Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 00:16

Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP MỤC LỤC Danh mục hình ảnh Danh mục bảng biểu MỞ ĐẦU Chương 1: Truyền dòng thơi gian thực 1.1 Khái niệm truyền dòng 1.2 Q trình truyền dòng Bước 1: Mã hóa Bước 2: Lấy mẫu Bước 3: Truyền mẫu qua mạng Bước 4: Nhận khôi phục liệu đồng dòng 10 Bước 5: Giải nén 11 Chương 2: Giao thức RTP (RealTime Transport Protocol) 12 2.1 RTP- RealTime Transport Protocol 12 2.2 Một số khái niệm liên quan đến RTP 13 2.3 Hoạt động giao thức 17 2.3.1 Sender 17 2.3.2 Receiver 17 2.4 Đặc điểm chế 17 2.5 Kiến trúc gói liệu header RTP 19 Chương 3: RCTP 21 Chương : Một số thuật toán sử dụng 22 4.1 Phân phối định danh SSRC 22 4.1.1 Xác xuất xảy xung đột 22 4.2 Vấn đề bảo mật RTP 23 4.2.1 Khả che giấu liệu 23 4.2.2 Nhận thức bảo toàn liệu 24 4.3 Điều khiển tắc nghẽn 24 KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Danh mục hình ảnh Hình 1: Quá trình truyền dòng Hình 2: Sự phát triển chuẩn nén Hình 3: Mơ hình phiên RTP(RTP session) 14 Hình 4: Minh họa đồng nguồn(Synchroization soure) 15 Hình 5: Hoạt động Mixer 15 Hình 6: Minh họa việc chèn danh sách CSRC qua Mixer 16 Hình 7: Mã hóa gói tin RTP gói IP 18 Danh mục bảng biểu Bảng 1: Băng thông mạng tỉ lệ nén yêu cầu MỞ ĐẦU Hiện nay, mạng máy tính khơng khái niệm xa lạ Sau 40 năm phát triền, mạng máy tính trải rộng tồn cầu với đường truyền có chất lượng cao Ngồi tính bảo mật độ tin cậy mạng ngày củng cố Những ứng dụng mạng ngày phong phú Chính phát triển làm nảy sinh vấn đề, truyền thông đa phương tiện mạng Yếu tố quan trọng, có mặt nhiều lĩnh vực Trong buổi hội thảo trực tuyến, đào tạo từ xa mạng, dịch vụ audio/video theo yêu cầu… Tuy phát triền truyền thơng đa phương tiện đòi hỏi tính thời gian thực cao, chum giao thức TCP/IP sử dụng phổ biến đáp ứng nhu cầu Do đòi hỏi chuyên gia mạng phải tìm giải pháp mới, giao thức đáp ứng việc truyền tải liệu thời gian thực mạng Hiện nay, giao thức RTP chứng tỏ ưu điểm việc đáp ứng ứng dụng thời gian thực Tại Việt Nam, ứng dụng thời gian thực chưa phát triển, với nhu cầu cấp thiết thực tế, thời gian tới chắn ứng dụng thời gian thực phát triển mạnh mẽ Đây lý chúng em chọn đề tài Chương 1: Truyền dòng thơi gian thực 1.1 Khái niệm truyền dòng Khái niệm truyền dòng hiểu nội dung audio hay video truyền tới nơi nhận, nơi nhận thể q trình truyền mad khơng cần phải đợi đến tồn nội dung audio hay video truyền xong Truyền dòng cho phép thể dòng video thời gian thực mà không phụ thuộc vào độ dài video Điều có í nghĩa truyền file audio video có kích thước lớn hay dòng video audio có độ dài khơng xác định Chúng ta bắt gặ nhiều trường hợp sử dụng chế truyền dòng chương trình truyền hình trực tiếp, hội thảo qua mạng Với khả truyền tải nội dung audio , video thông qua mạng, có phương pháp giao tiếp truy nhập thơng tin Với góc nhìn bao quát , truyền dòng phương pháp truyền thơng tin liên tục, nội dung truyền theo thời gian thể nội dung video Bên nhận, nhận dòng tin nội dung video hiển thị nội dung video theo thời gian Khả có ý nghĩa loại liệu phụ thuộc vào thời gian, để đảm bảo chất lượng cảm thụ video, audio tì phải đảm bảo mối quan hệ mặt thời gian khung hình 1.2 Quá trình truyền dòng Truyền dòng audio video phải trải qua nhiều công đoạn với nhiệm vụ riêng lẻ để đến kết cuối đạt khả hiển thị bên nhận Hình 1: Q trình truyền dòng Các bước truyền dòng: Bước 1: Mã hóa Việc mã hóa video mà cụ thể nén video công đoạn không bắt buộc cần thiết Với loại liệu video thơ (video thu từ camera) việc lưu trữ liệu hay truyền video không nén phải trả giá cao, đơi khơng thể Có bảng cho biết độ nén cần thiết môi trường mạng khác nhau: Dạng kết nối Tốc độ Bit (Bit Rate) Tỉ lệ nén OC3 155 Mbps 1:1 T3 42 Mbps 4:1 Ethernet 10 Mbps 17:1 T1 1.5 Mbps 110:1 ÍSDN 128 Kbps 1300:1 Modem 56 Kbps 3000:1 Bảng 1: Băng thông mạng tỉ lệ nén yêu cầu Có thể sử dụng nhiều chuẩn nén khac cho việc nén video Tùy theo yêu cầu chất lượng băng thơng , mà ta chọn lựa phương pháp nén thích hợp Với việc sử dụng chuẩn nén video cho liệu video , không gian lưu trữ cần thiết bang thông mạng yêu cầu cho dòng video giảm đột ngột Sự phát triển chuẩn nén tham khảo sơ đồ đây: Hình 2: Sự phát triển chuẩn nén - H.261 :một kĩ thuật với tốc độ dòng bit nhỏ đưa sử dụng vào năm 1984 ITU sử dụng dịch vụ audio-visal - MPEG-1: Chuẩn ISO, ứng dụng ngành công nghệ quảng bá MPEG-1 tạo sửa đổi H.261 cho việc chuyển video vào đĩa CD với tốc đọ bit thấp - MPEG-2: phát triển cho việc quảng bá video chất lượng cao sử dụng tỉ lệ nén thấp - H.263 : sửa đổi theo MPEG-2 với mục đích thu độ nén cao đảm bảo chất lượng hình ảnh cao H.263+ H.263++ phiên mở rộng H.263 - MPEG-4 : phát triển song song với H.263 phương pháp thay cho MPEG-1 với dòng bit thấp - H.323: Một hệ thơng hồn hảo cho việc truyền thơng multimedia, tành phần video thực sở H.261/263 - JPEG-2000: Chuẩn JPEG dựa sở DWT(Discrete Wavelet Trasform) ban đầu phát triển cho việc nén nanh, áp dụng cho video - H.264: Mở rộng H.263 chưa phát triển Bước 2: Lấy mẫu Việc lấy mẫu thực chất việc chia nhỏ nội dung video hay audio thành khối nhỏ thích hợp truyền môi trường mạng Đối với liệu audio, việc lấy mẫu thực theo thời gian Tương ứng sau khoảng thời gian cho kì lấy mẫu, phần liệu audio tương ứng khoảng thời gian sử dụng để truyền Với liệu video, việc lấy mẫu theo thời gian có việc lấy mẫu qua không gian Việc lấy mẫu theo thời gian tương ứng với thời gian thể khung hình việc lấy mẫu theo không gian thực cách chia nhỏ khung hình thành phần với kích thước thích hợp việc truyền Khi lấy mẫu , mẫu phải chứa đựng đầy đủ thông tin dung cho việc khôi phục lại liệu video hay audio mặt thời gian không gian bên nhận nhận mẫu Với việc sử dụng giao thức giao thức truyền thông thời gian thực RTP, trình lấy mẫu tiến hành tự động Bước 3: Truyền mẫu qua mạng Việc truyền mẫu liệu video thể trực tiếp thông qua giao diện môi trường mạng Socket hay thực qua giao thức cấp cao tầng ứng dụng RTP Thông thường người ta chon giải pháp thứ 2, tức sử dụng giao thức truyền dòng thời gian thực cho việc truyền mẫu giao thức hỗ trợ phần cứng phần mềm Việc sử dụng giao thức truyền dòng thời gian thực có nhiều ưu điểm Thứ tính hiệu quả, giao thức truyền thông thời gian thực thiết kế cho việc truyền loại liệu động, video chẳng hạn, tính thời gian thực trọng tính xác mặt liệu Ví dụ giao thức RTP, giao thức truyền thông lớp thường sử dụng UDP (User Datagram Protocol) giao thức với độ tin cậy thấp có tốc độ truyền liệu cao giao thức truyền tin cậy khác TCP Ưu điểm thứ giao thức thời gian thực hỗ trợ mạnh việc đồng dòng liệu từ nguồn khác có qua hệ với mặt thời gian thực Ngoài giao thức điều khiển cung cấp dịch vụ cho phép quản lí thành viên tham gia điều khiển chất lượng việc phân phối liệu Với việc sưe dụng giao thức truyền thông thời gian thực cho việc truyền , mẫu đóng gói thành gói tin Các gói tín mạng đầy đủ cấc thơng tin nhan thời gian , số thức tự gói thông tin khác đủ dung cho việc khôi phục lại liệu đồng dòng bên nhận tiến hành nhận hay thể nội dung video hay audio Thông qua giao thức lớp dưới, gói tin truyền mơi trường mạng Bước 4: Nhận khôi phục liệu đồng dòng Đây trinh ngược với bước thứ ba, thực bên nhận liệu dạng gói tin truyền đến Các gói tin chuyển đến nhiều dòng tương ứng với nhiều nguồn liệu khâc có tế thứ tự gói nhận khơng giống với lúc truyền Khi bên nhận phải vào thông tin ghi gói để xác đinh vị trí mặt khong gian thời gian mẫu liệu mà gói tin mang theo Việc truyền dòng đơn lẻ khơng có quan hệ với mặt thời gian nội dung audio hay video vừa khơi phục dùng 10 Chương 2: Giao thức RTP (RealTime Transport Protocol) 2.1 RTP- RealTime Transport Protocol Phương thức thông thường để truyền liệu dạng audio hay video liệu đính kèm khung truyền RTP RTP nhằm mục tiêu cung cấp dịch vụ truyền tải hình ảnh thời gian thực audio/video thông qua mạng (IP Network) Các dịch vụ bao gồm khơi phục liệu sau khoảng thời gian xác định(Timing Recovery), tìm lỗi sửa lỗi (loss detection anh correction), định dạng khung truyền nguồn (payload and source identifition), tiếp nhận phản hồi chất lượng dịch vụ(reception quality feedback), đồng liệu (media synchroization) quản lí thành viên (membership management) RTP thiết kế để dùng trao đổi quảng bá (multicast conferences) dùng chế lightweight sessions Nó tỏ hữu ích hàng loạt ứng dụng: hội nghị truyền hình dùng chế H323, webcasting, truyền hình, hệ thống thoại có dây khơng dây Bằng việc dùng giao thức phiên truyền tải gửi đến hàng nghìn người RTP coi chuẩn đóng gói để truyền tải liệu dạng audio video qua mạng Internet Nó pháy triển Audio-Video Traansport Working Group công bố lần đầu năm 1996 RFC 1889 Sau RFC 3550 vào năm 2003 RTP thường dung hệ thống truyền thông với RTSP để thực hội nghị truyền hình hệ thống thoại Nó chứa dòng liệu điều khiển H323, MGCP SIP Đó tảng công nghệ cho kiến trúc Voice IP RTP thường dung kết hợp với RTCP Trong RTP truyền liệu out-ofband signal (DTMF) RTCP dung để điều khiển trạng thái truyền chất lượng dịch vụ QoS Khi dung kết hợp RTP thường xếp nhận cổng chẵn, RTCP cổng lẻ RTP ban đầu tạo giao thức multicast chấp nhận nhiều ứng dụng unicast Trong truyền thông dạng host-to-host, RTP RTCP thường dung UDP qua cá giao thức lớp vận chuyển 12 Số hiệu cổng: RTP không thao tác cổng mặc định TCP UDP Tuy nhiên thường dung cổng số hiệu chẵn, có giá trị từ 16384 – 32767, dải địa dần mở rộng Việc gay khó khan trường hợp có tường lửa (firewall) NATs Để giải vấn đề này, cần khởi tạo STUN server 2.2 Một số khái niệm liên quan đến RTP RTP payload: Đây phần liệu truyền gói RTP, mẫu tín hiệu thoại video nén RTP packet: gói liệu RTP , gồm phần cố định RTP header, phần sanh sách nguồn phân tán (có thể rỗng) , phần RTP payload Một số giao thức tầng u cầu phải đóng gói lại gói RTP Thơng thường gói lớp chứa gói RTP Tuy nhiên có trường hợp nhiều gói RTP đóng vào gói, điều hồn tồn phụ thuộc cách đóng gói lớp RTCP packet : Đây gói tín hiệu điều khiển RTCP, có phần tiêu đề cố định gần giống với gói RTP Tiếp theo đến phần có cấu trúc , dạng cấu trúc phụ thuộc vào loại gói lớp Điều thực gói RCTP có phần tiêu đề cố định Port: Cổng địa UDP sử dụng Đây khái niệm trìu tượng mà giao thức truyên tải sử dụng để phân biệt phiên truyền Với giao thức TCP/IP số nguyên dương 16bits/ Khái niệm port tương đương với khai niệm TSEL (transport selectors) mơ hình OSI RTP dựa chế tương tự phân cổng cung cấp giao thức lớp để gửi đồng thời gói liệu RTP gói tin điều khiển RTCP phiên truyền Transport address: Địa phục vụ việc vận chuyển liệu Nó kết hơp địa mạng địa cổng định nghĩa tầng giao vận RTP media type: Đây tập loại tải có cung số tính chất mang phiên truyền RTP Trong hội thảo đa phương tiện ta dùng hai loại RTP media type video-MPEG2 audio-PCMA RTP session : Một phiên RTP có tham gia tập thành viên trao đổi thông tin Mỗi thành viên xác định dựa cặp địa nguồn 13 (một dùng truyền gói RTP, dùng truyền gói RTCP) Cặp địa đích chung cho tất thành viên lại(trong trường hợp truyền đa điểm multicast) riêng cho thành viên (trong trường hợp truyền điểm điểm unicast) Trong phiên truyền Mutilmedia, tín hiệu thành phần (video/audio) truyền theo cặp cổng riêng Hình 3: Mơ hình phiên RTP(RTP session) Đồng nguồn (Synchroization source)(SSRC) : Nguồn phát dòng gói RTP, định danh 32-bits SSRC phần header gói RTP Nó có giá trị hoàn toàn độc lập với địa mạng Các gói liệu từ nguồn đánh thời gian số thứ tự cách thống Do phía nhận dựa SSRC để khơi phục lại tín hiệu Giá trị định danh SSRC nguồn RTP đơn vị tồn mạng, khởi tạo cách ngẫu nhiên 14 Hình 4: Minh họa đồng nguồn(Synchroization soure) Bộ trộn (Mixer ) : hệ thống trung gian , nhận gói RTP từ nhiều nguồn đồng khác Do dạng liệu thu khác Mixer kết hợp gói có dạng chuyển tiếp gói RTP mới.Khi thời gian gắn theo gói tin bị đồng bộ, nên Mixer thay đổi lại nhãn thời gian cho thích hợp với luông Mixer hoạt động có vai trò nguồn đồng Hình 5: Hoạt động Mixer 10 Contributing source (CSRC): dòng gói RTP tổng hợp nhờ Mixer Bộ Mixer chèm thêm danh sách CSRC chứa định dan SSRC nguồn tổng hợp Việc giúp cho bên nhận dễ dàng phân tách địa SSRC tương ứng với nguồn gửi 15 Hình 6: Minh họa việc chèn danh sách CSRC qua Mixer 11 Hệ thống cuối (End System): Mỗi ứng dụng mà sinh liệu để truyền gói RTP, nhận liệu để xử lý gọi hệ thống cuối RTP (End System) Một hệ thống cuối tương đương với nhiều nguồn đồng phiên RTP., tùy thuộc vào số định danh SSRC mà sử dụng 12 Bộ dịch (translator) : Đây hệ thống trung gian có nhiệm vụ chuyển tiếp gói RTP mà khơng làm thay đổi giá trị SSRC 13 Non-RTP means: Dùng để giao thức hay chế dùng kết hợp với RTP để tạo dịch vụ cụ thể, cụ thể 14 Tem thời gian (TimeStamp): Được sử dụng theo quy định giao thức thời gian mạng (Network Time Protocol), thời gian tính s kể từ 0h (UTC) ngày 1-11900 Giá trị biểu diễn 64 bits, 32 bits đầu biểu diễn phần nguyên, 32 bits sau biểu diễn phần thập phân Tuy nhiên số trường hợp, người ta dùng 32bits giữa, khí có phân biệt 16bits cao phần nguyên 16 bits cao phần thập phân Với cách tính thời gian theo NTP, đến năm 2036 quay trở lại giá trị zero Tuy nhiên ứng với ứng dụng thời gian thực, cần xét khoảng thời gian chênh lệch với chu kì hồn toàn thỏa mãn 16 2.3 Hoạt động giao thức 2.3.1 Sender - Bên gửi có nhiệm vụ lưu trữ biến đổi liệu dạng nghe nhìn để truyền tải RTP tham gia vào trình sửa lỗi điều phối tránh tắc nghẽn cách thêm vào dòng liệu truyền tải thơng tin phản hồi bên nhận - Các khung truyền nạp vào gói RTP sẵn sang gửi Nếu khung truyền lớn chia thành nhiều gói RTP Tùy thuộc vào lược đồ sửa lỗi sử dụng, Chanel coder sử dụng để tạo gói sửa lỗi gói lặp lại trước truyền - Sau gói RTP gửi đệm liệu tương ứng với giải phóng Bên gửi khơng hủy liệu cần cho q trình sửa lỗi mã hóa Có nghĩa bên thu phải lưu trữ liệu khoảng thời gian sau gói tin tương ứng gửi, tùy thuộc vào sơ đồ mã hóa sửa lỗi dung - Bên gửi có trách nhiệm tạo báo cáo trạng thái định kì dòng liệu để đồng liệu Nó nhận thơng tin phản hồi từ bên tham gia dung thông tin để tham gia vào q trình truyền 2.3.2 Receiver - Bên nhận có trách nhiệm thu nhận gói RTP từ mạng, sửa lỗi, recovering the timing, cắt bớt liệu hiển thị kết cho người dung Nó gửi phản hồi chất lượng cho bên gửi Cơ sở liệu bên trì phiên truyền 2.4 Đặc điểm chế RTP khơng có sẵn chế để đảm bảo việc truyền theo thời gian hay kĩ thuật QoS mà dựa vào dịch vụ lớp để thực khả RTP không đảm bảo an toàn hay thứ tự packet truyền, số thứ tự RTP packet cho phép bên nhận xếp lại packet theo thứ tự truyền người gửi Ngồi số thứ tự tận dụng để xác định vị trí thích hợp packet, ví dụ việc giải mã video, mà không cần giải mã packet theo thứ tự 17 Các gói tin truyền mạng Internet có trễ jitter khơng đốn Nhưng ứng dụng đa phương tiện yêu cầu thời gian thích hợp truyền gói liệu phát lại RTP cung cấp chế đảm bảo thời gian, số thứ tự chế liên quan đến thời gian Bằng chế RTP cung cấp truyền tải thời gian thực đầu cuối mạng Tem thời gian thực (Time-Stamping) thành phần quan trọng ứng dụng thời gian thực Người gửi thiết lập “tem thời gian” tăng dần theo thời gian với gói Sau nhận gói liệu bên thu sử dụng tem thời gian nhằm khôi phục lại thời gian để chạy ứng dụng với tốc độ thích hợp Ngồi sử dụng để đồng dòng liệu khác (chẳng hạn hìn tiếng) Tuy nhiên RTP khơng thực dồng mà ứng dụng phía thực đồng Bộ phận dạng tải xác định kiểu định dạng tải tin phương cách mã hóa nén Từ phận định đạng , ứng dụng phía biết cách phân tích chạy liệu tải tin Tại thời điểm trình truyền tin, phân RTP gửi dạng tải tin thay đổi thời gian truyền (thay đổi để thích ứng với tắc nghẽn mạng) Một chức khác mà RTP có xác định nguồn Nó cho phép ứng dụng thu biết liệu từ đâu Ví dụ, thoại hội nghị, từ thông tin nhận dạng nguồn ngườ sử dụng biết nói UDP header RTP header RTP playload Hình 7: Mã hóa gói tin RTP gói IP Các chế hoạt động nêu thực thông qua mào đầu RTP Cách mã hóa gói tin RTP gói tin IP mơ tả hình trên: RTP nằm phía UDP, sử dụng chức ghép kênh kiểm tra UDP UDP TCP hai giao thức sử dụng chủ yếu Internet TCP cung cấp kết nối định hướng dòng thơng tin với độ tin cậy thấp với hai trạm chủ Sở dĩ UDP sử dụng làm thủ tục truyền tải cho RTP hai lý do: 18 - Thứ nhất, RTP thiết kế chủ yếu cho việc truyền tin đa đối tượng, kết nối có định hướng, có báo nhận khơng đáp ứng tốt điều - Thứ hai, liệu thời gian thực, độ tin cậy không quan trọng bằg truyền theo thời gian Hơn tin cậy TCP chế báo phát lại khơng thích hợp cho RTP Ví dụ mạng bị tắc nghẽn số gói liệu bị mất, chất lượng dịch vụ thấp chấp nhận Nếu thực việc phát lại gây độ trễ lớn chất lượng thấp gây tắc nghẽn mạng 2.5 Kiến trúc gói liệu header RTP RTP header có kích thước tối thiểu 12 octet Hình 2: Kiến trúc gói liệu - Ver (2 bit) : Cho biết version giao thức Hiện version - P (Padding): dùng biết có byte mở rộng thêm vào cuối gói RTP - X(Extension): (1 bit) cho biết có mặt Extension header payload data - CC (CSRC Count_4 bỉt): tổng số CSRS định nghĩa thêm vào header 19 - M(Marker_ bit): dùng mức ứng dụng định nghĩa profile Nếu khởi tạo liệu có liên quan đặc biệt đến ứng dụng - PT (Payload Type): Cho biết khuôn dạng payload xác định giới hạn ứng dụng - Sequence Number : số thứ tự tăng dần ứng dụng RTP gửi dùng để biên nhận sửa lỗi lưu trữ lại số thứ tự gói tin - Time Stamp: phản ánh sampling instant liệu gói RTP Nó tăng dần tuyến tính để đồng liệu tính jitter Số liệu phải đủ để đồng xác tính jitter, thơng thường tick khung truyền video khơng đủ để tính Tần số đồng hồ phụ thuộc vào khung liệu Giá trị mặc định khởi tạo - SSRC (32 bits): Đồng nguồn liệu xác định dòng liệu vào - CSRC: Đếm số nguồn vào từ nhiều nguồn khác - Extension header: 32 bit đầu bao gồm 16 bit định danh chương trình 16 bit xác định độ dài phần mở rộng (EHL=extension header length ), thêm 32 bit mở rộng 20 Chương 3: RCTP RCTP (Real-time Transport Control Protocol)là giao thức hỗ chợ cho RTP cung cấp thôngtin phản hồi chất lượng truyền liệu Cácdich vụ mà RCTP cung cấp là: - Giám sát chất lượng điều khiển tắc nghẽn: Đây chức RCTP Nó cung cấp thơng tin phản hồi đến ứng dụng chất lượng phản hồi liệu Thơng tin điều khiển hữu ích cho phát, thu giám sát Bộ phát điều chỉnh cách thức truyền liệu dựa thông báo phản hồi thu Bộ thu xác định tắc nghẽn cục bộ, phần hay toàn Người quản lý mạng đánh giá hiệu suất mạng - Xác định nguồn: Trong gói RTP, nguồn xác định số ngẫu nhiên có độ dài 32 bit Các số không thuận tiện với người sử dụng RCTP cung cấp thông tin nhận dạng cụ thể dạng văn Nó bao gồm tên nguời sử dụng, số điện thoại, địa E-mail thông tin khác Đồng môi trường: Các thông báo phận phát RTCP chứa thông tin để xác định thời gian RTP tương ứng Chúng sử dụng để đồng âm hình ảnh - Điều chỉnh thơng tin điều khiển: Các gói RTCP gửi theo chu kỳ người tham dự Khi số người tham dự tăng lên, cần phải cân việc nhận thông tin điều khiển hạn chế dung lượng điều khiển Để hỗ trợ nhóm người điều khiển lớn, RCTP phải chấm dứt điều khiển lớn đến từ tài nguyên mạng RTP cho phép tối đa 5% lưu lượng cho điều khiển toàn lưu lượng phiên làm việc Điều thực cách điều chỉnh tốc độ phát RCTP theo số lượng người tham dự 21 Chương : Một số thuật toán sử dụng 4.1 Phân phối định danh SSRC Định danh SSRC mạng phần tiêu đề RTP nhiều trường khác gói RTCP số ngẫu nhiên 32bit Giá trị phải hồn tồn suy phiên RTP Điều cốt yếu làm để chọn giá trị định danh SSRC thành viên mạng hay bắt đầu vào thời điểm không giống Sẽ không thỏa mãn ta sử dụng đia mạng cục để định danh địa khơng Ngồi khí “translators” “Mixer” xử lý liên mạng Nếu liên mạng phân chia địa theo quy tắc khả xảy xung đột cao so với việc phân chia cách ngẫu nhiên Việc nhiều nguồn chạy máy chủ gây xung đột Tuy nhiên, việc xác định SSRC không đơn giản chọn giá trị ngẫu nhiên mà khong tâm đến trạng thái khởi tạo 4.1.1 Xác xuất xảy xung đột Khi giá trị SSRC chọn cách ngẫu nhiên, xảy khả nhiều mọt nguồn chọn giá trị, dẫn đến xung đột Xác xuất xảy xung đột cao mốt thời điểm có nhiều người bắt đầu đồng thời Giả sử có N nguồn tham gia, nguồn sử dụng định danh có độ dài L-bit(ở sử dụng 32 bit ) , xác xuất hai nguồn độc lấp chọn giá trị tính gần N lớn sau PCollision   exp( N2 / 2L1 ) Nếu N = 1000, L= 32 bits, PCollision  104 nhỏ Nhưng thực tế nhở hơn, nguồn tham gia vào phiên RTP mà tồn sẵn số nguồn khác với giá trị định danh hợp lệ rồi, xác xuất xảy xung đột tính khoảng giá trị trống 22 Khi N số nguồn, L chiều dài phần định danh xác xuất xung đột : PCollision  N / 2L , N= 1000 PCollision  2.107 ,rất nhỏ Xác xuất xung đột giảm mà nguồn nhận gói tín từ nguồn khác trước gửi gói tin mình(RTP RTCP) Nguồn kiểm tra xem giá trị SSRC nguồn khác, trước phát gói số liệu đầu tiên, kiểm tra xem SSRC có xung đột với nguồn sẵn có khơng Nếu có chọn lại giá trị cách ngẫu nhiên 4.2 Vấn đề bảo mật RTP Các giao thức lớp cung cấp tất dịch vụ bảo mật cần thiết cho ứng dụng RTP, bao gồm chức măng xác thực,tính tồn vẹn khả che dấu liệu Những dịch vụ định lớp IP Khi khởi tạo ứng dụng audio video dùng RTP cần che dấu liệu trước đưa xuống lớp IP, ta sử dụng che dấu liệu gói RTP/RTCP 4.2.1 Khả che giấu liệu Che dấu liệu có nghĩa người nhận mong đợi giải mã gói tin, người nhận khác gói tin khơng cung cấp thơng tin hữu ích Để che dấu liệu nội dung gói tin ta sử dụng mã mật Với cách mã hóa gói RTP RTCP đề tất octets đồng để truyền gói đơn giao thức lớp mật mã hóa thành khối liệu hồn chỉnh Đối với gói RTCP, số 32bits ngẫu nhiên,sẽ gắn thêm trước mã hóa Đối với gói RTP ta khơng nên thêm khởi tạo trường số thứ tự nhãn thời gian khoảng ngẫu nhiên Ngoài gói RTCP, chia gói RTCP đơn lẻ gói ghép RTCP thnahf gói RTCP ghép Sau gói mã hóa gói truyền trực tiếp 23 Để kiểm tra gói tin có mật mã hay khơng để kiểm tra xem khóa giải mã có khơng,sẽ đượcthể bên nhận thông qua kiểm tra hợp lệ phần tiêu đề đề tài Thuật toán sử dụng cho việc mã hóa dùng DES (Data Encryption Standard algorithm) 4.2.2 Nhận thức bảo toàn liệu Dịch vụ nhận thực bảo toàn liệu khơng thực lớp RTP thực giao tầng 4.3 Điều khiển tắc nghẽn Mọi giao thức truyền tải sử dụng Internet phải cung cấp khả điều khiển tắc nghẽn vài cách Giao thức RTP không ngoại lệ, nhiên liệu truyền tải giao thức RTP thường có tốc độ khó thay đổi Các phương tiện dùng để điều khiển tắc nghẽn RTP hới khác biệt so với giao thức truyền tải khác TCP Theo cách đó,việc khơng thể thay đổi tốc độ RTP làm giảm nguy gây tắc nghẽn, luồng RTP khơng trải hết khoảng thông giao thức TCP Việc không thay đổi tốc độ truyền luồng RTP có nghĩa khơng thể giảm tải mạng xảy tắc nghẽn Do RTP sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, nhứng ngữ cảnh khác nhau, nên có chế điều khiển tức nghẽn sử dụng chi tất Vì việc điều khiển tắc nghẽn định nghĩa ứng dụng RTP cụ thể cho phù hợp Một số loại ứng dụng cài đặt số câu lệnh hạn chế người dùng để tránh tắc nghẽn Một số loại ứng dụng khác sử dụng chế thay đổi tốc độ liệu dựa thông tin hồi đáp từ RTCP 24 KẾT LUẬN Hiện Việt Nam, ứng dụng RTP chưa phát triển, thời gian ngắn chắn lĩnh vực nghiên cứu sơi động Nếu có nghiên cứu hồn chỉnh, đầy đủ RTP điều có ý nghĩa thực tế Tuy nhiên thời gian có hạn, bọn em làm nghiên cứu mô RTP Tuy ứng dụng nhiều hạn chế, khẳng định đầu tư tìm hiểu chúng em có hiệu Chúng em hi vọng sau có điều kiện, em tìm hiểu sâu giao thức RTP, hồn thiện chương chình tốt Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn thầy Trần Quang Vinh tận tình hướng dẫn, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trình thực hiện! 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Quốc Cường (2001) - Internetworking với TCP/IP [2] Andrew S.Tanenbaum (2002) - Mạng máy tính Biên soạn dịch lược Hồ Anh Phong [3] Kevin Jeffay (1999), Departerment of Computer Science University of North Carolina at Chapel Hill- The Multimedia Control Protocol RTCP [4] Cisco Press – Internetworking Technologlyes Handbook [5] Nguyễn Thúc Hải (1999) – Mạng máy tính hệ thống cơng nghệ mở 26 ... dụng giao thức giao thức truyền thông thời gian thực RTP, trình lấy mẫu tiến hành tự động Bước 3: Truyền mẫu qua mạng Việc truyền mẫu liệu video thể trực tiếp thông qua giao diện môi trường mạng. .. thực trọng tính xác mặt liệu Ví dụ giao thức RTP, giao thức truyền thông lớp thường sử dụng UDP (User Datagram Protocol) giao thức với độ tin cậy thấp có tốc độ truyền liệu cao giao thức truyền... nay, mạng máy tính khơng khái niệm xa lạ Sau 40 năm phát triền, mạng máy tính trải rộng tồn cầu với đường truyền có chất lượng cao Ngồi tính bảo mật độ tin cậy mạng ngày củng cố Những ứng dụng mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP, Bài tập lớn mạng máy tính lập trình mô phỏng hoạt động của giao thức RTP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay