Giáo án điện tử bài ANKEN

45 86 1
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 22:21

... khơng no hiđrocacbon phân tử có liên kết đôi C = C liên kết ba C C hai loại liên kết ≡ Phân loại: Anken Hiđrocacbon không no bao gồm Ankađien Ankin Bài 29: ANKEN Anken gì? Anken khác ankan Đồng đẳng,... đồng đẳng anken Anken hiđrocacbon mạch hở phân tử có liên kết đơi C = C Cơng thức chung: CnH2n (n≥2) Anken có tên gọi khác Olefin 2 Đồng phân a Đồng phân cấu tạo Đồng phân cấu tạo anken có CTPT... nhánh nhánh + + tên tên nhánh nhánh + + tên tên mạch mạch chính + + số số chỉ vị vị trí trí nối nối đôi đôi + + en en But-1-en Cis-but-2-en But-2-en Trans-but-2-en metylpropen Quy tắc gọi tên anken
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử bài ANKEN, Giáo án điện tử bài ANKEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay