 59 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG ng bùn c n x lý, Qb = 5,6 m3/ngày Qb ng riêng c a bùn, = 1053 kg/m3 : Kh : hi u xu n = 80% H: Chi u cao c t áp, H = m g: Gia t c tr ng ng, g= 9,81 m/s B ng 4.11 Tóm t t thông s thi t k b nén bùn STT D m Hxd m 4,1 Dtt m 0,2 4,1 m n MT1701 60 KHÓA LU N T T NGHI P 4.1.12 NG DDHDL H I PHÒNG [2,3,4,7,8] - Qx - P1 - P2 x= 1= 3,14 m3/ngày = 0,13 m3/h 99,2% sau nén, P2= 95% - bùn 680 n MT1701 61 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG 5.1 a, Chi phí cơng nhân Chi phí cơng nhân STT Nhân công (VND/tháng) 1 6.000.000 72.000.000 5.000.000 60.000.000 132.000.000 b, Gi 5.2 STT Công ( kw) ngày (kW) 0,412 9,89 14.835 0,34 8,16 12.240 6,79 162,96 244.440 0,42 10,08 15.120 0,26 5,88 88.200 0,003 0,048 72 0,19 4,56 6.840 0,006 0,144 216 Máy nén khí b 381.963 108.588.900 n MT1701 62 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG STT PAC L ( kg/ngày) 27 Clo 0,9 ) 7.500 202.500 18.000 16.200 218.700 79.825.500 3 C Chi phí x STT Chi phí nhân cơng 132.000.000 79.825.500 C 108.588.900 1.825.000 Chi phí phát sinh 5.000.000 328.334.400 m3 n : MT1701 63 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG 5.2 C 5.5 STT thu ) 7,5 50 24,75 0,31 4 27,08 10 126 98,34 6,25 3,6 1,25 4 3 3 3 3 1.399.230.000 5.6 STT 1 (VND) 10.000.000 24.000.000 25.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 30.000.000 60.000.000 12.000.000 12.000.000 1 25.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 1 3.000.000 14.000.000 30.000.000 3.000.000 14.000.000 30.000.000 100.000.000 100.000.000 Máy ép bùn - (VND) 10.000.000 24.000.000 648.000.000 n MT1701 64 KHÓA LU N T T NGHI P n MT1701 NG DDHDL H I PHỊNG 65 KHĨA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG , 300 m3 sau: Thơng s cơng trình c a h th ng x c th c th i trung bình ngày: m; mm: mm m; 30 phút 50 m3 m; m3 m; 27,08m3 m; = m; m3 6,5 m; m; n MT1701 66 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG m; m; m3 m; = 1,9 m3 m; m; Chi phí qu n v n hành h th VND/m3 c th i là: n lai sau: - H th ng cơng trình x c th i ph ng xuyên giám sát v n hành kh c ph c s c k p th i - Máy móc, thi t b ph cb nh kì - Nâng cao ý th c trách nhi m làm vi c c a cán b , công nhân viên n MT1701 67 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG , NXB 2002 NXB Xuân Lai, , NXB Xây 2004 c, Hà TP.HCM [9] [10] http://tailieu.vn/xemtailieu/bao cao tom tat nganh giay viet nam [11] http://tailieu.vn/xemtailieu/de tai nganh cong nghiep giay bot giay o viet nam [12] http://papernews.idz.vn/2015/09/bao-cao-tom-tat-nganh-giay-viet-nam [13] http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-giay-511246.html [14]http://www.namphuc.com/home/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=137%3Asn-xut-giy-vi-cong-ngh-lc-hu&catid=46%3Acong-ngh-snxut&Itemid=63&lang=vi [15]http://www.saigonpaper.com/thong-tin-thi-truong/nganh-giay-tang-truongmanh n MT1701 68 ... lactic, V hoá n MT1701 11 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG C lý sau: - X lý b h c - X lý b c hóa lý - X lý b h c - X lý b ng h p [5,6,7] - và sinh Song ch n rác - m B l ng cát tránh B l... gián lý n MT1701 16 KHÓA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG Q trình dính và vi và quay ÷ COD 2,47÷ 4,75÷ n MT1701 17 KHĨA LU N T T NGHI P NG DDHDL H I PHÒNG 30 0M3/ NGÀY QCVN 12: 2008/BTNMT 2) m3/ ngày. .. Chi phí s n xu t th nhà máy có cơng su t l n nguyên li u lo khó pv i c cung c p theo mùa v vi c c t tr - ngày làm nguyên cho ngành mua - Al2(SO4)3 200 ÷ 500 m3 , 20 - ( 500 m3 1.3 Dây ch xeo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán thế kế hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản xuất bột giấy công xuất 300 m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay