Tài liệu Ứng dụng tính chất Nhiệt Trong CNTP

6 84 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:18

... thực phẩm Ứng dụng vi sinh cơng nghệ thực phẩm Nhóm kiến thức hóa lý thực phẩm Trạng thái pha hệ vật chất thực phẩm, cân  pha, cần vật chất, cân lượng cân hóa học, truyền vận Các tính chất lưu... thực phẩm  Các kỹ thuật đại ứng dụng cơng nghệ thực phẩm Nhóm kiến thức công nghệ sinh học thực phẩm  Công nghệ sinh học thực phẩm ứng dụng cơng nghệ thực phẩm  Ứng dụng cơng nghệ enzyme vi sinh... thực phẩm Khoa học nguyên liệu thực phẩm, phân tích kiểm  nghiệm thành phần nguyên liệu, q trình biến đổi hóa sinh ngun liệu sau thu hoạch Các phương pháp bảo quản nguyên liệu sau thu hoạch,  định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ứng dụng tính chất Nhiệt Trong CNTP, Tài liệu Ứng dụng tính chất Nhiệt Trong CNTP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay