Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG

70 88 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:17

Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG ... đề điều khiển lưu lượng điều khiển tắc nghẽn trình bày chung, với tên gọi điều khiển lưu lượng Các tầng thực điều khiển lưu lượng: Có thể thực điều khiển lưu lượng vài tầng mạng, thí dụ:  Điều. .. (peer-to-peer), máy tính hệ thống có khả “nói chuyện” với máy tính thành viên khác Bất kỳ mạng máy tính dựa sở thiết kế Arpanet mô tả tập hợp trung tâm điện tốn tự quản, mang tính địa phương tự điều hành,... hướng làm giảm dung lượng vận tải mạng 1.3.4 Các chế điều khiển lưu lượng điều khiển tắc nghẽn 1.3.4.1 Điều khiển lưu lượng (flow control) Có thể thực điều khiển lưu lượng phương pháp sau: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG, Bài tập lớn mạng máy tính mô PHỎNG điều KHIỂN LUỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay