8 Đề KTHK 1 Toán 7

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:56

28/02/2018ƠN TẬP TỰ LUẬN - KIỂM TRA HỌC KÌ I – ĐỀ 28/02/2018- Hiep Bài 1: Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b + c = 22 Bài 2: Tính diện tích miếng đất hình chữ nhật biết chu vi 70,4m hai cạnh tỉ lệ với 3  −2   −2   −1  Bài 3: Tính: a) 12 :  ÷− 18 :  ÷ b) 49 −  ÷ c) –5,25 (–3,61) + 2,39 5,25       Bài 4: Cho hàm số: y = – 2x a) Vẽ đồ thị hàm số: b) Các điểm A (–1 ; ); B (–0,5; 1), điểm thuộc đồ thị hàm số y = –2x µ = 90 Đường thẳng AH vng góc với BC H Trên đường vng góc với BC B lấy Bài 5: Cho ∆ ABC có A điểm D khơng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A cho AH = BD a) Chứng minh ∆ AHB = ∆ DBH · · b) Hai đường thẳng AB DH có song song khơng? Vì sao? c) Tính ACB biết BAH = 350 ĐỀ  1   43   Bài 1: Tính giá trị biểu thức M =  + 3,5 ÷:  −4 + ÷   245    2 2  Bài 2: Tìm x biết: a) x + = b) x  ÷ =  ÷ c) 0,75 : x = –1,4 : 5,6 5 5 Bài 3: Bạn Hậu xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12 km/h hết nửa Nếu Hậu với vận tốc 10 km/h hết thời gian? Bài 4: Cho ∆ ABC nhọn, Từ A kẻ AH vng góc BC Trên tia đối tia HA lấy điểm D cho HA = HD · · a) Chứng minh BC CB tia phân giác ABD ACD b) Chứng minh CA = CD BD = BA Bài 5: Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = x − 2014 + ( y + 2015 ) ĐỀ  4  4 Bài 1: Thực phép tính:a) + − + 1,5 + b) :  − ÷− :  − ÷  5  5 13 13 Bài 2: Tìm số a, b, c biết a : b = : a b = 15 10 2 2  : x − x = −5 Bài 3: Tìm x biết a) = − b) c) x  ÷ =  ÷ x 19 3 3 3 Bài 4: Tính diện tích hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với 3, chu vi 64 cm Bài 5: Cho ∆ ABC, gọi E trung điểm AB , F trung điểm AC Gọi FM tia đối tia FB cho BF = FM EN tia đối tia EC cho EC = EN a) Chứng minh ∆ BEC = ∆ AEN b) Chứng minh NA = AM c) Chứng minh N, A, M thẳng hàng ĐỀ  1  2 81  1 Bài 1: Tính: a) − 25 + b) −  − ÷ c) 16 :  − ÷− 28 :  − ÷ d) – 1,25 0,8 + 1,25 125  5  7  3 x −2 1 x Bài 2: Tìm x, biết: a) = b) x − + = c) : = : 0,3 10 3 Bài 3: Tính độ dài cạnh tam giác có chu vi 24 cm cạnh tam giác tỉ lệ với 3; 4; Bài 4: Cho hàm số: y = – 0,25x a) Vẽ đồ thị hàm số b) Các điểm M (–4 ; ); N (– ; 2) điểm thuộc đồ thị hàm số y = –4x Bài 5: Cho ∆ ABC, M trung điểm cạnh BC Trên tia đối tia MA lấy D cho MD = MA Chứng minh: a) AB = CD b) AC // BD ĐỀ 3  −7  4  1  1 − 26 − − 41 Bài 1: Tính: a)  ÷ b) −  − ÷ c) d)  − ÷ +   5  3  3 Bài 2: Mơt lớp học có 45 học sinh Cho biết số học sinh nam số học sinh nữ tỉ lệ với Tính số học sinh nam số học sinh nữ lớp 12 11 25  1 + − + + − 0, 04 Bài 2: Tính: a) b)  − ÷ + : c) 15 25 25 16  2 2 Bài 3: Tìm x, biết: a) : x = : 0, 02 b) x = 1,25 ; x = –2 Bài 4: Để làm xong công việc cần 12 công nhân Nếu số cơng nhân tăng thêm người thời gian hồn thành cơng việc giảm giờ? (Cho biết suất làm việc người nhau) Bài 5: Cho ∆ ABC biết AB < BC Trên tia BA lấy điểm D cho BC = BD, nối C D Tia phân giác góc B cắt cạnh AC, DC E I a) Chứng minh ∆ BED = ∆ BEC IC = ID b) Từ A vẽ đường vuông góc AH với DC (H ∈ DC) Chứng minh AH // BI ĐỀ 25 Bài 1: Tính: a) 25 ; 31 + 18 ; 64 ; ; 21 + 60 2  −4   −4  5 −3   −3    b) 16 :  ÷− 28 :  ÷ c) 12  − ÷ − d)  ÷ :  ÷     3 6     0,8 : − 3  1  1 1 1   Bài 2: Tính: a) 16  − ÷− 13  − ÷ b) c)  − ÷ : −  − ÷ 13  3  3  2  2 − 1: 15 Bài 3: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 40 km/h hết 30 phút Hỏi ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h hết thời gian? Bài 4: Tìm x biết: a) x + x = b) 0,25 : x = – 1,4 : 5,6 3 µ = 300 Phân giác góc B cắt AC D Kẻ DE vng góc BC Bài 5: Cho ∆ ABC có µA = 900 , C a) Tính số đo góc B b) Chứng minh DA = DE c) Gọi F giao điểm BA ED Chứng minh ∆ DAF = ∆ DEC ĐỀ 5  1 16 − 0, 01 Bài 1:Thực phép tính: a)  − ÷: − b) 18 − c) 6  9 1 Bài 2: Tìm x biết: a) 0,35.x − 7,35.x + 1, = 15, b) x + = Bài 3: Một lớp học có 40 học sinh Cho biết số học sinh nam số học sinh nữ tỉ lệ với Tính số học sinh nam số học sinh nữ lớp 1 Bài 4: Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + Tính f  ÷ ; f(1); f(3); f(0) 2 · Bài 5: Cho ∆ ABC (AB < AC) Vẽ phân giác AD BAC (D ∈ BC) Trên tia AC lấy điểm E cho AE = AB a) Chứng minh ∆ ADB = ∆ ADE b) Kéo dài DE đoạn DF = DC Chứng minh ∆ DEC = ∆ DBF ĐỀ  3 36 − 10 0, 25 Bài 1: Thực phép tính:a) –5,25 (–3,61) + 2,39 5,25 b) +  − ÷ c) 5  4 Bài 2: Biết độ dài ba cạnh tam giác tỉ lệ với 1; 2; chu vi tam giác 66 cm Tính độ dài cạnh tam giác 10 − x = −5 Bài 3: Tìm x biết: a) b) x + − = − c) : x + : x = d) x + = 3 3 5 1 2 2 Bài 4: Tìm x biết:a) x  ÷ =  ÷ b) 0,75 : x = – 1,4 : 5,6 c) x − = 18 5 5 Bài 5: Cho ∆ ABC (AB=AC) Tia phân giác góc A cắt cạnh BC D Chứng minh: a) DB = DC b) AD ⊥ BC =================================================================== 28/02/201828/02/2018- Hiep ... // BI ĐỀ 25 Bài 1: Tính: a) 25 ; 31 + 18 ; 64 ; ; 21 + 60 2  −4   −4  5 −3   −3    b) 16 :  ÷− 28 :  ÷ c) 12  − ÷ − d)  ÷ :  ÷     3 6     0 ,8 : − 3  1  1 1 1 ... điểm BA ED Chứng minh ∆ DAF = ∆ DEC ĐỀ 5  1 16 − 0, 01 Bài 1: Thực phép tính: a)  − ÷: − b) 18 − c) 6  9 1 Bài 2: Tìm x biết: a) 0,35.x − 7, 35.x + 1, = 15 , b) x + = Bài 3: Một lớp học có 40 học...3 12 11 25  1 + − + + − 0, 04 Bài 2: Tính: a) b)  − ÷ + : c) 15 25 25 16  2 2 Bài 3: Tìm x, biết: a) : x = : 0, 02 b) x = 1, 25 ; x = –2 Bài 4: Để làm xong công việc cần 12 công nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 Đề KTHK 1 Toán 7, 8 Đề KTHK 1 Toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay