Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạt (Khóa luận tốt nghiệp)

51 12 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 08:16

Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạtĐánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạt - ISO 9001:2008 NGÀNH: Sinh viên : nh ThS - 2017 - NGÀNH: Sinh viên :T ThS - 2017 Sinh viên: MT 1701 nông Mã SV: 1312301024 Ngành: ày tháng tháng Sinh viên 7 viên Em x TNMT H i Phòng Lê Ti n Thành (Phó phòng phân tích quan tr c) hồn thành lu án t n n nghi M CL C : 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 - 1.2.1 1.2.2 10 1.2.2.1 11 1.2.2.2 15 1.2.2.3 Nông 1.2.2.4 16 17 : TRUNG ÃNG 19 2.1 19 .20 .22 2.2 31 2.3 31 VÀ 34 3.1 3.1.1 3.2 .34 34 .36 38 39 40 19 20 Hình 21 2016 24 2016 24 25 2016 25 2016 26 26 2016 27 2016 27 28 28 2016 29 2016 29 21 22 30 Tr - NO2 N T8 T11 QCVN - A1, B1 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Hình 2.7 Nitrit trung - - 26 Tr - - Hình - 27 Tr - tháng 11) H - - 28 Tr QCVN 08tháng 11) - - 29 Tr QCVN 08-MT:2015/BTNMT B1 2,27 -MT: i 2.1 quan Ghi chú: Tháng Tháng 11 82 18 17 72 82 86 - Xanh Vàng Da cam g khác khác - 30 Tr 2.2 Nguyên nhân gây Hi n toàn b c th i t i khu công nghi c th i sinh ho t c a 23 xã, th tr n Công ty TNHH M t thành viên Nông nghi u x vào h th ng kênh trung th y nông Tiên Lãng Huy n Tiên Lãng g m 23 xã, th tr n, dân s c có ho th i vào h th n vi c x c ch khu công nghi p, phát tri n làng ngh truy n th ng, phát tri n kinh t trang tr i, d ch v du l ch, Công ty TNHH Gi y Nam Thi n thu c xã B uh mx c x lý, gây ô nhi m ngu c th i vào h th u c - Kênh c ng Khu t c a bàn th tr n Tiên Lãng, d c b c th i m t s h dân u ph , gi t m gia súc, gia c m x kênh gây ô nhi m ngu c nghiêm tr ng - Ngoài ra, khu v c gây nhi xã B c su i khống thu c ng, khu v c da gi y th tr n Tiên Lãng, b nh vi n huy n Tiên Lãng, phòng khám Hùng Th c ch trung Vàm Láng; khu v c nuôi tr ng th y s n i l n, tr i gà toàn huy n; khu v a xã toàn huy n - Ngu ng thu c tr sâu b o v th c v sóc lúa tr d ng m sâu, thu c b o v th c v t không nh h th ng M t ph n l ng n ng thu c tr c c a ng thu c tr sâu b o v th c v c 2.3 H th c sông trung th y nông Tiên Lãng hi n t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác cơng trình th y l i Tiên Lãng ti n thân Xí nghi p Qu n lý Th y nông huy n Tiên Lãng qu n lý Công tác qu n lý khai thác s d ng b o v ngu c h th ng trung thu nơng Tiên Lãng nhi u b t c p gây c n tr vi c s d ng hi u qu phát tri n b n - 31 Tr v ng ngu h th ng trung th y nông - Công tác qu ng yêu c ph i h p ch t ch gi a s , ngành quy liên quan Trách nhi m c quan qu c hi trách nhi , nh c a pháp lu t - liên quan c ch vi c khai thác, s d ng ngu vào ngu n lý, ki m soát x th i c - Nh n th c c i dân v nhu c u b o v ngu c huy n Tiên Lãng nói chung, c a h th ng th y nơng huy n nói riêng h n ch - Các ngu c c a thành ph h sơng Thái Bình v y ph i ch u m t l th ng sông d n v qu a h th ng sông H ng ng ch t th i t ng ngu n c a hai h t tác nhân quan tr ng vi c n liên vùng, liên t nh c a c p có th m quy n ch o C n ph i có s ph i h p gi a t nh thành ph B ngành T -V o v ngu - Nh n th c c a doanh nghi p, c c h n ch i v i vi c khai thác, s d ng b o v toàn di h t t m quan tr ng c a ngu n th c c ng t - Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu u qu c chuy n bi n ý th c , nh n th c, ch p hành, th c thi pháp lu t c a nhân dân, doanh nghi p, nh t m t b ph n cán b , công ch c làm công tác qu n lý ngu c c p - Công tác tra, ki m tra, x lý vi ph m v khai thác, s d ng tài c, x c th i vào ngu c tri n khai t i c - c, l n chi m hành lang b o v ngu n ng 32 Tr cu c tra, ki m tra r t h n ch , không phát hi n h t nh ng thi u sót c s n xu t ho ng d s n xu nh ng thi u sót, x vi c kh c kh c ng h p vi ph m H i Phòng thành ph c a sông ven bi n, h u, trình dâng cao c a m tri c bi t li anh tác s d h n Xâm t li n s gây m t cân b ng h sinh thái, m c t ô nhi m ngu c bi n dâng c ng t Ngồi bi i khí n s phát tri n b n v ng c a nhi u ngành kinh t ng, giao thơng, cơng nghi n ph i có gi i pháp vi c ng phó v d ng h th gi m thi u ng p l i khí ng c a thu p l t xâm nh p m nh p m n b m ng c a bi n, nâng c p h th c bi n c bi n dâng - 33 Tr CÁC THÁCH TH C TRONG B O V NG, VÀ GI I PHÁP GI M THI U Ô NHI M 3.1 Các thách th c BVMT h th ng trung th y nông Tiên Lãng 3.1.1 - : 23/2013/NQ- - - - - - - 34 Tr - - t, -MT:2015/BTNMT - - - - - 35 Tr - 3.2 Gi i pháp th c hi n: [6] Phân vùng Bao [6] xin phép) - [6] - - - 36 Tr - - - - - - - 37 Tr ng ng - 38 Tr , - t - - - công tác g phát t - 39 Tr [1]: 6; [2]: 23/2013/NQ- -2020"; [3]: -UBND ngày - -2020; [4]: -UBND ngày - [5]: - ; [6]: -UBND ngày ; [7]: Báo cáo - 40 ... nghi ch Trung th y nông Tiên Lãng ph c v c quan tr ng vi a bàn thành ph c sông h th ng c sinh ho ng quan hi n tr ts c c t quan tr c Ph m vi nghiên c u h th ng Trung th y nông Tiên Lãng, qua nghiên... g n 280km v i m trung bình kho ng 0,18 km/km2 Phòng ch a ng th c hi n Chi lang, m V ng quan tr ng Vùng kinh ng b ng ven bi n, sông ch y qua H c sông ch u - i sông ng ch y c a sông c a thành ph... - NGÀNH: Sinh viên :T ThS - 2017 Sinh viên: MT 1701 nông Mã SV: 1312301024 Ngành: ày tháng tháng Sinh viên 7 viên Em x TNMT H i Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạt (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạt (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay