Đề tài tổng quan nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại việt nam

81 20 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 06:25

Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại ViƯt Nam GVHD: TS TRÇN BÝCH LAM MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH CHƢƠNG I TÌNH HÌNH CHĂN NI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2008 QUA SỐ LIỆU THỐNG KÊ Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Số lƣợng vật nuôi sản phẩm chăn nuôi Kết luận 11 CHƢƠNG II TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆUTHỨC ĂN CHĂN NUÔI 13 SỐ LIỆU NHẬP KHẨU THỨC ĂN GIA SÖC VÀ NGUYÊN LIỆU CỦA VIỆT NAM 2010 14 CÁM NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐANG CHO THẤY NHỮNG DẤU HIỆU TĂNG TRƢỞNG ĐỘT BIẾN TRONG HƠN HAI NĂM QUA 17 CHƢƠNG III TIỀM NĂNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 20 Đặc điểm khí hậu 20 Đặc điểm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, giết mổ gia súc 20 Nguồn thức ăn chăn nuôi Việt Nam 20 3.1 THỨC ĂN XANH 21 ĐỊNH NGHĨA 21 3.2 CÁC LOẠI THỨC ĂN XANH 22 3.2.1 RAU BÈO 22 3.2.3 Thân khoai lang 24 3.2.4 Lá sắn ( khoai mì ) 25 3.2.5 Cỏ hòa thảo 26 3.2.6 Cỏ voi 27 3.2.7 Ngọn mía 27 THỨC ĂN THÔ KHÔ 28 4.1 ĐỊNH NGHĨA 28 4.2 CÁC LOẠI THỨC ĂN THÔ KHÔ 28 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 4.2.1 Rơm 28 4.2.2 Cây ngô sau thu bắp 28 4.2.3 Cỏ khô 28 THỨC ĂN HẠT VÀ PHỤ PHẨM CHẾ BIẾN TỪ HẠT 29 5.1 Bắp 29 5.1.1 5.2 Thóc 31 5.3 Tấm gạo 32 5.4 Cám gạo 33 5.5 Hạt 34 5.5.1 5.6 Khô dầu 34 Hạt đậu ( đậu đỗ ) 35 5.6.1 Đậu tƣơng 35 5.6.2 Khô dầu đậu tƣơng 35 5.6.3 Bã đậu nành 37 Lạc (đậu phộng) 37 5.7 Gluten ngô thức ăn gluten ngô 31 THỨC ĂN CỦ QUẢ CUNG CẤP TINH BỘT 38 6.1 Sắn (khoai mì) 38 6.2 Khoai lang củ 39 THỨC ĂN GIÀU PROTEIN NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT 40 7.1 Bột cá 40 7.2 Bột thịt xƣơng 41 7.3 Bột máu 42 7.4 Sản phẩm phụ nghành chế biến tôm 42 7.5 Sản phẩm nghành chế biến sữa 43 7.5.1 7.5.2 Sữa gầy 43 Whey 44 PHỤ PHẨM CỦA CÁC NGHÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC 44 8.1 Bã bia 44 8.2 Rỉ mật 45 8.3 Bã sắn 45 THỨC ĂN CUNG CẤP CHẤT BÉO 46 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM THC ĂN CUNG CẤP CHẤT KHOÁNG 46 10 CHƢƠNG III SƠ CHẾ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 49 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT CÁ CHĂN NUÔI QUY MÔ NHỎ TỪ HỖN HỢP NHIỀU LOẠI CÁ TẠP 49 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO BABA 50 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT THỊT XƢƠNG 51 CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN BỘT MÁU GIA SÖC 52 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT KHOAI MÌ 53 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ CHẾ BIẾN BÃ KHOAI MÌ 54 QUY TRÌNH SẢN XUẤT BẮP XAY 55 CHƢƠNG IV CÁC CHẤT ĐỘC HẠI CĨ SẴN TRONG THỨC ĂN CHĂN NI 57 Cyanglucoside (HCN) 57 Axit amin phi protein (non protein amino acids)- axit amin bất thƣờng 59 Chất mimosine 59 Chất canavanine, indospicine, homoarginine 62 Aflatoxin 62 Ochratoxin 63 CHƢƠNG V PHỤ LỤC 66 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM DANH MC CÁC BẢNG Bảng Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế theo ngành hoạt động (tỷ VNĐ) Bảng Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi loại sản phẩm (tỷ VNĐ) Bảng Biến động số lƣợng vật nuôi 2000-2008 (ngàn con) Bảng Phân bố đàn gia súc theo vùng sinh thái nông nghiệp năm 2007 (%) Bảng Sản lƣợng sản phẩm chủ yếu ngành chăn nuôi Bảng Sản lƣợng sản phẩm chăn ni tính theo đầu ngƣời hàng năm 10 Bảng Số liệu nhập nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Việt nam năm 2010 15 Bảng Thành phần hoá học số thức ăn xanh phổ biến mọc dƣới nƣớc cạn, đậu hoà thảo 22 Bảng Thành phần dinh dƣỡng số loại rau muống giới (%) 24 Bảng 10 Thành phần hóa học thân khoai lang 25 Bảng 11 Thành phần axit amin củ khoai lang (% theo protein thô) 25 Bảng 12 Thành phần hóa học sắn 26 Bảng 13 Thành phần axit amin củ sắn (% theo protein) 26 Bảng 14 Thành phần hóa học thành phần mía (%) 27 Bảng 15 Thành phần axit amin (% theo protein) 31 Bảng 16 Năng suất – sản lƣợng lúa nƣớc ta 32 Bảng 17 Thành phần hóa học số loại gạo phế phụ phẩm chế biến gạo (% 33 vật chất khô) 33 Bảng 18 Giá trị dinh dƣỡng tỷ lệ tiêu hố khơ dầu 34 Bảng 19: Sản xuất đậu tƣơng Việt Nam từ 2005 - 2011 35 Bảng 20 Thành phần hóa học đậu tƣơng phụ phẩm (% vật chất khô) 36 Bảng 21 Thành phần axit amin khô dầu đậu tƣơng (g/100 g protein) 37 Bảng 22 Diện tích - suất - sản lƣợng lạc ( đậu phộng ) 37 Bảng 23 Diện tích - suất - sản lƣợng sắn 38 Bảng 24 Diện tích - suất - sản lƣợng khoai lang 39 Bảng 25 Mức độ bổ sung tối đa sản phẩm phụ giết mổ vào phần ăn (%) nƣớc EU 40 Bảng 26 Quy định chất lƣợng bột cá 41 Bảng 27 Thành phần hóa học phụ phẩm chế biến tôm (% vật chất khô) 42 Bảng 28 Thành phần axit amin thiết yếu sản phẩm phụ chế biến tôm so với bột cá (g 16 g-1 N) 42 Bảng 29 Ảnh hƣởng phƣơng pháp sản xuất tới giá trị dinh dƣỡng sữa gầy 43 Bảng 30 Thành phần dinh dƣỡng bã bia từ hạt ngũ cốc (g/kg vật chất khô) 44 Bảng 31 Thành phần hóa học giá trị bã bia (% vật chất khô) 45 Bảng 32 Thành phần hóa học loại rỉ mật Việt Nam (%) 45 Bảng 33 Nguồn thức ăn bổ sung khoáng 47 Bảng 34 Ảnh hƣởng phƣơng pháp nung đến chất lƣợng bột xƣơng 51 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc ¡n Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM Bảng 35 Thành phần protein sản phẩm 52 Bảng 36 Phân bố HCN sắn củ 57 Bảng 37 Phân bố HCN sắn (mg/100g tƣơi) 57 Bảng 38 Ảnh hƣởng phƣơng pháp chế biến tới hàm lƣợng HCN sắn 57 (mg/100g tƣơi) 57 Bảng 39 Ảnh hƣởng phƣơng pháp làm khô đến hàm lƣợng HCN bột sắn 58 (ppm) 58 Bảng 40 Ảnh hƣởng phƣơng pháp chế biến đến hàm lƣợng HCN sắn củ 58 Bảng 41 Hàm lƣợng aflatoxin số thức ăn dùng cho chăn nuôi Việt Nam 63 Bảng 42 Hàm lƣợng aflatoxin thay đổi theo mùa tỉnh phía Nam 63 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Chuyển hóa cyanogenesis cyanide thể ngƣời (Hans Rosling, 1994) 58 Sơ đồ Cấu trúc chuyển hoá thyrosine để tạo thành noradrenaline bình thƣờng thể động vật (D’Mello,1991) 60 Sơ đồ Chuyển hoá mimosine cỏ (D’Mello, 1991) 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Trang trại chăn ni gà cơng nghiệp 13 Hình Nhập thức ăn gia súc qua tháng năm 2009 2010 14 Hình Nhập thức ăn gia súc nguyên liệu tháng đầu năm 2010 15 Hình Bèo hoa dâu 23 Hình Bèo cánh nhỏ 23 Hình Rau muống 24 Hình Rau lang 24 Hình Lá khoai mì (lá sắn) 25 Hình Cỏ hòa thảo 26 Hình 10 Cây mía đƣờng 27 Hình 11 Rơm - rạ 28 Hình 12 Diện tích – sản lƣợng ngô Việt Nam 30 Hình 14 Hạt lúa 32 Hình 15 Hạt gạo 32 Hình 16 Cám gạo 33 Hình 17 Bơng vải 34 Hình 18 Đậu tƣơng 35 Hình 19 Bã đậu nành 37 Hình 20 Đậu phộng (lạc) 37 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc ¡n Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM Hình 21 Khoai mì (củ sắn) 38 Hình 22 Củ khoai lang 39 Hình 23 Cơ cấu sản phẩm theo sản lƣợng thủy hải sản 40 Hình 24 Bột cá 41 Hình 25 Bột thịt xƣơng 41 Hình 26 Bã bia 44 Hình 27 Rỉ mật 45 Hình 28 Bã khoai mì 45 Hình 29 Máy nghiền sử dụng búa 50 Hình 30 Máy trộn 50 Hình 31 Các gốc glucoside 57 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM CHNG I TÌNH HÌNH CHĂN NI VIỆT NAM SVTH: Ngun Lª Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BÝCH LAM CHƢƠNG I TÌNH HÌNH CHĂN NI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2008 QUA SỐ LIỆU THỐNG KÊ Theo Cục Chăn nuôi, mục tiêu phát triển chăn nuôi giai đoạn 2009 - 2015 đƣa tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp lên 38%; tốc độ tăng trƣởng đạt - 7%/năm; sản lƣợng thịt xẻ loại đạt 4,3 triệu tấn, thịt lợn chiếm 65%, gia cầm 31%, thịt trâu, bò 3%; trứng đạt 11 tỷ quả; sữa 700 ngàn tấn; bình quân đầu ngƣời đạt 46 kg thịt xẻ loại/năm, trứng 116 quả/năm, sữa 7,5 kg/năm; tỷ trọng thịt đƣợc giết mổ, chế biến công nghiệp đạt khoảng 25% Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Bảng Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế theo ngành hoạt động (tỷ VNĐ) Chia Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi* Dịch vụ 2000 129140.5 101043.7 24960.2 (19.3) 3136.6 2001 130177.6 101403.1 25501.4 (19.6) 3273.1 2002 145021.3 111171.8 30574.8 (21.1) 3274.7 2003 153955.0 116065.7 34456.6 (22.4) 3432.7 2004 172494.9 131551.9 37343.6 (21.6) 3599.4 2005 183342.4 134754.5 45225.6 (24.7) 3362.3 2006 197855.0 145807.7 48487.4 (24.5) 3559.9 2007 236935.0 175007.0 57803.0 (24.4) 4125.0 Dự kiến 2008 362824.3 259468.6 97859.2 (27.0) 5496.5 Tăng/năm (%) 22.62 19.60 36.51 9.40 *số ngoặc đơn tỷ lệ so với tổng số (%) Trong giai đoạn 2000-2008, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh hàng năm (22,62%), ngành chăn nuôi tăng nhanh trồng trọt (36,51 so với 19,6%) Những năm gần (20052008), giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng nhanh so giai đoạn 2000-2004 (24-27 so với 1921%/năm) Dự kiến năm 2008, giá trị sản xuất chăn ni đạt gần 98 nghìn tỷ VNĐ, chiếm 27% tổng sản xuất ngành nông nghiệp Nhƣ để có số 38%, ngành chăn ni phải phấn đấu tích cực giai đoạn Bảng Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi loại sản phẩm (tỷ VNĐ) Trong Năm Tổng số Gia súc Gia cầm SP không qua giết thịt 2000 18505.4 11919.7 64.4* 3295.7 17.8* 2802.0 15.1* 2001 19282.5 12298.3 63.8 3384.9 17.6 3106.4 16.1 2002 21199.7 13319.1 62.8 3712.8 17.5 3667.6 17.3 2003 22907.3 14419.6 62.9 4071.8 17.8 3900.6 17.0 2004 23438.6 16139.8 68.9 3456.1 14.7 3315.9 14.1 2005 26107.6 18581.7 71.2 3517.9 13.5 3469.0 13.3 2006 27907.4 20164.8 72.3 3619.3 13.0 3571.0 12.8 2007 29196.1 20920.5 71.7 3781.6 13.0 3928.5 13.5 Dự kiến 2008 30938.6 21778.9 70.4 4395.4 14.2 4187.6 13.5 Tăng/năm (%) 8.40 10.34 4.17 6.18 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM *Tỷ lệ so với tổng số (%) Số liệu bảng cho thấy rằng, tổng giá trị sản xuất chăn ni (tính theo giá so sánh 1994) tăng 8,4% hàng năm (cao dự kiến Cục CN giai đoạn 2009-2015), sản phẩm từ gia súc tăng nhanh gia cầm (10,34 vs 4,17%) Điều với thực tế diễn ảnh hƣởng bệnh cúm gia cầm xảy 2004-2005 Số lƣợng vật nuôi sản phẩm chăn nuôi Bảng Biến động số lƣợng vật nuôi 2000-2008 (ngàn con) Năm Trâu Bò Lợn Ngựa Dê, cừu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dự kiến 2008 Tăng/năm (%) 2897.2 2807.9 2814.5 2834.9 2869.8 2922.2 2921.1 2996.4 2897.7 0.0 4127.9 3899.7 4062.9 4394.4 4907.7 5540.7 6510.8 6724.7 6337.7 6,69 20193.8 21800.1 23169.5 24884.6 26143.7 27435.0 26855.3 26560.7 26701.6 4,03 126.5 113.4 110.9 112.5 110.8 110.5 87.3 103.5 121.0 -0,54 543.9 571.9 621.9 780.4 1022.8 1314.1 1525.3 1777.7 1483.5 21,59 Gia cầm (Triệu con) 196.1 218.1 233.3 254.6 218.2 219.9 214.6 226.0 247.3 3,26 Số liệu bảng cho thấy, ngoại trừ trâu ngựa, số lƣợng loại vật ni lại tăng hàng năm (3,26-21,59%) Theo số lƣợng dê, cừu tăng nhanh (21,59% năm) Đàn dê, cừu tăng tín hiệu tốt cho ngƣời chăn ni nhƣng nhà hoạch định sách cần quan tâm để có phát triển cách bền vững Đàn lợn bò tăng qua năm, dịch bệnh (lỡ mồm- long móng, tai xanh ) xảy Đàn gia cầm tăng nhanh giai đoạn 2000-2003 (9,5%/năm) giảm nhanh dịch cúm xảy năm 2004 Dự kiến đến 2008, đàn gia cầm chƣa phục hồi so với trƣớc có dịch (97% so với 2003) Bảng Phân bố đàn gia súc theo vùng sinh thái nông nghiệp năm 2007 (%) Lợn Trâu Bò Gia cầm Đồng Sơng Hồng (ĐBSH) 27,3 5,9 12,2 28,4 Trung du, miền núi phía Bắc (MNB) 20,9 56,6 16,2 22,9 Duyên hải miền Trung (DHMT) 23,2 31,1 42,0 22,1 Tây nguyên (TN) 5,5 2,8 11,2 3,6 Đông Nam (ĐNB) 8,9 2,3 8,1 5,4 Đồng sông Cửu Long (ĐBCL) 14,2 1,3 10,3 17,6 Số liệu bảng cho thấy, phần lớn vật ni phân bố tập trung phía Bắc dun hải miền trung Hơn 50% gia cầm tập trung khu vực phía Bắc (Đồng sơng Hồng Nam bộ), Duyên hải miền trung ĐBCL chiếm gần 40% số gia cầm nƣớc Phân bố tƣơng tự xãy với đàn lợn, với gần 50% tổng đàn phía Bắc gần 40% tập trung DHMT ĐBCL Đại gia súc tập trung chủ yếu Nam DHMT (58,2% bò, 87,7% trâu) Bảng Sản lƣợng sản phẩm chủ yếu ngành chăn nuôi Sản Sản Sản Sản Sản Năm lƣợng lƣợng lƣợng lƣợng lƣợng Trứng gia Sản lƣợng SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Sn lng Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại ViƯt Nam GVHD: TS TRÇN BÝCH LAM thịt trâu xuất chuồng thịt bò xuất chuồng sữa tƣơi thịt lợn xuất chuồng 51458 64703 78453 126697 151314 197679 215953 234438 262160 Ngàn 1418.1 1515.3 1653.6 1795.0 2012.0 2288.3 2505.0 2663 2771 thịt gia cầm giết, bán Ngàn 292.9 308.0 338.4 372.7 316.4 321.9 344.4 358.8 417.0 Đơn vị Tấn Tấn Tấn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dự kiến 2008 Tăng/năm (%) 48415 49230 51811 53061 57458 59800 64317 67507 71543 93819 97780 102454 107540 119789 142163 159463 206145 227196 6,0 17,75 cầm Triệu 3771.0 4022.5 4530.1 4852.0 3939.0 3948.5 3969.5 4465.8 4937.6 51,13 11,88 5,25 3,88 mật ong kén tằm Tấn Tấn 5958 7321 11401 12758 10701 13591 16747 15659 9960 7153 10866 12124 11582 12323 11475 10413 10110 7746 8,38 1,0 Tất sản phẩm chăn nuôi tăng (Bảng 5) Sản lƣợng sữa tăng nhanh giai đoạn 2000-2007 Mặc dù số lƣợng bò lợn tăng hàng năm thấp (4-7%) nhƣng sản lƣợng thịt tăng hàng năm nhóm cao (17,75% bò, 11,88% lợn) Điều cho thấy chất lƣợng (khối lƣợng bán ra) đàn lợn bò tăng Số lƣợng gia cầm giảm giai đoạn 20042008 vậy, sản lƣợng trứng thịt gia cầm giảm theo Tuy nhiên tính chung kỳ, sản lƣợng trứng thịt gia cầm tăng (3,88 5,25%, tƣơng ứng) Bảng Sản lƣợng sản phẩm chăn ni tính theo đầu ngƣời hàng năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dự kiến 2008 Dân số (triệu 77,64 78,69 79,73 80,90 82,03 83,11 84,14 85,17 86,21 ngƣời) Sản lƣợng thịt trâu xuất 0.62 0.63 0.65 0.66 0.70 0.72 0.76 0.79 0.83 chuồng (kg) Sản lƣợng thịt bò xuất 1.21 1.24 1.29 1.33 1.46 1.71 1.90 2.42 2.64 chuồng (kg) Sản lƣợng sữa 0.66 0.82 0.98 1.57 1.84 2.38 2.57 2.75 3.04 tƣơi (kg) Sản lƣợng thịt lợn xuất 18.27 19.26 20.74 22.19 24.53 27.53 29.77 31.26 32.14 chuồng (kg) Sản lƣợng thịt gia cầm giết, 3.77 3.91 4.24 4.61 3.86 3.87 4.09 4.21 4.84 bán (kg) Trứng gia cầm 48.57 51.12 56.82 59.97 48.02 47.51 47.18 52.43 57.27 (qu) 10 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM Pakistan China Nepal Egypt Philippines Vietnam Indonesia 10 Thailand Bangladesh Con Con Con Con Con Con Con 29.900.000 23.703.909 4.680.486 4.000.000 3.321.000 2.886.600 1.925.140 Con Con 1.670.511 1.300.000 STT 10 2.4 CÁC NƢỚC CÓ SỐ LƢỢNG NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI Đơn vị tính: Tên nƣớc Đơn vị Số lƣợng China Con 152.457.739 India Con 126.009.000 Pakistan Con 58.300.000 Sudan Con 43.270.000 Ethiopia Con 21.960.706 Mongolia Con 19.651.500 Indonesia Con 15.768.480 Kenya Con 13.872.300 Brazil Con 9.200.000 Yemen Con 8.883.315 STT 10 2.5 CÁC NƢỚC CÓ SỐ LƢỢNG CỪU NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI Đơn vị tính: Tên nƣớc Đơn vị Số lƣợng China Con 128.557.206 Australia Con 72.739.694 India Con 65.717.000 Sudan Con 51.555.000 New Zealand Con 32.383.589 United Kingdom Con 30.783.000 Pakistan Con 27.400.000 Ethiopia Con 25.979.919 South Africa Con 24.989.031 Turkey Con 23.974.591 67 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc ¡n Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM STT 10 2.6 CÁC NƢỚC CÓ SỐ LƢỢNG LỢN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI Đơn vị tính: Tên nƣớc Đơn vị Số lƣợng China Con 451.177.581 United States of America Con 67.148.000 Brazil Con 37.000.000 Viet Nam Con 27.627.700 Germany Con 26.886.500 Spain Con 26.289.600 Russian Federation Con 16.161.860 Mexico Con 16.100.000 France Con 14.810.000 Poland Con 14.278.647 STT 10 2.7 CÁC NƢỚC CÓ SỐ LƢỢNG GÀ NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI Đơn vị tính:1000 Tên nƣớc Đơn vị Số lƣợng China 1000 Con 4.702.278 Indonesia 1000 Con 1.341.784 Brazil 1000 Con 1.205.000 India 1000 Con 613.000 Iran (Islamic Republic of) 1000 Con 513.000 Mexico 1000 Con 506.000 Russian Federation 1000 Con 366.282 Pakistan 1000 Con 296.000 Japan 1000 Con 285.349 Turkey 1000 Con 244.280 STT 2.8 CÁC NƢỚC CÓ SỐ LƢỢNG VỊT NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI Đơn vị tính:1000 Tên nƣớc Đơn vị Số lƣợng China 1000 Con 771.250 Viet Nam 1000 Con 84.060 Indonesia 1000 Con 42.367 Bangladesh 1000 Con 24.000 France 1000 Con 22.500 Thailand 1000 Con 16.347 Philippines 1000 Con 10.577 68 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại ViƯt Nam GVHD: TS TRÇN BÝCH LAM 10 Ukraine Poland Romania 1000 Con 1000 Con 1000 Con 8.720 4.327 4.000 II SẢN PHẨM CHĂN NUÔI THẾ GIỚI NĂM 2009 2.1 PHÂN BỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CÁC CHÂU LỤC Thế giới Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi Châu Úc Bình quân kg/đầu ngƣời/năm Thịt (Tấn) 281.559.080 Sữa (Tấn) 696.554.342 Trứng (Tấn) 67.407.747 116.444.776 54.907.302 90.242.299 14.080.603 5.884.100 41,7 250.847.426 214.687.484 169.608.027 36.740.131 24.671.274 102,7 41.886.866 10.244.511 12.537.742 2.512.848 225.780 9,98 2.2 CÁC NƢỚC CÓ SẢN LƢỢNG THỊT CAO NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2009 STT 10 Tên nƣớc China United States of America Brazil Germany Russian Federation Mexico France Spain Canada Argentina Đơn vị Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Số lƣợng 78.213.727 41.615.895 22.465.157 7.903.472 6.570.400 5.641.451 5.536.634 5.311.468 4.476.805 4.439.060 2.3 CÁC NƢỚC CÓ SẢN LƢỢNG SỮA CAO NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2009 STT 69 Tên nƣớc India United States of America China Pakistan Russian Federation Đơn vị Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Số lƣợng 110.040.000 85.859.410 40.553.066 34.362.000 32.561.683 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 10 Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Germany Brazil France New Zealand United Kingdom 28.691.256 27.715.884 24.217.710 15.216.840 13.236.500 2.4 CÁC NƢỚC CÓ SẢN LƢỢNG TRỨNG CAO NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2009 STT 10 70 Tên nƣớc China United States of America India Japan Mexico Russian Federation Brazil Indonesia Ukraine France Đơn vị Số lƣợng 27.899.250 5.338.700 3.060.000 2.505.000 2.337.215 2.210.184 1.939.340 1.306.332 924.700 918.300 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Phụ lục Thành phần hoá học giá trị dinh dƣỡng thức ăn cho trâu bò, lợn gia cầm Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 71 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 72 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 73 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc ¡n Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 74 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 75 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 76 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 77 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 78 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh – MSSV 60701466 Tỉng Quan Ngn Nguyªn LiƯu Thøc ¡n Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 79 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM 80 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BÝCH LAM TÀI LIỆU THAM KHẢO Lã Văn Kính ( 2005 ), Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng loại thức ăn gia súc Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Viện chăn nuôi Quốc Gia ( 1995 ), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc – gia cầm Việt Nam, NXB Nông nghiệp 3, Đào Văn Huyên ( 1999 ), Chế biến thức ăn hỗn hợp cho gia súc gia cầm, NXB Nông Nghiệp Đinh Huỳnh ( 1996 ), Thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc miền nam Việt Nam số yếu tố ảnh hưởng, Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp PGS.TS Lê Đức Ngoan (Chủ biên), Ths Nguyễn Thị Hoa Lý, Ths Dƣ Thị Thanh Hằng, Giáo trình thức ăn gia súc, NXB Nơng Nghiệp Vũ Duy Giảng (2004), Dùng enzyme để tăng hiệu sử dụng giảm giá thành thức ăn chăn nuôi, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội I Phạm Hồ Hải Nguyễn Thị Mùi, Lê Hà Châu, Chế biến bảo quản rơm phương pháp bánh kiện để sử dụng ni bò thịt đồng sơng Cửu Long, Viện chăn nuôi VN Trịnh Văn Trung, Mai Văn Sánh, Nguyễn Công Định, Ảnh hưởng mức bổ sung bột sắn khác phần đến lượng thức ăn thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa khả sinh trưởng Trâu tơ 13 – 18 tháng tuổi, Viện chăn ni VN 81 SVTH: Ngun Lê Thành Minh MSSV 60701466 ... 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM CHNG III TIỀM NĂNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI 19 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan Nguồn. .. 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRÇN BÝCH LAM CHƯƠNG III TIỀM NĂNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM Đặc điểm khí hậu Việt Nam nƣớc có khí... 60701466 Tổng Quan Nguồn Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Việt Nam GVHD: TS TRầN BíCH LAM CHNG II TÌNH HÌNH NHẬP KHẨUTHỨC ĂN CHĂN NI & NGUN LIỆU 12 SVTH: Nguyễn Lê Thành Minh MSSV 60701466 Tổng Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài tổng quan nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại việt nam, Đề tài tổng quan nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay