Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

128 10 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:53

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÝ TÂM ANH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÝ TÂM ANH VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o ọ : PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn LÝ TÂM ANH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1.1 Giới thiệu Thẻ điểm cân 1.1.2 Thẻ điểm cân khái niệm liên quan 10 1.1.3 Sự cần thiết việc vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động 14 1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ Ở CÁC PHƢƠNG DIỆN THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 17 1.2.1 Chỉ tiêu đánh giá thành phƣơng diện tài 17 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá thành phƣơng diện khách hàng 20 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá thành phƣơng diện quy trình hoạt động nội 24 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá thành phƣơng diện học hỏi phát triển 27 1.3 LIÊN KẾT NHỮNG MỤC TIÊU, THƢỚC ĐO TRONG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VỚI CHIẾN LƢỢC CỦA TỔ CHỨC 29 1.3.1 Mối quan hệ nhân phƣơng diện 29 1.3.2 Các nhân tố thúc đẩy hoạt động 31 1.3.3 Mối liên kết với kết tài 32 1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNGVẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Sứ mạng, mục tiêu chiến lƣợc chiến lƣợc phát triển trung dài hạn Công ty CP Dƣợc Thiết bị y tế Đà Nẵng 38 2.1.3 Chức hoạt động Công ty 39 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý 40 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 48 2.2.1 Phƣơng pháp khảo sát để nhận diện cách thức đo lƣờng đánh giá thành hoạt động Công ty CP Dƣợc Thiết bị y tế Đà Nẵng 48 2.2.2 Phƣơng diện tài 49 2.2.3 Phƣơng diện khách hàng 52 2.2.4 Phƣơng diện quy trình hoạt động nội 55 2.2.5 Phƣơng diện học hỏi phát triển 57 2.3 TỔ CHỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐO LƢỜNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 62 3.1 CÁC SỞ XÂY DỰNG BSC CHO CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 62 3.1.1 Chiến lƣợc Công ty CP Dƣợc Thiết bị y tế Đà Nẵng 62 3.1.2 Sự sẵn sàng thay đổi cấp lãnh đạo 62 3.1.3 Văn hóa doanh nghiệp 62 3.1.4 Công nghệ thông tin 63 3.1.5 Năng lực cán công nhân viên 63 3.2 MỤC TIÊU CỦA VIỆC XÂY DỰNG BSC CHO CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 64 3.2.1 Hoạch định đánh giá thành thực thi chiến lƣợc cách toàn diện 64 3.2.2 Nâng cao thỏa mãn cho nhân viên 64 3.2.3 Truyền đạt tầm nhìn chiến lƣợc hữu hiệu đến tồn Cơng ty 65 3.2.4 Cải thiện việc liên kết mục tiêu phận cá nhân với chiến lƣợc chung Công ty 65 3.2.5 Tăng cƣờng liên kết chiến lƣợc với chƣơng trình hành động phân bổ nguồn lực 65 3.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 66 3.3.1 Hoạch định chiến lƣợc 66 3.3.2 Xây dựng Bản đồ chiến lƣợc 68 3.3.3 Xây dựng tiêu đánh giá thành 76 3.4 TRIỂN KHAI VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 89 3.4.1 Phân tầng thẻ điểm cân cho tồn cơng ty 89 3.4.2 Triển khai vận dụng BSC đánh giá thành hoạt động Công ty 94 3.5 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CÔNG TY CP DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 96 3.5.1 Về mặt quản lý 96 3.5.2 Về mặt tổ chức thực 96 3.5.3 Về mặt sở vật chất 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BP QL CL : Bộ phận quản lý chất lƣợng BSC : Balanced Scorecard (Thẻ điểm cân bằng) CBCNV : Cán công nhân viên DAPHARCO : Công ty CP Dƣợc Thiết bị y tế Đà Nẵng ĐHĐCĐ EOQ : Đại hội đồng cổ đơng : Economic Order Quantity (Mơ hình đặt hàng kinh tế) EPS : Earning Per Share (Lãi cổ phiếu) ERP EVA : Enterprise Resource Planning (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) : Economic Value Added (Giá trị kinh tế tăng thêm) GPP: : Good Pharmacy Practice (Thực hành tốt nhà thuốc) GSP : Good Storage Practice (Thực hành tốt bảo quản thuốc) HĐQT KD XNK KT TV KPAs KPIs LNST MCE : Hội đồng quản trị : Kinh doanh Xuất nhập : Kế toán Tài vụ : Key performance Actions : Key Performance Indicators : Lợi nhuận sau thuế : Manufacturing cycle effectiveness (Hiệu thời gian sản xuất) : Ethical drugs (Những thuốc sử dụng an toàn hiệu dẫn theo dõi bác sĩ) : Over the counter (Những thuốc sử dụng an tồn hiệu mà khơng cần dẫn theo dõi bác sĩ) : Phân xƣởng sản xuất : Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản : Tỷ suất lợi nhuận vốn sử dụng ETC OTC PX SX ROA ROCE ROE ROI ROS SXKD TCHC TTDP 02PĐP TTDP Quận TT Đông dƣợc TTTBYT : Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu : Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tƣ : Tỷ suất lợi nhuận doanh thu : Sản xuất kinh doanh : Tổ chức hành : Trung tâm dƣợc phẩm số 02 Phan Đình Phùng : Trung tâm dƣợc phẩm Quận : Trung tâm Đông dƣợc : Trung tâm thiết bị y tế VCSH : Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu Tên bảng Trang Khn mẫu tài giai đoạn chu kỳ kinh 18 bảng 1.1 doanh 1.2 Sự kết hợp khả sinh lời phân khúc thị 22 trƣờng 2.1 Báo cáo tình hình kết kinh doanh năm 2016 50 DAPHARCO 2.2 Mức thu nhập bình quân CBCNV năm 2015-2016 50 2.3 Báo cáo phân tích tình hình khách hàng năm 2016 53 3.1 Các thƣớc đo mục tiêu phƣơng diện tài 76 3.2 Các thƣớc đo mục tiêu phƣơng diện khách hàng 77 3.3 Bảng câu hỏi khảo sát hài lòng khách hàng với 78 chất lƣợng sản phẩm dịch vụ Công ty DAPHARCO 3.4 Các thƣớc đo mục tiêu phƣơng diện quy trình hoạt 79 động nội 3.5 Các thƣớc đo mục tiêu phƣơng diện học hỏi phát 81 triển 3.6 Các đơn vị chủ công thực BSC Công ty 90 II P ƣơng ện tà ín Cơng ty xây dựng mục tiêu tài gắn liền với chiến lƣợc kinh doanh khơng? Đó mục tiêu gì? 10 Cơng ty xây dựng thƣớc đo đánh giá việc thực mục tiêu tài khơng? Đó thƣớc đo gì? 11 Việc đánh giá kết tài thực hiện, gắn liền với chiến lƣợc kinh doanh khơng? 12 Cơng ty đặt tiêu kế hoạch doanh thu nhóm khách hàng khơng?  III P ƣơng ện  Không àng 13 Đánh giá doanh số công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 14 Cơng ty xác định rõ phân khúc khách hàng mục tiêu khơng? Đó phân khúc nào?   Khơng 15 Cơng ty xác định mục tiêu giữ chân khách hàng khơng?   Khơng 16 Cơng ty xác định mục tiêu thu hút khách hàng khơng?   Khơng 17 Cơng ty sử dụng thƣớc đo phi tài để đo lƣờng thị phần khách hàng mục tiêu, việc giữ chân khách hàng, thu hút khách hàng khơng?   Khơng 18 Cơng ty thực khảo sát mức độ hài lòng khách hàng khơng? Nếu hình thức khảo sát gì? Thời gian? Nội dung? Đối tƣợng?   Khơng 19 Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu kỳ Công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 20.Đánh giá doanh thu tỷ lệ thay đổi doanh thu khách hàng công ty so với năm trƣớc?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 21.Nhận xét lực khả tiếp cận dịch vụ, thị trƣờng công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 22.Khả đem lại lợi nhuận từ khách hàng mục tiêu tốt khơng?  Rất tốt IV P ƣơng  Tốt  Trung bình ện quy trìn n  Kém  Rất o n nộ 23.Cho nhận xét mức độ đầy đủ phù hợp việc xây dựng quy trình cho hoạt động nghiệp vụ:  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 24.Cơng ty xây dựng mục tiêu liên quan đến quy trình hoạt động kinh doanh nội khơng?   Khơng 25.Cơng ty thƣớc đo đánh giá q trình nhận diện thị trƣờng, phát triển dịch vụ hay vấn đề phát sinh sau bán hàng, cung cấp dịch vụ không? 26 Đánh giá tn thủ quy trình q trình thực cơng việc nhân viên?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 27 Đánh giá việc kiểm sốt q trình tn thủ quy trình nhân viên?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất  Kém  Rất 28 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình V P ƣơng ện ọ ỏ p át tr ển 29 Nhận xét thay đổi trình độ nhân lực công ty năm gần  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 30.Nhận xét việc tuyển dụng nhân phù hợp với vị trí tuyển dụng?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 31.Đánh giá lực thực tiếp nhận công việc CBCNV?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 32 Giá trị ảnh hƣởng sáng kiến nhân lực công ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất  Kém  Rất 33.Mức độ gắn bó nhân viên với cơng ty?  Rất tốt  Tốt  Trung bình 34.Đánh giá hiệu công tác tổ chức tự đào tạo trao đổi kinh nghiệm nhân viên:  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 35.Đánh giá mức tăng thu nhập ngƣời lao động hàng năm?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 36.Chính sách lƣơng, thƣởng cơng ty ảnh hƣởng nhƣ đến trình độ, lực, sáng kiến, mức thu nhập ngƣời lao động?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 37 Đánh giá mức độ quan tâm cơng ty đến sức khỏe, hoạt động giải trí, văn hóa tinh thần nhân viên?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 38 Nhận xét việc nhân viên đƣợc tiếp cận nhanh, đầy đủ, xác thơng tin cần thiết thực công việc?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 39 Cơng ty khảo sát mức độ hài lòng nhân viên khơng?   Khơng 40 Đánh giá mơi trƣờng làm việc, trang thiết bị phục vụ công việc?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất PHỤ LỤC 03 TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT I Quản lý ến lƣợ , qu n đ ểm tổ ứ đo lƣờng, đán g t àn oạt động Cơng ty xác định sứ mệnh nhƣng lại khơng xác định tầm nhìn, mà đƣợc trình bày lồng ghép mục tiêu chiến lƣợc định hƣớng phát triển công ty Công ty chƣa xác định giá trị cốt lõi Công ty xây dựng chiến lƣợc phát triển trung dài hạn Các chiến lƣợc phát triển đƣợc trình bày cụ thể Báo cáo thƣờng niên Công ty đƣợc nêu rõ Đại hội ngƣời lao động năm Tuy nhiên phần lớn nhân viên chƣa nắm rõ hình dung đƣợc hành động cụ thể để thực thi chiến lƣợc Cơng ty đề kế hoạch quản lý hành động cụ thể, nhiên phận quản lý cấp cao nắm rõ chƣơng trình hành động, nhân viên khơng đƣợc phổ biến hành động mà làm theo bƣớc đạo cấp Kết hoạt động kinh doanh Công ty đƣợc đo lƣờng thơng qua thƣớc đo tài chính, cách so sánh tiêu tài kế hoạch thực hiện, kỳ hoạt động với Việc đánh giá kết hoạt động kinh doanh thực theo quy trình, trƣởng phận phụ trách, Ban Tổng giám đốc tổng hợp đánh giá Phần lớn nhân viên công việc ảnh hƣởng nhƣ đến chiến lƣợc cơng ty II P ƣơng ện tà ín Cơng ty xác định hai mục tiêu tài tăng trƣởng doanh thu tối đa hóa lợi nhuận Điều thể qua việc đặt tiêu doanh thu, lợi nhuận cho năm tới để phấn đấu hồn thành kế hoạch 10 Cơng ty chƣa xây dựng thƣớc đo đánh giá việc thực mục tiêu tài 11 Việc đánh giá kết tài Ban Tổng giám đốc thực hiện, chƣa gắn liền với chiến lƣợc kinh doanh công ty 12 Hiện tại, Công ty giao tiêu kế hoạch doanh thu cho trung tâm, chi nhánh hai hiệu thuốc chuyên doanh Dapharco, không đặt tiêu kế hoạch doanh thu cho nhóm khách hàng III P ƣơng Câu ỏ số 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Câu ỏ số 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 100% 100% 100% - ện 60 60 60 - àng Mứ đán g đƣợ t ống ê t eo số lƣợng p ếu trả lờ Không 34 60 60 32 15 13 44 21 36 16 28 đƣợ t Không 100% 100% - Mứ đán g ống ê t eo tỷ lệ p ần trăm 0% 2% 11% 57% 2% 53% 25% 22% 73% 5% 2% 3% 35% 60% 5% 27% 47% 11% 30% 20% 0 10% 18 12 0 TB ( ó tỷ trọng) 83% 73% 57% 71% 59% IV P ƣơng Câu ỏ số 23 24 25 26 27 28 Câu ỏ số 23 24 25 26 27 28 ện quy trìn o n nộ Mứ đán g đƣợ t ống ê t eo số lƣợng p ếu trả lờ Khơng 4 12 60 60 0 37 13 11 36 0 10 29 Mứ đán g đƣợ t ống ê t eo tỷ lệ p ần trăm 100% - V P ƣơng Không 100% ện ọ 0% 0% 0% 0% 7% 0% 18% 0% 15% 62% 60% 17% 20% 22% 12% 48% 58% 16% 10% 35% 35 10 21 TB ( ó tỷ trọng) 86% 71% 63% 84% ỏ p át tr ển Mứ đán g đƣợ t ống ê t eo số lƣợng p ếu trả lờ Câu ỏ số 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 n - Khơng 60 - 0 0 0 0 0 13 15 35 29 24 22 21 23 41 29 30 30 17 18 17 20 30 28 11 42 24 19 13 14 18 11 Câu ỏ số 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mứ đán g đƣợ t ống ê t eo tỷ lệ p ần trăm - Khơng 100% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 10% 2% 22% 25% 0% 5% 10% 58% 48% 40% 37% 35% 38% 68% 48% 12% 50% 50% 28% 30% 28% 33% 50% 47% 8% 18% 70% 40% 32% 14% 22% 24% 30% 5% 13% 0% 4% 18% 5% 8% TB ( ó tỷ trọng) 71% 75% 74% 79% 70% 74% 56% 58% 81% 69% 68% PHỤ LỤC 04 PHIẾU TIẾP NHẬN PHÀN NÀN KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG Bộ phận tiếp nhận :…………………………………………… Số phiếu:…………… Ngày khiếu nại ………… … SĐT KH:…………………………… chứng hay khơng? Lần khiếu nại Tên khách hàng:……………………… …… Địa KH: ……………………………………… Sản phẩm/dịchvụ: Ngày phải trả lời cho ……… KH ……………………… … NỘI DUNG CHI TIẾT PHÀN NÀN, KHIẾU NẠI Khơng Ngƣời tiếp nhận: PHÂN TÍCH NGUN NHÂN Ngƣời thực : Bộ phận: Chứcvụ : HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÕNG NGỪA Người thực Ngày: Phê duyệt Ngày: Thời gian hoàn thành: ……………………… THEO DÕI KẾT QUẢ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC & PHÕNG NGỪA Người kiểm tra Đạt K.đạt Làm lại Ký tên Ngày Xá n ận ủ àng: Ghi PHỤ LỤC 05 SỔ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI/ PHÀN NÀN STT 10 … Thờ g n t ếp n ận Ngƣờ ếu nạ phàn nàn Ngƣờ t ếp n ận Nộ ung ếu nạ / phàn nàn Cá xử lý T g n xử lý Ngƣờ xử lý Ký tên Ghi PHỤ LỤC 06 PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO Họ tên học viên: Chức danh công việc: ………………………… Bộ phận: Nội dung đào tạo: Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………………… Hình thức đào tạo: ………………………………………………………………………… Tên tổ chức thực đào tạo: I P ần tự đán g K ến t ứ , ọ s u ó đào tạo K ả ứng ụng vào t ự tế ông v ệ Tự n ận xét, đán g (Nội dung đào tạo, đơn vị tổ chức, thời gian, tài liệu, giảng viên …) II P ần đán g ủ Trƣởng p ận 1/ N ận xét ủ Trƣởng p ận ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2/ Xếp loạ Đà Nẵng, ngày Tên ọ v ên tháng Trƣởng Bộ p ận năm PHỤ LỤC 07 PHIẾU KHẢO DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY DAPHARCO Kính gởi tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty DAPHARCO Nhằm hồn thiện sách nhân cải thiện mơi trƣờng văn hóa làm việc nay, Cơng ty thực chƣơng trình khảo sát dành cho tất cán công nhân viên Để đảm bảo tính khách quan, q trình khảo sát đƣợc thực khuyết danh Rất mong nhận đƣợc tham gia nhiệt tình tồn thể anh, chị, em cán nhân viên Các anh, chị, em vui lòng cho điểm yếu tố khảo sát cách đánh dấu x vào mức độ đánh giá tƣơng ứng Chúc anh, chị, em ngày làm việc vui vẻ hiệu quả! NỘI DUNG I.Mô trƣờng làm v ệ ĐÁNH GIÁ 5 1.Trang thiết bị làm việc đại Tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ thi đua nội công ty Mối quan hệ với cấp đồng nghiệp Cấp coi trọng tài đóng góp CBCNV Đánh giá thành tích cơng II Động lự đ ều ện làm vệ Đƣợc động viên tích cực để phát huy tính sáng tạo chủ động công việc Tham gia vào việc định Mức độ hỗ trợ từ phận quản lý, chức Đƣợc tiếp cận đầy đủ thông tin, phƣơng tiện cần thiết thực công việc đƣợc giao 10 Công việc phù hợp với chuyên môn lực thân 11 Mức độ áp lực căng thẳng công việc III.T u n ập ế độ ngộ 12 Mức thu nhập tƣơng xứng với công sức bỏ 5 13 Chế độ khen thƣởng hợp lý 14 Chế độ nghỉ phép hợp lý 15 Hoạt động phúc lợi xã hội tốt IV.Đào tạo p át tr ển 16 Đƣợc đào tạo bắt đầu cơng việc đổi vị trí cơng tác 17 Đƣợc tập huấn kỹ năng, đào tạo chuyên môn q trình làm việc 18 Đƣợc hỗ trợ chi phí đào tạo PHỤ LỤC 08 MỨC ĐỘ LIÊN KẾT GIỮA CÁC CÁ NHÂN TRONG CÔNG TY NỘI DUNG V.Mứ độ l ên ết g ữ á nhân 19.Mối liên kết anh/chị với nhân viên khác phận 20.Mối liên kết anh/chị với nhân viên phận khác ĐÁNH GIÁ 21.Mối liên kết anh/chị với nhà quản lý PHỤ LỤC 09 MỨC ĐỘ THAM GIA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÂN VIÊN NỘI DUNG VI.Mứ độ l ên ết g ữ á nhân 22.Anh/chị đƣợc tham gia định 23.Khi định, Ban Giám đốc lấy ý kiến anh/chị 24.Ý kiến đóng góp anh/chị đƣợc Ban Giám đốc ghi nhận ĐÁNH GIÁ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng V ệt: [1] Công ty Cổ phần Dƣợc Thiết bị y tế Đà Nẵng (2015-2016), Báo cáo thường niên [2] Đặng Thị Ngọc Hiền (2014), Vận dụng thẻ cân điểm (Balanced Scorecard) đánh giá thành Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Đại học kinh tế Đà Nẵng [3] Đặng Thị Hƣơng (2010), Áp dụng thẻ điểm cân doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Kinh tế kinh doanh 26 (2010), tr.94-104 [4] Lê Thị Thảo Hƣơng (2013), Xây dựng bảng cân điểm Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [5] Phan Thị Xuân Hƣơng (2011), Xây dựng hệ thống Thẻ điểm cân cho công ty chế biến thủy sản F17 Nha Trang, Đại học Nha Trang [6] David Parmenter (2009), Các số đo lường hiệu suất - KPI, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [7] Đào Thị Đài Trang (2013), Vận dụng thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) để đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Michael Treacy Fred Wiersema (2008), Phương thức dẫn đầu thị trường, Nhà xuất Trẻ [9] Nguyễn Quốc Việt (2008), Phát triển hệ thống thể cân điểm cho phận kinh doanh may xuất nhập Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 6, Đại học Đà Nẵng T ếng An : [10] Ali Dibandri and Homayoun Yousefi (2011), Balanced Scorecard: A Tool for Measuring Competitive Advantage of Ports with Focus on Container Terminals, International Journal of Trade, Economic and Finance, vol 2, no.6, page 472 477 [11] Robert S Kaplan and Anthony A Atkinson (1998), Advanced Management Accounting, Prentice Hall [12] Robert S Kaplan and David P Norton (1996), Balanced Scorecard: Translating strategy into Action, Havard Business School Press [13] Robert S Kaplan and David P Norton (1992), The Balanced Scorecard Measures That Drive Performance”, Havard Business Review No.92105 [14] Inese Mavlutova and Santa Babauska (2013), The Competitiveness and Balanced Scorecard of Health Care Companies, International Journal of Synergy and Research [15] Mary A Malina and Frank H Selto (2001) Communicating and Controlling Strategy: An Empirical Study of the Effectiveness of the Balanced Scorecard Journal of Management Accounting Research: December 2001, Vol 13, No 1, pp 47-90 [16] Paul R Niven (2009), Balanced Scorecard, John Wiley & Sons, Inc [17] Paul R.Niven (2002), Balanced Scorecard: Step By Step, John Wiley & Sons, Inc [18] Michael E Porter (1996), What is Strategy, Harvard Business Review Tà l ệu nternet [19] http://dapharco.com.vn/tabid/62/category/18/default.aspx (truy cập vào ngày 30/10/2017) ... VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 62 3.1 CÁC CƠ SỞ X Y DỰNG BSC CHO CÔNG TY CP DƢỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG... luận vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Dƣợc – Thiết bị y tế Đà Nẵng Chƣơng 3: Vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành. .. luận vận dụng Thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động tổ chức - Tìm hiểu đặc điểm hoạt động nhƣ phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Dƣợc – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay