Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

49 18 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:20

Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngTái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ... NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Nguy n Hoài Nam Mã SV: 1312301022 L p: MT1701 Ngành: K thu tài: Tái sinh d u nh n th i b gi m thi u ô nhi m m ng , góp ph n ng NHI M V TÀI N i dung... O I H C DÂN L P H I PHÒNG - TÁI SINH D U NH N TH I B NG N GI M THI U Ơ NHI NG KHĨA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi NG : Nguy n Hoài Nam ng d n: ThS... MT1701 1.3 ng: 1.3 công suât Sv: MT1701 khác cho phép TBN (Total Base Number): mg -D.2896 TAN (Total Acid Number): mg -D.664 ca I: ASTM- - III: ASTM- Sv: MT1701 - - duns môi Toluen alkol izo-propylic
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp), Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay