Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

141 7 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 19:49

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ LY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ LY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Ly MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.1.1 Khái Niệm 1.1.2 Phân Loại 1.1.3 Vai trò cơng bố thơng tin 10 1.2 ĐO LƯỜNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 11 1.2.1 Đo lường không trọng số 12 1.2.2 Đo lường có trọng số 13 1.3 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 14 1.3.1 Các lý thuyết liên quan đến công bố thông tin 14 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 28 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 29 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 34 2.3.1 Đo lường mức độ công bố thông tin DNNN 34 2.3.2 Đo lường biến độc lập 36 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 37 2.4.1 Chọn mẫu nghiên cứu 37 2.4.2 Phương pháp phân tích 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 41 3.1.1 Thống kê mô tả số công bố thông tin 41 3.1.2 Đánh giá mức độ công bố thông tin 57 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 58 3.2.2 Phân tích liên hệ mức độ cơng bố thơng tin với biến đặc trưng doanh nghiệp 59 3.2.3 Phân tích tương quan biến mơ hình 62 3.2.4 Kết hồi quy kiểm định mơ hình 64 3.2.5 Đánh giá bàn luận kết nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 4.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 74 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.2.1 Chế tài xử phạt nghiêm khắc 75 4.2.2 Nâng cao ý thức trách doanh nghiệp Nhà nước công bố thông tin 76 4.2.3 Tăng cường quản lý việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 77 4.2.4 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp 78 4.2.5 Hoàn tất báo cáo cần công bố 79 4.2.6 Nâng cao vai trò truyền thông việc đẩy mạnh công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước 79 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DN Doanh nghiệp BCTC Báo cáo tài CBTT Cơng bố thơng tin SXKD Sản xuất kinh doanh ĐTPT Đầu tư phát triển TB Trung bình CĐ Cổ đơng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Tổng hợp kết tác động nhân tố đến mức độ CBTT qua nghiên cứu trước Trang 24 2.1 Các thông tin chọn để đánh giá mức độ CBTT 34 2.2 Bảng tóm tắt đo lường biến độc lập 36 3.1 Thống kê mô tả số công bố thông tin chung 42 3.2 3.3 Thống kê mô tả số công bố thông tin theo loại DNNN Kết phân tích phương sai yếu tố One-Way Anova biến loại DNNN 43 43 3.4 Phân tích Post-Hoc One-Way Anova 44 3.5 Tổng hợp mức độ công bố nhóm thơng tin 45 3.6 3.7 3.8 Thống kê mơ tả nhóm thơng tin chiến lược phát triển DN Thống kê mơ tả nhóm thơng tin Kế hoạch SXKD ĐTPT năm DN Thống kê mơ tả nhóm thơng tin Kế hoạch SXKD ĐTPT hàng năm DN 47 48 49 Thống kê mơ tả nhóm thơng tin Báo cáo đánh giá 3.9 kết thực kế hoạch SXKD hàng năm 50 năm gần tính đến năm báo cáo Thống kê mơ tả nhóm thơng tin Báo cáo kết 3.10 thực nhiệm vụ cơng ích trách nhiệm xã hội khác 51 3.11 3.12 3.13 3.14 Thống kê mơ tả nhóm thơng tin báo cáo tình hình thực xếp, đổi DN hàng năm Thống kê mô tả nhóm thơng tin Báo cáo thực trạng quản trị cấu tổ chức DN Thống kê mô tả nhóm thơng tin BCTC tháng BCTC năm DN Thống kê mơ tả nhóm thơng tin báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng DN 52 52 54 56 3.15 Thống kê mô tả thông tin bất thường DN 57 3.16 Thống kê mô tả biến độc lập định lượng 59 3.17 3.18 Kiểm định Independent Sample T-Test biến ngành Kiểm định Independent Sample T-Test biến chủ thể kiểm toán 60 61 3.19 Phân tích tương quan biến 63 3.20a Tóm tắt mơ hình lần 64 3.20b Hệ số hồi quy lần 65 3.21 3.22 3.23 Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp Backward Kết hồi quy mơ hình tối ưu Tóm tắt kết kiểm tra giả thuyết phương sai sai số thay đổi 66 67 68 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Mơ hình nghiên cứu 30 2.2 Các nhóm đối tượng DNNN 38 2.3 2.4 3.1 3.2 DNNN hoạt động ngành sản xuất công nghiệp ngành khác DNNN kiểm tốn Big4 ngồi Big4 Mức độ CBTT DNNN ngành sản xuất công nghiệp ngành khác Mức độ CBTT DNNN 38 39 69 71 market: The case of Egypt", Advances in Accounting, 28(1), pp 168178 [50] Singhvi, S and Desai, H (1971), "An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure", The Accounting Review, 46(1), pp 129-138 [51] Tian, G.L (2001), Government shareholding and the value of China’s modern firms, Working Paper, London Business School, London [52] Wallace, R S and Naser, K (1994), "Firm Specific Determinants of Comprehensiveness of Mandatory Disclosure in the Corporate Annual Reports of Firms Listed on the Stock Exchange of Hong Kong", Journal of Accounting & Public Policy, 14, pp 31-68 Trang Web [53] (ngày truy cập: 04/09/2017) [54] (Ngày truy cập: 01/09/2017) [55] (Ngày truy cập: 01/09/2017) ... 13 1.3 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 14 1.3.1 Các lý thuyết liên quan đến công bố thông tin 14 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công... thành phố Hồ Chí Minh”, kết cho thấy có nhân tố khả tốn tác động đến mức độ CBTT DN Thực phạm vi rộng hơn, Nguyễn Thị Thu Hảo (2015) nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin... Nam, chưa có nghiên cứu đánh giá mức độ CBTT DNNN tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến CBTT DN 8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay