Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

53 10 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:41

Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Phan H i Phong ng d n: ThS ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÁI SINH D U NH N TH I B HÓA LÝ, GÓP PH N GI M THI U Ơ NHI M NG KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Phan H i Phong ng d n: ThS ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Phan H i Phong Mã SV: 1312301040 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Tái sinh d u nh n th i b thi u ô nhi m m ng ng n gi m NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p tài t t nghi p (v lý NG D CÁN B TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: ng Chinh H i H c hàm, h c v : Th i h c dân l p H i Phòng N ng d n: i ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph c giao ngày tháng c ngày tháng n nhi m v Sinh viên mv ng d n Phan H i Phong H i Phòng, ngày tháng Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th c a sinh viên NG D N tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lý lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) ên Th Em x 1.1 1.2 - 10 10 11 11 14 14 - 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 2.1 H 20 21 21 22 23 24 24 24 25 25 25 27 27 31 31 31 3.3 33 33 3.3.2 33 34 35 2CO3 35 35 2CO3 35 35 36 38 39 NG DANH o 2CO3 C 13 35 2CO3 36 37 ao rong ích Hình 2.1 MT1701 28 , quy trì - - 1800 - 600 - 8% - a axit: - 900C 20 - o C-120o Hình 2.2 MT1701 29 Th - sinh quy - MT1701 30 2CO3 chi 3.1 Na2CO3 Toluen cc t D u th i Cân Máy khu y gia nhi t C c thí nghi m 250ml ng nghi m nh t Máy hút chân không Màng l c Ph u l c Thi t b c Thi t b nh ch p cháy c c h 3.2 Cách ti n hành thí nghi m n, d th c hi n mà hi u qu làm s ch l i cao c i v i d u th i không l c Tuy nhiên, c n ph i tìm ch có tác d cao, r c h i Nhi m v c a ch làm cho ch t b n, ch t nh a có th k t t l i v i thành nh ng h c l n ho c l p keo có t tr ng l u l ng xu d ng ch ch t n ly thông d ng r ti n Na2CO3 ti n hành nghiên c c ch MT1701 31 t có tác d m c h i t n Mu i Natricacbonat (Na2CO3) v ng b ng 4% kh c pha thành dung d ch v i n i t 15 - 30% D u th i c cho vào c c thu tinh, khu y v i t kho ng 60 - 80 vòng/phút gia nhi n nhi thí nghi m 600C, 700C, 800C, 900C, 950C d ng v i Na2CO3 n nhi t khác nhau, khu y kho ng 45 l ng 70°C, kho ng 12 - 16 gi n l y d u ph n c ti c 1: Pha Na2CO3 v i n 15%, 20%, 25%, 30%, 35% c 2: Pha 100ml d u th i v i Na2CO3 (4%) n khác nhau, xu t hi n phân l p c 3: Khu y gia nhi t nhi 600C, 700C, 800C, 900C, 950C (kho ng 45 phút) c 4: L ng n nhi t, l c tr ng (tách c n) c 5: D u tái sinh s ch n m u t n nh nh t, nhi t ch p cháy c c h , c f Hình 3.1: C MT1701 32 3.3 nh ch tiêu bi n ch t c a d u th tính ch t c a d u sau tái sinh, d 3.3 nh ch i nh m t s ch tiêu sau: ng h c Ch n nh t k c hi u chu n, khô, s ch, phù h p v i lo i d u th i th nghi m cho th i gian ch 200s Làm s ch nh t k nhi u l n b c m u id N p m u vào nh t k ngâm m u vào bình n nhi t kho ng 15 phút Dùng áp su kho ng 5mm Ti ym uc nhi 100°C ch c a nh t k i gian ch y (giây) c a m u t v ch c a nh t k xu ng v i c a nh t k v nh ng h c (mm2/s) C: h ng s nh t k (mm2/s2) t: th i gian ch y c a m u (s) 3.3.2 Nhi ch p cháy c c h Rót m u vào c c th nghi nv ab nhi nh, nhi t k t th ng c 6mm C p nhi t v i t c a m u t 14°C - 17°C/phút Khi nhi c a m u th m ch p l a d c p nhi t xu ng 5°C - n cách nhi ti n hành th nghi m T nhi th c sau kho m ch p l a b u châm l a 2°C châm l a th m t l n S d ng ng n l a th nh nhàng liên t c theo m ng n l a th mt c ng th ng Tâm c d ch chuy n theo b m t ngang cao không 2mm so v i mi ng c c ch chuy n d ch theo m ng Th i gian d ch chuy n c a ng n l a m t c c m i l n giây Ghi l i nhi nhi t k nhi MT1701 quan sát c h n h 33 khơng khí b t cháy cháy liên t c th i gian nh t giây Nhi ng v i th m nhi 3.3 ch p cháy c c h c c cân 100g m u vào c c có m r chúng vào bình c t ng dung môi tráng l làm s ch t t c nh ng ph n m u dính c c có m r i chuy n h t chúng vào bình c t Ch n lo i pv cd C p nhi t cho bình c t cho t - gi thêm c trình ho t v c th c b t k ph n c a thi t b th i kho ng phút k t thúc nhi h p thi t b c làm l nh t c ng sinh hàn xu ng c theo thang chia c có 100ml m u MT1701 34 K T QU VÀ 4.1 Quá trình tái sinh d u th i b ng ch Na2CO3 Mu i Natri cacbonnat Na2CO3 m t ch c n ly y u mu i u Khi cho vào d u có tác d ng làm m n tích c a h t keo, t p h p chúng l i v i l ng xu 2CO3 tham gia ph n ng xà phòng hố v i s n ph m c a q trình oxi hố d u Làm cho kh l 4.2 Các y u t 4.2.1 nh n kh ng c a n Na2CO3 nh n th i n kh Na2CO3 thích h p pha Na2CO3 kho ng 4% kh n c a d u , ti n hành ng so v i d u th i, thành dung d ch ng v i 15%, 20%, 25%, 30% dùng dung d 80°C K t qu 200ml d u c cho b ng ng c a n ng B ng 4.1 Na2CO3 (0C) M u Na2CO3 (%) 15 80 20 80 25 80 trung bình 30 80 trung bình 35 80 t t Ta nh n th y v T n kh Kh ng Na2CO3 kho ng 4% kh 35% cho kh ng t t t nh t Còn kém, nguyên nhân n ng so v i d u, 15% cho kh Na2CO3 th p, nhi u gây c n tr 4.2.2 n kh ng c a nhi c dung d ch n t ng quan, y u t nhi x lý có tính ch t quy nh t c a d u th i Khi nhi c a d u gi m ch t n kh nh b i nhi liên quan tr c ti p nh t c a d u gi m N s ti p xúc t s x y d MT1701 nhi l nh t i d u th y, nên x lý d u n hành n ng nhi nhi cao, cl n 35 d u s sơi b n ngồi K t qu kh o sát ti n hành v i Na2CO3 (4% kh n ng) so v i d u, pha c cho b ng: B ng 4.2 M u ng c a nhi Na2CO3 4% (% kh ng) n kh c a Na2CO3 (0C) T Nh n xét 60 70 80 trung bình 4 90 trung bình 95 t t Qua b ng k t qu thí nghi m trên, ta nh n th y nhauthì kh i v i ch i, nhi nhi th p, c th d u cao kh d u khác t t t0 = 600C, t t nh i Na2CO3 950C Tuy nhiên ch t b n d u v t h t, c n m m khó tách, màu c a d 4.3 Ch kho ng nhi có mà c ng d u sau tái sinh -82 -87 -60 -79 -65 -75 -65 -83 -74 MT1701 36 - u ki n thí nghi m khơng cho phép, nên em ch c ad nh t, nhi c màu s c c a d tiêu quan tr ng ng ch p cháy c c h , hàm nh b ng c u tiên cho vi nh ng ch ng c a d u nh n K t qu c th hi n qua b ng sau: B ng 4.3 Ch ng c a d u sau tái sinh Tính ch t D u th i M us c nh c ng h c (mm2/s) 8,98 150 210 0,08 0,02 c (ml H2O/100ml d u) Qua b ng k t qu trên, ta th y ng c yêu c u v cl nh t c a d u sau tái sinh m c dù ch a nh t so v i d u g c trung bình, nh ng gi m i so v i d u th i i u b cho th y trình ng c n b n l n d u Ng ch p cháy c c h , hàm l sau tái sinh sáng 10,45 ch p cháy c c h (0C) Nhi D u sau tái sinh ng n c t nh t c ng ng t h p ph lo i c l i, ch tiêu nh màu s c, nhi t g i t t ch ng t s ch c a d u c c i thi n so v i d u th i Trong trình th c nghi m, th i gian thí nghi m h n ch , d u th i thu h i d u h n h p lo i d ch Na2CO3 d ng Ch ng d u sau s lý b ng so v i d u th i d u g c d u sau tái sinh có ch (riêng r ho c k t h MT1701 u g c c n ph i nghiêm c u tìm h ng th i l a ch n ch t h p ph có hi u qu cao 37 K T LU N giúp em hồn thành khóa "tái sinh d u nh n th i b ng n gi m thi u ô nhi m m ng ih T nh ng k t qu c em có th rút nh ng k t lu n sau: a ch n trình tái sinh d u nh n t ng ch t Na2CO3 o sát ng ng c a n Na2CO3 nhi kh c a d u cho th y v i dung d ch Na2CO3 35% nhi 95oC d t t nh t n hành phân tích ch tiêu c sánh ch tiêu cho th y ch T k t qu n u th i d u sau tái sinh So ng d i thi c ti u lu n s t cho nghiên c u ti p theo v trình tái sinh d u nh n th i, góp ph n gi m thi u nhi m phát sinh t d u nh n th i t MT1701 ng i 38 TÀI LI U THAM KH O [1] C.Kajdas, D u m , NXB Khoa h c k thu t Hà N i u Công ngh ch bi n d u m , NXB khoa h c k thu t Hà N i, 2001 [3] Ki m, Các s n ph m d u m hoá d u, NXB Khoa h c k thu t Hà N i, 2000 [4] - Nguy ng d n s d ng nhiên li u - d u - m , NXB Khoa h c k thu t Hà N i, 2000 [5] Ph m V n Côi, Tái sinh t t c lo i d u nh n, NXB Giáo d c, 1970 [6] Bùi Hu C u, Tái sinh d u nh n ph th i, T MT1701 d u 39 MT1701 40 MT1701 41 MT1701 42 ... C DÂN L P H I PHÒNG - TÁI SINH D U NH N TH I B HĨA LÝ, GĨP PH N GI M THI U Ơ NHI M NG KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Phan H i Phong ng d n:... l i s - B ov ng không liên t c gây n ph m axit trình cháy gây h ng chì kh i s n ph m oxy hóa d u gây 1.6.3 MT1701 18 g 1.6.4 MT1701 19 , 2.1 am ký 1.868.455 ôtô 33.754.353 ô (5-10) MT1701 20... NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Phan H i Phong Mã SV: 1312301040 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Tái sinh d u nh n th i b thi u ô nhi m m ng ng n gi m NHI M V TÀI N i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp), Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay