Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

58 18 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:30

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêmĐánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm ... c bãi l c dòng ch Hình 3.1 Hi u qu x lý COD c a bãi l c dòng ch Hình 3.2 Hi u qu x lý Amoni c a bãi l c dòng ch Hình 3.3 Hi u qu x lý N T ng c a bãi l c dòng ch Hình 3.4 Hi u qu x m n c a bãi. .. qu x lý COD c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 31 B ng 3.3 K t qu x lý Amoni c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 32 B ng 3.4 K t qu x lý N T ng c a bãi l c dòng ch B ng 3.5 K t qu x m n c a bãi. .. qu x lý Amoni c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 32 3.2.3 Hi u qu x lý N T ng c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 33 3.2.4 Hi u qu x m n c a bãi l c dòng ch ng tr ng s y 34 3.2.5 Hi u qu x lý P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy đứng công suất 3m3ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay