50 đề thi TOEIC giải chi tiết

151 13 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 21:04

ĐỀ SỐ PART 101 The manufacture had to…… production due to a lack of raw materials A Limit B Expand C Develop D Increase Đáp án đúng: A Giải thích: Cuối câu có cụm từ “due to a lack of raw materials (vì thiếu ngun vật liệu thơ)” Từ dựa vào nghĩa đáp án chọn đáp án cho phù hợp Vì thiếu nguyên vật liệu nên nên hạn chế việc sản xuất Từ đó, có câu A hạn chế câu Câu B mở rộng, C phát triển, D tăng, không hợp nghĩa 102 The supervisor was very annoyed…… the new employee who was always late A For B To C In D With Đáp án đúng: D Trong câu này, bạn cần biết cấu trúc “tobe annoyed with s.b” nghĩa tức giận Ngồi có cấu trúc “ tobe annoyed at s.t” nghĩa tức giận việc Trong câu này, nói người “new employee who are always late ( nhân viên trễ” Như ta chọn câu D with 103 John is really … forward to the company vacation this year A Going B Seeing C Looking D Moving Ngoại ngữ TOEIC LN Đáp án đúng: C Trong cầu này, bạn cần biết cấu trúc “look forward to s.t” diễn tả “ trông chờ, mong đợi việc đó” 104 It was when you told me you were arriving on Thursday that my secretary … for our driver to pick you up at the airport A Arranges B Arranged C Arranging D Arrangement Đáp án đúng: B Giải thích: “It was… that” dùng khứ, ta chọn câu B arranged ( phải khứ) để phù hợp với thời “it was… That” mẫu câu dùng để nhấn mạnh cụm từ trước “that” Câu dịch sau: Khi bạn báo cho biết bạn đến thứ Thư ký xếp tài xế đến sân bây đón bạn Cấu trúc “ pick s.b up” nghĩa “đón ai” 105 We really need those flyers to be … by six o’oclock at the latest A Deliveries B Delivering C Deliver D Delivered Đáp án D Từ “flyer” nghĩa “ tờ rơi quảng cáo” Tờ rơi quảng cáo vật Vì “ tờ rơi quảng cáo phát” Do đó, ta chọn dạng bị động 106 The company’s … is to buy out smaller competitors, with plans to dominate the northwest region’s party supply center A Strategy B Privilege Ngoại ngữ TOEIC LN C Domain D Market Đáp án đúng: A Giải thích: Trong câu có cụm từ “buy out” nghĩa “ mua lại” “buy out smaller competitors” nghĩa “ mua lại cơng ty đối thủ có quy mơ nhỏ Trong tất đáp án, có câu A strategy ( chiến lược) phù hợp với nghĩa câu Các câu lại, B privilege ( đặc quyền), C domain ( lĩnh vực), D market ( thị trường), không hợp nghĩa 107 The plane has been… so that it can land without the help of a pilot A Demolished B Hurried C Hung D Designed Đáp án đúng: D Giải thích: Chúng ta thấy “ has been” phải thêm “v3” để tạo thành hồn thành dạng bị động Do đó, chọn D phù hợp nghĩa “ thiết kế xong” Các câu A demolished ( hủy hoại), B hurried (vội vàng), C ( treo) không phù hợp nghĩa 108 Have you interviewed any …… applicants for the translator position? A Qualified B Quantified C Quantity D Quarterly Đáp án đúng: A Giải thích: Ngoại ngữ TOEIC LN “applicants” danh từ, “ người xin việc” Vì thế, chỗ trống cần tính từ, đế tính từ bỗ nghĩa cho danh từ “applicants” Chỉ có câu A qualified ( đủ tư cách, đủ tiêu chuẩn) câu trả lời hợp nghĩa Các câu B quantified ( xác định số lượng), C quantity ( số lượng), D quarterly ( q) khơng hợp nghĩa 109 Jack’s self storage, … is located on First and Main streets, is open from seven a.m through seven p.m, seven days a week A Which B There C That D Where Đáp án đúng: A Nhìn vào câu, thấy có dấu “phẩy” Vì thế, ta loại câu C ( that khơng chung với dấu phẩy) “jack’s self storage” vật, cửa hàng Jack, ta dùng “which” thay cho vật làm chủ từ câu Sử dụng kiến thức đại từ quan hệ, để làm câu 110 We need someone to … the training program next year A Overtake B Take over C Hang up D Take out Đáp án đúng: B Giải thích: Để làm câu này, bạn cần biết nghĩa cụm từ A Overtake ( vượt qua), B take over ( tiếp quản), C hang up ( ngắt điện thoại, cúp máy), D take out ( lấy ra) Như vậy, có câu B hợp nghĩa với câu hỏi “ cần người để tiếp quản chương trình huấn luyện năm tới Ngoại ngữ TOEIC LN 111 In order to have a full lunch hour, we should… our discussion A Undo B Unwrap C Package D Wrap up Đáp án đúng: D Giải thích Để làm câu này, bạn cần phải biết nghĩa từ A Undo: trở ( quay lại vị trí ban đầu, giống tổ hợp phím “control Z” vi tính) B Unwrap ( phân ra), C package ( bưu kiện), D wrap up ( kết thúc) Như vậy, thấy có câu D hợp nghĩa mà thơi Để có tiếng nghỉ ăn trưa, nên kết thúc thảo luận 112 There are plenty of … available to people who can speak both English and another language fluently A Opportunities B Opportunity C Opportunists D Opportunistic Đáp án đúng: A Sau cụm từ “Plenty of” ta thêm danh từ số nhiều đếm danh từ không đếm Trong câu hỏi, thấy có chữ “ are”, từ đó, suy chỗ trống phải danh từ đếm số nhiều Nghĩa câu “ có nhiều hội cho người mà nói ngơn ngữ tiếng anh ngơn ngữ khác trơi chảy” Vì thế, ta chọn A A Opportunities ( nhiều hội) B Opportunity ( hội) C Opportunists ( phần tử đầu cơ) D Opportunistic ( thuộc hội, tính từ) 113 It’s about time something … about the office’s broken coffeemaker A Had better Ngoại ngữ TOEIC LN B Was done C Is doing D Has been Đáp án đúng: B Giải thích Để làm câu này, bạn cần biết cấu trúc “it’s about time (that) + s+ V2 nghĩa “ lúc nên làm… rồi” Chủ ngữ câu “something”, vậy, làm, đó, ta chọn dạng khứ đơn dạng bị động, chọn câu B 114 The newspaper’s account of the incident is based on extensive interviews with more than a dozen of the firm’s managers, some of… spoke on the condition of anonymity A Which B Whom C Them D Whose Đáp án đúng: B Giải thích Câu hỏi dài, bạn cần đọc xung quanh chỗ trống để hiểu ý câu hỏi Dịch từ chữ a dozen… bạn Hơn mười người quản lý công ty, vài… phát ngôn giấu tên Như vậy, chỗ trống ta chọn B whom, đại từ quan hệ “whom” thay cho người, làm chủ từ câu, có giới từ theo Bạn khơng biết làm xem lại đại từ quan hệ tiếng anh nhé! Cấu trúc “ tobe based on” vào, dựa vào 115 The association of realtors have seen a 33% increase in membership over the past seven months with more than 10,349 applications having been processed, …… the facts of the press release are correct A Thereabouts Ngoại ngữ TOEIC LN B Somewhat C Though D If Đáp án đúng: D Giải thích Câu này, cần dịch sơ để chọn đáp án phù hợp nhé! Dịch từ chỗ 10,349 applications … Có 10, 349 hồ sơ thực hiện, … lời nói phát ngơn xác Trước chỗ trống dấu phẩy, phải điền liên từ, có câu C D liên từ Nhưng câu C though ( mặc dù) không hợp lý nghĩa Vì thế, ta chọn câu D if ( nếu) A Thereabouts ( khoảng, gần đó) B Somewhat ( phần đó, hơi) 116 Most employees would rather work longer days in … more vacation time A Exchange for B Change to C Changing D Exchange to Đáp án đúng: A Giải thích Để làm câu nhanh xác, bạn cần biết cụm từ “ in exchange for” nghĩa “ đổi lấy” Dịch: Hầu hết nhân viên muốn làm việc dài ngày để đổi lấy kỳ nghỉ lâu 117 The capital raised from the initial public offering will be used to… the company’s mining exploration plans A Financed B Financial C Financing D Finance Đáp án đúng: D Ngoại ngữ TOEIC LN Giải thích “be used to” nghĩa “ dùng để làm việc đó”, sau ta dùng động từ dạng nguyên mẫu nhé! Vì thế, chọn câu D finance ( cứu trợ, cấp tiền) nhé! Một số từ vựng cần biết Capital raised: số tiền quyên góp Số tiền huy động Initial public offering: lần đầu phát hành công khai Exploration: khai thác 118 The board of directors… against a dividend payout to investors this quarter A Decision B Decided C Decisive D Decreed Đáp án đúng: B Giải thích Câu chưa có động từ, chỗ trống cần động từ có câu B D động từ Ta chọn câu B decided ( định), hợp nghĩa với câu hỏi Câu A decision ( định-danh từ), C decisive ( thuốc đinh- tính từ), D decreed ( phân bổ-động từ) Một số từ vựng Decided against: định phản đối Dividend payout: chia cổ tức Investor: nhà đầu tư 119 A diversified portfolio will… the risk involved with investing large sums of money in the stock exchange A Minimize B Minimal C Minimum Ngoại ngữ TOEIC LN D Minute Đáp án đúng: A Giải thích Sau will, thêm động từ dạng nguyên mẫu, nhìn vào đáp án, ta thấy câu A minimaize (hạn chế tối đa) động từ (thường có chữ “ze” cuối động từ) Các câu lại khơng phú hợp B nhỏ, tối thiểu- tính từ, C minimum ( nhất, danh từ), D minute ( phút, danh từ) Diversified portfolio : danh mục đầu tư đa dạng hóa Stock exchange: chứng khoán, thị trường cổ phiếu Dịch câu sau: Danh mục đầu tư đa dạng hóa giảm thiểu rủi ro số tiền lớn việc đầu tư vào thị trường cổ phiếu 120 Dr Vince’s arguments on the future of the chemical industry were… enough that funding for his current project was doubled A Convincing B Convinced C Convince D Convincingly Đáp án đúng: A Giải thích Sau “were” danh từ, tính từ dạng động từ thêm ing Tuy nhiên trường hợp này, khơng chọn dạng ving, khơng có hành động tiếp diễn Nhìn vào đáp án, ta thấy có câu A B thỏa mãn, tính từ Ta chọn câu A mang nghĩa chủ động, câu B mang nghĩa bị động ( bị thuyết phục) không hợp lý nghĩa “Enough” đứng vị trí sau: Enough đứng trước danh từ: Ex: enough money Ngoại ngữ TOEIC LN Enough đứng sau tính từ: Ex: smart enough Dịch câu sau: Lý lẻ Dr.vince ngành hóa tương lai đủ thuyết phục để huy động vốn cho dự án Ông ta tăng gấp đôi 121 I need to get the proposal back which I …… you last week A sent B borrowed C wrote D read Đáp án: A Giải thích Dựa vào nghĩa, “ muốn nhận lại đề xuất mà tôi…….cho bạn tuần rồi” Như vậy, đề xuất gửi muốn nhận lại ta chọn câu A B.mượn người khác, C viết, D đọc 122 My boss …… by the general manager A is intimidated B has intimidated C is intimidating D intimidates Đáp án: A Giải thích Câu thiếu động từ, lại có chữ by + danh từ, nên suy câu bị động Vì thế, ta chọn câu A intimidate (hăm dọa) Dịch: Sếp sợ tổng giám đốc Ngoại ngữ TOEIC LN Take action: hành động Sexual orientation: xu hướng tình dục Be caught +ving: bắt tang On the spot: Tolerance: khoan nhượng, tha thứ 189 What can be inferred about Mr johanson? A he is a victim of discrimination B he holds a lower-level position in the company C he is sincere about reducing discrimination D he discriminates against his employees Đáp án: C Giải thích Câu hỏi hỏi “có thể suy điều ơng Johansson?” Thơng tin trả lời “we are legally and morally bound to take action against any form of discrimination, whether against sex, race, religion, or sexual orientation Về mặt luật pháp đạo đức, phải hành động chống lại hình thức kì thị nào, mặt giới tính, chủng tộc, tơn giáo hay xu hướng tình dục Do đó, ta chọn câu C ơng thật tình muốn giảm việc kì thị Từ vựng Lecture: nói, giảng Strive: cố gắng, phấn đấu Connect: kết nối Intend: có ý định Hard-working: làm việc chăm Intention: ý định Ngoại ngữ TOEIC LN 190 Which is NOT true about the lectures mentioned in the memo? A they will take place during afternoon hours B the State Board will host the lectures C there will be four lectures in total D the lectures will take place biweekly Đáp án: D Giải thích Câu hỏi hỏi “ điều khơng nói chuyện đề cập?” Thơng tin trả lời câu hỏi “a one-hour lecture by the Sate Anti-Discrimination Board will be held every Monday for hour weeks beginning on March from 1:30-2:30 p.m.” Một nói chuyện dài tiếng ban phòng chóng kỳ thị bang tổ chức vào thứ liên tục tuần, 3/3 từ lúc 1:30-2:30 Do đó, ta chọn câu D nói chuyện diễn tuần lần Từ vựng Fairly: Speak ill of sb: nói xấu Speak well of sb: nói tốt cho Dislike: khơng thích Victim: nạn nhân Biweekly: tuần lần Questions 191-195 refer to the following article and memorandum Study results were released today for a three-years study conducted by the University of London looking at workplace efficiency The massive study included interviews involving approximately 1,500 participants throughout Europe and North America Scientists leading the study are reporting that their results indicate that companies Ngoại ngữ TOEIC LN employing flexible scheduling have a huge advantage over their competitors in productivity and efficiency About half of the employees in the study worked for employers that required them to work a set schedule These employees used only 42 percent of their working hours to actually produce work for their companies On the other hand, workers at companies that allowed them choose their own working hours used about 80% percent of their time in the office productively, an increase of almost 100 percent The study also showed that workers who were free to decide their own schedules worked no fewer hours overall than their counterparts Memorandum To: Roger Gross, Personnel Manager From: Patty Brown, Vice President Re: an Interesting article Hi Roger, I just read this article in Business World Magazine about a study on efficiency I thought it might be worthwhile to discuss the data presented in the article during our upcoming strategy meeting It seems to me that this system of employees choosing their own hours would not be too difficult to adopt here It may help us with some of the productivity issues we’ve been having It would also probably be very popular with the employees Finally, it could really help us to save money Since our revenues aren’t likely to increase this year, this could give us a profit boost Please read the article and let me know what you think prior to the meeting Thanks! Patty 191 What is the main idea of the study mentioned in the article? A employees who choose their own schedules work better B employees not want to have to pick their own hours C it is much more productive for employers to the scheduling Ngoại ngữ TOEIC LN D if they pick their own hours, employees are much happier Đáp án: A Giải thích Câu hỏi hỏi “đâu nội dung nghiên cứu đề cập báo?” Thông tin trả lời “Scientists leading the study are reporting that their results indicate that companies employing flexible scheduling have a huge advantage over their competitors in productivity and efficiency” Những nhà khoa học thực nghiên cứu báo cáo rằng, kết họ cho thấy cơng ty có lịch trình làm việc linh động đạt kết lợi lớn trước đối thủ suất tính hiệu Do đó, ta chọn câu A nhân viên chọn lịch làm việc làm việc tốt Từ vựng Release: phát hành Conduct: tiến hành, thực Efficiency: hiệu Massive: khổng lồ, to lớn Interview: vấn Approximately: khoảng 192 Why does Patty Brown contact Roger Gross? A to ask if he has already read an article B to show him a book he might enjoy C to let him know she published an article D to ask his opinion about information in an article Đáp án: D Giải thích Câu hỏi hỏi “tại ơng Patty Brown lại liên lạc với Goger Gross?” Ngoại ngữ TOEIC LN Thông tin trả lời câu hỏi “I thought it might be worthwhile to discuss the data presented in the article during our upcoming strategy meeting.” Tơi nghĩ việc thảo luận thông tin báo việc đáng làm họp chiến lược tới Do đó, ta chọn câu D để hỏi ý kiến thông tin báo Từ vựng Participant: người tham gia Indicate: ra, cho thấy Flexible: linh động Scheduling: lịch trình Advantage: lợi thế, ưu điểm 193 About how much more productive are employees with flexible schedules? A 80% more productive B twice as productive C 42% more productive D 100 times as productive Đáp án: B Giải thích Câu hỏi hỏi “người lao động có lịch làm việc linh động suất so với người khơng có?” Thơng tin trả lời “About half of the employees in the study worked for employers that required them to work a set schedule These employees used only 42 percent of their working hours to actually produce work for their companies On the other hand, workers at companies that allowed them choose their own working hours used about 80% percent of their time in the office productively” Khoảng nhân viên nghiên cứu làm việc cho ơng chủ đòi hỏi họ có lịch làm việc chặt chẽ Những người thực sử dụng 42% làm việc Ngoại ngữ TOEIC LN để làm việc cho công ty Mặc khác, nhân viên công ty cho phép nhân viên chọn làm việc sử dụng khoảng 80% thời gian họ làm việc hiệu Do đó, ta chọn câu B gấp đơi Từ vựng Work a set schedule: làm việc theo lịch trình 194 Which benefit of a new scheduling system does Patty NOT mention? A it will make employees more productive B it will increase the company’s profit C it will make tracking performance easier D it will please the employees Đáp án: C Giải thích Câu hỏi hỏi “lợi ích hệ thống bố trí giấc mang lại mà Patty không đề cập?” Thông tin trả lời câu hỏi “It may help us with some of the productivity issues we’ve been having It would also probably be very popular with the employees Finally, it could really help us to save money Since our revenues aren’t likely to increase this year, this could give us a profit boost.” Nó giúp giải số vấn đề suất mà gặp phải Nó nhân viên u thích Cuối cùng, giúp tiết kiệm tiền Vì doanh thu khơng tăng năm nay, điều mang lại cho khoảng tăng lợi nhuận Do đó, ta chọn câu C giúp việc theo dõi kết dễ dàng Từ vựng Counterpart: đồng nghiệp, Worthwhile: đáng làm Data: liệu Ngoại ngữ TOEIC LN Upcoming: đến Strategy: chiến lược Adopt: nhận nuôi, áp dụng Revenue: danh thu 195 When will Roger probably reply to Patty’s mention? A in between strategy meetings B just after the strategy meeting C at the strategy meeting D before the strategy meeting Đáp án: D Giải thích Câu hỏi hỏi “khi Roger hồi đáp?” Thông tin trả lời “please read the article and let me know what you think prior to the meeting” Làm ơn đọc báo cho biết bạn nghĩ trước buổi họp Do đó, ta chọn câu D trước hợp chiến lược Từ vựng Profit: lợi nhuận Boost: đưa lên, thúc đẩy Track: dấu vết, theo dấu Questions 196-200 refer to the following letters Mrs Stacey White 46 albion parkway Kenosha, Wisconsin 53140 Dear Mrs White: June Ngoại ngữ TOEIC LN Your lab results are back I have carefully gone over them and compared them with earlier tests I’m sorry to say that you are now in the beginning stages of Type II diabetes We discussed the likelihood of your developing this condition, especially as you have a family history of this illness If you remember, I explained to you that should onset of the condition occur, we should begin treatment with a change of your dietary habits and monitor the results Type II can sometimes be controlled be diet alone; it not, we will have to proceed with daily insulin injections Fortunately, many millions of sufferers from Type II diabetes are able to lead normal lives if they follow certain guidelines If you don’t, or if the condition deteriorates despite treatment, there are serious consequence I will explain in detail what you may be up against at your next regularly scheduled appointment, which, Jane Anderson informs me, is two weeks from today Sincerely, Dr Albert Gustafson West field medical center Diabetes unit 22 alcott drive Kenosha, Wisconsin 53140 Dear Dr Gustafson: June 12 Thank you for your detailed letter on my condition I’ve called Jane to confirm my appointment I will certainly be interested in what you have to say and show we can beat this disease I understand that you want to begin treatment with a change in diet I have already been reducing my intake of sweets and red meat I have also started taking evening walks after dinner though I know I should exercise even more Ngoại ngữ TOEIC LN My only concern is with my insurance I am not rich woman Since Mack died, I have been living partly on public assistance I’m not sure whether my health insurance will cover insulin shots If doesn’t, is there a program I can apply o which would cover the costs? I’m asking you because you are probably in the know about such things You have been not only a skilled doctor but also a friend to me for these many years I promise to cooperate with whatever treatment you feel is best God bless you Truly yours, Stacey White 196 Why is Dr Gustafson not surprised by the lab results? A Mrs White was taking insulin shots B someone in Mrs White’s family had diabetes C his lab technician always does a good job D Mrs White already had diabetes Đáp án: B Giải thích Câu hỏi hỏi “tại bác sĩ Gustafson không ngạc nhiên với kết xét nghiệm?” Thông tin trả lời câu hỏi “especially as you have a family history of this illness.” Đặc biệt bà có tiền sử gia đình mắc bệnh Do đó, ta chọn câu B gia đình bà White bị tiểu đường Từ vựng Lab result : kết xét nghiệm Go over: xem xét Compare: so sánh Stage: giai đoạn Diabete: bệnh tiểu đường Ngoại ngữ TOEIC LN Likelihood: khả xảy I explaind to you that (should) onset of the condition occur, we should begin… : Tơi giải thích với bà dấu hiệu đầu bệnh xuất hiện, nên bắt đầu Onset: khởi phát, bắt đầu Dietary: thực đơn ăn uống Monitor: giám sát Proceed with st: tiến hành việc Insulin: thuốc insulin Sufferer: người phải chịu đựng Normal: thông thường 197 What will Dr Gustafson at Mrs White’s next appointment? A help her to understand her condition B begin treatment with insulin shots C arrange an appointment with her insurance agent D have her take a series of tests Đáp án: A Giải thích Câu hỏi hỏi “bác sĩ Gustafson làm buổi hẹn tiếp theo?” Thông tin trả lời câu hỏi “I will explain in detail what you may be up against at your next regularly scheduled appointment” Tơi giải thích chi tiết bà phải đối mặc hẹn tới Do đó, ta chọn câu A giúp bà hiểu tình trạng thân Từ vựng Guideline: hướng dẫn Deteriorate: tệ Ngoại ngữ TOEIC LN Consequence: kết 198 Who is Jane Anderson? A Dr Gustafson’s doctor B Dr Gustafson’s lab technician C Dr Gustafson’s secretary D Dr Gustafson’s insurance agent Đáp án: C Giải thích Câu hỏi hỏi “Jane Anderson ai?” Thông tin trả lời câu hỏi “Jane Anderson informs me, is two weeks from today” Jane Anderson thông báo tuần kể từ ngày hơm Do đó, ta chọn câu C thư ký bác sĩ Gustafson Từ vựng In detail: chi tiết Be up against: đương đầu A regularly scheduled appointment: hẹn thông thường lịch định Diabetes unit : phận tiểu đường Confirm: xác nhận Intake: lượng lấy vào 199 Who is Mack? A Mrs White’s last doctor B Mrs White’s son C Mrs White’s insurance agent D Mrs White’s late husband Ngoại ngữ TOEIC LN Đáp án: D Giải thích Câu hỏi hỏi “Mack ai?” Thông tin trả lời câu hỏi “My only concern is with my insurance I am not rich woman Since Mack died, I have been living partly on public assistance” điều mà lo lắng bảo hiểm tơi Tơi khơng phải người giàu có Từ mack mất, sống phần bảo trợ xã hội Do đó, ta suy Mack người chồng cố bà White Chọn đáp án D Từ vựng Sweet: ngọt, bánh kẹo Take a walk: Concern: quan tâm, lo lắng Insurance: bảo hiểm Living partly on public assistance: sống phần nhờ bảo trợ xã hội Live on: sống dựa vào 200 In the second letter, the expression “in the know” in paragraph 3, line is closet in meaning to A bored with B knowledgeable about C capable of D appreciative of Đáp án: B Giải thích Câu hỏi hỏi “trong thư thứ “in the know” đoạn dòng gần nghĩa với?” Câu A chán Ngoại ngữ TOEIC LN Câu B biết Câu C Câu D biết thưởng thức Do đó, ta chọn câu B Từ vựng Skill: kỹ Cooperate: hợp tác (đi với giới từ with) Bless: phúc lành Technician: kỹ thuật viên A series of: chuỗi Be in the know about: biết Be bored with: chán nản với Be capable of n/ving: có khả làm Appreciative: đánh giá, biết thưởng thức Đăng ký theo dõi fanpage để cập nhật đề thi TOEICgiải thích từ trung tâm bạn! CÁC BẠN SHARE ĐỊA CHỈ TRANG WEB: www.toeicln.edu.vn/ để bạn khác biết chinh phục điểm cao TOEIC bạn Trung tâm ngoại ngữ TOEIC LN Địa chỉ: 296/36 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp Website: www.toeicln.edu.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/toeicln/ Hotline: 01666.751.757-0986.575.189 Ngoại ngữ TOEIC LN Ngoại ngữ TOEIC LN Ngoại ngữ TOEIC LN ... read Đáp án: A Giải thích Dựa vào nghĩa, “ muốn nhận lại đề xuất mà tôi…….cho bạn tuần rồi” Như vậy, đề xuất gửi muốn nhận lại ta chọn câu A B.mượn người khác, C viết, D đọc 122 My boss …… by... intimidates Đáp án: A Giải thích Câu thi u động từ, lại có chữ by + danh từ, nên suy câu bị động Vì thế, ta chọn câu A intimidate (hăm dọa) Dịch: Sếp sợ tổng giám đốc Ngoại ngữ TOEIC LN 123 …… our decreased... the start of the seminar A for B with C against Ngoại ngữ TOEIC LN D to Đáp án: B Giải thích Provide somebody with something provide something for somebody nghĩa cung cấp cho Câu câu bị động, chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi TOEIC giải chi tiết, 50 đề thi TOEIC giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay