HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 07:43

... 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Căn thông tư số 03/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán... duyệt cho đợc nâng bậc lơng trớc thời hạn đợt theo tiêu chuẩn nâng bậc lơng trớc thời hạn Ba n, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Ngời làm đơn BO CO THNH TCH NGH TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN I SƠ LƯỢC LÝ... định nâng bậc lơng trớc thời hạn cán bộ, công chức, viên chức ngời lao động địa bàn tỉnh Quảng Bình Năm 2015 v 2016 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở Vậy làm đơn kính mong hội đồng xét nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN, HỒ SƠ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay