Tổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện áp (Đồ án tốt nghiệp)

63 10 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:55

Tổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện ápTổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện áp M CL C L U NH NG V TRUY CHUNG C A H TH NG T NG N 1.1 Khái ni m h th ng t ng truy n 1.2 Phân lo i h th ng truy n 1.2.1 Các xu h ng hóa truy ng phát tri n c a t 1.3 Ph ng h c c a truy n n i v i h truy ng chuy ng quay i v i h truy ng chuy ng t nh ti n 1.4 Moment c n 1.4.1 Mô men c n ph thu c vào chi u chuy 1.4.2 Mô men c n ph thu c tr s t ng 1.4.3 Mô men c n ph thu c vào góc quay 1.4.4 Mô men c n ph thu c vào hành trình 1.4.5 Mô men c n ph thu c vào th i gian il ng v tr ng c i mô men c n v tr i l c c n v tr ng c ng c i t t c mơ men qn tính J , kh i quán tính m v tr ng c c tính c a h th ng t ng truy n 1.6.1 1.6.2 Phân lo c tính c c ng c 1.6.3.1 H nv t c tính c 10 i s d ng truy n 10 c tính c c a máy s n xu t 11 CH NG GI I THI NG C NG B 13 2.1 C u t o nguyên lý làm vi c 13 2.1.1 C u t o c ng c ng b 13 2.1.2 Nguyên lý làm vi c 14 2.1.2.1 c tính c c ng c 2.2 Các ph 15 u ch nh t u ch nh t ng c 16 ng c ng b b ng ph i n áp 16 2.2.1.1 S u ch nh 16 c tính c u ch nh 16 u ch nh t ng c ng b b ng ph i t n s ngu n f1 18 2.2.2.1 Khái ni m chung 18 2.2.2.2 Quy lu i t n s 19 u ch nh 20 u ch nh t ng c ng ph is c 22 u ch nh 22 2.3 Mơ hình tốn c a h th ng 27 2.3.1 Phép bi i n tính không gian vecto 29 2.3.2 S kh 2.3.2.1 Ph ng trình tr ng thái h to CH ng c d b 32 NG T NG H P H U CH NH T IB 3.1: S t 3.2 T ng h p m t a theo t thông rôto dq 34 TH NG T NG C D B NG TRUY NG ROTOR L NG SÓC N ÁP 36 u ch nh t b n áp 36 n 38 3.2.1 T ng h p b u ch nh Risq 39 3.2.2 T ng h p b u ch nh Risd 41 3.3 T ng h p m u ch nh t 43 3.4: Tính tốn hàm truy n h th ng 44 3.4.1 Tính tốn hàm truy n h h 45 3.4.2 Gi i thi u v ph n m m matlab 47 4.3 Mô ph ng c ng b roto l ng sóc simulink 50 3.4.3.1 Mô ph ng matlab m nc ng c 51 3.5 Tính tốn hàm truy n h kín 52 3.5.1 Mô ph ng matlab m ch vòng t : 57 K T LU N 59 60 U L M t nh ng m c tiêu quan tr ng Nhà t ti n trình cơng ngh hố , hi Trong nh c u n truy phát tri n m nh m c bi t v i s phát tri n c a khoa h c k thu c t t c nh m v n c V ng b c m t khía c nh nh u n t ng b truy ng n áp án g Nh ng v chung c a h th ng t Gi i thi b rotor l ng sóc b ng truy n ng b T ng h p h th ng t ng truy n áp hoàn thành t b c T ng h p h th ng t b rotor l ng sóc b N i ta n công nghiêp t cs r t nhi u c a c bi t s t n tình c a th y giáo GS.TSKH.Thân ng c Hoàn Sau m t th i gian ng c c u t o nguyên lý ho ng c án em ng b Và t cách tính tốn, t ng h p mô ph ng h th ng t truy ng b giúp em v án v ng ng kinh nghi m quý báu c sau Trong trình th c hi c h n ch nên không tránh kh ch b o t n tình c a th y Em xin chân thành c cs CH NG NH NG V N CHUNG C A H TH NG T TRUY N 1.1 Khái ni m h th ng t Truy NG NG I N ng truy n n m t nghành khoa h c thu n ho c ch m t trình bi kh n c a m t h truy kh i h th ng t Hình 1.1: - bi i ch n - TBL : Thi t b truy n l c - M : Máy s n xu t - u n 1.2 Phân lo i h th ng truy + D a vào lo n i n áp t n s thích h p - ng truy n n - Truy n m t chi u - Truy n xoay chi u - Truy c bi t +D ng quan gi - Truy n máy s n xu t n nhóm : M n ph c v cho m t nhóm ph t i - Truy n ph c v cho m t ph t i riêng bi t - Truy n nhi n ph c v cho m t ph t i + D a vào m t - ng : h th ng truy s can thi p c c ng hóa i v n hành ng : h th ng truy n n khơng s can thi p ng hóa truy n i v n hành 1.2.1 ng phát tri n c a t - Hoàn thi n c u trúc c d n m t vài khâu n : Làm nh u ch nh r ng d dàng - Hoàn thi n c c c a truy n - M r ng ph m vi ng d ng c a truy n - t ng hóa c a h th ng - ng d ng thành t u cơng ngh m 1.3 1.3.1 n u n ng h c c a truy i v i h truy ng chuy n ng quay ng công su t c a h P = P - Pc : Công su gây chuy Pc : Công su t c a ph t ng i kh c ph c P : Công su ah H quay v i t c s A J ng h p t ng quát J ph thu c vào góc quay c a b ph n làm vi c t Pdg M dg d dt dt dA dt d dt J Md Mc dJ Pd Pc dt d dJ J dt dt d vi t l M dg Md Mc ng h p J = const ta J d dt M dg ng h dJ d Md Mc J d dt i v i chuy ng quay T trình ta : M > , M > Mc h c >0 , hãm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện áp (Đồ án tốt nghiệp), Tổng hợp hệ thống tự động truyền động điện động cơ dị bộ rotor lồng sóc bằng thay đổi điện áp (Đồ án tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay