Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

128 44 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:53

... VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 62 3.1 CÁC CƠ SỞ X Y DỰNG BSC CHO CÔNG TY CP DƢỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG... luận vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Dƣợc – Thiết bị y tế Đà Nẵng Chƣơng 3: Vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành. .. luận vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động tổ chức - Tìm hiểu đặc điểm hoạt động nhƣ phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Dƣợc – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay