Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

49 9 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:20

Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG B - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Hoài Nam ng d n: ThS ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÁI SINH D U NH N TH I B NG N GI M THI U Ô NHI NG KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Hoài Nam ng d n: ThS ng Chinh H i H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Hoài Nam Mã SV: 1312301022 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Tái sinh d u nh n th i b gi m thi u ô nhi m m ng , góp ph n ng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v (v lý lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p tài t t nghi p NG D CÁN B i TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: ng Chinh H i H c hàm, h c v : Th i h c dân l p H i Phòng N ng d n: ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi c giao ngày Yêu c u ph tháng c ngày tháng n nhi m v Sinh viên mv ng d n Nguy n Hoài Nam ng Chinh H i H Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v t lý lu n, th c ti n, tính tốn s li m c a cán b ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) .1 1.1 .2 .5 .5 .6 .6 .7 VÀ CÁCH XÁC .9 .10 11 .14 15 15 16 2.9 Hàm 17 17 .17 17 18 18 18 19 20 .20 3.2 3.2.1 3.2.2 3.4 21 21 22 23 .23 24 24 24 3.4.5 3.6 : .25 25 : 25 29 .29 29 29 29 30 32 .32 4.2 32 33 .34 2CO3 .34 .34 34 2CO3 34 35 Diatomite 36 37 39 .40 - 13 .34 35 au tái sinh 2CO3 36 37 .37 13 26 28 31 - Sv: MT1701 -75 TCVN 3892-94 - -1800 -600 - - 900 - - o C-120o Hình : Cơng ngh tái sinh d u b ng axit Sunfuric ì Sv: u MT1701 26 - Sv: inh MT1701 27 Hình 3: Công ngh tái sinh b : Sv: MT1701 28 PH N IV: 2CO3 4.1 : Na2CO3 Toluen Cân Máy hút chân không 4.2 Cách 4.2.2 Sv: MT1701 29 n Na2CO3 2CO3 2CO3 4.2.3 (Diatomite) 2, khí - - Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3 - Sv: MT1701 30 o C Hàm f gia Sv: MT1701 31 a2CO3 Na2CO3 (4%) 600C, 700C, 800C, 900C, 950 45 phút) 12g o C vòng 2h 4.3 4.3.1 200s 100 15 phút (mm2/s) v /s2) 4.3.2 Sv: MT1701 32 - 17°C/phút 2 giây uan sát 4.3.3 c trình Sv: MT1701 33 NV 5.1 Quá trình 2CO3 Na2CO3 Khi cho vào 2CO3 2CO3 2CO3 Na2CO3 80°C Na2CO3 (%) (0C) T 15 80 20 80 25 80 30 80 35 80 2CO3 nhân 4% 2CO3 5.2.2 Sv: MT1701 34 2CO3 Na2CO3 (0C) T 60 70 80 4 90 95 Qua 2CO3 = 600C, 950C 5.3 -82 -87 -60 -79 -65 -75 -65 -83 -74 Sv: MT1701 35 2CO3 /s) C) 10,45 8,98 150 210 0,08 0,02 2CO3 o C Sv: MT1701 36 sau: Diatomite 3(g) 6(g) 9(g) ng 12(g) /s) 9,95 8,50 o 160 240 0,08 0,02 C) 2O/100ml : Sv: MT1701 37 -80% 2CO3 Sv: MT1701 38 Na2CO3 Na2CO3 2CO3 2CO3 o Sv: MT1701 39 [1] C.Kajdas, , i, 2001 [3] i, 2000 [4] - - - i, 2000 n Côi, c, 1970 [6] Sv: MT1701 40 ... NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Hoài Nam Mã SV: 1312301022 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Tái sinh d u nh n th i b gi m thi u ô nhi m m ng , góp ph n ng NHI M V TÀI N i dung... O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÁI SINH D U NH N TH I B NG N GI M THI U Ơ NHI NG KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Hoài Nam ng d n: ThS... MT1701 1.3 ng: 1.3 công suât Sv: MT1701 khác cho phép TBN (Total Base Number): mg -D.2896 TAN (Total Acid Number): mg -D.664 ca I: ASTM- - III: ASTM- Sv: MT1701 - - duns môi Toluen alkol izo-propylic
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp), Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay