Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

78 37 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:28

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêmTính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3ngày đêm ... X lý hóa lý 14 2.4 X lý sinh h c 15 XU T VÀ L A CH C TH I NHÀ MÁY BIA CƠNG SU T 300M3 3.1 l a ch n cơng ngh x 20 c th i s n xu t bia 20 3.2 c th i yêu c u x lý. .. t c a m t nhà máy bia v n hành t t n m kho ng 150 200 MJ/hl (3,4 4,5 DOkg/hl) i v i nhà máy bia h th ng thu h i nhi t q trình n th ng b o ơn t t, thu h c th ng b o trì t t ng nhà máy bia bao g... th cho nhà máy bia v n hành t t trung bình (8.000.000 Sv: Nguy n Th Vi W/hl), ph thu MT1701 kWh/hl c tính c a s n ph m KHĨA LU N T T NGHI P I PHÒNG Các khu v c tiêu th c chi t chai, máy làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp), Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia công suất 300m3 ngày đêm (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay