Giáo án điện tử bài ANKEN

45 73 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:21

Propin Propan Propen Buta-1,3-dien CHƯƠNG 6: HYDROCACBON KHÔNG NO Hiđrocacbon không no hiđrocacbon phân tử có liên kết đơi C = C liên kết ba C C hai loại liên kết ≡ Phân loại: Anken Hiđrocacbon không no bao gồm Ankađien Ankin Bài 29: ANKEN Anken gì? Anken khác ankan Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp ANKEN Tính chất vật lý Tính chất hóa học Điều chế Ứng dụng nào? Tạo anken lại khác ankan? I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Dãy đồng đẳng anken Ankan: Công thức chung: CnH2n+2 Etan Etilen Anken: Công thức chung: CnH2n I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Dãy đồng đẳng anken Anken hiđrocacbon mạch hở phân tử có liên kết đơi C = C Cơng thức chung: CnH2n (n≥2) Anken có tên gọi khác Olefin Đồng phân a Đồng phân cấu tạo Đồng phân cấu tạo anken có CTPT C 4H8: Đồng phân mạch cacbon Đồng Phân vị trí liên kết đơi b Đồng phân hình học Đồng phân Cis: Là đồng phân có mạch phía liên kết đơi Đồng phân Trans: Là đồng phân có mạch phía khác liên kết đôi ... khơng no hiđrocacbon phân tử có liên kết đôi C = C liên kết ba C C hai loại liên kết ≡ Phân loại: Anken Hiđrocacbon không no bao gồm Ankađien Ankin Bài 29: ANKEN Anken gì? Anken khác ankan Đồng đẳng,... đồng đẳng anken Anken hiđrocacbon mạch hở phân tử có liên kết đơi C = C Cơng thức chung: CnH2n (n≥2) Anken có tên gọi khác Olefin 2 Đồng phân a Đồng phân cấu tạo Đồng phân cấu tạo anken có CTPT... nhánh nhánh + + tên tên nhánh nhánh + + tên tên mạch mạch chính + + số số chỉ vị vị trí trí nối nối đôi đôi + + en en But-1-en Cis-but-2-en But-2-en Trans-but-2-en metylpropen Quy tắc gọi tên anken
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bài ANKEN, Giáo án điện tử bài ANKEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay