Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

68 10 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:24

Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng NinhĐánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh - ISO 9001:2008 Sinh viên : h - 2017 - KH Sinh viên : - 2017 N Sinh viên: Mã SV:1312301036 công tác: Sinh viên M U NG QUAN 1.1 M t s khái ni m v ng ng 1.1.2 Ô nhi ng 1.1.3 Ô nhi c ng 1.1.5 B o v ng 1.1.6 Qu ng 1.1.7 Tiêu chu ng c ven b 1.1.9 Báo cáo hi n tr ng 1.1.10 Báo cáo hi n tr ng 1.2 Các ch c ven b m th y lý, th y hóa 1.3 Ki m sốt nhi m bi n ven b 1.3.1 Khái ni m Vùng bi n ven b 1.3.2 Các y u t gây ô nhi c bi n ven b 1.3.3 Th c tr ng ô nhi m bi n ven b th gi i Vi t Nam 1.4 M t s nghiên c u v : BI N HUY c ven bi n n 12 U KI N T NHIÊN - KINH T - XÃ H I KHU V C VEN N - QU NG NINH 15 u ki n t nhiên khu v c ven bi n huy 2.1.1 V huy n 15 a lý 15 a hình 15 2.1.3 Khí h u - th 16 m kinh t - xã h i khu v c ven bi n huy n 19 2.2.1 Dân s 19 2.2.2 Kinh t - xã h i 19 2.2.3 K t c u h t ng 21 : HI N TR C VEN BI N KHU V C N QU NG NINH 23 HUY 3.1 Các y u t c ven bi n khu v 3.1.1 Dân s n 23 hóa 23 3.1.2 Ho ng c ng bi n, v n t i bi n 26 3.1.3 Ho ng du l ch d ch v 27 3.2 Hi n tr c bi n ven b khu v c huy n 30 3.2.1 Nhi 30 3.2.4 H ng oxi hòa tan 32 ng BOD 33 ng COD 34 ng amoni NH4+ 36 ng m t s kim lo i n ng 37 ng d u 38 ng Colifrom 39 3.3 K t qu tham v n ý ki n c ng 40 XU T M T S GI I PHÁP C I THI NG C BI N VEN B KHU V C HUY N 46 4.1 Gi i pháp qu n lý 46 4.2 Gi i pháp kinh t 46 4.3 Gi i pháp v khoa h c công ngh 47 4.5 M t s gi i pháp khác 47 K T LU N 48 TÀI LI U THAM KH O 50 QCVN BTNMT HTMT KCN NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 UNEP United Nations Environment Programme UBND TSS DO BOD COD Chem B ng 2.1 S ng nhà hàng, khách s n 19 B m tr c quan c c th i t i m t s c ng th i 24 thu c khu v c nghiên c u 24 B ng 3.2 Ch c th i sinh ho t t i m t s c ng th i thu c khu v c nghiên c u 25 B c th i t c ng t i khu v c nghiên c B m tr c quan c khu du l 27 c th i t i m t s c ng th i 28 n 28 B ng 3.5 Ch c th i t i m t s c ng th i 29 thu c khu du l n 29 B m l y m u 31 B ng 3.7 Nhi B B ng pH c n (oC) 31 c bi n ven b khu v c huy c bi n ven b khu v c huy ng m t s KL c n 31 c bi n ven b khu v c nghiên c u 37 B ng 3.11 T ng h p k t qu tham v n ý ki i dân 41 B ng 3.12 T ng h p k t qu tham v n ý ki n khách du l ch 42 B ng 3.13 T ng h p k t qu tham v n ý ki n c a cán b qu n lý 43 ( ) STT % 18 45 22 55 Khơng có 27 67,5 Hơi 13 32,5 Có 30 75 Khơng 10 25 Khơng có 12,5 Ít 33 82,5 Có 28 70 Khơng 12 30 Có 15 37,5 Không 25 62,5 24 60 16 40 10 25 19 47,5 20 7,5 Mùi ô Khác 42 TT 15 85 Không mùi 15 Mùi 75 Cao 100 0 100 15 85 COD 80 15 40 45 Có 40 Không 60 60 Nguyên nhân 30 10 43 : - nhà hàng) - - - t, 44 sau: - - - quan vùng 45 * * * - q - Rà so - - 46 4.3 - - - thu gom - - - - môi - m - cho 47 Qua - 10:2008/BTNMT g NH4+ - + có + 4 (NB2 T 48 - - - - 49 - 3), Ninh Báo cáo vùng ), - - 5), 11 2015 6 10 11 N Bá , Báo cáo 12 T Anh Tú (2011), - 50 QCVN 10 : 2008/BTNMT g 5,5 km) 51 Vùng nuôi Vùng bãi TT khác pH TSS 6,5 8,5 6,5 8,5 6,5 8,5 mg/l 50 50 - DO mg/l - COD (KMnO4) mg/l - mg/l 0,1 0,5 0,5 Amoni (NH+4) (tính theo N) Florua (F-) mg/l 1,5 1,5 1,5 Sunfua (S2-) mg/l 0,005 0,01 0,01 Xianua (CN-) mg/l 0,005 0,005 0,01 Asen (As) mg/l 0,01 0,04 0,05 10 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,005 11 Chì (Pb) mg/l 0,05 0,02 0,1 12 Crom III (Cr3+) mg/l 0,1 0,1 0,2 13 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,02 0,05 0,05 14 mg/l 0,03 0,5 15 mg/l 0,05 1,0 2,0 mg/l 0,1 0,1 0,1 17 mg/l 0,1 0,1 0,3 18 mg/l 0,001 0,002 0,005 19 mg/l Khơng có Khơng có - 20 mg/l KPH 0,1 0,2 21 mg/l 0,001 0,001 0,002 16 Mangan (Mn) 22 52 Aldrin/Diedrin g/l 0,008 0,008 - Endrin g/l 0,014 0,014 - B.H.C g/l 0,13 0,13 - DDT g/l 0,004 0,004 - Endosulfan g/l 0,01 0,01 - Lindan g/l 0,38 0,38 - Clordan g/l 0,02 0,02 - Heptaclo g/l 0,06 0,06 - g/l 0,40 0,40 - Malation g/l 0,32 0,32 - 2,4D mg/l 0.45 0,45 - 2,4,5T mg/l 0,16 0,16 - Paraquat mg/l 1,80 1,80 - 25 Bq/l 0,1 0,1 0,1 26 Bq/l 1,0 1,0 1,0 MPN/100ml 1000 1000 1000 23 24 27 Ghi chú: Coliform - 53 II 54 55 56 ... bi n ven b khu v c huy n Vân n t nh Qu ng Ninh 36 ng d u c c bi n ven b khu v c huy n t nh Qu ng Ninh 38 ng Colifrom c c bi n ven b khu v c huy n t nh Qu ng Ninh ... TSS c c bi n ven b 32 ng DO c c bi n ven b khu v c huy ng BOD c c bi n ven b khu v c Huy n 33 n t nh Qu ng Ninh 34 ng COD c c bi n ven b khu v c huy n t nh Qu ng Ninh ... 29 thu c khu du l n 29 B m l y m u 31 B ng 3.7 Nhi B B ng pH c n (oC) 31 c bi n ven b khu v c huy c bi n ven b khu v c huy ng m t s KL c n 31 c bi n ven b khu v c nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nước ven biển khu vực huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay