Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

141 27 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:49

... 13 1.3 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 14 1.3.1 Các lý thuyết liên quan đến công bố thông tin 14 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công... thành phố Hồ Chí Minh”, kết cho thấy có nhân tố khả tốn tác động đến mức độ CBTT DN Thực phạm vi rộng hơn, Nguyễn Thị Thu Hảo (2015) nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin... Nam, chưa có nghiên cứu đánh giá mức độ CBTT DNNN tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến CBTT DN 8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay