Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server

23 102 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:17

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server ... chương trình gán nhãn client, phương pháp sử dụng phổ biến 16 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MẠNG MÁY TÍNH lập trình ứng dụng mạng dựa chế socket Trong chương trình trình bày ứng dụng lập trình socket TCP... lập trình Socket TCP nội dung liên quan tới truyền file qua mạng Chia sẻ file qua mạng ứng dụng phổ biến mạng LAN Internet như: tải xuống file từ máy chủ xa, gửi nhận thư điện tử, … Chia sẻ file. .. truyền file khác mà ta sử dụng Bản chất phương pháp truyền file dựa vào Socket TCP nhằm tăng thêm hiệu xuất làm việc Đó lý chúng em chọn đề tài: Lập trình SOCKET ứng dụng chia sẻ file sử dụng chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server, Bài tập lớn mạng máy tính lập trình socket ứng dụng chia sẻ file sử dụng cơ chế client server

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay