Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

78 11 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:28

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêm B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Vi t ng d n: ThS Nguy n Th Mai Linh H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - 300m3 KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Th Vi ng d n: ThS Nguy n Th Mai Linh H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên : Nguy n Th Vi Mã SV: 1312301004 L p Ngành : : MT 1701 tài: 300m ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p (v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t H tên: Nguy n Th Mai Linh H c hàm, h c v : Th i H c Dân L p H i Phòng N ng d n: ng d n th hai H tên: H c hàm, h c v : quan công tác: N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph n nhi m v mv Sinh viên ng d n Nguy n Th Vi ThS Nguy n Th Mai Linh H HI NG n H u Ngh PH N NH N XÉT TÓM T T C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi c s ch ): H Cán b ng d n (h tên ch ký) ThS Nguy n Th Mai Linh L IC Trong su t th i gian h c v c th y khoa ng t n tình ch d y, truy t nh ng ki n th c quý báu, khóa lu n t t nghi p d em t ng h p l i nh ng ki n th ng th i rút nh ng kinh nghi m cho b n thân V i lòng bi Th Mai Linh c em xin chân thành c cô giáo ThS: Nguy n ng d n, cung c p cho em nh ng ki n th c quý báu, nh ng kinh nghi m trình hồn thành khóa lu n t t nghi p i th o nhà ng, th y cô B môn K thu cho em su t trình th c hi u ki tài V i ki n th c kinh nghi m th c t h n ch nên khóa lu n v n nhi u thi u sót, em r t mong nh c s góp ý c a th y cô b n bè nh m rút nh ng kinh nghi m cho công vi c s p t i Em xin chân thành c H Sinh viên th c hi n Nguy n Th Vi M CL C NG QUAN 1.1 Gi i thi u v ngành bia 1.2 Quy trình s n xu t bia 1.3 Nguyên li u, nhiên li c ch t ph gia dùng s n xu t bia 1.4 Các ngu n th i phát sinh trình s n xu t bia 1.4.1 1.4.2 1.4.3 N c th i C TH I 12 2.1 X c 12 2.2 X hóa h c 13 2.3 X hóa 14 2.4 X sinh h c 15 XU T VÀ L A CH C TH I NHÀ MÁY BIA CÔNG SU T 300M3 3.1 l a ch n công ngh x 20 c th i s n xu t bia 20 3.2 c th i yêu c u x 20 3.3 21 25 4.1 L 25 4.2 Song ch n rác: 25 4.3 H m 4.4 B p nh n: 29 u hòa: 30 4.5 B UASB: 32 4.6 Aerotank xáo tr n hoàn toàn 42 4.7 B l ng 49 4.8 B ch a bùn 54 4.9 B nén bùn tr ng l c: 55 4.10 Tính tốn b kh trùng 56 XÂY D NG 61 5.1 Ph n xây d ng: 61 5.2 Ph n thi t b : 62 K T LU N 65 TÀI LI U THAM KH O 66 DANH M C B NG ng ch t th i r n phát sinh s n xu t hectolit bia 10 20 25 25 28 30 31 33 37 43 50 B ng 4.10 Các thông s thi t k b kh trùng 59 KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG t Vb = AS × h b = 2,1×1 = 2,1(m3 ) Tính tốn máng tràn: kính máng Dmáng = 0,8D = 0,8 L = Dmáng = = = (m) = 12,56 (m) =23,89(m3/m.ngày) = = 2,04(kg/ m2.ngày) Q = Qth+Qb = 225 +1,14 = 226,14(m3 / ngày) = 0,0026(m3 / s) D= (m) 42 Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG Hình 4.6 B l ng Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG Qbùn = Qb + Qth = 1,14 + 225 = 226,14 (m3 V1 = Qt × t1 = × = 4,71(m3 ) cao = 1,5 1,5 2,1 =4,725 (m3) Tính tốn (kW) Qr = 1000kg/m3, bùn /ngay = 1006 kg/m3 = 0,8 Ntt = 1,5× N = 1,5×0,3 = 0,45(kW) - r = 225 m3/ng D= = = 0,040 (m) =40(mm) 40 Sv: Nguy n Th Vi MT1701 0,0026 m/s KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG Cơng - b = 1,14 m3/ngày = 0,0475 m3/h N 0,0013 (kW) - - b =0,8 =1,14 m3/ng = 1,32 10-5 m/s m =3 mm 21 Ntt = 1,5N = 1,5 x 0,0013 =0,00195 (kW) bd= + L= 1,14m3/ngày 0,1mm/s + tt= + m2) A1 10-4 (m2) A2 A =A1 + A2 = 0,132 +6,6 10-4 = 0,13266(m2) D= = = 0,41 (m) D = 0,5m Sv: Nguy n Th Vi MT1701 20mm/s KHÓA LU N T T NGHI P d= = I PHÒNG = 0,029(m) d = 0,1m d1 = 1,35d = 1,35×0, = 0, 135(m) dc = 1,3d1 = 1,3×0, 135 = 0,1755(m) hL = VL × tL = 0,0001×5×3600 = 1,88(m) hL = 2m hb = h2 h0 hth = 0,75 0,3 0,3 = 0,15(m) h0 hth th= 0,3m Htc = hL + h2 + h3 = + 0,75 + 0,4 = 3,15(m) 3 m3/ngày q= 4.10 B Sv: Nguy n Th Vi = 0,4m MT1701 = 0,3m KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG Canxi hypoclorit Ca(OCl)2 Clo dioxit ClO2 - ng Clo ho t tính c n thi kh c th c tính theo cơng th c: [8] Trong Q: a: li c th i, Q = 12,5 (m3/h) ng tính tốn c a ng Clo ho cl u 6.20.3-TCXD-51- c th i sau x sinh h c hoàn toàn, a = V ng Clo dùng cho 1ngày là: 0,9 (kg/ng) = 27 (kg/tháng) Dung tích bình Clo: P: tr - ng riêng c a Clo Tính tốn máng tr n xáo tr n c th i v i Clo, ch n máng tr n vách toán thiét k Th i gian xáo tr n vòng l có có l phút Máng g d =20 100 (mm) (Ch n d = 30 mm) có Ch n Chi u r ng máng: B = 0,5 (m) Kho ng cách gi Sv: Nguy n Th Vi B = 1,5 0,5 = 0,75 m MT1701 tính i KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG Chi u dài t ng c ng c a máng tr n v L=3 l+2 : = 0,75 + 0,2 = 2,65 m Ch n th i gian xáo tr n phút Th i máng tr n c tính b ng cơng th c: V y: Chi u cao l nh t S hàng l theo chi u ng: Có: H1 = 2d (nd 1) + d S hàng l theo chi u ngang: Có: B = 2d ( 1) + 2d Chi u cao l H2 = H1 + h = 0,3 + 0,13 = 0,43 9m) Trong :T m:H s h: T n th t áp l c qua l c a vách chuy ng c th c qua l Ch n v = (m/s) ng: m = 0,62 [8] Chi u cao xây d ng: H = H2 + Hbv = 0,43 + 0,17 = 0,6 (m) Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG 20mm H1 = 0,3m 30mm 30mm B = 0,75m Hình 4.7 - n Tính tốn b ti p xúc ki u b l ng ngang Th tích h u ích c a b ti Trong t: th i gian c tính theo cơng th c: c, ch n t = 30 phút (X c th i- Hoàng Hu ) Ch n Chi u cao b : H1 =0,8 (m) Chi u cao b o v : hbv= 0,2 (m) Di n tích b m t: Ch n chi u dài b : D=4 B ng 4.10 Các thông s thi t k b kh trùng STT m 2 m m 0,5 h Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P Hình 4.8: M t c t m t b ng b kh trùng Sv: Nguy n Th Vi MT1701 I PHỊNG KHĨA LU N T T NGHI P I PHỊNG NG STT Cơng trình tích (m3) 37,5 4.500.000 168.750.000 50,88 4.500.000 228.960.000 97,7 4.500.000 439.650.000 105,6 4.500.000 475.200.000 78,5 4.500.000 353.250.000 4.500.000 36.000.000 4,725 4.500.000 21.262.500 0,5 4.500.000 2.250.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 12 30.000.000 30.000.000 13 50.000.000 50.000.000 ép bùn 10 Nhà kho 11 Phòng thí 1.945.322.500 Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P STT I PHỊNG trình 1 (cái) 3.000.000 3.000.000 200.000 8.200.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 (cái) 300.000 1.200.000 (cái) 500.000 500.000 2.700.000 21.600.000 2.700.000 10.800.000 (cái) 225.000.000 225.000.000 (cái) 700.000 1.400.000 (cái) 40.000.000 40.000.000 (cái) 1.500.000 3.000.000 (cái) 11.000.000 22.000.000 (cái) 12.000.000 24.000.000 UASB UASB UASB Aerotank Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG gom (cái) 10.000.000 40.000.000 (cái) 8.500.000 17.000.000 (cái) 8.500.000 17.000.000 (cái) 2.500.000 2.500.000 (cái) 2.500.000 2.500.000 (cái) 10.000.000 10.000.000 6.000.000 6.000.000 535.700.000 Ptc = 1.943.072.500 + 535.700.000 = 2.481.02 T = 1.000 10 hl/hl 3000m3 Tn=2000 Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHỊNG Chi phí Giá thành Tên Clo 10 kg/ngày 50.000 500.000 Acid 15 kg/ngày 8.000 120.000 15 kg/ngày 10.000 150.00 770.000 Thc Sv: Nguy n Th Vi MT1701 KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG K T LU N c th i s n xu t nhà máy bia công su t 300 m3 c tính ch y u ch t h phân hu sinh h c (COD = 2850 mg/l; BOD5 =1750 mg/l; SS = 400 sinh h c hi u khí Aeroten k t h m Qua trình th c hi n tính tốn thi t k h th ng x máy s n xu t bia cơng su t 300 m3 c thi t k tác 37,5 m 3 72,7 m 2.481.022.500 Sv: Nguy n Th Vi MT1701 c th i nhà KHÓA LU N T T NGHI P I PHÒNG TÀI LI U THAM KH O [1]: https://vi.wikipedia.org/wiki/L ch s bia [2]: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/nam-2016-moi-nguoi-vietuong-41-lit-bia-351699.html [3]: http://tailieu.vn/doc/nguyen-lieu-san-xuat-bia-1554204.html [4]: - [5]: http://tailieu.vn/doc/tai-lieu-cong-nghe-san-xuat-bia-phan-3-803461.html [6]: [7]: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-tim-hieu-ve-quy-trinh-cong-nghe-sanxuat-bia-70070/ [8]: [9]: W.Wesley Enkenfelder,Industrial WaterPollution Control, 1989 [11] Lettinga, trang 91 [12] Treatment and Reuse Metcalf & Eddy [13] - [14] http://www.tailieumoitruong.org/2015/11/giao-tinh-toan-thiet-ke-cac-congtrinh.html [15] http://ongnhua.net.vn/kich-thuoc-cua-ong-nhua-upvc [16] Sv: Nguy n Th Vi MT1701 ... X lý hóa lý 14 2.4 X lý sinh h c 15 XU T VÀ L A CH C TH I NHÀ MÁY BIA CƠNG SU T 300M3 3.1 l a ch n cơng ngh x 20 c th i s n xu t bia 20 3.2 c th i yêu c u x lý. .. t c a m t nhà máy bia v n hành t t n m kho ng 150 200 MJ/hl (3,4 4,5 DOkg/hl) i v i nhà máy bia h th ng thu h i nhi t q trình n th ng b o ơn t t, thu h c th ng b o trì t t ng nhà máy bia bao g... th cho nhà máy bia v n hành t t trung bình (8.000.000 Sv: Nguy n Th Vi W/hl), ph thu MT1701 kWh/hl c tính c a s n ph m KHĨA LU N T T NGHI P I PHÒNG Các khu v c tiêu th c chi t chai, máy làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay