Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng chi nhánh ngũ hành sơn

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 06:25

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC TRÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Đặng Tùng Lâm Phản biện 2: TS Lê Cơng Tồn Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tình hình kinh tế giới kinh tế Việt Nam giai đoạn khó khăn nay, với tình trạng doanh nghiệp thua lỗ phá sản hàng loạt, Ngân hàng bị sát nhập, thâu tóm, việc thắt chặt cho vay khiến cho kinh tế gặp nhiều khó khăn Những bất ổn kinh tế vĩ mơ gây khơng thách thức, khó khăn việc kinh doanh Khu vực vốn khó tiếp cận với ngân hàng với trở ngại mặt lãi suất làm cho người kinh doanh sản xuất trở nên bị hạn chế Bên cạnh đó, khơng qn thiếu ổn định điều hành sách kinh tế vĩ mơ, đặc biệt sách điều chỉnh cung tiền, lãi suất tỷ giá hối đối gây khơng trở ngại tới hoạt động kinh doanh, sản xuất Việc đưa sách phù hợp hoạt động phát triển cho vay hộ kinh doanh việc quan trọng cần ý Nhận thức vấn đề này, thời gian qua, hoạt động cho vay hộ kinh doanh bước phát triển Với tính chất sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh sản xuất việc cho vay hoạt động ẩn chứa rủi ro đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng, đặc biệt với ngân hàng Agribank Hơn nữa, điều kiện phát triển nhộn nhịp Đà Nẵng việc hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư phát triển điều đáng nói , động lực để tạo nên hấp dẫn cho Agribank Cho nên, việc tập trung nghiên cứu thực trạng từ phát triển công tác cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng vấn đề cấp thiết hết Bên cạnh thành cơng đạt bất cập ,hạn chế cần tháo gỡ khắc phục Với lí tơi chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh NH No & PTNT Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá tình hình cho vay HKD Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn Qua rút ưu ,nhược điểm hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Trên sở đó, đề tài đưa giải pháp, kiến nghị nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay HKD NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ĐN chi nhánh Ngũ Hành Sơn đưa giai đoạn tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu cho vay HKD Agribank Ngũ Hành Sơn Những vấn đề lý luận cho vay HKD NHTM thực tiễn cho vay HKD 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu, đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng HKD vay vốn theo sản phẩm cho vay có NH tiếp tục áp dụng thời gian tới - Về thực trạng, luận văn nghiên cứu giới hạn thực tế hoạt động cho vay HKD Agribank Ngũ Hành Sơn thời gian từ năm 2014- 2016 Câu hỏi nghiên cứu Đặc điểm cho vay HKD? Nội dung phân tích hoạt động cho vay Hộ kinh doanh gì? Thực trạng hoạt động cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn ? Kết quả, hạn chế trình cho vay HKD ? Ngân hàng phải đưa giải pháp để đạt mục tiêu đề giai đoạn tới hoạt động cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn ? Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài dưạ phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Ngoài để thực mục tiêu nghiên cứu, hoàn thiện đề tài vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác thống kê, phân tích, tổng hợp để phân tích đánh giá tình hình hoạt động cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngũ Hành Sơn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa vấn đề sở lý luận hoạt động cho vay Hộ sản xuất kinh doanh Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay HKD Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đưa biện pháp có khả vận dụng việc giúp Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn hoàn thiện chất lượng hiệu hoạt động cho vay HKD nhằm nâng cao lực cạnh tranh với NHTM khác Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận ,nội dung luận văn bao gồm chương : Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngũ Hành Sơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngũ Hành Sơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Tín dụng Ngân hàng Tín dụng ngân hàng mối quan hệ tín dụng bên ngân hàng với bên chủ thể khác kinh tế, ngân hàng đóng vai trò vừa người vay vừa người cho vay, hay nói cách khác, ngân hàng trung gian tài luân chuyển vốn từ nơi tạm thừa vốn sang nơi thiếu Giá (lãi suất) khoản vay NH ấn định cho KH vay mức lợi tức mà KH phải trả suốt khoản thời gian tồn khoản vay 1.1.2 Nguyên tắc Tín dụng Ngân hàng  Tiền cho vay phải hoàn trả sau thời gian định vốn lẫn lãi Vốn vay phải có giá trị tương đương làm đảm bảo Cho vay theo kế hoạch thoả thuận trước (vốn vay phải sử dụng mục đích) 1.1.3 Phân loại Tín dụng Ngân hàng Căn vào thời hạn, tín dụng ngân hàng có loại sau + Tín dụng ngắn hạn + Tín dụng trung hạn + Tín dụng dài hạn  Căn vào tính chất luân chuyển vốn, TD ngân hàng có loại sau: + Tín dụng vốn lưu động + Tín dụng vốn cố định  Căn vào tính chất đảm bảo, TD ngân hàng có loại sau: + Tín dụng tín chấp + Tín dụng có đảm bảo  Căn vào mối quan hệ chủ thể, TD NH có loại sau: + Tín dụng trực tiếp + Tín dụng gián tiếp  Căn vào phương pháp cấp tiền vay, tín dụng ngân hàng có loại sau: + Tín dụng lần + Tín dụng hạn mức  Căn vào mục đích sử dụng vốn, tín dụng NH có loại sau + Tín dụng sản xuất lưu thơng hàng hóa + Tín dụng tiêu dùng 1.1.4 Vai trò Tín dụng a Tín dụng điều kiện đảm bảo q trình sản xuất kinh doanh diễn thường xuyên liên tục b Tín dụng huy động, tập trung vốn thúc đẩy phát triển kinh tế c Tín dụng góp phần nâng cao mức sống dân cư d Là công cụ điều tiết vĩ mô Nhà nước 1.1.5 Rủi ro tín dụng NHTM a Khái niệm Là rủi ro khách hàng hay nhóm KH vay vốn không trả nợ cho NH Trong kinh doanh Ngân hàng, rủi ro TD loại RR lớn nhất, thường xuyên xảy gây hậu nặng nề có dẫn đến phá sản b Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng  Nguyên nhân từ phía Ngân hàng Nguyên nhân từ phía khách hàng  Nguyên nhân khác c Tác động RRTD  Đối với thân Ngân hàng  Đối với kinh tế 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm vai trò Hộ kinh doanh kinh tế a Khái niệm hộ kinh doanh - HKD cá nhân công dân Việt Nam nhóm người hộ gia đình làm chủ, đăng ký kinh doanh địa điểm, sử dụng không mười lao động, khơng có dấu chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động kinh doanh 1.2.2 Phân loại hộ kinh doanh  Căn vào yếu tố tự nhiên Có hai kiểu phân loại: - Phân loại theo địa bàn cư trú HKD: thành thị - nông thôn - Phân loại theo vùng kinh tế Căn vào ngành nghề kinh doanh - Hộ nông nghiệp - Hộ lâm nghiệp - Hộ ngư nghiệp - Hộ diêm nghiệp - Hộ tiểu thủ công nghiệp - Hộ thương mại - dịch vụ - Hộ khác 1.2.3 Đặc điểm hình thức cho vay HKD a Đặc điểm - Thường có quy mơ khơng lớn - Địa bàn HKD có độ phân tán rộng - Nguồn trả nợ tổng hợp từ nhiều khoản, nguồn thu nhập khác - TSBĐ HKD khơng mang lại giá trị cao khó phát mại - Thông tin HKD phục vụ cho cơng tác thẩm định cho vay có giá trị khơng đáng kể b Các hình thức cho vay HKD - Cho vay ngắn hạn - Cho vay trung hạn - Cho vay dài hạn 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM a Nhóm nhân tố thuộc Ngân hàng  Chính sách quy trình tín dụng ngân hàng - Chính sách tín dụng ngân hàng - Qui trình thủ tục cho vay ngân hàng Thơng tin trang thiết bị cơng nghệ: Trình độ đội ngũ cán nhân viên ngân hàng b Các nhân tố bên  Nhu cầu vốn khách hàng Khả đáp ứng điều kiện vay khách hàng  Sự ảnh hưởng thiên nhiên Các nhân tố thuộc môi trường hoạt động ngân hàng - Mơi trường văn hố – xã hội - Môi trường kinh tế - Môi trường luật pháp - Đối thủ cạnh tranh 1.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Mục tiêu phân tích 1.3.2 Nội dung, tiêu chí phân tích a Phân tích đặc điểm trị, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Chính trị - Kinh tế - Xã hội b Phân tích cơng tác tổ chức, quản lý hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM c Phân tích hoạt động mà NH thực nhằm đạt mục tiêu cho vay HKD - Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ - Hoạt động thực thi sách cạnh tranh nhằm gia tăng thị phần - Hoạt động nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD 10 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn a Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank ĐN chi nhánh NHS ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TG Không kỳ hạn 67.478 86.977 102.369 TG Có kỳ hạn 849.024 982.873 1.286.165 Dưới 12 tháng 755.275 777.507 1.010.797 Trong 12 – 24 tháng 93.750 205.366 275.367 Tổng cộng 916.502 1.069.850 1.388.534 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank Ngũ Hành Sơn từ 2014-2016) Bảng 2.1 cho thấy nguồn vốn huy động qua năm chi nhánh tăng trưởng đáng kể, năm 2015 tổng nguồn vốn 1.069.850 triệu đồng tăng so với năm 2014 153.348 triệu đồng, với tốc độ tăng trưởng 14,3 % Đến năm 2016 tổng nguồn vốn chi nhánh 1.388.534 triệu đồng, năm 2015 1.069.850 triệu đồng tăng so với 11 năm 2015 318.684 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 22,95% b Hoạt động cho vay Bảng 2.2 Kết hoạt động TD cuả Agribank ĐN chi nhánh NHS Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng dư nợ TD cuối kỳ Tỷ lệ nợ xấu Năm 2014 289.131 0,71% Năm 2015 351.175 0,51% Năm 2016 481.775 0,56% (Nguồn: BC t/ kết năm 2014, 2015,2016 Agribank ĐN chi nhánh NHS) Hoạt động tín dụng chi nhánh năm qua có tăng trưởng khơng đều, năm 2014 đạt 289.131 triệu đồng, năm 2015 351.175 triệu đồng tăng so với năm 2014 62.044 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 21,5 % Nhưng đến năm 2016 tăng 130.600 triệu đồng so với năm 2015 với tốc độ tăng trưởng 37,19 % Tỷ lệ nợ xấu Agribank NHS kiểm soát tốt  Cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu toàn NH tỷ lệ 0.71% tổng dư nợ  Cuối năm 2015 tỷ lệ nợ xấu NH giảm xuống 0,51%  Cuối năm 2016 tỷ lệ nợ xấu NH lại tăng lên 0,56 % c Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn Bảng 2.3 Kết TC Agribank ĐN chi nhánh NHS (2014- 2016) Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng thu nhập Tổng chi phí Lợi nhuận 2014 105.591 88.716 16.875 2015 77.565 69.276 14.289 2016 93.585 73.367 20.218 (Nguồn: BC t/kết năm 2014, 2015, 2016 Agribank ĐN chi nhánh NHS) 12 Chênh lệnh thu chi qua năm không Cụ thể:  Năm 2014 19,02%  Năm 2015 20,63%  Năm 2016 27,56% Đặc biệt hồn cảnh khó khăn hệ thống ngành NH bối cảnh chung kinh tế năm vừa qua gặp nhiều khó khăn Do đó, tốc độ tăng trưởng chênh lệch thu chi không Năm 2015 tăng nhẹ 1,5% so với năm 2014, năm 2016 lại tăng 6,93% 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK NGŨ HÀNH SƠN 2.2.1 Bối cảnh môi trƣờng hoạt động cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn - Bối cảnh kinh tế vĩ mô - Bối cảnh địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 2.2.2 Cơng tác tổ chức thực quy trình cho vay HKD NH Hiện tại, trình tự thủ tục cấp tín dụng khoản vay NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành theo Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 việc ban hành quy định cho vay KH hệ thống NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam * Quy trình cho vay tiến hành theo bước sau: - Nghiên cứu, thẩm định KH vay vốn - Kiểm tra lại hồvay vốn (Lãnh đạo Phòng Tín dụng) - Xét duyệt cho vay 13 2.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay Hộ kinh doanh a Mục tiêu cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh  Năm 2014: Chỉ tiêu đề tổng dư nợ cho vay 289 tỷ đồng Trong cho vay HKD 121 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu 0,71%  Năm 2015: Chỉ tiêu đề tổng dư nợ cho vay 351 tỷ đồng Trong cho vay HKD 146 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu 0,51%  Năm 2016: Chỉ tiêu đề tổng dư nợ cho vay 481 tỷ đồng Trong cho vay HKD 173 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu 0,56% b Các hoạt động triển khai (i) Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dư nợ (ii) Về sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần (iii) Hoạt động kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho vay Hộ kinh doanh (iv) Cải tiến, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD v) Triển khai chế khen thưởng khuyến khích hoạt động bán lẻ 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Agribank Đà Nẵng Chi nhánh Ngũ Hành Sơn a Phân tích quy mơ cho vay Hộ kinh doanh b Phân tích cấu cho vay Hộ kinh doanh - Cơ cấu dư nợ cho vay Hộ kinh doanh theo kỳ hạn - Cơ cấu cho vay Hộ kinh doanh theo hình thức đảm bảo - Cơ cấu cho vay Hộ kinh doanh theo ngành nghề c Phân tích thị phần cho vay Hộ kinh doanh d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay e Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay f Phân tích kết tài cho vay hộ kinh doanh 14 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.3.1 Những mặt thành công - Tổng dư nợ cho vay HKD năm sau cao năm trước Điều làm giảm thiểu việc tìm đến sở cho vay nặng lãi, qua tăng vốn đầu tư vào kinh tế, góp phần thúc đẩy mở rộng kinh doanh địa bàn - Việc hồn thành tiêu kế hoạch năm ln Ban lãnh đạo Agribank NHS quán triệt thực nghiêm chỉnh Chi nhánh - Dư nợ bình quân HKD tăng qua hàng năm KH vay vốn kinh doanh có hiệu quả, quy mơ hoạt động kinh doanh HKD tăng lên, chứng tỏ chủ trương vừa tăng trưởng dư nợ vừa lựa chọn KH để đầu tư theo hướng chiều sâu, giảm thiểu chi phí hoạt động cho vay HKD Agribank NHS đạt kết tốt KH vay vốn kinh doanh có hiệu quả, quy mơ hoạt động KD HKD tăng lên, chi phí hoạt động cho vay N H có chiều hướng giảm xuống - Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn HKD giảm Tuy nhiên, dư nợ ngắn hạn đảm bảo theo chủ trương Agribank (chiếm 75% tổng dư nợ HKD) - Các khoản cho vay phân bổ nhiều ngành kinh tế, tạo nên đa dạng cho vay HKD Agribank Ngũ Hành Sơn Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa ngành nghề giúp cho Chi nhánh hạn chế rủi ro so với việc tập trung dư nợ vào ngành nghề định - Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay HKD so với thu nhập từ hoạt động cho vay tăng trưởng qua năm Điều cho thấy hoạt động cho vay HKD ngày đóng góp phần 15 nguồn quan trọng cho doanh thu Agribank Ngũ Hành Sơn - Tỷ lệ xóa nợ ròng HKD có xu hướng giảm dần qua năm Chứng tỏ Agribank NHS quan tâm tới việc thu hồi nợ biện pháp xử lý nợ xấu Chi nhánh có hiệu Ngồi cho vay HKD phát triển kéo theo sản phẩm,dịch vụ khác NH phát triển , qua tạo điều kiện để NH bán chéo sản phẩm, giúp khách hàng biết đến sản phẩm, dịch vụ NH nhiều - Việc kiểm sốt RR hoạt động cho vay nói chung cho vay HKD nói riêng ln Chi nhánh đưa lên hàng đầu đem lại hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu mức giới hạn chung 5%, khoản cho vay có chất lượng Qua góp phần tăng uy tín, tạo sở cho việc phát triển cho vay sau Chi nhánh Có kết nhờ Chi nhánh triển khai nhiều biện pháp để hạn chế nợ xấu xảy q trình CBTD kiểm tra kỹ trước, sau cho vay đóng vai trò quan trọng - Quy trình cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng Chi nhánh thực theo quy định CBTD thường xuyên tham gia lớp đào tạo, hướng dẫn quy trình, quy định cho vay đảm bảo CBTD hiểu rõ công việc làm 2.3.2 Một số hạn chế cần khắc phục - Có thể thấy sản phẩm cho vay HKD đơn điệu, chưa có khác biệt đa dạng so với NHTM khác Cho vay HKD Chi nhánh chủ yếu tập trung vào cho vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD, dịch vụ (từng lần) - Dư nợ cho vay HKD Chi nhánh tăng trưởng qua năm nhiên tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm Chi nhánh, dư nợ cho vay HKD thấp chiếm tỷ lệ chưa cao tổng dư nợ cho vay 16 - Cơ cấu cho vay HKD Chi nhánh chưa cân đối - Công tác marketing sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chưa thật đến hộ dân địa bàn - NH chưa thực quan tâm đến phát triển đối tượng cho vay tín chấp - Việc thực quy trình đơi lúc chưa quy định số bước 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Tác động kinh tế vĩ mô thời gian qua - Sự cạnh tranh NHTM địa bàn Thành phố Đà Nẵng cụ thể quận Ngũ Hành Sơnphần gay gắt - Khách hàng HKD bị hạn chế trình độ, thiếu kỹ năng, kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất hiệu sử dụng vốn chưa cao - Các ngành nghề XD, công nghiệp chế biến, KD bất động sản đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhân lực dồi Vì khó có khả phát triển mảng cho vay HKD Các ngành nơng, lâm, ngư nghiệp có điều kiện phát triển - Cơ chế nghiệp vụ NH tồn nhiều thủ tục phức tạp - Khả giám sát khoản vay sau cho vay Chi nhánh chưa thật hiệu quả, chưa phát khoản vay có vấn đề để thu hồi nợ trước khoản vay chuyển thành nợ xấu Khách hàng chây ì chậm trễ vấn đề trả nợ, cố tình chuyển dòng tiền ln chuyển qua hệ thống NH khác - Một nguyên nhân khác khiến cho nợ xấu tăng mạnh vào năm 2014, đặc biệt sau ngày 01/6/2014 Chi nhánh phải thực phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 17 21/01/2013 Thống đốc NHNN quy định phân loại TS có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng RR việc sử dụng dự phòng để xử lý RR hoạt động TCTD, chi nhánh NH nước ngồi Thơng tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Kết từ việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD chi nhánh Đây chủ yếu để luận văn đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HKD Agribank NHS Qua phân tích tình hình cho vay HDK Chương II Có thể nhận thấy số hạn chế tồn cần đề xuất giải pháp khắc phục bao gồm :  Quy mô chưa tương xứng với tiềm cho vay HKD địa bàn  Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank NHS trọng vào tài sản đảm bảo, chưa thựa trọng có nhứng 18 đánh giá, thẩm định kỹ khả tạo dòng tiền HKD  Cơ cấu cho vay chưa cải thiện theo định hướng mà Agribank đề Nổi bật cấu cho vay theo nghành nghề, kỳ hạn  Chất lượng dịch vụ cải thiện nhiều tồn tại: chất lượng tư vấn hỗ trợ khách hàng vay, sở vật chất, không gian giao dịch sơ sài, khơng tạo đượcấn tượng tốt khách hàng…  Các sách cạnh tranh nhằm giành thị phần chưa thực bật, q phụ thuộc vào cấp trên, khơng thực hấp dẫn Khách hàng 3.1.2 Định hƣớng cho vay HKD Agribank Đà Nẵng chi nhánh Ngũ Hành Sơn bối cảnh thị trƣờng a Bối cảnh thị trường Trên địa bàn Quận Ngũ Hành SơnNgân hàng thương mại có trụ sở hoạt động gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương có trụ sở 153 Ngũ Hành Sơn thuộc Phường Mỹ An nơi tập trung đơng dân, Ngân hàng có thương hiệu từ lâu với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng phục vụ tốt Ngân hàng TMCP Đầu Tư phát triển có trụ sở 334 Ngũ Hành Sơn, có sản phẩm cho vay đa dạng Ngân hàng Công Thương chi nhánh Ngũ Hành Sơn có địa điểm 49 Ngũ Hành Sơn Thành phố Đà Nẵng, chi nhánh cấp Ngân hàng có thương hiệu tốt Đây ba Ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, lãi suất cho vay thấp, sản phẩm cho vay đa dạng, tính lãi giảm dần theo dư nợ đối thủ cạnh tranh cao với Agribank Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Ngân hàng Đông Á chi nhánh Ngũ Hành Sơn 47 Ngũ Hành Sơn ngân hàng có ưu dịch vụ thẻ ATM Ngân hàng Việt Á, PV Com bank ngân hàng mà người dân biết đến Ngồi có NH 19 sách xã hội thực cho vay đối tượng gia đình nghèo với mục đích kinh doanh, tiêu dùng Như vậy, thấy đối thủ cạnh tranh có ưu lớn cho vay HKD địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn NHTM cổ phần nhà nước b Định hướng cho vay HKD Agribank ĐN chi nhánh NHS Định hướng phát triển Agribank Việt Nam giai đoạn 20012020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 161/2001/QĐ-TTg ngày 23/10/2001 với mục tiêu tổng quát: Agribank phải thực trở thành lực lượng chủ đạo chủ lực vai trò cấp tín dụng cho phát triển kinh tế hộ sản xuất kinh doanh Áp dụng công nghệ thông tin đại, cung cấp dịch vụ tiện ích, thuận lợi đến loại hình vay vốn Phát triển dịch vụ NH nhắm tới đối tượng khách hàng hộ sản xuất kinh doanh, nông dân, nông thôn Nâng cao chất lượng tín dụng mở rộng TD doanh nghiệp tư nhân hộ SXKD Phân loại KH, khảo sát vay theo đối tượng, ngành nghề mạnh, đặc điểm dân cư vùng miền Qua có sách cho vay giới hạn mức cho vay cách hợp lý, an tồn hiệu Đối với nhóm khách hàng cá nhân hộ gia đình: Agribank giữ vững khách hàng hộ SXKD, phát triển KH có thu nhập trung bình trở lên, vừa khách hàng truyền thống, vừa khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển mạnh mẽ tương lai tới Thường xuyên nghiên cứu bổ sung quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản, thuận tiện giảm thiểu thủ tục giúp cho hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn Agribank cách dễ dàng Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Agribank, nguồn vốn 20 Chính phủ, bộ, ngành để hỗ trợ thực sách phát triển nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Các đơn vị có mức tăng trưởng tín dụng thấp phải tìm biện pháp mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn, đầu t có chọn lọc, hạn chế rủi ro, phát triển bền vững điều kiện nguồn thu dịch vụ hạn chế Tập trung hệ thống Agribank xử lý triệt để nợ xấu Đối với việc xử lý nợ xấu, Chi nhánh củng cố lại tổ chức xử lý nợ, tăng cường cán có kinh nghiệm hỗ trợ sở, kiên xử lý vấn đề nợ xấu, nợ lãi đọng lâu, đẩy nhanh cơng tác hồn thiện hồ sơ bán nợ cho Công ty 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 3.2.1 Hoàn thiện ,phát triển ,đa dạng hóa gói sản phẩm cấu cho vay phù hợp với nhu cầu ,khả KH nhƣ NH - Chi nhánh phải đánh giá đầy đủ nguồn vốn, tính chất khả khai thác nguồn - Sau cân nhắc đầy đủ yếu tố cần thiết, Chi nhánh nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ mới, độc đáo, chuyên biệt theo đề xuất Hội đồng tư vấn, áp dụng địa bàn, từ góp phần nâng cao hình ảnh ngân hàng, thu hút thêm K H gia tăng lợi nhuận cho NH - Bên cạnh việc phát triển sản phẩm mới, Chi nhánh cần phải hồn thiện sản phẩm cũ Các thủ tục cần thông thoáng, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng vay vốn ngân hàng 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ 21 - Cần tăng cường tiện ích phục vụ khách hàng như: tốn điện tử, chi trả tiền ATM, mở hoạt động thu hộ, chi hộ, hoạt động môi giới nhà đất, mơi giới chứng khốn,… - Thay đổi cách thức phân phối mở cửa giao dịch hành chính, tăng cường giao dịch qua hệ thống phân phối đại - Nâng cấp, đại hóa sở vật chất, thiết bị, đồ đạc, không gian, màu sắc nhằm tạo khơng khí thân thiện 3.2.3 Tăng cƣờng khai thác khách hàng truyền thống nhƣ tiềm Ngân hàng cần tạo niềm tin cho khách hàng việc thực biện pháp để trì mối quan hệ với KH Một năm lần nhiều hơn, Chi nhánh tổ chức hội nghị khách hàng HKD khách hàng truyền thống tiềm Bên cạnh mặt đạt thấy hạn chế cho vay HKD để có giải pháp triển khai thời gian đến Qua hội nghị hình thức tuyên truyền quảng cáo đến tất KH Ứng dụng phát triển CNTT vào việc chăm sóc khách hàng chúc mừng sinh nhật, chúc Tết …khách hàng tin nhắn điện thoại Ngoài ra, khách hàng HKD có đăng ký kinh doanh, Chi nhánh liên hệ với Tổ cửa Ủy ban nhân dân Quận để xin thông tin HKD này, từ tiếp cận vay cung cấp sản phẩm dịch vụ khác 3.2.4 Mở rộng cho vay khơng có TS bảo đảm cho vay có 22 TS hình thành từ tƣơng lai HKD Việc mở rộng cho vay khơng có bảo đảm TS phần tồn bộ, cho vay có bảo đảm TS hình thành từ tương lai làm tăng thêm số lượng KH từ tăng thêm nguồn thu nhập cho NH giải khó khăn lớn vốn tài sản chấp HKD Tuy nhiên, việc mở rộng cho vay khơng có bảo đảm TS, cho vay có bảo đảm TS hình thành từ tương lai phải nằm cấu dư nợ hợp lý không áp dụng HKD vay vốn mà phải lựa chọn hộ truyền thống, có mức tín nhiệm cao, ngồi đối tượng theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 phải đáp ứng theo Quyết định 35/QĐ-HĐTV-NHNo ngày 15/01/2014 Quyết định 32/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 3.2.5 Áp dụng sách lãi suất cho vay cách linh hoạt Khách hàng - Hộ kinh doanh thường quan tâm nhiều đến lãi suất cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận họ Do vậy, Chi nhánh cần áp dụng linh hoạt LS cho vay dựa LS mà NH cấp đưa nhằm đảm bảo nguồn thu nhập Chi nhánh lợi ích KH Đối với KH có tình hình KD tốt, quan hệ thân thiết, dư nợ lớn nên áp dụng mức LS thấp hay ưu đãi Với dự án ngắn hạn, cần đa dạng hóa LS phù hợp với chu kỳ KD khách hàng 3.2.6 Tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro cho vay HKD Trong trình cho vay HKD việc thu thập thơng tin KH đóng vai trò quan trọng: Thơng tin từ vấn trực tiếp KH, thơng tin từ bên ngồi hàng xóm, khách hàng người vay, thông tin từ CIC Do thu thập thơng tin KH cách 23 xác đầy đủ TĐ cho vay chặt chẽ hiệu nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy NH Công tác kiểm soát RR phải tiến hành trước, sau vay vốn thu hồi tồn nợ vay Nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định TD, tăng cường hoạt động giám sát sau giải ngân, áp dụng hình thức giải ngân chuyển khoản để hạn chế việc sử dụng vốn sai mục đích đảm bảo theo Thơng tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012 NHNN Việt Nam quy định việc sử dụng phương tiện toán để giải ngân vốn cho vay TCTD, Chi nhánh NH nước KH Thường xuyên đánh giá lại TS đảm bảo để có hướng điều chỉnh rút bớt dư nợ yêu cầu KH bổ sung thêm TS bảo đảm khác giá trị tài sản bị giảm nhiều nhằm đảm bảo an tồn tín dụng cho NH Đồng thời, nâng cao chất lượng phận kiểm tra, kiểm sốt, hậu kiểm cách tăng cường cơng tác đào tạo để nâng cao trình độ 3.2.7 Một số biện pháp bổ trợ  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán  Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động tín dụng HKD  Cơng tác marketing 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ ngành có liên quan 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.3 Đối với Agribank ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNGNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG... lý luận phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Ngũ Hành Sơn Chương... ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 2.3.1 Những mặt thành công - Tổng dư nợ cho vay HKD năm sau cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng chi nhánh ngũ hành sơn , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đà nẵng chi nhánh ngũ hành sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay