Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

51 8 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:43

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Tu n Anh ng d ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NGHIÊN C U M T S Y U T N HI U QU X C TH I C A BÃI L C NG M TR NG CÂY DỊNG CH NG CƠNG SU T 3M3 KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Tr n Tu n Anh ng d ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Tr n Tu n Anh Mã SV: 1312301027 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Nghiên c u m t s y u t ng n hi u qu x c th i c a bãi l c ng m tr ng dòng ch su t 3m3 ng cơng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p tài t t nghi p (v CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t H ng Chinh H i H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: Nghiên c u m t s y u t c th i c a bãi l c ng m tr ng dòng ch n hi u qu x ng công su ng d n th hai H tên: H c hàm, h c v : c: N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n Tr n Tu n Anh ng Chinh H i H HI NG n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th nhi m v li m c a cán b NG D N c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c t lu n, th c ti n, tính tốn s ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (h tên ch ký) ng Chinh H i L IC V i lòng bi c, em xin chân thành c ng Chinh H y giáo em hoàn thành lu i th o nhà ng, th y cô B môn k thu cho em su t trình th c hi Vì kh u ki tài hi u bi t c a em có h n ch khơng tránh kh i s sai sót V y em kính mong th c hoàn thi H Sinh viên th c hi n Tr n Tu n Anh tài c a em tài c a M CL C U L IM NG QUAN 1.1 M t vài nét v s n xu c m m ngành s n xu c m m 1.1.1 Khái quát v c m m cv c m m 1.1.1.2 Giá tr ng c 1.1.2 Qui trình s n xu c m m c m m t i công ty C ph n Ch bi n d ch v Th y s n Cát H i công ngh 1.1.2.2 Thuy t minh v dây chuy n công ngh 1.2 Hi n tr c th i s n xu t m m 1.2.1 Ngu c th i c tính c c th i s n xu t m m 1.3 M t s công ngh x c th i s n xu t m m 1.3.1 X b 1.3.2 X c c th i b c 10 11 c 13 cv x c th i b c ng m tr ng 14 1.4.1 Gi i thi u v bãi l c ng m tr ng dòng ch y ng 14 1.4.2 Khái quát v s y 16 mc ch c ng m tr ng s y dòng ng 18 U 19 ng m c tiêu nghiên c u 19 ng nghiên c u 19 2.1.2 M c tiêu nghiên c u 19 pháp nghiên c u 19 o sát th a l y m u t i hi ng 19 m 19 ng Amoni dùng thu c th Nesler 19 m n b ng chu v i AgNO3 21 nh COD b 22 2.2.3 Nghiên c u hi u qu x 2.2.4 Nghiên c u m n c a bãi l c 25 ng c a y u t t n hi u su t x COD, m n, Amoni c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ch ng 25 T QU VÀ TH O LU N 26 3.1 K t qu phân tích ch s y dòng ch t t i bãi l c tr ng ng 26 3.2 K t qu x ng c m n, c a bãi l c tr ng s y dòng ch y dòng 4m3/ngày 27 3.2.1 K t qu x COD c a bãi l c tr ng s y 27 3.2.2 K t qu x Amoni c a bãi l c tr ng s y 28 3.2.3 K t qu x m n c a bãi l c tr ng s y 29 3.3 K t qu kh o sát y u t t n hi u su t x m n c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ch ng 30 3.3.1 ng c a t n hi u su t x COD 30 3.3.2 ng c a t n hi u su t x Amoni 32 3.3.3 ng c a t n hi u su t x m n 34 K T LU N VÀ KI N NGH 36 K t Lu n 36 Ki n Ngh 37 TÀI LI U THAM KH O 38 M C L C B NG B ng 1.1.Tên lo c m m t l ph i tr n t o s n ph m B ng Thành ph n tính ch c th i s n xu t m m B ng B ng th tích dung d ch s d xây d ng chu n amoni 20 B ng 2 S li u xây d ng chu n amoni 20 B ng B ng th tích dung d ch s d xây d ng chu n COD 23 B ng Ch c th i t i b u hòa 26 B ng 3.2 K t qu x COD c a bãi l c tr ng s y 27 B ng 3.3 K t qu x Amoni c a bãi l c tr ng s y 28 B ng 3.4 K t qu x m n c a bãi l c tr ng s y 29 B ng 3.5 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x COD 30 B ng 3.6 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x COD 30 B ng 3.7 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x Amoni 32 B ng 3.8 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x Amoni 33 B ng 3.9 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x m n 34 B ng 3.10 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x m n 35 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 2.2.3 Nghiên c u hi u qu x s y dòng ch m n c a bãi l c tr ng ng nghiên c u hi u qu x c a COD, Amini, tr ng s y dòng ch c th m n c a bãi l c ng m ng ta ti n hành thí nghi c 2.2.2 m u phân tích thơng s 2.2.3.1 Hi u qu x COD 2.2.3.2 Hi u qu x Amoni 2.3.2.1 Hi u qu x m n 2.2.4 Nghiên c u ng c a y u t t n hi u su t x m n, Amoni c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ch nghiên c u ng m dòng ch m c th ng c a COD, Amini, ng m n hi u su t x bãi l c ng tr ng s y ta ti n hành thí nghi c 2.2.2 phân tích thơng s 2.2.4.1 ng c a t n hi u su t x COD 2.2.4.2 ng c a t n hi u su t x Amoni 2.2.4.3 ng c a t n hi u su t x SV: Tr n Tu n Anh MT1701 m n 25 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG T QU VÀ TH O LU N 3.1 K t qu phân tích ch tr ng s y dòng ch c ng B ng Ch STT vào x t i bãi l c Amoni (mg/l) c th i t i b u hòa COD (mg/l) 21,4 189,4 1,215 30,4 290,5 0,856 38,2 391,4 1,119 15,7 141,2 1,302 24,5 240,57 0,724 TB 26,04 250,614 1,0432 20 150 - QCVN11:2015/ (mg/l) 26,04 mg/l Hai SV: Tr n Tu n Anh MT1701 26 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 3.2 K t qu x ch ng m n, c a bãi l c tr ng s y dòng dòng 4m3/ngày t 3.2.1 K t qu x COD c a bãi l c tr ng s y B ng 3.2 K t qu x COD c a bãi l c tr ng s y COD vào COD QCVN11:2015/BTN Hi u su t (mg/l) ( mg/l) MT, c t B (mg/l) (%) 141,2 24,26 82,94 189,42 33,16 82,49 240,57 34,58 290,5 49,8 82,86 391,46 62,24 84,09 STT 86 85.5 85 84.5 84 83.5 83 82.5 82 81.5 81 80.5 85,62 150 85.62 84.09 82.94 82.86 82.49 141.2 189.42 240.57 290.5 391.46 hi u su t x COD c a bãi l c tr ng s y Hình 3.1 Bi * Nh n xét: Nhìn vào bi ta th y bãi l c tr ng s 141,2 t hi u qu x COD t t, n 391,46 mg/l, nguyên nhân u ki n th i ti t, mùa v s n xu t Hi u su t x 85.62 % m SV: Tr n Tu n Anh MT1701 ng t 82 n 85%, u su t t t nh t t QCVN 11:2015/BTNMT, c t B 27 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG 3.2.2 K t qu x Amoni c a bãi l c tr ng s y B ng 3.3 K t qu x Amoni c a bãi l c tr ng s y STT Amoni vào Amoni QCVN11:2015/BTNMT, Hi u su t (%) (mg/l) (mg/l) c t B (mg/l) 15,7 3,5 77,71 21,4 4,6 78,5 24,5 5,65 30,4 5,8 80,9 38,2 8,4 78,01 76,94 20 82 80.9 81 80 78.5 79 78.01 77.71 78 76.94 77 76 75 74 15.7 21.4 24.5 30.4 38.2 hi u su t x Amoni c a bãi l c tr ng s y Hình 3.2 Bi * Nh n xét: Nhìn vào bi t t, ta th y bãi l c tr ng s nh Amoni 15,7 t hi u qu x Amoni n 38,2 mg/l, nguyên nhân u ki n th i ti t, mùa v s n xu t SV: Tr n Tu n Anh MT1701 28 KHÓA LU N T T NGHI P Hi u su t x I PHÒNG ng t 77 n 78 78,01 % m 3.2.3 K t qu x t t QCVN 11:2015/BTNMT, c t B m n c a bãi l c tr ng s y B ng 3.4 K t qu x STT u su t t t nh m n c a bãi l c tr ng s y m n vào (%) m n (%) Hi u su t (%) 0,724 0,48 33,7 0,856 0,51 40,42 1,119 0,8 28,5 1,215 0,78 35,8 1,302 0,84 35,48 45 40.42 40 35.8 35.48 1.215 1.302 33.7 35 28.5 30 25 20 15 10 0.724 0.856 1.119 hi u su t x Hình 3.3 Bi m n c a bãi l c tr ng s y * Nh n xét: Nhìn vào bi t t, ta th y bãi l c tr ng s m Hi u su t x t 0.724 ng t 33 n 40 t hi u qu x m n n 1.302% u su t t t nh t 40.42 % SV: Tr n Tu n Anh MT1701 29 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 3.3 K t qu kh o sát y u t t n hi u su t x COD, Amoni, m n c a bãi l c ng m tr ng s y dòng ch 3.3.1 ng c a t c ng n hi u su t x COD B ng 3.5 K t qu kh o sát ng c a t T dòng (m /ngày) 240,57 34,58 85,62 240,57 79,18 67,09 240,57 86,1 64,21 STT N n hi u su t x COD 91.54 100 vào N (mg/l) 240,57 (mg/l) 20,35 Hi u su t(%) 91,54 85.62 90 80 67.09 70 64.21 60 50 40 30 20 10 m3/ngày ng c a t Hình 3.4 B ng 3.6 K t qu kh o sát STT T dòng (m3/ngày) N n hi u su t x COD ng c a t vào (mg/l) n hi u su t x COD N ( Hi u su t mg/l) (%) 391,4 53,35 86,37 391,4 62,24 84,09 391,4 149,15 61,89 391,4 155,78 60,19 SV: Tr n Tu n Anh MT1701 30 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 100 86.37 90 84.09 80 70 61.89 60.19 60 50 40 30 20 10 m3/ngày Hình 3.5 ng c a t n hi u su t x COD * Nh n xét : Theo s li u b ng bi trên, ta th y t n hi u su t x COD Ta th y v i m dòng có ng u vào mà t dòng cao hi u su t x th p m3/ngày: V it + u vào 240,57 + u vào 391,4 mb mg/l t ng QCVN 11: 2015, c t B ng QCVN 11: 2015, c t B t QCVN 11: 2015, c u vào < 391,4 dòng m3/ngày SV: Tr n Tu n Anh MT1701 31 KHÓA LU N T T NGHI P 3.3.2 I PHÒNG ng c a t n hi u su t x Amoni B ng 3.7 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x Amoni STT T dòng N vào N Hi u su t ( m3/ngày) (mg/l) (mg/l) (%) 21,4 4,3 79,9 21,4 4,6 78,5 21,4 8,1 62,15 21,4 10,8 49,5 90 79.9 78.5 80 70 62.15 60 49.5 50 40 30 20 10 m3/ngày Hình 3.6 SV: Tr n Tu n Anh MT1701 ng c a t n hi u su t x Amoni 32 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG B ng 3.8 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x Amoni T STT dòng N N vào Hi u su t (%) (m3/ngày) (mg/l) (mg/l) 38,2 6,7 82,46 38,2 8,4 78,01 38,2 14,8 61,27 38,2 16,6 56,55 90 82.46 78.01 80 70 61.27 56.55 60 50 40 30 20 10 m3/ngày ng c a t Hình 3.7 n hi u su t x Amoni * Nh n xét : Theo s li u b ng bi trên, ta th y t hi u su t x Amoni Ta th y v i m dòng có u vào mà t n dòng cao hi u su t x th p C th v u vào Amoni 38,2 mg/l : + T dòng 3m3/ngày hi u su t x t 82,46% + T dòng 6m3/ngày hi u su t x t 61,27% m 21,19% so v i t SV: Tr n Tu n Anh MT1701 dòng 3m3/ngày 33 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG Tuy nhiên m 3.3.3 t QCVN 11: 2015/BTNMT, c t B ng c a t B ng 3.9 K t qu kh o sát n hi u su t x m n ng c a t n hi u su t x m n STT T dòng N vào N Hi u su t (m3/ngày) (%) (%) (%) 0,724 0,41 43,37 0,724 0,48 33,7 0,724 0,54 25,41 0,724 0,58 19,89 50 45 43.37 40 33.7 35 30 25.41 25 19.89 20 15 10 m3/ngày Hình 3.8 SV: Tr n Tu n Anh MT1701 ng c a t n hi u su t x m n 34 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG B ng 3.10 K t qu kh o sát ng c a t n hi u su t x m n T dòng (m /ngày) 4 STT N vào (%) 1,302 N (%) Hi u su t (%) 0,79 39,32 1,302 0,84 35,48 1,302 0,94 27,8 1,302 1,03 20,89 45 39.32 40 35.48 35 27.8 30 25 20.89 20 15 10 m3/ngày Hình 3.9 ng c a t n hi u su t x m n * Nh n xét : Theo s li u b ng bi hi u su t x trên, ta th y t dòng có m n Ta th y v i m u vào mà t n dòng cao hi u su t x th p C th v m n 1,302% : + T dòng 3m /ngày hi u su t x + T dòng 6m3/ngày hi u su t x m 11,52% so v i t SV: Tr n Tu n Anh MT1701 t 39,32% t 27,8% dòng 3m3/ngày 35 KHĨA LU N T T NGHI P I PHÒNG K T LU N VÀ KI N NGH K t Lu n Nghiên c u m t s y u t bãi l c ng m tr ng dòng ch n hi u qu x c th i c a ng công su t 3m3/ ngày c m t s k t qu ng th i sau x hi u: m b ng bi n pháp y m khí nhi m khơng cao phù h p bi n pháp x b ng bãi l c tr ng u qu x COD, Amoni, m n c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y, ta th y r ng: Bãi l c dòng ch m ng tr ng s y có kh i t t M ng tr ng s c th c x b ng bãi l c dòng ch y t theo c t B quy chu t qu c gia v c th i ch bi n th y s n QCVN11:2015/BTNMT Hi u qu x COD cao nh thông s t 85,62% t t tiêu chu 80,9 u vào 240,57 mg/l Các u ra, v i hi u su m n c a m u sau bãi l c tr cy ut t m n c a bãi l c ng m dòng ch T dòng có n hi u su t x ng tr ng s y n hi u su t x COD, Amoni, bãi l c tr ng s y Ta th y v i m hi u su t x th p, c th v i m dòng 3m3/ngày hi u su t x v it t cao nh t là 6m3/ngày hi u su t x t 62,15 u vào mà t m nc a dòng cao u vào Amoni = 21,4 mg/l t 79,9% v i t dòng m 17,75% so v i t dòng 3m3/ngày H u h t m nn t QCVN 11 : 2015, c t B Tuy nhiên, ta c n u vào COD, v i n n u vào COD = 391,4 mg/l t QCVN 11: 2015/BTNMT, c t B v i t 9m3/ngày Vì v y ta nên kh ng ch n u COD u vào COD
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay