BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01)

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:53

2222 Thực hiện kế hoạch của Đoàn trường, nhằm định hướng, giáo dục các em học sinh tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các trò chơi truyền thống, trong buổi sáng ngày 21022018. Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức các trò chơi dân gian chào mừng xuân Mậu Tuất 2018.Đây là hoạt động góp phần giúp các em tham gia các trò chơi dân gian vui lành mạnh, bổ ích và an toàn để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Các trò chơi đã thu hút đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn trường tham dự.Bên cạnh đó, Đoàn trường cũn NNN+NTHV (Thừa Thiên Huế) [2016] BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐIỆN LINITƠ (2_01) Thời gian: 60 phút A TỰ LUẬN (30 phút) Bài 1: Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)3 �� � Fe(NO3)3 �� � Fe2O3 �� � Fe(NO3)3 �2 10 (NH4)2CO3 �� � NO �� � NH �� � NO2 �� � HNO3 �� � Al(NO3)3 �� � Al2O3 �11 12 13 NH4Cl �� � NH3 �� � NH4HSO4 Bài 2: Cho dung dịch NaOH có pH = 13 Cần pha lỗng dung dịch lần để dung dịch NaOH có pH = 11? Bài 3: Cho a gam bột nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO loãng thu dung dịch A (không chứa muối NH4NO3) 0,1792 lít (đktc) hỗn hợp N2 NO có tỉ khối so với hidro 14,25 Tính a B TRẮC NGHIỆM (30 phút) Chemistry.0102@gmail.com (Thầy Nghĩa: 0961552525 - 0915601146) NNN+NTHV (Thừa Thiên Huế) [2016] Câu 1: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 aM thu 500ml dd có pH = 12 Giá trị a A 0,03 B 0,04 C 0,05 D 0,06 Câu 2: Lấy 9,9 gam kim loại M có hố trị khơng đổi đem hồ vào HNO lỗng dư nhận 4,48 lít khí X gồm hai khí NO N2O, tỉ khối khí H2 18,5 Vậy kim loại M A Mg B Zn C Al D Ni Câu 3: Cho số điện li NH4+ K NH+4 = 5.10-5 Tính pH dd gồm NH4Cl 0,2M NH3 0,1M ? A B C D Câu 4: Phân đạm ure thường chứa 46,00%N Khối lượng (kg) ure đủ để cung cấp 70,00 kg N A 152,2 B 145,5 C 152,2 D 200,0 Câu 5: Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng hết với dung dịch HNO loãng thu 0,3 mol khí NO ( sản phẩm khử ) Thành phần % khối lượng Al hỗn hợp : A 49,1% B 50,9% C 36,2% D 63,8% Câu 6: lít dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2 có độ pH : A 13 B 11 C 12 D 10 Câu 7: Dung dịch có khả dẫn điện A dung dịch ancol B dung dịch muối ăn C dung dịch benzen ancol D dung dịch đường Câu 8: Bình kín chứa 0,5 mol H2 0,5 mol N2 Khi phản ứng đạt cân bình có 0,02 mol NH tạo thành Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac A 4% B 2% C 6% D 5% Câu 9: Khối lượng dung dịch NaCl 15% cần trộn với 200 gam dung dịch NaCl 30% để thu dung dịch NaCl 20% A 250 g B 300 g C 350 g D 400 g Câu 10: Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 11: Sản phẩm khí cho kim loại Ag tác dụng dung dịch HNO loãng : A N2 B NO C N2O D NO2 Câu 12: Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd ZnSO4 tượng A xuất kết tủa trắng B xuất kết tủa trắng tan hết C xuất kết tủa đỏ nâu tan hết D cuất kết tủa nâu đỏ Câu 13: Lấy m gam bột Fe cho vào 100 ml dung dịch X chứa AgNO 1M Cu(NO3)2 1M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 19 gam chất rắn Z gồm kim loại Giá trị m A 5,6 B 8,4 C 10,2 D 14,0 Câu 14: Ka(CH3COOH) = 1,75.10-5 ; Ka(HNO2) = 4.0.10-4 Nếu axit có nồng độ mol t 0, trình điện li đạt trạng thái cân A [H+]CH3COOH < [H+]HNO2 B [ CH3COO-] > [NO2-] C pHCH3COOH < pH HNO2 D [H+]CH3COOH > [H+]HNO2 Câu 15: Cho 1,12 lít khí NH3(đktc) tác dụng với 16 gam CuO nung nóng.Sau phản ứng lại chất rắn X(các phản ứng xảy hồn tồn)Thể tích HCl 0,5 M cần để phản ứng hoàn toàn vớiX là: A 500ml B 600ml C 250 ml D 350ml Câu 16: Đun nóng hỗn hợp X gồm lít N 12 lít H2 bình kín có xúc tác Thể tích NH thu (biết hiệu suất phản ứng 25%): A 48 lít B 32 lít C lít D lít Câu 17: Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành CH3COOH 0.5 M A Độ điện li tăng B Độ điện li giảm C Độ điện li không đổi D Độ điện li tăng lần Câu 18: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl 1M thu 7,8 gam kết tủa keo Nồng độ mol dung dịch KOH : A 1,5M B 3,5M C 1,5M 3,5M D 2M 3M Câu 19: Dãy ion sau không tồn dung dịch A Ba2+, Na+, OH-, ClB Ba2+, Na+, CO32-, ClC Ba2+, Na+, S2-, ClD Ba2+, Na+, NO3-, ClCâu 20: Khi pha loãng dd axit yếu điều kiện nhiệt độ độ điện li α tăng Phát biểu đúng? A Hằng số phân li axit Ka tăng B Hằng số phân li axit Ka giảm C Hằng số phân li axit Ka không đổi D Hằng số phân li axit Ka tăng giảm Chemistry.0102@gmail.com (Thầy Nghĩa: 0961552525 - 0915601146) ... 17: Khi pha lỗng dung dịch CH3COOH 1M thành CH3COOH 0.5 M A Độ điện li tăng B Độ điện li giảm C Độ điện li không đổi D Độ điện li tăng lần Câu 18: Cho 200ml dung dịch KOH vào 200ml dung dịch AlCl... Ba2+, Na+, OH-, ClB Ba2+, Na+, CO3 2-, ClC Ba2+, Na+, S 2-, ClD Ba2+, Na+, NO 3-, ClCâu 20: Khi pha loãng dd axit yếu điều kiện nhiệt độ độ điện li α tăng Phát biểu đúng? A Hằng số phân li axit Ka... 14,0 Câu 14: Ka(CH3COOH) = 1,75.1 0-5 ; Ka(HNO2) = 4.0.1 0-4 Nếu axit có nồng độ mol t 0, trình điện li đạt trạng thái cân A [H+]CH3COOH < [H+]HNO2 B [ CH3COO-] > [NO 2-] C pHCH3COOH < pH HNO2 D [H+]CH3COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01), BÀI tập TỔNG hợp điện LI NITO (3 01)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay