Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau

14 31 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:46

BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG KIỂM TRA BÀI CŨ - Áp lực gì? - Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép - Áp suất gì? Viết cơng thức tính áp suất Đơn vị tính áp suất - Áp suất độ lớn áp lực đơn vị diện tích bị ép - Cơng thức: F p= S - Đơn vị áp suất: N/m2, pa BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Tiến hành thí nghiệm: Đổ nước vào bình hình trụ Quan sát tượng xảy với màng cao su A, B C Hiện tượng xảy với màng cao su chứng tỏ điều gì? P A B C Có phải chất lỏng tác dụng áp suất lên bình theo phương chất rắn không? BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG ChÊt láng kh«ng chØ gây ápđá suất y lên bỡnh, mà lên lòng bỡnh thành c¸c vËt ë chÊt láng BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG h S hay mà F=P=10m; m=DV; V=S.h; d=10D BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG hB hD hA hC hE Ví dụ 1: Hãy so sánh áp suất điểm A, B, C, D, E? Vì bình chứa chất lỏng nên áp suất điểm phụ thuộc vào khoảng cách từ điểm đến mặt thoáng chất lỏng mà: hA< hB = hC < hD < hE nên: pA < pB = pC < pD < pE A C B D E Những điểm mặt phẳng nằm ngang chịu áp suất BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Khi lặn xuống biển, người thợ lặn phải mặc áo lặn nặng nề, chịu áp suất lên đến hàng nghìn Pa lặn sâu lòng biển chiều cao cột chất lỏng lớn nên áp suất nước biển lớn, không mặc áo lặn khơng thể chịu áp suất BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG C7 Tóm tắt: h1 = 1,2m h2 = h1 – 0,4 = 0,8m d = 10000N/m3 Tính: p1 = ? p2 = ? Giải: Áp suất nước đáy thùng: p1= d.h1= 10000 1,2 = 12000 (Pa) Áp suất điểm cách đáy thùng 0,4m: P2 = d.h2=10000.(h1–0,4) = 10000.(1,2-0,4) = 10000 0,8 = 8000 (Pa) h1=1,2m h2 0,4m BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Hình ảnh tàu ngầm mặt nước Hình ảnh tàu ngầm mặt nước Vì tàu lặn sâu mặt nước áp suất nước biển gây Tại vỏ tàuN/m phải2, lên đến hàng nghìn làmtàu thépđủdày vỏ khơng dàychịu lớn? vữngđược chắcáp tàusuất bị bẹp dúm theo phương Cấu tạo tàu ngầm BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Hướng dẫn nhà - Học - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập SBT - Tìm hiểu bình thơng – máy nén thủy lực BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Hướng dẫn tập 8.4 sbt/26 Tóm tắt: p1 = 2,02.106 N/m2 p2 = 0,86.106 N/m2 d = 10300 N/m3 Tính: a) Tàu hay chìm? b) h1 = ? h2 = ? Hướng dẫn: So sánh áp suất thời điểm để biết tàu hay chìm p1= d.h1 => h1 = p1 / d p2= d.h2 => h2 = p2 / d BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG ... chứng tỏ điều gì? P A B C Có phải chất lỏng tác dụng áp suất lên bình theo phương chất rắn khơng? BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG Chất lỏng không gây áp á suất y lên bỡnh, mà lên ...BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG KIỂM TRA BÀI CŨ - Áp lực gì? - Áp lực lực ép có phương vng góc với mặt bị ép - Áp suất gì? Viết cơng thức tính áp suất Đơn vị tính áp suất - Áp suất độ lớn áp lực... láng BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG h S hay mà F=P=10m; m=DV; V=S.h; d=10D BÀI ÁP SUẤT CHẤT LỎNG hB hD hA hC hE Ví dụ 1: Hãy so sánh áp suất điểm A, B, C, D, E? Vì bình chứa chất lỏng nên áp suất điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau, Bài 8. Áp suất chất lỏng Bình thông nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay