Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

49 71 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:27

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON Benzen Stiren Toluen Naphtalen Khái niệm làHC HC thơm a hay nhiề u vò ng benzen chứ Một Phân loại: gồm Nhiều BÀI 35: BENZEN ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC A BENZEN ĐỒNG ĐẲNG (Tiết 1) I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CẤU TẠO II TÍNH CHẤT VẬT LÝ III TÍNH CHẤT HĨA HỌC LỊCH SỬ TÌM RA BENZEN Năm 1825 nhà khoa học người Anh Faraday phát benzen ngưng tụ khí thắp sáng Faraday (1794-1863) LỊCH SỬ TÌM RA BENZEN Năm 1865, thơng qua giấc mơ ơng tìm cấu trúc Benzen Kekule (1829-1896) I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CẤU TẠO 1.Dãy đồng đẳng benzen C6H6, C7H8, C8H10 ,… =>CTTQ: CnH2n-6 (n≥6) Đồng phân, danh pháp - Các vị trí tương đối nhóm xung quanh vòng benzen (O) (O) + Vị trí số vị trí ortho-(o-) + Vị trí số vị trí meta-(m-) + Vị trí số vị trí para-(p-) (m) (m) (p) Đồng phân Đồng phân vị trí tương đối nhóm ankyl H.C thơm Đồng phân cấu tạo mạch cacbon mạch nhánh CTPT C6 H6 C7 H8 CTCT Tên thay benzen metylbenzen Tên thông thường benzen toluen etylbenzen 1,2-đimetylbenzen o-xilen (o-đimetylbenzen) C8H10 1,3-đimetylbenzen m-xilen (m-đimetylbenzen) 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) p-xilen BÀI 35: BENZEN ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC A BENZEN ĐỒNG ĐẲNG (Tiết 2) Phản ứng cộng a)Cộng hidro + 3H2 xiclohexan b)Cộng clo + 3Cl2 Hexacloran Lưu ý: Benzen ankylbenzen không phản ứng với dung dịch brom H C H H H H C C H H C C C H H H H H Phản ứng oxi hóa a)Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn + KMnO4 → HC thơm bền với tác nhân oxi hóa -Phản ứng cháy: + 15/2 O2 6CO2 + 3H2O B MỘT VÀI HIDROCACBON THƠM KHÁC I STIREN CẤU TẠO TÍNH CHẤT VẬT LÝ HC CH  Tính chất vật lý - Cơng thức phân tử: C8H8 - Phân tử stiren có cấu tạo phẳng o - Là chất lỏng không màu, sôi 146 C - Không tan nước tan dung mơi hữu TÍNH CHẤT HĨA HỌC a Phản ứng với dung dịch brom CH CH2 BrHC + Br2 CH 2Br b Phản ứng với hidro etylbenzen etylxiclohexan c Phản ứng trùng hợp stiren polistiren II NAPHTALEN CẤU TẠO TÍNH CHẤT VẬT LÝ  Tính chất vật lý - Cơng thức phân tử: C10H8 - Là chất rắn màu trắng - Nóng chảy 80 C - Có tính thăng hoa TÍNH CHẤT HĨA HỌC Có tính chất hóa học tương tự benzen C ỨNG DỤNG CỦA MỘT SỐ HIDROCACBONTHƠM BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Hiđrocacbon X (chứa vòng benzen) có cơng thức phân tử C8H8 Biết X có phản ứng trùng hợp làm màu dung dịch brom Tên gọi X là: A. Toluen B. Stiren C. Isopren D. Etylbenzen Câu 2: Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là: A. Stiren B Caprolactam C. Etilen D. Toluen Câu 3: Đun nóng Toluen với lượng dung dịch KMnO4 (vừa đủ) tới hết màu tím Thêm lượng dư HCl đặc vào hỗn hợp sau phản ứng, đun nóng thấy 4,48 lit khí (dktc) Số mol HCl tham gia phản ứng là: A. 1,0 mol B 0,9 mol C. 0,7 mol D. 0,8 mol ... HIDROCACBON Benzen Stiren Toluen Naphtalen Khái niệm làHC HC thơm a hay nhiề u vò ng benzen chứ Một Phân loại: gồm Nhiều BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG MỘT SỐ HIDROCACBON THƠM KHÁC A BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG... 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) p-xilen Quy tắc - Chọn mạch vòng benzen Đánh số thứ tự ngun tử C vòng benzen Vị trí gốc ankyl – tên gốc ankyl + benzen Lưu ý: - Đánh số nguyên tử vòng benzen cho... mạch nhánh CTPT C6 H6 C7 H8 CTCT Tên thay benzen metylbenzen Tên thông thường benzen toluen etylbenzen 1,2-đimetylbenzen o-xilen (o-đimetylbenzen) C8H10 1,3-đimetylbenzen m-xilen (m-đimetylbenzen)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG, Giáo án điện tử BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG, II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay