Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

49 93 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:27

... HIDROCACBON Benzen Stiren Toluen Naphtalen Khái niệm làHC HC thơm a hay nhiề u vò ng benzen chứ Một Phân loại: gồm Nhiều BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC A BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG... 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) p-xilen Quy tắc - Chọn mạch vòng benzen Đánh số thứ tự ngun tử C vòng benzen Vị trí gốc ankyl – tên gốc ankyl + benzen Lưu ý: - Đánh số nguyên tử vòng benzen cho... mạch nhánh CTPT C6 H6 C7 H8 CTCT Tên thay benzen metylbenzen Tên thông thường benzen toluen etylbenzen 1,2-đimetylbenzen o-xilen (o-đimetylbenzen) C8H10 1,3-đimetylbenzen m-xilen (m-đimetylbenzen)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG, Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG, II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay