Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

58 9 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:30

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Lan Anh ng d n: TS Nguy n Th Kim Dung H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - U QU X C TH I C A BÃI L C NG M TR NG CÂY DỊNG CH NG CƠNG SU T 3M KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Lan Anh ng d n: TS Nguy n Th Kim Dung H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Nguy n Th Lan Anh Mã SV: 1312301046 L p Ngành : : MT 1701 u qu x ch ng công su t 3m3 ng c th i c a bãi l c ng m tr ng dòng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t H tên: Nguy n Th Kim Dung H c hàm, h c v : Ti i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: u qu x ng cơng su t 3m3 dòng ch c th i c a bãi l c ng m tr ng ng d n th hai H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph i hoàn thành xo 2017 n nhi m v mv Sinh viên ng d n Nguy n Th Lan Anh TS Nguy n Th Kim Dung H HI NG n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (h tên ch ký) TS Nguy n Th Kim Dung L IC Trong su t th i gian h c v a T ng t n tình ch d y, truy nghi p d c th y cô khoa Môi t nh ng ki n th c quý báu, khóa lu n t t em t ng h p l i nh ng ki n th ng th i rút nh ng kinh nghi m cho b n thân V i lòng bi Th Kim Dung c em xin chân thành c cô giáo TS Nguy n ng d n, cung c p cho em nh ng ki n th c quý báu, nh ng kinh nghi m q trình hồn thành khóa lu n t t nghi p i th o nhà ng, th y cô B môn K thu cho em su t trình th c hi u ki tài V i ki n th c kinh nghi m th c t h n ch nên khóa lu n v n nhi u thi u sót, em r t mong nh c s góp ý c a th y cô b n bè nh m rút nh ng kinh nghi m cho công vi c s p t i Em xin chân thành c H i Phòng, ngày tháng Sinh viên th c hi n Nguy n Th Lan Anh STT BOD sinh hoá COD KHTN KHKT NXB TCVN T-N T-P TSS 10 QCVN 11 PAC 12 A101 13 KHP Dung d ch potassium hydrogen phthalate chu n 14 TP.HCM Thành ph H Chí Minh 15 CP C ph n 16 TS Ti n S 17 BS 18 TNHH Poly aluminium chloride polyacrylamide) Trách nhi m h u h n M CL C U NG QUAN 1.1 Tìm hi cv c m m ngành s n xu t m m cv c m m c 1.1.1.2 Giá tr ng thành ph n hóa h c c c m m 1.1.2 Quy trình s n xu c m m t i công ty C ph n ch bi n d ch v Th y L IM s n Cát H i công ngh 1.1.2.2 Thuy t minh v dây chuy n công ngh 1.2 Tìm hi u v c th i m m bi n pháp x c áp d ng t i công ty C ph n ch bi n d ch v Th y s n Cát H i 1.2.1 Ngu c th i 1.2.2 Tính ch c th i m m c th c áp d ng t i công ty C ph n ch bi n d ch v Th y s n Cát H i cv x c th i b c ng m tr ng dòng ch ng 11 1.3.1 Gi i thi u v bãi l c ng m tr ng dòng ch ng 11 1.3.2 Khái quát v s y 14 mc c ng m tr ng dòng ch y ng 16 1.3.4 M t s nghiên c n hình v x c th i b ng bãi l c ng m tr ng 17 1.3.4.1 Trên th gi i 17 1.3.4.2 T i Vi t Nam 17 U 20 ng m c tiêu nghiên c u 20 ng nghiên c u 20 2.1.2 M c tiêu nghiên c u 20 u 20 o sát th a l y m u t i hi ng 20 m 20 2.2.2.1 nh COD b 20 ng Amoni Dùng thu c th Nesler 23 m nc c 25 nh N T ng 26 nh P T ng 27 2.2.3 Mơ hình nghiên c u 28 u qu x m n, N T ng P T ng c a bãi l c ng m dòng ch ng tr ng s y 29 2.2.5 Kh o sát ng c m c th u vào n ch u x qua bãi l c ng m dòng ch ng tr ng s y 29 T QU VÀ TH O LU N 30 3.1 K t qu phân tích ch c th c vào c a bãi l c tr ng t i công ty C ph n ch bi n d ch v th y s n Cát H i 30 3.2 K t qu u qu x c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y31 3.2.1 Hi u qu x COD c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 31 3.2.2 Hi u qu x Amoni c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 32 3.2.3 Hi u qu x N T ng c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 33 3.2.4 Hi u qu x m n c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 34 3.2.5 Hi u qu x P T ng c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 36 3.3 K t qu kh o sát ng c a n m n c th n ch c th u c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 37 3.3.1 ng c c th n ch c th i u c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 37 3.3.2 ng c a n c th n ch ng c th u c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 38 3.3.3 ng c m c th n ch c th i u c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 40 xu t công ngh x c th i m m c a công ty c ph n ch bi n d ch v th y s n Cát H i 41 K T LU N 44 TÀI LI U THAM KH O 45 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG Nh n xét: D a vào s li u t b ng bi ta th y hi u qu x COD c a bãi l c tr ng s ykhá cao, m u có giá tr t QCVN11:2015/BTNMT c t B, hi u su t x COD cao nh 3.2.2 Hi u qu x Amoni c a bãi l c dòng ch Ti n hành thí nghi m t 89,11% ng tr ng s y m c 2.2.4 v i m u vào bãi l c khác K t qu thu c th i có n c th hi n b ng sau: STT Amoni vào ( mg/l) Amoni ( mg/l) Hi u su t (%) 28,44 3,185 88,8 18,33 2,44 86,7 40,5 6,463 84,04 34,45 4,82 86 23,5 3,149 86,6 QCVN 11:2015/BTNMT (mg/l) 20 25 20 15 Amoni ( mg/l) 10 QCVN 11 : 2015 6.463 4.82 3.185 2.44 3.149 Hình 3.2 Hi u qu x Amoni c a bãi l c dòng ch y SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 ng tr ng s y 32 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG Nh n xét: D a vào s li u t b ng bi s y có kh ta th y bãi l c dòng ch ng tr ng amoni v i hi u su t cao, t 88,8 % th p nh t 84,04 % t t c m t u sau bãi l c u t QCVN11:2015/BTNMT c t B 3.2.3 Hi u qu x N T ng c a bãi l c dòng ch Ti n hành thí nghi ng tr ng s y c 2.2.4 v i m T ng c th i có n N 42,66 mg/l, 27,49 mg/l, 60,75 mg/l, 51,67 mg/l, 35,25 mg/l K t qu thu c th hi n b ng sau: STT N vào (mg/l) N (mg/l) (%) 42,66 10,11 76,3 27,49 5,14 81,3 60,75 16,7 72,5 51,67 13,18 74,5 35,25 7,614 78,4 QCVN 11: 2015/BTNMT (mg/l) SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 60 33 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 70 60 50 40 N- 30 QCVN 11 : 2015 16.7 20 10.11 13.18 7.614 5.14 10 Hình 3.3 Hi u qu x N T ng c a bãi l c dòng ch y ng tr ng s y Nh n xét: D a vào s li u t b ng bi s y có kh ta th y bãi l c dòng ch N ng tr ng T ng v i hi u su t cao, cao nh t % th p nh t 72,5 % t t c m u sau bãi l c t 81,3 u t QCVN11:2015/BTNMT c t B phân h y ch t h h p ch t Nito nh h th ng tr ng bãi l c cung c sinh v t hi r c th i x y ng thích h p cho vi ng th i v n chuy n oxy vào vùng cung c p cho q trình phân h y hi u khí l p v t li u l c h r Các vi khu n nitrat hóa oxy hóa amoni thành nitrat [12] Các vùng k khí hình thành ch t ô nhi m 3.2.4 Hi u qu x m n c a bãi l c dòng ch Ti n hành thí nghi ng tr ng s y m c 2.2.4 v i m u c th i m n 0,819 %, 1,467 %, 1,258 %, 0,967 %, 1,325 %, K t qu thu c th hi n b ng sau: SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 34 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG STT m n vào (%) m n (%) Hi u su t (%) 0,819 0,442 46,03 1,467 0,82 44,1 1,258 0,705 43,96 0,967 0,64 33,82 1,325 0,765 42,26 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.82 0.765 0.705 0.64 0.442 Hình 3.4 Hi u qu x m n c a bãi l c dòng ch y Nh n xét: D a vào s li u b ng bi ng tr ng s y có kh c th i x sau bãi l c tr 1,467 - 0,82% gi m xu SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 ng tr ng s y trên, ta th y bãi l c dòng ch y m nc c th i ,v m nc a m u vào ng 0,819 - 0,442% 35 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 3.2.5 Hi u qu x P T ng c a bãi l c dòng ch Ti n hành thí nghi ng tr ng s y c 2.2.4 v i m c th i có P T ng 2,55 mg/l, 1,95 mg/l, 3,54 mg/l, 3,25 mg/l, 2,24 mg/l K t qu thu c th hi n b ng sau: B ng 3.6 K t qu x P T ng c a bãi l c dòng ch STT P vào (mg/l) P ng tr ng s y ( mg/l) 2,55 0,73 71,5 1,95 0,48 75,4 3,54 1,11 68,7 3,25 0,97 70,3 2,24 0,59 73,5 QCVN 11: 2015/BTNMT 20 ( mg/l) 25 20 15 PQCVN 11 : 2015 10 0.73 0.48 1.11 0.97 0.59 Hình 3.5 Hi u qu x P T ng c a bãi l c dòng ch y SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 ng tr ng s y 36 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG Nh n xét: D a vào s li u t b ng bi ng tr ng s y có kh su t cao nh t bãi l c u P ta th y bãi l c dòng ch y T ng v i hi u su t cao, hi u t 75,4 %và th p nh t 68,7 % t t c m u sau t QCVN11:2015/BTNMT c t B P [12, 13] 3.3 K t qu kh o sát c th u vào ng c a n n ch COD, c th i m n u c a bãi l c dòng ch y ng tr ng s y 3.3.1 ng c a COD c th u c a bãi l c dòng ch n ch c th i c th n ch t ng tr ng s y K t qu kh o sát c th u vào ng c u c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y th hi n b ng sau: B ng 3.3 K t qu kh o sát n ch ng c a n c th i COD u c a bãi l c dòng ch c th ng tr ng s y QCVN 11: 2015/BTNMT STT COD vào ( mg/l) COD ( mg/l) 145,3 19,906 150 193,4 31,91 150 246,67 30 150 292,7 42,44 150 395,5 57,35 150 SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 u ( mg/l) 37 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 160 140 120 100 80 57.35 60 QCVN 11: 2015 42.44 31.91 40 30 19.906 20 145.3 Hình 3.6 193.4 246.67 ng c a n c th i 292.7 395.5 COD c th u c a bãi l c dòng ch ng t i n COD u vào cao giá tr COD COD trên, ta th y n u c a bãi l c dòng ch tr ng s y Khi giá tr c th i c th i u ng ng tr ng s y Nh n xét : D a vào s li u b ng bi u vào n ch ng u u vào < 395,5 mg/l n ng t tiêu chu n x th i QCVN 11: 2015/BTNMT, c t B 3.3.2 ng c a n c th c th u c a bãi l c dòng ch K t qu kh o sát n ch ng c a n c th n ch ng ng tr ng s y c a amoni u c a bãi l c dòng ch c th u ng tr ng s y th hi n b ng sau: SV: Nguy n Th Lan Anh MT1701 38 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG B ng K t qu kh o sát n ch ng c a n c th i Amoni c th u c a bãi l c dòng ch u ng tr ng s y N T ng QCVN N Amoni QCVN ( mg/l) Amoni (mg/l) T ng (mg/l) (mg/l) STT Amoni vào (mg/l) 18,33 1,78 20 5,14 60 23,5 4,371 20 7,614 60 28,44 1,91 20 10,11 60 34,45 3,51 20 13,18 60 40,5 5,15 20 16,7 60 70 60 50 40 Amoni mg/l) QCVN - Amoni (mg/l) 30 NQCVN - 20 10 Hình 3.7 ng c a n c th i Amoni vào cao n amoni c nghiên c u x sau bãi l MT1701 n ch t ng tr ng s y trên, ta th y: Khi giá tr u n t t c thơng s amoni n SV: Nguy n Th Lan Anh c th u c a bãi l c dòng ch Nh n xét: T s li u b ng bi Khi n N c th N u T ng sau bãi l c u vào bãi l c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay