Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

115 19 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THU THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THU THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa ho ̣c: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRẦN THU THẢO MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬNNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 11 1.1 KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN 11 1.1.1 Khái niệm 11 1.1.2 Đo lường chất lượng lợi nhuận 12 1.1.3 Vai trò chất lượng lợi nhuận người sử dụng thông tin BCTC 25 1.2 CÁC LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN 26 1.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 27 1.2.2 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource dependency theory) 29 1.2.3 Lý thuyết tín hiệu (Signalling theory) 29 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN 31 1.3.1 Các nhân tố liên quan đến đặc điểm doanh nghiệp 31 1.3.2 Các nhân tố liên quan đến quản trị kiểm soát 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 38 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 38 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu 43 2.2 ĐO LƯỜNG BIẾN TRONG MƠ HÌNH 44 2.2.1 Đo lường biến phụ thuộcchất lượng lợi nhuận 44 2.2.2 Đo lường biến độc lập 46 2.3 THIẾT KẾ THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 49 2.3.1 Chọn mẫu nghiên cứu 49 2.3.2 Quy trình phân tích liệu 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 52 3.1.1 Thống kê mô tả biến độc lập 52 3.1.2 Thống kê mô tả biến phụ thuộc 54 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 55 3.2.1 Phân tích tương quan 55 3.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 56 3.2.3 Kết phân tích hồi quy 57 3.2.4 Phân tích kết nghiên cứu 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 4.1 NHẬN XÉT CHUNG 69 4.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 71 4.2.1 Đối với quan quản lý 71 4.2.2 Đối với công ty niêm yết 72 4.2.3 Đối với đối tượng khác sử dụng thông tin lợi nhuận 75 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCQT : Báo cáo quản trị BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban Giám đốc CBTT : Công bố thông tin CLLN : Chất lượng lợi nhuận CTCP : Công ty cổ phần DN : Doanh nghiệp HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị HNX : Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội HOSE : Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh QTLN : Quản trị lợi nhuận TTCK : Thị trường chứng khốn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTKT : Thơng tin kế toán DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 2.2 2.3 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận từ nghiên cứu trước Các giả thuyết nghiên cứu mối quan hệ với lý thuyết tảng có liên quan Danh sách biến độc lập phương pháp đo lườngchứng khoán 58 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết Trang 36 42 48 49 3.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 52 3.2 Ma trận tương quan 55 3.3 Giá trị VIF mơ hình 56 3.4 Bảng kết hồi quy mơ hình Pooled OLS 57 3.5 Bảng kết hồi quy mơ hình FEM 59 3.6 Bảng kết hồi quy mơ hình REM 60 3.7 Bảng kết so sánh FEM với REM 61 3.8 Bảng tổng hợp kiểm định 62 3.9 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi 2.1 nhuận doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết TTCK VN 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thị trường chứng khoán nước ta ngày phát triển đóng vai trò quan trọng việc phát triển vững thị trường vốn Việt Nam Thông tin thị trường chứng khốn đa dạng phong phú Thơng tin yếu tố then chốt, nhạy cảm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi tất đối tượng tham gia thị trường Cùng với phát triển thị trường chứng khốn sự x́ t những biế n cố , những thăng trầ m của thi ̣ trường chứng khoán Viêṭ Nam đã tác đô ̣ng đế n tâm lý nhà đầ u tư, sự thâ ̣n tro ̣ng của nhà đầ u tư về sử du ̣ng thông tin tài chính báo cáo tài chính Thông tin lơ ̣i nhuâ ̣n báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của doanh nghiêp̣ niêm yết thi ̣ trường chứng khoán Viêṭ Nam nhiều đối tượng quan tâm, sử dụng; là mô ̣t sở dữ liêụ cần thiết cho quyế t đinh ̣ đầ u tư, là mô ̣t chỉ tiêu tài chính quan tro ̣ng, thể hiê ̣n kế t quả, hiêụ quả hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh của doanh nghiê ̣p và cũng là chỉ tiêu tài chiń h sở để đánh giá, dự báo khả năng, tiề m sinh lời của doanh nghiê ̣p cũng chin ́ h thông tin lơ ̣i nhuâ ̣n báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của doanh nghiê ̣p Viêṭ Nam cũng chứa đựng những ca ̣m bẫy với các quyế t đinh ̣ đầ u tư Có thể nói chất lượng lợi nhuận doanh nghiê ̣p niêm yết không bị ảnh hưởng yếu tố bên công ty nhà quản lý, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành kiểm toán nội mà chịu ảnh hưởng kiểm sốt từ yếu tố bên ngồi cơng ty Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội Nghề nghiệp, Bộ Tài chính, quan thuế, kiểm tốn độc lập kiểm tốn Nhà nước Chính vậy, thời gian vừa qua Việt Nam ban hành chỉnh sửa bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường ... ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THU THẢO PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN... chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đây vấn đề mang tính thời sự, nhân tố tác động chất lượng lợi nhuận, từ nâng cao chất lượng lợi nhuận. .. nghiệp ngành xây dựng niêm yết TTCK Việt Nam sở biến kế tốn dồn tích - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết TTCK Việt Nam Đối tượng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay