Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH

23 75 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:29

.. .Bài 30: LƯU HUỲNH Bài 30: LƯU HUỲNH I Vị trí, cấu hình electron ngun tử Tính chất vật lý Tính chất hóa học Ứng dụng lưu huỳnh Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh I Vị trí,... lưu huỳnh Ứng dụng lưu huỳnh 10% Sản xuất H2SO4 0.9 Ứng dụng lưu huỳnh IV Chất dẻo ebonit Lưu hóa cao su Dược phẩm LƯU HUỲNH Thuốc trừ sâu Phẩm nhuộm Diêm V Trạng thái tự nhiên sản xuất lưu huỳnh. .. ngun tử S III Tính chất hóa học Hãy so sánh cấu hình electron oxi lưu huỳnh? Tại nhóm VIA mà oxi có số oxi hóa -2, lưu huỳnh lại có số oxi hóa -2, 0, +4, +6 Từ số oxi hóa lưu huỳnh cho biết lưu huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH, Giáo án điện tử bài LƯU HUỲNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay