Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

62 15 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:18

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải PhòngĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - ISO 9001:2008 KHÓA LU N T T NGHI P NGÀNH: K THU T MÔ Sinh viên Gi NG : Ph m Bá Anh ng d n: ThS Ph m Th Minh Thuý H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - N TR NG QU N CH T TH I R N SINH HO T T I HUY N TH Y NGUYÊN THÀNH PH KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi H I PHÒNG NG : Ph m Bá Anh ng d n: ThS Ph m Th Minh Thuý H I PHÒNG - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG NHI M V TÀI T T NGHI P Sinh viên: Ph m Bá Anh Mã SV: 1312301003 L p: MT 1701 tài: Ngành: K thu ng n tr ng qu n ch t th i r n sinh ho t t i huy n Th y Nguyên thành ph H i Phòng NHI M V TÀI N i dung yêu c u c n gi i quy t nhi m v tài t t nghi p ( v lu n, th c ti n, s li u c n tính tốn b n v ) Các s li u c n thi thi t k , tính tốn m th c t p t t nghi p CÁN B NG D TÀI T T NGHI P ng d n th nh t: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: ng d n th hai: H tên: H c hàm, h c v : N ng d n: tài t t nghi Yêu c u ph c ngày n nhi m v mv Sinh viên ng d n H Hi ng Tr n H u Ngh PH N NH N XÉT C A CÁN B Tinh th NG D N c tài t t nghi p: ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c nhi m v m c a cán b t lu n, th c ti n, tính tốn s li ng d n (ghi b ng c s ch ): H Cán b ng d n (Ký ghi rõ h tên) L IC Trong su t th i gian v a h ng t n tình ch d y, truy d c th y cô khoa Môi t nh ng ki n th c quý báu, khóa lu n t t nghi p em t ng h p l i nh ng ki n th nghi m cho b ng th i rút nh ng kinh n h c ti p theo hồn thành khóa lu n t t nghi p này, em xin chân thành c viên ThS Ph m Th Minh Thuý ng ng d n, cung c p cho em nh ng ki n th c quý báu, nh ng kinh nghi m q trình hồn thành khóa lu n t t nghi p Em xin chân thành c d n t ng d y, ch u ki n thu n l i cho chúng em su t th i gian v a qua V i ki n th c kinh nghi m th c t h n ch nên khóa lu n v n nhi u thi u sót, em r t mong nh c s góp ý c a th y cô b n bè nh m rút nh ng kinh nghi m cho cơng vi c s p t i H i Phòng, n Sinh viên th c hi n Ph m Bá Anh M CL C L IM U NG QUAN 1.1 T ng quan v ch t th i r n 1.1.1 Khái quát v ch t th i r n 1.1.1 Khái ni m 1.1.1.2 Ngu n g c phát sinh ch t th i r n 1.1.1.3 Phân lo i ch t th i r n 1.1.1.4 Thành ph n tính ch t c a ch t th i r n 1.1.2 n ng c a ch t th i r i 10 1.1.2.1 ng c a ch t th i r ng 10 1.1.2.2 ng c a ch t th i r i 11 1.1.2.3 ng c a ch t th i r n c nh quan 12 1.1.3 Tình hình qu n lý, x rác th i sinh ho t th gi i Vi t Nam 12 1.1.3.1 Th c tr ng phát sinh ch t th i r n sinh ho t 1.1.3.2 Tình hình qu n RTSH 1.1.3.3 Th c tr ng qu Vi t Nam 12 Vi t Nam 13 a bàn TP H i Phòng 16 ch t th i r n t i Vi t Nam 17 nhi t 17 sinh h c 17 hóa h c 18 1.1.4.4 Chôn l p rác 18 1.1.4.5 Tái s d ng quay vòng s d ng ch t th i r n 19 u ki n t nhiên, kinh t xã h i huy n Th y Nguyên 19 u ki n t nhiên 19 1.2.1.1 V a 20 1.2.1.2 Hành 20 m kinh t - xã h i 20 HI N TR NG QU N VÀ X RÁC TH I SINH HO T A BÀN HUY N TH Y NGUYÊN 22 2.1 Hi n tr ng qu n rác th i sinh ho 2.1.1 Ngu n phát sinh, thành ph n kh a bàn huy n Th y Nguyên 22 ng rác th i sinh ho a bàn huy n Th y Nguyên 23 2.1.1.1 Ngu n phát sinh 23 2.1.1.2 Kh ng thành ph n ch t th i r n sinh ho a bàn huy n Th y Nguyên 24 2.1.2 Hi n tr ng thu gom, v n chuy n rác th a bàn huy n Th y Nguyên 26 2.1.2.1 H th ng thu gom CTRSH 26 2.1.2.2 Nhân l n thu gom rác 29 2.2 Hi n tr ng x rác th a bàn huy n Th y Nguyên 29 2.2.1 Bãi trôn l p Gia Minh 29 2.2.2 Bãi chôn l p t i núi Ngà Voi xã Minh Tân 30 2.2.3 Các bãi rác t m 31 công tác qu n lý, x ch t th i sinh ho a bàn huy n Th y Nguyên 34 2.3.1 M t tích c c 34 2.3.3 Nguyên nhân d 2.4 Di n bi n kh n nh ng t n t i, y u 35 ng CTRSH phát sinh t i huy n Th 2.4.1 D báo dân s huy n Thu d báo m 35 35 phát sinh CTRSH 36 2.4.3 D báo v kh 37 XU T BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU X RÁC TH QU N LÝ, A BÀN HUY N TH Y NGUYÊN 39 3.1 Gi i pháp qu n giáo d c tuyên truy n 39 3.1.1 Ki u hành c a b máy qu ng 39 y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c trách nhi m BVMT c a c ng 39 y m nh xã h i hóa ho ng b o v ng 40 3.2 Gi i pháp v khoa h c k thu t, công ngh 41 3.2.1 Gi i pháp b o v ng khu v c phát tri 3.2.2 Quy ho ch n thu gom, v n chuy 3.2.3 C i thi ng nông thôn 41 m t p k t rác 41 c x CTRSH 42 x ch t th i r n sinh ho t huy n Th y Nguyên 42 3.2.4 Tái s d ng tái ch CTRSH 42 3.2.5 Ch bi n phân h 43 K T LU N 47 KI N NGH 48 TÀI LI U THAM KH O 49 H Dân L - n thu gom, v n chuy n thi u, s qua s d ng nhi H Phòng n hi c vi c thu gom, v n chuy n rác a bàn toàn huy n 2.3.3 Nguyên nhân d n nh ng t n t i, y u Công tác tuyên truy n, v v v ng, giáo d c nâng cao ý th c c v c ti th c c a m t b ph i dân ng xuyên, tri nên ý i dân vi c h n ch Tình tr i dân không t giác ch p hành vi c t ch c thu gom t p trung rác v n t n t i, d n tình tr ng v t rác b c bi t tình tr ng xuyên x y Hi n ngu n nhân l c c a huy n cho công tác qu n lý, x rác thi c c p cho công tác qu n lý, x h n h p (ch b ng 0,9 a bàn r t c c p cho thành ph H i Phòng), ngu n thu phí v h b ph n nh chi tr cho m t i thu gom rác Vì v y, cơng tác qu huy n g p r t nhi gom rác thích h a bàn quan tr ng ph i có bi n pháp thu khuy n khích s tham gia c a tồn th hi u qu x mb ov m tv 2.4 Di n bi n kh ng CTRSH phát sinh t i huy n Th ng th i ng n 2.4.1 D báo dân s huy n Thu Theo Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t 2020 T l t nhiên kho ng 0,99% Do kinh t Th y Nguyên n m nh m , nhi u cơng ty xí nghi nghi c xây d ng thu hút m l 2020 t l ng l h c, d trung bình s c m ra, khu công ng t it - m c 1,2% Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 35 H Dân L B ng 2.2 D báo v dân s huy n Thu STT Khu v c H Phòng n 2017- 2020 2017 2018 2019 2020 4.977 5.027 5.077 5.128 10.097 10.198 10.302 10.407 7.959 8.038 8.120 8.202 Th tr n ng 10.082 10.181 10.284 10.385 ng 5.600 5.657 5.714 5.772 12.076 12.196 12.318 12.442 Xã Th ng 35 Xã Minh Tân 11.330 11.443 11.557 11.672 36 X m 12.076 12.196 12.318 12.441 37 Xã Gia Minh 3.959 3.998 4.038 4.080 333.068 336.732 340.435 344.179 Toàn huy n (Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t 2.4.2 d báo m phát sinh CTRSH ng CTRSH g is a dân s huy n Vì v y, d báo s dân huy n Th n i Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t 2020 c ph i c a huy n Th 2015 - i/ngày n y, t ng kh CTRSH phát sinh c a huy n Th ng c tính tốn theo bi u th c: M=IxN - M: Kh - N: Dân s ng rác th ng rác th i/ngày i) Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 36 H Dân L H Phòng 2.4.3 D báo v kh Theo quy nh s ng B Xây d ng: V - BXD ban hành ngày 17/8/2001 c a B lo i IV bao g m th tr n thu c huy n ngo i thành : Th tr n Cát Bà, Cát H i thu c huy n Cát H i, Th tr c, c huy n Th y Nguyên, Th tr o, An Lão, i tiêu chu n phát sinh rác th i/ngày, t l thu gom 80% B ng 2.3 D s dân, tiêu chu n phát th i, t l CTRSH c thu gom hàng ngày t i huy n Th D STT Khu v c Tiêu chu n phát th i i/ngày) T l thu gom (%) Dân s i) 95 5.180 ng 80 10.487 ng 80 5.831 80 10.615 80 8.284 80 12.567 Xã Thu ng 35 Xã Minh Tân 80 11.672 36 m 80 12.441 37 Xã Gia Minh 80 4.080 80 347.964 Toàn huy n (Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 37 H Dân L B ng 2.4 D H Phòng c thu gom t i huy n Th y Nguyên n 2017- 2020 : (t Lo i L ng rác chung 2017 2018 2019 2020 88.432,24 101.100,76 126.262,95 144.367,82 ng rác h 57.480,96 65.715,49 82.070,92 93.839,08 2.741,40 3.134,12 3.914,15 4.475,40 28.208,88 32.251,64 40.277,88 46.053,34 có th tái ch khơng th tái ch (Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t B ng 2.5 D báo t a bàn huy n Th y n 2017 - 2020 : (t STT Khu v c 2017 2018 2019 2020 2.711,10 2.869,72 3.102,10 3.342,88 ng 2.582,68 2.950,32 3.681,67 4.204,60 ng 2.015,64 2.301,95 2.872,60 3.281,58 3.950,24 4.249,82 4.668,84 5.106,87 2.194,16 2.361,38 2.593,74 2.838,40 4.271,51 4.678,16 5.150,04 5.883,09 Xã Th ng Xã Th 1.922,95 2.196,57 2.740,64 3.130,75 35 Xã Minh Tân 4.001,85 4.395,15 4.808,86 4.243,42 36 m 4.132,45 4.499,14 4.912,42 5.396,12 37 Xã Gia Minh 1.935,21 2.100,25 2.686,01 3.101,09 88.432,24 101.100,76 126.262,95 144.367,82 Toàn huy n (Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 38 H Dân L H Phòng XU T BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ, X RÁC TH A BÀN HUY N TH Y NGUYÊN 3.1 Gi i pháp qu n giáo d c tuyên truy n - Xây d nh v qu a bàn huy n Th y Nguyên - nh rõ trách nhi m c c a quy n , trách nhi m c c trách nhi m tr c ti p th c hi n công tác qu n lý, x CTRSH, th m quy n x lý, x ph t nghiêm minh - cc ng tra, ki m tra, giám sát vi c t ch c th c hi n công tác qu n CTRSH 3.1.2 y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c trách nhi m BVMT c a c ng ng hóa hình th c tun truy n, ph bi n sách, ch pháp lu t thông tin v CTRSH cho t t c c bi t vào ng th gi cs khôi ph c l i s ng yêu thiên nhiên, g ng - Phát tri n phong trào qu n chúng tham gia b o v ng, khen ng nh ng cá nhân có thành tích t t công tác b o v - ng iv ic truy n nh ng g nguy n v ng tuyên i dân, d dàng n m b i dâ truy n t t nh ng có th t ch chi i ph n , h i c u ng có th v ng khơng b ph n bác m t cách d d ng t i i dân ng tình v - Cách th c tuyên truy n: Có r t nhi u cách tuyên truy n khác iv i dân c n s d ng nh ng cách th hi u qu Có th Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 t nhi u rác b a bãi, không h p ch 39 H Dân L b H Phòng c c a làng, c a xóm; tuyên truy n qua bu i h p t , h a xóm hay c a thôn + Sáng t o nh ng thùng phân tách rác v i nh ng màu s c, ký hi u rõ r t, p, h p d n, d phân bi t; lo c tách t , hình nh dây chuy n d hi u, d làm theo, t phân lo i rác th i gi y, th y tinh, kim lo i, ch t d o nhân t o, v c bi t rác th i h ng tuyên truy n, khuy n cáo c th hi n b ng áp phích tuyên truy n phong phú, h p d n + Tài li u tuyên truy n khuy n cáo qu ng lo i rác th i dân chúng: Các áp phích, t c trình bày, trang trí tùy thu i c tuyên truy n khuy n cáo nh t ph i s d ng màu s c hình nh d h p d n, d hi u + V t li ph ch ng rác th i thu gom, phân lo i: Các lo i v t li u c công ty s n xu t theo m u mã, màu s c, in ch ng nh t m i qu c gia, vùng, Ví d : Thùng rác thu gom rác h xanh, ch vi t to, hình v r , phù h p v i kh mi nh n bi t Giá thành bao túi ph i ti n c a công chúng M t s qu c gia phát ng rác th i h h thêm ph n kh i m ts ch t c phát tri n, ch t li ng rác h c bi t: b ng gi c c b ng ni lông ch t b t khoai y, thu gom nh ng túi rác th i h , i thu gom không ph i v t b l i túi ni lông n a mà túi gi y, ch t b t s phân lo i v i rác 3.1.3 y m nh xã h i hóa ho M ng b o v a xã h i hóa công tác b o v n l c xã h i tham gia vào ho Các gi i pháp th c hi n xã h i hóa ho Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 ng ng nh m phát huy t i ng b o v ng ng b o v 40 H Dân L - H Phòng nh rõ trách nhi m phân công h p nhi m v BVMT gi a ngành huy o u m i qu cv - Xây d ng phát tri a bàn huy n gi i quy t v m tra, giám sát ho - Áp d ng ch tài c n thi ph m pháp lu t v b o v ng liên ngành ng b o v ng x nghiêm nhà máy, xí nghi p vi ng 3.2 Gi i pháp v khoa h c k thu t, công ngh 3.2.1 Gi i pháp b o v - ng khu v c phát tri ng nông thôn i v i lo i ch t th i r n sinh ho t h chôn l c hi g pháp i v i lo i ch t th i r n sinh ho t h sâu kho ng 1m3 chôn v t lo i ch t th i r n sinh ho t h che ch n tránh mùi N u h d làm th th b o v - m có th t n iv a ti t ki m v m t kinh t v a có ng i v i lo i r ng, gi y v c thu gom l tr tro bón cho tr ng - i v i lo i gi y báo chai l thu gom bán cho n thu mua ph li u ho c t n d ng cho m - v n chuy a h i v i lo i ch t th i r n sinh ho nh quang h ng, sành s v pk i tái ch ) c thu gom l nh c 3.2.2 Quy ho ch n thu gom, v n chuy m t p k t rác Huy n Th y Nguyên ki n ngh UBND Thành ph H i Phòng y nhanh ti xây d d ng Khu liên hi p x ch t th i r n Gia Minh H tr kinh phí thu gom, v n chuy n x rác th i sinh ho a bàn huy n H tr , ti p nh n x a bàn huy ng n huy n kh c ph c xong bãi rác t m t i xã Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 41 H Dân L i thu gom ho ng c ng kh H Phòng i, t v sinh mơi c qu n m t cách b 3.2.3 C i thi c x CTRSH Hình 3.1 Quy trình thu gom, v n chuy n x ch t th i r n sinh ho t huy n Th y Nguyên m ch t th i r n sinh ho t c a huy n Thu Nguyênthành ph n ch t h y sau phân lo i r t thích h p làm phân bón, s d gi m di n tích chơn l p ch t th i r n, h n ch s ô nhi ng M t khác, huy n Thu công nghi p, d ch v y m nh phát tri n n v n tr ng ngành nơng nghi p th r t c n ngu n cung c p phân h m b o nông nghi p phát tri n nh b n v ng ng CTRSH c a huy n th quy t tri gi i nh ng t n t i hi n c a CTRSH, UBND huy n c n có nh ng gi i pháp xây d góp ph n ti t ki ch bi n ch t th i r n sinh ho t thành phân h t xây d i th cho bãi chôn l p ch t th i r n 3.2.4 Tái s d ng tái ch CTRSH Kh ng ch t th tái s d ng tái ch ch a bàn toàn huy n kho ng 2.404,95 t v i lo i ch t th i s c thu gom, cung c i s n xu t tái ch huy n ho c thành ph Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 42 H Dân L H Phòng 3.2.5 Ch bi n phân h x c toàn b huy n nh nghi ng ch t th i r n sinh ho i, huy n có th quy ho ch a bàn quy mơ nhà máy, xí ti n hành s n xu t phân vi sinh hay g i phân compost có tác d ng làm phân bón cho tr ng r t t t Ch vào vi c phân lo i ch t th c ti n hành x rác th i làm phân vi sinh c ch bi n phân v phân D a theo công ngh c tiên ti n xây d ng mơ hình nhà máy c th hi n Hình 3.2 ng phân Compost tùy thu c hình sau: nhà máy ch bi n phân vi sinh i v i trình làm phân compost hi u khí ph n ch t h u a ch t th i sinh ho t s c phân h y sinh h c M th i gian c n thi t cho trình phân h y x y ph thu c vào b n ch t c a ch t th ng s n có y u t c kh ng ch thích h ch t th i r n sinh ho th i gian nh u ki n n ph n ch t h c chuy n hóa thành phân compost m t kho ng nh Compost ph n ch t h n không b phân h y l i, ng ch a nhi u ligin thành ph n khó b phân h y sinh h c m t kho ng th i gian ng n Ligin có nhi u gi y in báo, m t h p ch t h cao phân t có s i xenlluclose c a lo i l y g lo i th c v t khác Quy trình phân hi c trình bày Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 sau: 43 H Dân L Hình 3.3 Mơ hình H Phòng phân compost hi u khí Thuy t minh quy trình phân compost hi u khí: Quy trình * phân compost hi c tr c 1: Phân lo i nghi n nh : Theo s li u th ng kê, rác th i sau phân lo i c a khu v c ch y u ch a thành ph n sau: - Rác th i h m 60% - Gi y, báo: chi m 10% - Ch t th i r n xây d ch, gói v Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 44 H Dân L - Các ch c l y t i tr m trung chuy nh ng v t li i c trung bình - 7cm C o tr n k * háo khí (20 ngày): c cho vào b Rác th u thành t ng l p, m i m t l dày kho ng 20 cm, t i m i l p ti n hành x ch ph m vi sinh v m ph 60%, pH = - Q trình ki m sốt thơng s m, nhi c nói Phòng chai nh a: chi m 20% Ch t th i r c 2: H ph m b o 50 - c nghi m Ti o tr n - ngày/l n, m i l o tr n nh m cung c p oxy cho vi sinh v t hi u khí d phân gi i ti p h p ch t h trình * c 3: hi u khí 20 ngày ti o tr n l n chín (40 ngày): Sau b m tc háo khí 20 ngày, ti n hành ng h c trít bùn ao nh m t n s m t mát ch t M Vi t Nam, trình ph u ki n cho rác th i ti p t c phân i khí h u nóng c che kín ho l nhi chín vòng 40 ngày Khi này, ng c a phân q trình a vi c trít bùn ao lên m t c a b c ch ph m vi sinh t o m m thích h p chi vi sinh v rác th i ti p t c phân h * u ki n cho n s m t mát ch phân trình ch ng có ng rác th c hi n trình phân gi i rác Vi c che ph kín ho c trát bùn b m t nh m t ch y c/phân chín v ng c a m b o phân ng cho tr ng c 4: S n ph m h nh b 50 u ki n t nh ch c l y kh i b sân n có mái che ho c u ki n th i ti t n ng nh tránh phân b - t b r n hành nghi n sàng phân b ng máy Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 45 H Dân L H Phòng nghi n sàng; - S n ph m phân h nâu s ng m n sàng có màu ng m n có th bón tr c ti p cho tr ng, d ph l i ho ng cho tr ng * c 5: Tr n ph gia N, P, K Tùy theo ch ng s n ph m sau c phân h * c 6: Phân tích ch Ch ta ti n hành tr n thêm ph gia N, ng t t nh t bón cho tr ng ng s n ph m ng c a phân t t hay x u tùy thu c vào s v t h u ích có phân, v y vi c ki m tra m thi t K t qu ki vi sinh v t c n c so sánh v i tiêu chu n c a phân vi sinh Ngoài ki m tra s ng ch t h ng vi sinh ng vi sinh v t c n ph i ti n hành ki m tra hàm ng s : N, P, K k t qu c so sánh v i tiêu chu n c a phân vi sinh ng kim lo i n ng (Pb, Cd, Cr, Ni) lo i ch t th i h ty ut c ph n ch t th i r n h cành cây, v a khu v c ch y u v n v hoa qu , c ng rau, ng kim lo i n ng lo i ch t th i h ng r t nh Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 46 H Dân L H Phòng K T LU N Hi n kh a bàn huy n Th y Nguyên r t l n, vi c thu gom v n chuy n rác th i nhi u h n ch b t c p, gây nh i s ng sinh ho t c i dân B i v y, vi c qu n ch t th i r n a bàn huy n h t s c c n thi t c p bách Qua trình nghiên c u, tìm hi u v hi n tr ng qu n ch t th i r n sinh ho t t i huy n Th y Nguyên em c m t s k t lu n sau: - ng ch t th i r n sinh ho t t i huy n Th y Nguyên 230 t n/ngày - Rác thu gom t t kho ng 70% - Các thùng rác tr ng i dân v t rác b a bãi v n ti p di n Quá trình x gây ô nhi tri v báo v c r rác ng xung quanh i quy t ng phát sinh thành ph n ch t th i r n sinh ho t c a huy n Th T pháp c th rác thu gom, s t, tình t i bãi rác t m - , xu c gi i i t i ngu ng ng thi t b thu gom, v n chuy n, x rác th i - Gi i pháp v xây d ng chi th trung tâm huy n r c qu n CTRSH, qui ho ch t ng th ch t a bàn huy n t khâu thu gom, phân lo i, v n chuy Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 n khâu x 47 H Dân L H Phòng KI N NGH c h t UBND huy n c n kh pháp quy v qu n ch t th a bàn huy i dân tham gia b o v x ch t th v ng ng, giáo d i dân có ý ng Chính quy su t, v t n ng y m nh công tác tuyên truy n, v th c trách nhi m b o v ng h th i có nh t thu hút s tham gia c c a bàn Thành ph UBND huy n c n s m có gi i pháp hồn thi n h ng m c thi ti p t Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 ng lâu dài 48 H Dân L H Phòng TÀI LI U THAM KH O GS.TS Tr n Hi u Nhu , n Th Kim Thái, Qu n ng Qu ch t th i r n, T p 1: Ch t th i r , NXB Xây D ng, 2001 c, Giáo trình x ch t th i r n, TS Nguy HCM, 2009 TS Nguy n Trung Vi t, TS Tr n Th M Di u, r n sinh ho t n t : Qu n ch t th i ng T m Nhìn Xanh, 2007 TS Tr n Th M Di u, Giáo trình qu n ch t th i r n sinh ho t ng qu aB Quy ho ch qu n ch t th i r ng a bàn thành ph H Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH huy n Th y Nguyên t Ngh quy t s 09/NQ- v thu gom, v n chuy n, x ch t th i r n nôn a bàn huy n Th y Nguyên n 2011-2020 Báo cáo K t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h ng, nhi m v , gi 10 a huy n Th y Nguyên K t qu th c hi n Ngh quy t s 09/2010/NQ- ngày 17/07/2010 c r v thu gom, v n chuy n, x ch t th i a bàn huy n Th 11 Bài vi n 2011 - 2020 y Nguyên - H i Phòng: s ng chung v ngày 30/08/2014 12 Quy nh s -BXD v vi c công b chuy n x ch t th i r nh m c d toán thu gom, v n , Hà N i, ngày 30/05/2014 Sinh viên: Ph m Bá Anh - L p: MT1701 49 ... GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG - N TR NG QU N LÝ CH T TH I R N SINH HO T T I HUY N TH Y NGUYÊN THÀNH PH KHÓA LU N T T NGHI I H C H CHÍNH QUY NGÀNH: K THU Sinh viên Gi H I PHÒNG... BÀN HUY N TH Y NGUYÊN 22 2.1 Hi n tr ng qu n lý rác th i sinh ho 2.1.1 Ngu n phát sinh, thành ph n kh a bàn huy n Th y Nguyên 22 ng rác th i sinh ho a bàn huy n Th y Nguyên ... qu n lý ch t th i r n sinh ho t t i huy n Th y Nguyên thành ph H i Phòng nâng cao hi u qu qu n lý ch t th i r nghi p b o v c th c hi n nh m góp ph n a bàn huy n Th y Nguyên s ng nói chung Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay