Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

51 34 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:43

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêmNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm ... phân tích ch s y dòng ch t lý t i bãi l c tr ng ng 26 3.2 K t qu x ng c m n, c a bãi l c tr ng s y dòng ch y dòng 4m3 /ngày 27 3.2.1 K t qu x lý COD c a bãi l c tr ng s y... MT1701 dòng ch c th ng t xu ng 18 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG U 2.1 ng m c tiêu nghiên c u 2.1.1 ng nghiên c u công ty - 2.1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u hi u qu x lý COD, Amoni, m n c a bãi. .. v t li u l c, t c gi c th *Nguyên lý ho u n c a bãi l c ng m tr ng: Bãi l c tr ng dòng ch c c u t o t h th ng cát s i c t bãi h th c v th m th u t phía xu lý Bãi l không nh , t c t p trung vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay