Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính

19 39 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:44

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHI LĂNG MƠN: VẬT LÍ GIÁO VIÊN: HÀ THỊ THANH Năm học: 2017-2018 Khối lượng vật cho biết điều gì? Trong hệ thống đo lường hợp pháp Việt Nam, đơn vị đo khối lượng gì? Kể tên số loại cân thường dùng? TiÕt lùc – hai Trong hai bạn An bạn Minh, dụng lực đẩy, lực tác cân bạn tác dụng lực kéo lên tủ Bn An Bạn Minh tiÕt – bµi 6: Lùc - hai lực cân Quan sát hình 6.1 ; 6.2 6.3 sgk TN h×nh 6.1 TN h×nh 6.2 TN h×nh 6.3 Dơng thÝ nghiƯm: Dơng thÝ nghiƯm: Dơng cụ thí nghiệm: - Xe lăn - Xe lăn - Lò xo tròn - Lò xo mềm - Quả nặng sắt - Giá đỡ - Giá đỡ - Nam châm thẳng Tiết 6: Lực - hai lùc c©n b»ng Nhóm 1,2 : bố trí TN 6.1 Nhóm : bố trí TN 6.2 Nhóm 4: bố trí TN 6.3 C1: Khi ta đẩy xe cho ép lò xo tròn lại, hãy: C3 Đưa từ từ cực nam châm lại gần nặng sắt, hãy: C2 Khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra, hãy: a) Nhận xét tác dụng a) Nhận xét tác dụng xe lên lò xo tròn? b) Nhận xét tác dụng xe lên lò xo? lò xo tròn lên xe b) Nhận xét tác dụng ta thả tay ra? lò xo lên xe ta Nhận xét tác dụng nam châm lên nặng? TiÕt – bµi 6: Lùc - hai lực cân C1: - Xe lăn tác dụng lên lò xo tròn lực ép - Lò xo tròn tác dụng lên xe lăn lực đẩy C2: - Xe lăn tác dụng lên lò xo lực kéo - Lò xo tác dụng lên xe lăn lực kéo C3: - Nam châm tác dụng lực hút lên nặng Tiết 6: Lùc - hai lùc c©n b»ng C4:Dïng tõ thÝch hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: a, Lò xo tròn bị ép tác dụng vào xe lăn lực (1) đẩy lúc tay ta (thông qua xe lăn) tác dụng lên lò xo lực ép tròn (2).làm cho lò xo bị méo lực kéo b, Lò xo bị dãn tác dụng lên xe lăn (3) lúc tay ta(thông qua xe lăn) tác dụng lên lò xo (4) làm cho lò xo bị dãn lực kéo c, Nam châm tác dụng lên nặng mộtlực (5) hút lực lùc lùc lùc Trong tiếng việt có nhiều từ lực cụ thể như: Lực kéo, lực đẩy, lực hút, lực nâng Tuy nhiên, tất lực quy tác dụng đẩy phía này, hay kéo phía hót ®Èy kÐo Ðp Trong hai bạn An Minh, bạn tác dụng lực đẩy, bạn tác dụng lực kéo lên tủ Bn An Bn Minh Bạn An tác dụng lực kéo lên tủ Bạn Minh tác dụng lực đẩy lên tđ TiÕt – bµi 6: Lùc - hai lùc c©n b»ng Lực lò xo tác dụng lên xe lăn có: Phương dọc theo lò xo Chiều hướng cọc, Lực lò xo tròn tác dụng lên xe lăn Phương gần song song với mặt bàn Chiều đẩy TiÕt – bµi 6: Lùc - hai lực cân C5:Hãy xác định phng chiều lực nam châm tác dụng lên nặng thÝ nghiƯm ë h×nh 6.3 Sợi dây chuyển động đội kéo co bên trái mạnh hơn? Sợi dây chuyển động đội kéo co bên trái yếu hơn? Sợi dây chuyển động hai đội mạnh ngang nhau? Sợi dây đứng yên Đội bên phải Đội bên trái: lực kéo phương dọc theo sợi dây lực kéo phương phương dọc theo sợi dây chiều hướng từ phải sang trái >< chiều hướng từ trái sang phải C8 Dùng từ thích hợp khung để điền vào chỗ trống câu sau: a) Nếu đội kéo co mạnh ngang họ tác dụng cân Sợi dây chịu tác dụng lên dây hai lực (1) …………… đứng yên hai lực cân (2)……………… b) Lực đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng bên phải Lực đội bên trái tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, chiều hướng bên trái có (3)… …… c) Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có chiều tác dụng vào phương ngược (5) ………., (4) ……… vật - phương - chiều - cân - đứng yên TiÕt bµi 6: Lực - hai lực cân C9 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: lực a,Gió tác dụng vào buồm b,Đầu tàu tác dụng vàolực toakéo đẩy tàu C10 : Tìm ví dụ hai lực cân HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ * Trả lời câu hỏi sau vào tập: Lực gì? Lấy ví dụ minh hoạ? Thế hai lực cân bằng? Lấy 03 ví dụ minh hoạ? * Bài tập nhà: 6.1, 6.2, 6.3, 6.9, 6.10, 6.12 (SBT/21-23) ... gì? Kể tên số loại cân thường dùng? TiÕt lùc – hai Trong hai bạn An bạn Minh, dụng lực đẩy, lực tác cân bạn tác dụng lực kéo lên tủ Bn An Bạn Minh tiÕt – bµi 6: Lùc - hai lực cân Quan sát hình... TiÕt – bµi 6: Lực - hai lực cân C1: - Xe lăn tác dụng lên lò xo tròn lực ép - Lò xo tròn tác dụng lên xe lăn lực đẩy C2: - Xe lăn tác dụng lên lò xo lực kéo - Lò xo tác dụng lên xe lăn lực kéo C3:... c, Nam châm tác dụng lên nặng mộtlực (5) hút lùc lùc lùc lùc Trong tiếng việt có nhiều từ lực cụ thể như: Lực kéo, lực đẩy, lực hút, lực nâng Tuy nhiên, tất lực quy tác dụng đẩy phía này, hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính, Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay