50 đề thi TOEIC giải chi tiết

151 44 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:04

... read Đáp án: A Giải thích Dựa vào nghĩa, “ muốn nhận lại đề xuất mà tôi…….cho bạn tuần rồi” Như vậy, đề xuất gửi muốn nhận lại ta chọn câu A B.mượn người khác, C viết, D đọc 122 My boss …… by... intimidates Đáp án: A Giải thích Câu thi u động từ, lại có chữ by + danh từ, nên suy câu bị động Vì thế, ta chọn câu A intimidate (hăm dọa) Dịch: Sếp sợ tổng giám đốc Ngoại ngữ TOEIC LN 123 …… our decreased... the start of the seminar A for B with C against Ngoại ngữ TOEIC LN D to Đáp án: B Giải thích Provide somebody with something provide something for somebody nghĩa cung cấp cho Câu câu bị động, chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi TOEIC giải chi tiết, 50 đề thi TOEIC giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay