tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án

37 19 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 20:25

bộ đề bao gồm các tập đề thi thử có ích, giúp bạn vững chắc trong kì tuyển sinh sắp tới , với 6 mã đề khác nhau giúp bạn làm quen tiếp thu mọi kiến thức một cách vững vàng , bộ đề có cả đáp án giúp bạn đối chiếu kết quả , tự chấm điiểm cho bản thân và rút kinh nghiệmchúc các bạn thành công ĐỀ KHẢO SÁT THPTQG LẦN I MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề Đề gồm 50 câu trắc nghiệm SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề thi 109 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: y= 2x − (C) m o c h −x − Trong phát biểu sau, phát biểu Sai ? Câu 1: Cho hàm số A Đồ thị hàm số hai tiệm cận B Đồ thị hàm số tiệm cận ngang đường thẳng y = C Đồ thị hàm số tiệm cận đứng đường thẳng x = −1 D Đồ thị hàm số tiệm cận ngang đường thẳng y = −2 Câu 2: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Nếu hai mặt phẳng điểm chung chúng vơ số điểm chung khác B Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song với C Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại D Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với n i s n Câu 3: A e y Tu =? B C D Câu 4: Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục bảng biến thiên: +∞ −∞ x y’ y + +∞ – + −∞ -3 Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số giá trị lớn giá trị nhỏ -3 B Hàm số cực trị C Hàm số đạt cực đại x=0 đạt cực tiểu x=1 D Hàm số giá trị cực tiểu Câu 5: Một khối đa diện lồi với mặt tam giác thì: A 3M = 2C B 3M > 2C C 3M < 2C D đáp án sai Câu 6: Trong hàm số sau hàm số hàm chẵn? A y = cosx B y = cotx C y = tanx D y = sinx Câu 7: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Nếu đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại C Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với D Nếu đường thẳng mặt phẳng (khơng chứa đường thằng đó) vng góc với đường thẳng song song với Trang 1/6 - Mã đề thi 109 Câu 8: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A Góc hai mặt phẳng góc hai đường thẳng vng góc với hai mặt phẳng B Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng khoảng cách từ điểm đến hình chiếu mặt phẳng C Góc đường thẳng mặt phẳng góc đường thẳng hình chiếu vng góc mặt phẳng D Khoảng cách hai đường thẳng chéo khoảng cách hai điểm hai đường thẳng Câu 9: Tìm giá trị cực đại y CĐ hàm số y = – x – 8x + B y CĐ = – 41 C y CĐ = D y CĐ = 41 A y CĐ = -7 Câu 10: Phép tịnh tiến theo vectơ (1;2) biến A(2;5) thành điểm? A A’(3;-7) B A’(3;7) C A’(-3;5) D A’(-3;-7) R R R R P R R P P R P R R R m o c h Câu 11: Tổng diện tích mặt khối lập phương 54 cm Tính thể tích khối lập phương A 27 cm B cm C 81 cm D 18 cm Câu 12: Dãy số (u n ) gọi dãy số tăng với số tự nhiên n: A u n+1 < u n B u n+1 > u n C u n+1 = u n D u n+1 u n Câu 13: Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? P P P R R A R R P P R R R R R R n i s n y =x + x − e y Tu B y =x − x − C y = x + x − R P P R R R R R P R y x -3 -5 -2 -1 O -2 − x − 3x + D y = -4 Câu 14: Phương trình sin 2x – 2cosx = họ nghiệm là: π + k 2π , k ∈  x= B A x = x= − π π + kπ,k ∈ C Câu 15: Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên : x =+ k π , k ∈  D Chọn khẳng định ? A Hàm số nghịch biến ( ) B Hàm số nghịch biến (-1;+ ) C Hàm số đồng biến ( ) D Hàm số đồng biến ( ) Câu 16: n (n > 0) phần tử lấy k (0 ≤ k ≤ n) phần tử đem xếp theo thứ tự đó,mà thay đổi thứ tự ta cách xếp Khi số cách xếp là: A B C D P n R y x − x với đường thẳng y =− x + Câu 17: Tìm tọa độ giao điểm I đồ thị hàm số= A I( 2; ) B I( 2;1 ) C I( 1;1 ) D I( 1; ) − x + 4x + nghịch biến khoảng sau ? Câu 18: Hàm số y = A (− ) ( 2;0 ∪ 2; +∞ ) B (− 2; ) C ( 2; +∞) D (− 2;0 ) ( 2; +∞ ) Trang 2/6 - Mã đề thi 109 Câu 19: Cho tứ diện ABCD, gọi I, J, K trung điểm AC, BC, BD Giao tuyến hai mặt phẳng (ABD) (IJK) là: A Đường thẳng qua J song song với AC B Đường thẳng qua J song song với CD C Đường thẳng qua K song song với AB D Đường thẳng qua I song song với AD  x − 3x + , ( x ≠ 1)  f ( x) =  x − −1, (x = 1)  Chọn khẳng định đúng? Câu 20: Hàm số A Liên tục điểm x = - B Liên tục điểm x = C Không liên tục điểm x = D Không liên tục điểm x = Câu 21: Cho hình chóp SABC đáy tam giác cân A, M trung điểm BC, J trung điểm BM, SA ⊥ đáy Khẳng định sau đúng? A BC ⊥ (SAM) B BC ⊥ (SAC) C BC ⊥ (SAB) D BC ⊥ (SAJ) Câu 22: Tập xác định hàm số y = tan3x là: B D = \ A D = \ C D = n i s n m o c h \ e y Tu D D = \ Câu 23: Cho hàm số y =x + x − Biểu thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: B yCT = −3 yCD C yCD = − yCT D yCD = −3 yCT A yCD = yCT Giá trị nhỏ biểu thức Câu 24: Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x + y = P= x + x2 + y − x + là: P = P = A B P = C Câu 25: Cho hàm số y = f(x) xác định liên tục R, Đồ thị hàm y = f’(x) hình Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = f(x) -2x + 2018 đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số đồng biến khoảng () C Hàm số đồng biến khoảng (1;+ ) D Hàm số nghịch biến khoảng (-1;5) 17 P = D 115 y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 Câu 26: Đồ thị hình bên hàm số nào? -2 = y x3 − x = y x3 − 3x A B C D Câu 27: Chu vi đa giác 158 cm, số đo cạnh lập thành cấp số cộng vơi công sai d = 3cm.Biết cạnh lớn 44cm Số cạnh đa giác là: A B C D = y x3 + 3x = y x +3 x Trang 3/6 - Mã đề thi 109 ) ( x > ) là: Câu 28: Số hạng không chứa x khai triển ( P P A -5832 B 489888 C 1728 D -1728 Câu 29: Giá trị m để đồ thị hàm số y = 2x – 3(m + 3)x + 18mx – tiếp xúc với trục hoành? A m = B m = C m = D m = P Câu 30: Cho hàm số y= P P P x + 2m − x+m Tìm tất giá trị thực tham số m để đường tiệm cận M ( 3; 1) đứng đồ thị hàm số qua điểm A m = B m = −3 C m = D m = Câu 31: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D A Câu 32: Cho nhơm hình chữ nhật ABCD AD=60cm Ta gập nhơm theo cạnh MN PQ vào phía đến AB DC trùng hình vẽ để hình lăng trụ khuyết đáy B M Q C M Q n i s n e y Tu A m o c h x N 60cm P B,C D x P N A,D Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn ? A x= 18 B x=20 Câu 33: Cho hàm số y = f(x đồ thị hình bên C x= 22 D x= 24 Các khẳng định sau: (I) (II) (III) (IV) Số khẳng định là: A B C D Câu 34: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y =x − x + m cắt trục hoành hai điểm A m > B m < C m ≤ D m = m < Câu 35: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm ( Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 179,676 triệu đồng B 177,676 triệu đồng C 178,676 triệu đồng D 176,676 triệu đồng Câu 36: Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng (ABC) H Khẳng định sau sai? A B H trực tâm tam giác ABC C OA ⊥ BC D AH ⊥ (OBC) Trang 4/6 - Mã đề thi 109 m2 x − x − đồng biến y= Câu 37: Tìm tất giá trị nguyên tham số m để hàm số khoảng xác định : A m = 1;m = 2; m=3 B m = 0;m = -1; m = -2 C m = -1 ; m = 0; m = D m = 0;m=1;m=2 x +1 y= 2 m x + m − bốn đường tiệm Câu 38: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cận A m < m ≠ B m < C m > D m < Câu 39: Cho tứ diện ABCD cạnh a, gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) thiết diện diện tích là: A m o c h B C D Câu 40: Trong mặt phẳng 0xy cho đường tròn (C) phương trình (x - 1) + (y - 2) = 4, phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn phương trình? B (x - 2) + (y - 40) = A (x + 1) + (y - 2) = 16 C (x + 2) + (y + 4) = 16 D (x - 1) + (y + 2) = Câu 41: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ t4 f (= t ) 4t − (người) Nếu xem f ' ( t ) tốc ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A B C D 3 Câu 42: Đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình vẽ sau (đồ thị khơng qua gốc tọa P P P P P P n i s n P P P e y Tu P P P P P P P P P P P độ) Mệnh đề sau A a < 0; b > 0; c > 0; d > C a < 0; b < 0; c < 0; d > B a < 0; b > 0; c < 0; d > D a < 0; b < 0; c > 0; d > Câu 43: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = b, SA vuông góc với đáy, SA = 2a Điểm M thuộc đoạn SA, AM = x Giá trị x để mặt phẳng (MBC) chia khối S.ABCD thành hai khối tích là: A x = (2 + )a B x = (3 + )a C x = (2 - )a D x = (3 - )a y mx + m cắt điểm Câu 44: Tìm m để đồ thị (C) y =x − x + đường thẳng = phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC diện tích A m = B m = C m = D m = Trang 5/6 - Mã đề thi 109 Câu 45: Cho cân trọng lương 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Xác suất để lấy cân trọng lượng khơng vượt q 9kg là: A B C D Câu 46: Một sợi dây kim loại dài 60 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình vng, đoạn thứ hai uốn thành vòng tròn Hỏi tổng diện tích hình vng hình tròn nhỏ chiều dài đoạn dây uốn thành hình vng (làm tròn đến hàng phần trăm)? A 33, 61 cm B 26, 43 cm C 40, 62 cm D 30, 54 cm Câu 47: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 m Đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều rộng Giá thuê nhân P m o c h P công để xây hồ 500.000 đồng/m Hãy xác định kích thước hồ nước cho chi phí th nhân cơng thấp Chi phí ? A 65 triệu đồng B 75 triệu đồng C 85 triệu đồng D 45 triệu đồng P P Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng ABCD tâm O cạnh AB = a đường cao SO vng góc với mặt đáy SO = a Khoảng cách SC AB là: A n i s B n e y C D Câu 49: Với giá trị m để phương trình: m sin x – 3sinx.cosx – m - nghiệm ? Tu A m > -1 B m -1 P P C m < -1 D m -1 f ( x ) = x − ( 2m − 1) x + ( − m ) x + Câu 50: Cho hàm số Tìm tất giá trị m để hàm số y= f (x) điểm cực trị 5 5 A m = m < Câu 21: Tập xác định hàm số y = tan3x là: A D = \ B D = \ C D = m o c h \ D D = \ Câu 22: Cho hàm số y =x + x − Biểu thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: B yCD = − yCT A yCT = −3 yCD C yCD = yCT n i s n Câu 23: Cho hàm số y = f(x) xác định liên tục R, Đồ thị hàm y = f’(x) hình trên.Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = f(x) -2x + 2018 đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số nghịch biến khoảng (-1;5) C Hàm số đồng biến khoảng (1;+ ) D Hàm số đồng biến khoảng () e y Tu D yCD = −3 yCT y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 Câu 24: Đồ thị hình bên hàm số nào? A = y x3 + 3x y x − 3x = B = y = y x +3 x 3 C x3 − x D -2 Câu 25: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 A B C D Câu 26: Cho hàm số y= x + 2m − x+m Tìm tất giá trị thực tham số m để đường tiệm cận M ( 3; 1) đứng đồ thị hàm số qua điểm A m = B m = C m = Câu 27: Cho hàm số y = f(x đồ thị hình bên D m = −3 Các khẳng định sau: (I) (II) (III) (IV) Trang 3/6 - Mã đề thi 128 Số khẳng định là: A B C D  x − 3x + , ( x ≠ 1)  f ( x) =  x − −1, (x = 1)  Câu 28: Hàm số Chọn khẳng định đúng? B Không liên tục điểm x = D Không liên tục điểm x = Câu 29: Số hạng không chứa x khai triển ( ) ( x > ) là: A Liên tục điểm x = C Liên tục điểm x = - P P A -5832 B 489888 C -1728 D 1728 Câu 30: Cho hình chóp SABC đáy tam giác cân A, M trung điểm BC, J trung điểm BM, SA ⊥ đáy Khẳng định sau đúng? B BC ⊥ (SAB) C BC ⊥ (SAC) D BC ⊥ (SAM) A BC ⊥ (SAJ) m o c h − x + 4x + nghịch biến khoảng sau ? Câu 31: Hàm số y = A ( 2; +∞) B (− ) 2; C (− 2;0 ) ( 2; +∞ ) D (− ) ( 2;0 ∪ n i s n 2; +∞ ) Câu 32: Cho nhơm hình chữ nhật ABCD AD=60cm Ta gập nhôm theo cạnh MN PQ vào phía đến AB DC trùng hình vẽ để hình lăng trụ khuyết đáy B M Q C M Q e y Tu A x N 60cm P B,C D x P N A,D Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn ? A x=16 B x=18 Câu 33: Cho tứ diện ABCD, gọi I, J, K trung điểm AC, BC, BD Giao tuyến hai mặt phẳng (ABD) (IJK) là: C x=20 D x=22 A Đường thẳng qua I song song với AD B Đường thẳng qua K song song với AB C Đường thẳng qua J song song với AC D Đường thẳng qua J song song với CD Giá trị nhỏ biểu thức Câu 34: Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x + y = P= x + x2 + y − x + là: A P = P = B 17 P = C 115 P = D y mx + m cắt điểm Câu 35: Tìm m để đồ thị (C) y =x − x + đường thẳng = phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC diện tích A m = B m = C m = D m = Câu 36: Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng (ABC) H Khẳng định sau sai? A AH ⊥ (OBC) B OA ⊥ BC Trang 4/6 - Mã đề thi 128 m o c h A a < 0; b < 0; c < 0; d > C a < 0; b < 0; c > 0; d > B a < 0; b > 0; c > 0; d > D a < 0; b > 0; c < 0; d > x +1 y= m x + m − bốn đường tiệm Câu 36: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cận A m < B m < C m < m ≠ D m > Câu 37: Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng (ABC) H Khẳng định sau sai? A n i s n e y Tu B H trực tâm tam giác ABC C OA ⊥ BC D AH ⊥ (OBC) Câu 38: Cho tứ diện ABCD cạnh a, gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) thiết diện diện tích là: A B C D m2 x − y= x − đồng biến Câu 39: Tìm tất giá trị nguyên tham số m để hàm số khoảng xác định : A m = 0;m=1;m=2 B m = 1;m = 2; m=3 C m = -1 ; m = 0; m = D m = 0;m = -1; m = -2 y mx + m cắt điểm Câu 40: Tìm m để đồ thị (C) y =x − x + đường thẳng = phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC diện tích A m = B m = C m = D m = Câu 41: Trong mặt phẳng 0xy cho đường tròn (C) phương trình (x - 1) + (y - 2) = 4, phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn phương trình? A (x + 1) + (y - 2) = 16 B (x + 2) + (y + 4) = 16 2 C (x - 2) + (y - 40) = D (x - 1) + (y + 2) = Câu 42: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = b, SA vng góc với đáy, SA = 2a Điểm M thuộc đoạn SA, AM = x Giá trị x để mặt phẳng (MBC) chia khối S.ABCD thành hai khối tích là: A x = (2 + )a B x = (3 + )a C x = (2 - )a D x = (3 - )a Câu 43: Cho cân trọng lương 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Xác suất để lấy cân trọng lượng không vượt 9kg là: P P P A P P P P P P P P B C P P P P P P P P P D Trang 5/6 - Mã đề thi 157 Câu 44: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm ( Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 179,676 triệu đồng B 178,676 triệu đồng C 177,676 triệu đồng D 176,676 triệu đồng Câu 45: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ t4 f (= t ) 4t − (người) Nếu xem f ' ( t ) tốc ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A B C D m o c h Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng ABCD tâm O cạnh AB = a đường cao SO vng góc với mặt đáy SO = a Khoảng cách SC AB là: B A C D f ( x ) = x3 − ( 2m − 1) x + ( − m ) x + Câu 47: Cho hàm số Tìm tất giá trị m để hàm số y= f (x) điểm cực trị 5 5 − u n D u n+1 < u n Câu 17: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại B Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng chúng song song với C Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song với D Nếu hai mặt phẳng điểm chung chúng vơ số điểm chung khác R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 2/6 - Mã đề thi 170 Câu 18: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 A B C D Câu 19: Cho hàm số y = f(x) xác định liên tục R, Đồ thị hàm y = f’(x) hình trên.Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = f(x) -2x + 2018 đúng? y A Hàm số nghịch biến khoảng (-1;5) B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng (1;+ ) D Hàm số đồng biến khoảng (- x -5 ) -3 -2 -1 O m o c h -2 -4 Câu 20: Tập xác định hàm số y = tan3x là: A D = \ C D = \ Câu 21: Số hạng không chứa x khai triển ( B D = \ D D = \ ) ( x > ) là: n i s n P P A 1728 B -1728 C 489888 D -5832 Câu 22: Chu vi đa giác 158 cm, số đo cạnh lập thành cấp số cộng vơi công sai d = 3cm.Biết cạnh lớn 44cm Số cạnh đa giác là: A B C D Câu 23: Cho hàm số y =x + x − Biểu thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu e y Tu ( yCT ) là: A yCT = −3 yCD C yCD = yCT D yCD = −3 yCT Giá trị nhỏ biểu thức Câu 24: Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x + y = P= B yCD = − yCT x + x2 + y − x + là: P = 17 P = 115 P = A P = B C D Câu 25: Cho hình chóp SABC đáy tam giác cân A, M trung điểm BC, J trung điểm BM, SA ⊥ đáy Khẳng định sau đúng? A BC ⊥ (SAM) B BC ⊥ (SAB) C BC ⊥ (SAC) D BC ⊥ (SAJ) Câu 26: Đồ thị hình bên hàm số nào? = y x3 − x = y x3 + 3x A B 3 = y x − 3x = y x +3 x C D -2 Câu 27: Giá trị m để đồ thị hàm số y = 2x – 3(m + 3)x + 18mx – tiếp xúc với trục hoành? A m = B m = C m = D m = P P P P Trang 3/6 - Mã đề thi 170 Câu 28: Cho hàm số y = f(x đồ thị hình bên Các khẳng định sau: (I) (II) (II) (III) (III) (IV) (IV) Số khẳng định là: A B C D m o c h  x − 3x + , ( x ≠ 1)  f ( x) =  x − −1, (x = 1)  Chọn khẳng định đúng? B Không liên tục điểm x = D Không liên tục điểm x = Câu 29: Hàm số A Liên tục điểm x = C Liên tục điểm x = - Câu 30: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y =x − x + m cắt trục hoành hai điểm B m > C m ≤ D m < A m = m < y= n i s n x + 2m − x+m Tìm tất giá trị thực tham số m để đường tiệm cận M ( 3; 1) e y Tu Câu 31: Cho hàm số đứng đồ thị hàm số qua điểm B m = A m = C m = D m = −3 − x + 4x + nghịch biến khoảng sau ? Câu 32: Hàm số y = A ( 2; +∞) B (− 2; ) C (− 2;0 ) ( 2; +∞ ) D (− ) ( 2;0 ∪ 2; +∞ ) Câu 33: Cho tứ diện ABCD, gọi I, J, K trung điểm AC, BC, BD Giao tuyến hai mặt phẳng (ABD) (IJK) là: A Đường thẳng qua I song song với AC B Đường thẳng qua K song song với AB C Đường thẳng qua J song song với BD D Đường thẳng qua J song song với AC Câu 34: Cho nhơm hình chữ nhật ABCD AD=60cm Ta gập nhơm theo cạnh MN PQ vào phía đến AB DC trùng hình vẽ để hình lăng trụ khuyết đáy B M Q C M Q B,C A x N 60cm P x D P N A,D Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn ? A x=20 B x=30 C x=45 D x=40 Trang 4/6 - Mã đề thi 170 Câu 35: Cho tứ diện ABCD cạnh a, gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) thiết diện diện tích là: A B C D Câu 36: Trong mặt phẳng 0xy cho đường tròn (C) phương trình (x - 1) + (y - 2) = 4, phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn phương trình? B (x + 2) + (y + 4) = 16 A (x + 1) + (y - 2) = 16 C (x - 2) + (y - 40) = D (x - 1) + (y + 2) = Câu 37: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ t4 f (= t ) 4t − (người) Nếu xem f ' ( t ) tốc ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A B C D P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P m o c h y= m x−4 x − đồng biến Câu 38: Tìm tất giá trị nguyên tham số m để hàm số khoảng xác định : A m = -1 ; m = 0; m = B m = 0;m = -1; m = -2 C m = 0;m=1;m=2 D m = 1;m = 2; m=3 Câu 39: Cho cân trọng lương 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Xác suất để lấy cân trọng lượng không vượt 9kg là: A n i s n e y Tu B C D y mx + m cắt điểm Câu 40: Tìm m để đồ thị (C) y =x − x + đường thẳng = phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC diện tích A m = B m = C m = D m = y= x +1 m x + m − bốn đường tiệm Câu 41: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cận A m > B m < m ≠ C m < D m < Câu 42: Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng (ABC) H Khẳng định sau sai? A AH ⊥ (OBC) B OA ⊥ BC C H trực tâm tam giác ABC 2 D Câu 43: Đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình vẽ sau (đồ thị khơng qua gốc tọa độ) Mệnh đề sau Trang 5/6 - Mã đề thi 170 A a < 0; b < 0; c > 0; d > B a < 0; b < 0; c < 0; d > C a < 0; b > 0; c < 0; d > D a < 0; b > 0; c > 0; d > Câu 44: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = b, SA vng góc với đáy, SA = 2a Điểm M thuộc đoạn SA, AM = x Giá trị x để mặt phẳng (MBC) chia khối S.ABCD thành hai khối tích là: B x = (2 + )a C x = (2 - )a D x = (3 + )a A x = (3 - )a Câu 45: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm ( Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 179,676 triệu đồng B 178,676 triệu đồng C 177,676 triệu đồng D 176,676 triệu đồng Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng ABCD tâm O cạnh AB = a đường cao SO vng góc với mặt đáy SO = a Khoảng cách SC AB là: A m o c h B C D Câu 47: Một sợi dây kim loại dài 60 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình vng, đoạn thứ hai uốn thành vòng tròn Hỏi tổng diện tích hình vng hình tròn nhỏ chiều dài đoạn dây uốn thành hình vng (làm tròn đến hàng phần trăm)? A 26, 43 cm B 30, 54 cm C 33, 61 cm D 40, 62 cm Câu 48: Với giá trị m để phương trình: m sin x – 3sinx.cosx – m - nghiệm ? n i s n e y Tu P P A m < -1 B m -1 C m -1 D m > -1 Câu 49: Người ta cần xây hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp tích 500 m Đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đơi chiều rộng Giá thuê nhân P P công để xây hồ 500.000 đồng/m Hãy xác định kích thước hồ nước cho chi phí thuê nhân cơng thấp Chi phí ? A 45 triệu đồng B 85 triệu đồng C 65 triệu đồng D 75 triệu đồng P P f ( x ) = x3 − ( 2m − 1) x + ( − m ) x + Câu 50: Cho hàm số Tìm tất giá trị m để hàm số y= f (x) điểm cực trị 5 5 − D m < Câu 19: Cho hàm số y= x + 2m − x+m Tìm tất giá trị thực tham số m để đường tiệm cận M ( 3; 1) đứng đồ thị hàm số qua điểm A m = B m = −3 C m = D m = Câu 20: Giá trị m để đồ thị hàm số y = 2x – 3(m + 3)x + 18mx – tiếp xúc với trục hoành? A m = B m = C m = D m = Câu 21: Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 A B C D m o c h P n i s n P P P Giá trị nhỏ biểu thức Câu 22: Cho x, y hai số không âm thỏa mãn x + y = P= e y Tu x + x2 + y − x + là: P = A B P = Câu 23: Tập xác định hàm số y = tan3x là: A D = \ C D = \ P = C B D = \ D D = \ 17 P = D 115 Câu 24: Cho nhơm hình chữ nhật ABCD AD=60cm Ta gập nhơm theo cạnh MN PQ vào phía đến AB DC trùng hình vẽ để hình lăng trụ khuyết đáy B M Q C M Q B,C A x N 60cm P x D P N A,D Tìm x để thể tích khối lăng trụ lớn ? A x=20 B x=22 C x=24 D x=26 Câu 25: Cho hàm số y =x + x − Biểu thức liên hệ giá trị cực đại ( yCD ) giá trị cực tiểu ( yCT ) là: B yCD = − yCT C yCD = yCT D yCD = −3 yCT A yCT = −3 yCD Câu 26: Cho hình chóp SABC đáy tam giác cân A, M trung điểm BC, J trung điểm BM, SA ⊥ đáy Khẳng định sau đúng? A BC ⊥ (SAM) B BC ⊥ (SAB) C BC ⊥ (SAC) D BC ⊥ (SAJ) Câu 27: Đồ thị hình bên hàm số nào? Trang 3/6 - Mã đề thi 185 -2 = y y x3 + 3x = x3 − x = y x3 − 3x = y x +3 x A B C D Câu 28: Chu vi đa giác 158 cm, số đo cạnh lập thành cấp số cộng vơi công sai d = 3cm.Biết cạnh lớn 44cm Số cạnh đa giác là: A B C D m o c h  x − 3x + , ( x ≠ 1)  f ( x) =  x − −1, (x = 1)  Câu 29: Hàm số Chọn khẳng định đúng? A Không liên tục điểm x = B Liên tục điểm x = C Liên tục điểm x = - D Không liên tục điểm x = Câu 30: Cho tứ diện ABCD, gọi I, J, K trung điểm AC, BC, BD Giao tuyến hai mặt phẳng (ABD) (IJK) là: n i s n e y Tu A Đường thẳng qua I song song với AC B Đường thẳng qua K song song với AB C Đường thẳng qua J song song với BD D Đường thẳng qua J song song với AC Câu 31: Cho hàm số y = f(x) xác định liên tục R, Đồ thị hàm y = f’(x) hình trên.Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = f(x) -2x + 2018 đúng? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A Hàm số nghịch biến khoảng (-1;5) B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng (1;+ ) D Hàm số đồng biến khoảng (Câu 32: Cho hàm số y = f(x đồ thị hình bên Các khẳng định sau: (I) (II) (III) ) (IV) Trang 4/6 - Mã đề thi 185 Số khẳng định là: A B C D − x + 4x + nghịch biến khoảng sau ? Câu 33: Hàm số y = A ( 2; +∞) C (− 2;0 ) ( 2; +∞ B ) D (− (− 2; ) ) ( 2;0 ∪ 2; +∞ ) ) ( x > ) là: Câu 34: Số hạng không chứa x khai triển ( P P A 489888 B -5832 C -1728 D 1728 Câu 35: Cho tứ diện ABCD cạnh a, gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) thiết diện diện tích là: m o c h B A C D Câu 36: Đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d đồ thị hình vẽ sau (đồ thị không qua gốc tọa độ) Mệnh đề sau n i s n e y Tu A a < 0; b > 0; c > 0; d > C a < 0; b < 0; c < 0; d > B a < 0; b < 0; c > 0; d > D a < 0; b > 0; c < 0; d > Câu 37: Trong mặt phẳng 0xy cho đường tròn (C) phương trình (x - 1) + (y - 2) = 4, phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn phương trình? B (x + 2) + (y + 4) = 16 A (x + 1) + (y - 2) = 16 C (x - 2) + (y - 40) = D (x - 1) + (y + 2) = P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P y mx + m cắt điểm Câu 38: Tìm m để đồ thị (C) y =x − x + đường thẳng = phân biệt A(-1;0), B, C cho ΔOBC diện tích A m = B m = C m = D m = Câu 39: Cho cân trọng lương 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg Xác suất để lấy cân trọng lượng khơng vượt q 9kg là: A B C D Câu 40: Cho khối chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = b, SA vng góc với đáy, SA = 2a Điểm M thuộc đoạn SA, AM = x Giá trị x để mặt phẳng (MBC) chia khối S.ABCD thành hai khối tích là: A x = (2 + )a B x = (3 + )a C x = (2 - )a D x = (3 - )a Câu 41: Tìm tất giá trị nguyên tham số m để hàm số khoảng xác định : y= m2 x − x − đồng biến Trang 5/6 - Mã đề thi 185 A m = 1;m = 2; m=3 C m = 0;m=1;m=2 B m = -1 ; m = 0; m = D m = 0;m = -1; m = -2 x +1 y= 2 m x + m − bốn đường tiệm Câu 42: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cận A m > B m < m ≠ C m < D m < Câu 43: Cho tứ diện OABC OA, OB, OC đơi vng góc với Kẻ OH vng góc với mặt phẳng (ABC) H Khẳng định sau sai? A AH ⊥ (OBC) B OA ⊥ BC C H trực tâm tam giác ABC m o c h D Câu 44: Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ t4 f (= t ) 4t − (người) Nếu xem f ' ( t ) tốc ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Tốc độ truyền bệnh lớn vào ngày thứ mấy? A B C D Câu 45: Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm ( Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 179,676 triệu đồng B 178,676 triệu đồng C 177,676 triệu đồng D 176,676 triệu đồng n i s n e y Tu f ( x ) = x3 − ( 2m − 1) x + ( − m ) x + Câu 46: Cho hàm số Tìm tất giá trị m để hàm số y= f (x) điểm cực trị 5 5 ≤m≤2
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án, tuyển tập đề thi đại học môn toán cực bổ ích có đáp án, Toán 12 lần 1 - 109.pdf, Toán 12 lần 1 - 128.pdf, Toán 12 lần 1_132.pdf, Toán 12 lần 1- 157.pdf, Toán 12 lần 1 - 170.pdf, Toán 12 lần 1 - 185.pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay