Giáo àn lớp TUAN 26

48 39 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:39

Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên (trả lời được các câu hỏi 2,3,4 trong SGK) Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả;HS tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1SGK. HS biết bảo vệ và giữ gìn môi trường nước trong sạch.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo àn lớp TUAN 26, Giáo àn lớp TUAN 26, iii. TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay