Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 23:09

28/02/2018– KIỂM TRA HỌC KI I –TOÁN 28/02/2018– Hiep Bài Phân tích thành nhân tử a) – 25x2 b) 6x2 + 3x Bài Thực phép tính.: a) + b) – Bài Tìm đa thức M, N biết: a) M : = b) N = Bài Cho phân thức A = a) Tìm điều kiện xác định b) Tìm x để giá trị phân thức Bài Cho hình thoi MNPQ, gọi I giao điểm hai đường chéo Vẽ qua N đường thẳng a song song với MP, vẽ qua P đường thẳng b song song với NQ, hai đường thẳng cắt K Chứng minh: a) Tứ giác INKP hình bình hành b) MN = IK c) Để tứ giác INKP hình vng hinh thoi NMPQ hình gì? x2  2x  2011 Bài Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = với x > x2 ĐỀ II 2 Bài : Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x – 2xy + y – b) x2 – 3x + 3x  3y 9x  9y 2x  2x  x2 x 1 :   Bài : Thực phép tính : a) ; b) ; c) 5x  5y 10x  10y 5 x  3x x  x  3x Bài : Cho biểu thức A  x 9 a) Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức A xác định b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá trị x để biểu thức A nhận giá trị nguyên Bài 4: Chứng minh : 3x – 5x + > với x Bài 5: Cho hình thoi ABCD có AC = 10cm, BD = 8cm Gọi M, N, P, Q trung điểm AB, BC, CD, DA a) Chứng minh tứ giác MNPQ hình bình hành b) Chứng minh tứ giác MNPQ hình chữ nhật c) Tính diện tích tứ giác MNPQ 2 2 2 x y z x y z Bài : Tìm x, y, z biết :    ĐỀ III x x2  x x   x2  Bài 1: Thực hiên phép tính a) b)   x  x  3x x  1 x x  x x Bài : Cho biểu thức A = ( + – ) : (1 – ) (với x ≠ ±2) x x2 x  x2 a) Rút gọn A b) Tính giá trị A x = – c) Tìm xZ để AZ Bài 3: Cho  ABC vuông A (AB < AC ), đường cao AH Gọi D điểm đối xứng A qua H Đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC AC M N Chứng minh: a) Tứ giác ABDM hình thoi b) AM  CD c) Gọi I trung điểm MC, chứng minh IN  HN 1 2 Bài 4: Tìm x, y biết x  y    x y ĐỀ IV 9x 3x 6x 1 x2  49 : :    Bài 1: Thực phép tính: a) b) c)  x 2 11y 2y 11y 1 x 1 x 1 x 1 x4 x Bài 2: Phân tích thành nhân tử: a) x2 – 2xy – + y2 b) x2 – 9x + 20 x  x  18 x  x2 1 : x 1   Bài 3: Rút gọn biểu thức: a) b) x  4x   x x 6 6x x6 Bài 4: Cho  ABC nhọn (AB
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8, Bộ Đề Học Kỳ 1 Toán 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay