Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 06:24

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN MÃ SỐ: 60 31 01 05 Đà Nẵng - Năm 2017 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS Lâm Minh Châu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng năm 2017 thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chuyển dịch cấu kinh tế trình tất yếu để phát triển đất nước Chuyển dịch cấu hướng tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững Cùng với trình chuyển dịch cấu kinh tế tất yếu dẫn đến biến đổi kinh tế xã hội theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố cấu vùng kinh tế, thành phần kinh tế, lực lượng lao động xã hội, cấu kinh tế đối nội, cấu kinh tế đối ngoại… Trong kinh tế hội nhập quốc tế việc lựa chọn chuyển dịch hợp lý cấu ngành thể lợi tương đối khả cạnh tranh quốc gia kinh tế toàn cầu, sở cho chủ động tham gia thực hội nhập thắng lợi Các nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế thực nhiều nước nước ngoài, chủ yếu nghiên cứu với đối tượng kinh tế quốc gia lãnh thổ lớn kinh tế cấp tỉnh thành chưa nhiều Tùy thuộc điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khác mà tỉnh thành cấu kinh tế khác Thành phố Đà Nẵng xác định tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho khu vực Trong năm qua, kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa bàn ước tăng 9,7%/năm, 1,6 lần năm 2010; Tổng sản phẩm địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt tương đương 2.908 USD, gần lần năm 2010 Tỷ trọng dịch vụ GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp 35,3% nơng nghiệp 2,1% Nhân tố gây chuyển dịch cấu thành phố Đà Nẵng thành công bước đầu tái cấu kinh tế địa phương phát triển theo hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ khu vực, điểm đến du lịch Việt Nam Sự chuyển dịch cấu kinh tế Đà Nẵng 10 năm qua đánh trình tái cấu kinh tế theo hướng tăng sức cạnh tranh khu vực dịch vụ với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16%/năm Trong cấu theo ngành kinh tế thành phố Đà Nẵng, công nghiệp dịch vụ chiếm 98% nơng nghiệp chiếm 2% cấu kinh tế thể cấu ngành thành phố đại hóa Thay đổi cấu kinh tế ngành năm qua chậm dần thiên dịch vụ Tuy nhiên thể xu rõ nét mức độ chuyển dịch chưa cao, chất lượng chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm thành phố, chưa thực tạo động lực cho phát triển thành phố Sự tăng trưởng ngành công nghiệp chưa ổn định Ngành dịch vụ nâng dần mặt đầu tư xem ngành mũi nhọn mức đóng góp vào GRDP chưa thực ấn tượng so với đầu tư Tại Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XXI thành phố Đà Nẵng hạn chế: “Kinh tế thành phố tăng trưởng chưa thật bền vững, quy mô kinh tế nhỏ” Do với mong muốn góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế, sở đề giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố, vấn đề “Chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng” lựa chọn làm đề tài để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thành phố Đà Nẵng - Khái quát lý luận cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế; - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng thời gian qua; - Đưa giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề cấu kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào chuyển dịch cấu ngành, thành phần kinh tế - Thời gian nghiên cứu: số liệu, tài liệu thu thập phân tích chuyển dịch cấu kinh tế thành phố từ năm 2010-2015 - Thời gian hiệu lực giải pháp đề xuất từ năm 2016-2020 - Khu vực nghiên cứu: Địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng nằm vị trí trung độ Việt Nam, vị trí trọng yếu KT - XH quốc phòng - an ninh; đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm lớn kinh tế, trị, văn hố, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu khu vực miền Trung Tây Nguyên nước Sự phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng ý nghĩa quan trọng khu vực miền Trung Tây Nguyên mà nước Đây lý để chọn thành phố làm điểm nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nghiên cứu tính phức tạp đề tài - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, so sánh Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm chương: Chương sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế Chương Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Chương Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Tổng quan nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu khoa học giới nước phần tổng hợp, hệ thống hóa lý luận cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế đưa thực trạng số địa phương, từ đưa giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế địa phương Tuy nhiên, thấy hạn chế cơng trình nghiên cứu khoa học, luận văn, viết nêu thực tế chưa đề tài nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện đầy đủ chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả định hướng, tập trung nghiên cứu vấn đề địa bàn thành phố Đà Nẵng luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẤU KINH TẾCHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ 1.1.1 cấu kinh tế cấu kinh tế tổng thể phận hợp thành với vị trí, tỷ trọng phận quan hệ tương tác phận q trình tái sản xuất xã hội cấu kinh tế bao gồm nhiều loại: cấu ngành kinh tế, cấu vùng kinh tế, cấu thành phần kinh tế, cấu theo khu vực thể chế, cấu tái sản xuất, cấu thương mại quốc tế Phân tích CCKT hai phương diện: - Phương diện vật chất kỹ thuật CCKT - Phương diện kinh tế xã hội CCKT CCKT hợp lý cấu khả tạo q trình tái sản xuất mở rộng 1.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế CDCCKT thay đổi CCKT từ trạng thái sang trạng thái khác cho phù hợp với môi trường phát triển Về thực chất, điều chỉnh cấu ba mặt biểu (ngành, lãnh thổ, thành phần kinh tế) nhằm hướng phát triển kinh tế vào chiến lược KT - XH đề cho thời kỳ cụ thể CDCCKT diễn khi: - thay đổi lớn điều kiện phát triển; - khả giải pháp làm thay đổi phương thức khai thác điều kiện tại; - Trong quan hệ phát triển phận cấu kinh tế trở ngại dẫn đến việc hạn chế lẫn làm ảnh hưởng đến phát triển chung 1.1.3 Ý nghĩa chuyển dịch cấu Chuyển dịch CCKT tất yếu trình thực CNH- HĐH Chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý cho phép: + Khai thác hiệu mạnh tự nhiên, KT - XH vùng, + Phát triển hợp lý, đồng ngành kinh tế, thành phần kinh tế vùng kinh tế, + Khai thác phát triển tổng hợp sức mạnh đất nước, tạo phát triển nhanh bền vững 1.1.4 Tính chất xu hướng CDCCKT a, Tính chất: Tính chất khách quan tính chất lịch sử xã hội b, Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế: Quy luật chung của chuyển dịch cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố 1.2 CÁC NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ 1.2.1 Chuyển dịch cấu theo ngành kinh tế a Khái niệm CDCCKT theo ngành q trình làm thay đổi mối quan hệ số lượng chất lượng ngành (nông lâm thủy sản, công nghiệp - xây dựng dịch vụ) KTQD sở thay đổi việc phân bổ nguồn lực chúng tác động nhiều nhân tố bên bên khác b Xu hướng Xu chuyển dịch cấu ngành kinh tế dài hạn theo lý luận kinh tế tỷ trọng ngành nông nghiệp theo nghĩa rộng GDP chung kinh tế giảm dần, tỷ trọng ngành phi nông nghiệp GDP chung kinh tế tăng dần c Các tiêu chí phản ánh Mức thay đổi tỷ lệ GO ngành tổng GO kinh tế theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng lao động ngành so với tổng số lao động kinh tế theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư ngành so với tổng số vốn kinh tế theo thời gian; Ngồi đo lường mức độ chuyển dịch cấu kinh tế thời kỳ định cách sử dụng hệ số cosφ hoạch góc φ theo cơng thức chun gia ngân hàng giới đề xuất : Cos   S (t )S (t )  S (t ) S (t ) i 2 i i i 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành a Khái niệm CDCCKT nội ngành q trình làm thay đổi mối quan hệ số lượng chất lượng ngành nội ngành sở thay đổi việc phân bổ nguồn lực chúng tác động nhiều nhân tố bên bên khác b Xu hướng Xu hướng chung theo lý thuyết dài hạn khác ngành c Các tiêu chí phản ánh Mức thay đổi tỷ lệ GO ngành nội ngành nên kinh tế theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng lao động ngành so với tổng số lao động ngành kinh tế lớn theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư ngành so với tổng số vốn ngành kinh tế lớn theo thời gian; 1.2.3 Chuyển dịch cấu theo thành phần kinh tế a Khái niệm CDCCKT theo thành phần kinh tế thay đổi cấu kinh tế theo thời gian thể thay đổi tỷ trọng đầu vào phân bổ cho thành phần kinh tế hay kết đầu kết cuối thành phần kinh tế tổng giá trị sản xuất chung b Xu hướng Tỷ trọng kinh tế tư nhân ngày tăng giá trị sản xuất chung khu vực kinh tế nhà nước tỷ trọng ngày giảm c Các tiêu chí phản ánh Mức thay đổi tỷ lệ GO thành phần kinh tế GO chung kinh tế theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng lao động thành phần kinh tế so với tổng số lao động ngành kinh tế theo thời gian; Mức thay đổi tỷ trọng vốn đầu tư thành phần kinh tế so với tổng số vốn kinh tế lớn theo thời gian; 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ CCKT chịu tác động nhiều nhân tố, nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển, song nhân tố kìm hãm, hạn chế phát triển Các nhân tố tác động đến CCKT, chia thành nhóm: 1.3.1 Nhóm nhân tố địa lý tự nhiên Vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, khống sản, nguồn nước 10 Thứ hai, tổng kết kinh nghiệm số địa phương nước chuyển dịch cấu kinh tế, từ rút số học vận dụng vào thực tiễn Đà Nẵng Những luận khoa học tiền đề, lý luận để phân tích thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng đề giải pháp hoàn thiện chương sau luận văn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Đà Nẵng vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng bền vững b Khí hậu Khí hậu đa dạng kiểu khí hậu đa dạng sinh học cao nguồn gen, loài sinh vật hệ sinh thái biển rừng c Địa hình Vị đặc biệt đặc điểm địa lý tự nhiên tạo cho Đà Nẵng điều kiện thuận lợi để phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng nước nói chung d Tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên khoáng sản - Tài nguyên rừng - Biển, bờ biển - Sơng ngòi, ao hồ 11 - Tài nguyên đất 2.1.2 Tình hình tăng trưởng kinh tế - Về tăng trưởng kinh tế chung: Đà Nẵng tập trung đầu tư phát triển, đồng hóa hệ thống sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - Tăng trưởng kinh tế ngành: Tăng trưởng kinh tế thành phố từ chia tách đến thể rõ nét qua việc tăng trưởng ba nhóm ngành: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp liên tục đạt chữ số với tỷ trọng tăng nhanh thời kỳ đầu chậm lại từ năm 2009; tăng trưởng ngành dịch vụ cao, đặc biệt từ năm 2006-2011, tăng cao nhiều so với tăng trưởng GRDP thành phố, chiếm tỷ trọng cao 54,2% vào năm 2010; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình qn 3,48%/năm, tỷ trọng giảm phù hợp với chuyển dịch cấu ngành theo hướng dịch vụ, công nghiệp nông, lâm, thủy sản 2.1.3 Điều kiện nguồn lực a Nguồn nhân lực - Dân số: Tính mật độ dân số thành phố Đà Nẵng đứng vị trí 13 tồn quốc diện tích xếp thứ 59 - Lao động: Thị trường lao động Đà Nẵng cân đối nghiêm trọng cung cầu lao động Hiện tại, cung sức lao động tăng lớn Tỷ lệ lao động qua đào tạo 55% (cả nước 51%) qua đào tạo nghề 45% (toàn quốc 38%) Đà Nẵng ngàn lao động tốt nghiệp đại học đại học thất nghiệp 12 b Nguồn vốn Đà Nẵng trì mơ hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào yếu tố vốn Vốn đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 50% GRDP, tốc độ thực vốn tăng nhanh tốc độ tăng GRDP Trong năm qua, tăng trưởng kinh tế cao song bộc lộ tăng trưởng nóng vốn đầu tư, hiệu sản xuất xu hướng chưa tốt, chất lượng tăng trưởng chưa cao 2.1.4 chế sách - Ưu đãi thuế, đất đai, ưu đãi thu hút nguồn nhân lực, ưu đãi khoa học công nghệ, ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp 2.1.5 Đánh giá thuận lợi, khó khăn chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng 2.2 THỰC TRẠNG CẤUCHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Chuyển dịch cấu theo ngành kinh tế Thay đổi cấu kinh tế ngành năm qua chậm dần thiên dịch vụ Khu vực công nghiệp tăng tỷ trọng, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm đạt mức tăng trưởng cao điều kiện sản xuất nhiều khó khăn, nhờ chuyển đổi mạnh cấu nội ngành theo hướng khai thác tiềm mạnh Bảng 2.6 Tình hình cấu chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành thành phố Đà Nẵng (ĐVT: %) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Nông nghiệp 3.18 Công nghiệp 52.54 44.28 Dịch vụ 2.82 55.36 41.82 2.52 53.94 43.53 2.67 54.32 43.01 2.28 54.55 43.17 Thay đổi 20102015 2.22 -0.96 53.90 1.36 43.87 -0.41 2015 (Nguồn: Xử lý từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2015) 13 Bảng 2.7 Hệ số cos φ đo mức độ chuyển dịch cấu kinh tế theo Năm cos φ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0.99925 0.99955 0.99995 0.99932 0.99913 0.99745 ngành Năm cos φ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.99830 0.99979 0.99624 0.99973 0.99698 0.99776 Năm cos φ 2012 2013 2014 2015 0.99958 0.99847 0.99793 0.99986 (Nguồn: Tính tốn từ số liệu niêm giám thống kê thành phố Đà Nẵng) Từ ta thấy chuyển dịch giai đoạn 2000-2005 chậm giai đoạn 2006-2015 Điều chứng tỏ Đà Nẵng năm gần bắt đầu quan tâm trọng chất lượng chuyển dịch cấu kinh tế Tuy nhiên xét giai đoạn 2000-2015, góc φ nhỏ (φ = 6.599011739) gần tiến tới =0, chuyển dịch cấu kinh tế Đà Nẵng giai đoạn không đáng kể Điều chứng tỏ chất lượng chuyển dịch chưa cao cần phải điều chỉnh tương lai theo hướng phát triển dịch vụ Sự tăng trưởng ngành công nghiệp chưa ổn định * Chuyển dịch cấu kinh tế Đà Nẵng tính đến quan hệ chuyển dịch cấu lao động chuyển dịch vốn đầu tư: - Lao động ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo cấu kinh tế - Giai đoạn 2010-2015, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn Tổng vốn đầu tư cho khu vực dịch vụ khoảng 84.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 60% tổng vốn đầu tư kinh tế 14 2.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành Trong ngành nông nghiệp, ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhiều so với ngành lâm nghiệp ngành lâm sản chiếm tỷ trọng thấp Điều phù với điều kiện Đà Nẵng thành phố biển Bảng 2.11 cấu chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp (ĐVT: %) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Nông nghiệp 37.74 32.32 30.17 28.88 31.82 30.29 3.18 2.60 4.19 4.63 59.07 65.08 65.63 66.50 Lâm nghiệp Thủy sản 3.03 Thay đổi 2015 2010 2015 -7.45 4.05 +0.87 65.15 65.66 +6.59 (Nguồn: Xử lý từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2015) Xu hướng chuyển dịch cấu nội ngành công nghiệp dịch chuyển từ công nghiệp chế biến, chế tạo sang công nghiệp ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Bảng 2.12 cấu chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành công nghiệp (ĐVT: %) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thay đổi 2015 2010 Khai khoáng 1.27 1.20 0.99 0.93 1.14 1.12 -0.15 Công nghiệp chế biến, chế tạo 95.68 95.25 94.91 94.89 94.62 94.90 -0.78 Chỉ tiêu 15 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Cung cấp nước; Hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 2.16 2.51 2.90 3.04 3.14 3.08 +0.92 0.89 1.05 1.20 1.14 1.11 0.90 +0.01 (Nguồn: Xử lý từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2015) Ta thấy ngành này, chiếm vị trí thứ ngành thương mại, nhiên, năm gần đây, ta thấy xu hướng dịch chuyển dần từ ngành sang ngành khác khách sạn nhà hàng, dịch vụ, du lịch Bảng 2.14 cấu chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành dịch vụ (ĐVT:%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thay đổi 2015 2010 70.71 66.58 64.97 63.01 61.38 59.48 -11.23 11.83 13.24 15.59 14.99 16.52 18.04 +6.21 Du lịch 1.09 1.88 1.30 1.29 1.59 1.53 +0.44 Dịch vụ 16.36 18.30 18.15 20.71 20.51 20.94 +4.58 Chỉ tiêu Thương mại Khách sạn, nhà hàng (Nguồn: Xử lý từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2015) 2.2.3 Chuyển dịch cấu theo thành phần kinh tế Kinh tế ngồi nhà nước giữ vai trò quan trọng 16 Bảng 2.15 Tình hình cấu chuyển dịch cấu kinh tế theo thành phần kinh tế thành phố Đà Nẵng (ĐVT: %) Chỉ tiêu Kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Thay đổi 2015 2010 26.97 23.07 23.96 25.15 26.41 26.63 -0.34 73.03 76.93 76.04 74.85 73.59 73.37 0.34 (Nguồn: Xử lý từ Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2015) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẤUCHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành tựu đạt - Nhân tố gây chuyển dịch cấu thành công bước đầu tái cấu kinh tế địa phương phát triển theo hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ khu vực, điểm đến du lịch Việt Nam - Quá trình phát triển hình thành nhân tố số ngành, lĩnh vực công nghiệp, du lịch - dịch vụ, thủy sản nông nghiệp, nông thôn - Q trình thị hóa diễn nhanh khắp, diện mạo đô thị nông thôn ngày khởi sắc 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Hiệu q trình chuyển dịch thấp - Chuyển dịch cấu kinh tế chưa tạo phát triển ổn định bền vững cho phát triển 17 - Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh chưa thật đồng Tiềm năng, lợi kinh tế biển chưa phát huy Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi thấp - Tình trạng thiếu việc làm 2.3.3 Nguyên nhân tồn - Do tác động khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế yếu vốn kinh tế - Khả phân tích, dự báo hạn chế Cơng tác phối hợp, đạo, điều hành cấp, ngành thiếu đồng Lao động việc làm Đà Nẵng tăng hàng năm, dẫn đến thu hút lao động nhập cư ngày tăng dẫn đến suất lao động xã hội tăng chậm, đặc biệt ngành chủ lực Đà Nẵng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, bối cảnh tác động không nhỏ đến kinh tế Đà Nẵng với tư cách phận kinh tế Việt Nam Những đặc điểm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đặc biệt biến đổi môi trường khí hậu vừa tạo động lực đồng thời tác động xấu tới q trình CDCCKT Đà Nẵng Thực trạng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế thành phố cho thấy trình tái cấu kinh tế theo hướng tăng sức cạnh tranh khu vực dịch vụ với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16%/năm Kết nhờ việc tập trung chuyển dịch sâu nội ngành dịch vụ, lựa chọn du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, bên cạnh đó, chuyển biến rõ khu vực Nhà nước Nhà nước Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đó, 18 tỷ trọng đóng góp thành phần kinh tế Nhà nước giảm nhanh tỷ lệ nhỏ, tăng kinh tế vốn đầu tư nước ngồi Trên sở để xác định đề xuất đưa giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 SỞ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phát triển chung - Đà Nẵng thị hạt nhân vị trí quan trọng với mục tiêu chiến lược phát triển vùng - Đà Nẵng cần tận dụng thời để phát triển nhanh, hiệu - Gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang nâng cấp đô thị phát triển không gian đô thị - Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, phát triển bền vững 3.1.2 Mục tiêu phát triển chung - Đà Nẵng thị hạt nhân vị trí quan trọng với mục tiêu chiến lược phát triển vùng - Đà Nẵng cần tận dụng thời để phát triển nhanh, hiệu - Gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang nâng cấp đô thị phát triển không gian đô thị - Phối kết lơ-gíc tăng trưởng kinh tế với phát triển lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục - Kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, phát triển bền vững 3.1.3 Dự báo thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô - Việt Nam phát triển hội nhập kinh tế quốc tế 19 - Suy thối kinh tế tồn cầu, suy thối loạt kinh tế lớn Mỹ, EU, Nhật - Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ toàn cầu 3.1.3 Dự báo định hướng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 dự báo cấu kinh tế thành phố: + Chuyển đổi theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng nông nghiệp Dự kiến cấu kinh tế thành phố đến năm 2020 là: dịch vụ: 55,6%, công nghiệp xây dựng: 42,8%; nông nghiệp: 1,6% + Đến năm 2020, tỷ trọng GRDP thành phố chiếm khoảng 2,8% GRDP nước - Phát triển mạnh ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025: - Tổng sản phẩm xã hội địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9%/năm - GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.000 - 4.500 USD - cấu GRDP: Dịch vụ 63 - 65%; Công nghiệp - Xây dựng 35 - 37% Nông nghiệp - 2% - Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 9,5 10,5%/năm - Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 10 - 11%/năm (trong đó, cơng nghiệp tăng 10,5 - 11,5%/năm) - Giá trị sản xuất ngành nơng nghiệp tăng bình qn - 3%/năm - Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân - 10%/năm 20 3.2 ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ 3.2.1 Phát triển ngành dịch vụ a Quan điểm phát triển - Tập trung sức phát triển dịch vụ - Phát triển dịch vụ trọng tâm vào lĩnh vực mạnh - Đa dạng hố hình thức dịch vụ phù hợp với thực tế thành phố - Phối hợp yếu tố thị trường với yếu tố xã hội b Định hướng phát triển - Sẽ đẩy mạnh phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu đời sống, dịch vụ chất lượng cao - Đẩy mạnh xuất dịch vụ dịch vụ thu ngoại tệ chỗ - Xây dựng mạng lưới thương mại từ thành phố đến phường, xã, cụm kinh tế - Tiếp cận phát triển thương mại điện tử nơi mặt hàng điều kiện - Xây dựng ngành thương mại phát triển vững mạnh - Hội nhập hiệu hệ thống thương mại tồn cầu - Phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ mơi trường, an ninh quốc phòng trật trự an tồn xã hội 3.2.2 Cơng nghiệp xây dựng a Quan điểm phát triển Chuyển đổi dần tính chất khu cơng nghiệp thành khu cơng nghiệp cơng nghệ cao, cơng nghiệp hàm lượng kỹ thuật cao b Định hướng phát triển công nghiệp - Ưu tiên nguồn lực, ưu đãi sách cho số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực 21 - Đẩy mạnh ngành khai thác chế biến hải sản phục vụ xuất - Chuyển đổi dần cấu cơng nghiệp theo hướng đa dạng hố sản phẩm, hình thành ngành nghề, sản phẩm - Phát triển phân bố sở sản xuất công nghiệp phải việc sử dụng hợp lý tài nguyên, lao động đảm bảo môi trường - Phát triển khu công nghiệp tập trung, gắn phát triển khu, cụm công nghiệp với phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ 3.2.3 Nông nghiệp (nông - lâm nghiệp - thủy sản) a Quan điểm phát triển Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng suất, chất lượng cao b Định hướng phát triển - Thuỷ sản: Phát huy lợi thuỷ sản, tạo thành kinh tế mũi nhọn, vươn lên hàng đầu khu vực - Nơng nghiệp: Quy mơ diện tích sản xuất nơng nghiệp thành phố hạn chế khó khả mở rộng thời gian đến - Lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp toàn diện, gắn liền với bảo vệ phát triển bền vững vốn rừng - Thuỷ lợi: Tập trung hồn thiện cơng trình thuỷ lợi có, thực kiên cố hố kênh mương, xây dựng cơng trình thuỷ lợi 3.3 CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 3.3.1 Huy động sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư - Huy động nguồn vốn cho đầu tư + Nghiên cứu phát hành trái phiếu đô thị + Tăng cường biện pháp để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước + Huy động tốt nguồn thu từ thuế, phí vào ngân sách 22 - Phân bổ vốn đầu tư kinh tế nên tập trung vốn đầu tư vào ngành công nghiệp định hướng phát triển mục trên, đầu tư thích đáng cho nơng nghiệp khả cơng nghệ cao - Nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư + Tập trung nâng cao hiệu đầu tư hai khu vực mang tính định + Tăng cường nguồn lực đầu tư để phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển 3.2.2 Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tổ chức điều tra, dự báo tình hình để định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Làm tốt công tác “giữ chân người tài” - Thực tuyển chọn nghiêm túc, minh bạch, công khai - Tăng cường đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo - Nâng cao chất lượng NNL phải tiến hành quản lý ba mặt chủ yếu cách đồng 3.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật đại vào trình sản xuất kinh doanh quản lý - Để tăng cường tính hiệu nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ cần tăng cường hoạt động khoa học công nghệ - Mở rộng, phát triển đa dạng hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp người tiêu dùng - Nâng cao chất lượng ngành dịch vụ quan trọng - Tập trung phát triển ngành công nghiệp theo hướng đại, ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin 23 - Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để đại hố nơng nghiệp, cơng nghiệp hố nơng thơn - Bảo đảm thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, khai thác sử dụng hiệu sáng chế 3.2.4 Thực cải cách hành tạo điều kiện phát triển thị trường - Chính sách ưu đãi thuế: chế ưu đãi thuế cho đối tượng doanh nghiệp thành lập từ khu công nghệ cao, du lịch sinh thái - Chính sách đất đai: + Đẩy mạnh việc thực Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 UBND thành phố Đà Nẵng quy định sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng + Thực tốt quy định, quy chế quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị + Tạo điều kiện thuận lợi quỹ đất + Đẩy mạnh thực tái cấu nông nghiệp cách “dồn điền đổi thửa” tạo “cánh đồng mẫu lớn” - Chính sách vốn: Phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi - Cải cách thủ tục hành chính: + Cải thiện thiết chế pháp lý + Đối xử bình đẳng với tất thành phần kinh tế phát triển sản xuất xuất nhập + Nâng cao hiệu công tác cải cách hành theo hướng cơng khai, minh bạch, tạo mơi trường đầu tư thơng thống + Phát huy hiệu Quỹ Đầu tư phát triển ... luận thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thành phố Đà Nẵng - Khái quát lý luận cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế; - Đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng thời gian... chương: Chương Cơ sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế Chương Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Chương Các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Đà Nẵng Tổng quan... hướng chuyển dịch cấu kinh tế: Quy luật chung của chuyển dịch cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá 1.2 CÁC NỘI DUNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.2.1 Chuyển dịch cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay