Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

61 15 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:35

Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải PhòngHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG Tuy t Chinh ng d n : Ths Nguy n Th C m Thu H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - - KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG Tuy t Chinh ng d n : Ths Nguy n Th C m Thu H I PHÒNG - 2017 GIÁO D B O I H C DÂN L P H I PHÒNG - NHI M V TÀI T T NGHI P Tuy t Chinh L p: MT1701 Mã SV:1312301007 Ngành:K thu n tr ng qu n CTR sinh ho t t -H ng o- NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v - Hi n tr ng CTR t - xu Các s li u c n thi on CTR sinh ho t t thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p Phòng F203 p H i Phòng tài t t - H i Phòng o CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: Nguy n Th C m Thu H c hàm, h c v : Th p H i Phòng N ng d n:Tồn b khóa lu n ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n H Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B NG D N Tinh th c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC hoàn thành khóa lu n này, em xin g i l i c c chân thành nh t n Th n Th C t t n tình ng d n em su t trình làm lu ng c ng c công tác môi p cho e nh ng s li u c n thi t Em chân thành c u th i H c Dân L p H om u ki n giúp em hoàn thành lu t nghi p Em chân thành c t lòng truy n t cho em nh ng ki n th c kinh nghi m quý báu th i gian h c t i ng Xin g i l i c ki n b n sinh viên l p khoa ng viên khuy n khích tơi su t th i gian h c t p th c hi n lu Xin chân thành c Hai Phong, thang nam 2017 Sinh viên Tuy t Chinh CTRSH TN MT BVMT 3R KHCNMT UBND TP CTRVC CTRHC M CL C M u CH NG 1: T NG QUAN 1.1 T ng quan v CTR 1.1.1 CTR 1.1.2 Phân lo i CTR 1.1.3 Tính ch t CTR 1.2 T ng quan v ph ng H o 1.2.1 1.2.2 1.2.3 CH NG H 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Ch t th i r n nông nghi p 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 CH PH I TÀI LI U THAM KH O Khóa lu n t t nghi p 12 stt p H i Phòng n Phân lo i Xe gom rác Xe oto v n chuy n rác cr n san g t Xe ép rác lo i ng Xe i - - Tuy t Chinh - MT1701 S Chi c 24 Chi c Chi c Chi c ng Khóa lu n t t nghi p - Phí thu rác hi n t p H i Phòng o: phí thu h dân , phí thu h kinh doanh => phí v sinh th p - - 13 STT khu 93,3 86,7 73,3 79 Trung bình 80 -2016) - - hút) - Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng : Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng 2.2.2 thu C p th nh t (ng i ng nát ng C p th (g m nh ng ng i thu mua i nh t rác) ng nát ng i thu mua ph li u t ng tron ) C p th 3, g m nh ng ng i buôn bán ho t l nh n Tuy t Chinh - MT1701 ng kinh doanh v i quy mơ Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng gom quy i Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng - - - - - CTR - M c dù, công tác thu gom, v n chuy n CTRSH t d n tb, c thu gom h n ch , c ly v n chuy có tr m trung chuy n, d mx l n nhi u b t c p Trong khi, nh n th c c a Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p ng x rác b a bãi di n nhi p H i Phòng Cơng tác - 2.3 - - - - - Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p n Tuy t Chinh - MT1701 p H i Phòng Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng pháp sau: niên h hàng ngày Tuy t Chinh - MT1701 - Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng - - V ch n thu gom Khi thi t b gom ph nh, n thu c thi t l p cho c y u t nhân công thi t b m t cách hi u qu nh d n, khơng có nh ng qui lu c s d ng ng, b trí n thu gom toán th áp d ng cho t t c ng h p Vì v y, tốn v ch n thu gom hi n v n m t q trình tìm tòi, ch y u s d ng kh Tuy t Chinh - MT1701 Khóa lu n t t nghi p M t s nguyên t p H i Phòng : ng d n v ch nh nh ng l i lu t l hi n hành liên n h th ng qu n ch t th i r n, v trí thu gom t n su t thu gom Kh c m h th ng thu gom hi i i thu gom, lo i xe thu gom nh , n thu gom ph k t thúc g cb ng ph S d ng nh ng rào c u a t nhiên ng ranh gi i c a n thu gom nh ng khu v nh d d c cao, n thu gom ph n xu ng d t g c b trí cho xe cu Các ngu n có kh ng l n ph c thu nh t Ch t th i r n phát sinh c thu gom vào th u c ch t t i n ng d n Tuy n thu gom ph gom cb nh ng v trí t t ngh n giao thơng ph i m sáng s m nh t ngày ng ch t th i phát sinh ch t th i r n v i kh i c ph c v su t nhi u l n vào th u c a ngày công tác Nh m thu gom n m r sinh nh ) có s l n thu gom, n u có th ph i s p x chuy n ngày Theo xu Tuy t Chinh - MT1701 ng ch t th i phát thu gom Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng ã có Gi c c s d ng nh m m ch làm gi m c c a lo i v t li u CTR rác th i Các v t li gi c có th s d ng tr c ti c làm p che ph m s d ng làm phân compost ho c m t ph t c s d ng cho ho t ng tái sinh ch t th i r n Thi t b thích h p s d ng vi c gi m kích c CTR tùy thu c vào lo i, hình d c tính c a CTR tiêu chu n l a ch n thi t k nh ng thi t b cho phù h p Các thi t b Các thi t b i v i v t li p, r t có hi u qu c tính giòn - d gãy; 2) khoan c t b ng thu l c, làm gi máy nghi ng s d c c a v t li u m m di chuy n d c cho nhi u lo lo i CTR r n t trình xây d ng Tuy t Chinh - MT1701 p; 3) c, có th s d làm gi m c cây, Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng I - t - Tuy t Chinh - MT1701 - Khóa lu n t t nghi p Ki sinh môi t Tuy t Chinh - MT1701 p H i Phòng Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng TÀI LI U THAM KH O ( 2001 http://www.baohaiphong.com.vn/channel/4905/201006/De-%C3%A1nChu-truong-giai-ph%C3%A1p-thu-gom-xu-ly-chat-thai-ran-o-nong-thontren-dia-b%C3%A0n-th%C3%A0nh-pho-den-nam-2015-dinh-huong-dennam-2020-1971361/ Giaotrinh_CTR&CTNH%20(1).pdf 10 11 - 2015) 12 13 -2020) 14 Tuy t Chinh - MT1701 ... n lý CTR sinh ho t t -H ng o- NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v - Hi n tr ng CTR t - xu Các s li u c n thi on lý CTR sinh ho t t thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p Phòng. .. NG QU N LÝ CTR SINH HO T T i - H i Phòng ) u th c tr ng ch t th i r n công tác qu n lý ng th n xây d ng thành ph Tuy t Chinh - MT1701 xu t s gi i pháp nh m p Khóa lu n t t nghi p p H i Phòng NG... B ng 1: Các ngu n phát sinh ch t th i r B m c a thành ph B ng L l ng rác th i sinh ho t phát sinh t i c quan, tr ng h c, b nh vi n, khu buôn bán d ch v B ng : Ngu n phát sinh CTR CN B ng 8: Kh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay