Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính

19 59 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:44

... gì? Kể tên số loại cân thường dùng? TiÕt lùc – hai Trong hai bạn An bạn Minh, dụng lực đẩy, lực tác cân bạn tác dụng lực kéo lên tủ Bn An Bạn Minh tiÕt – bµi 6: Lùc - hai lực cân Quan sát hình... TiÕt – bµi 6: Lực - hai lực cân C1: - Xe lăn tác dụng lên lò xo tròn lực ép - Lò xo tròn tác dụng lên xe lăn lực đẩy C2: - Xe lăn tác dụng lên lò xo lực kéo - Lò xo tác dụng lên xe lăn lực kéo C3:... c, Nam châm tác dụng lên nặng mộtlực (5) hút lùc lùc lùc lùc Trong tiếng việt có nhiều từ lực cụ thể như: Lực kéo, lực đẩy, lực hút, lực nâng Tuy nhiên, tất lực quy tác dụng đẩy phía này, hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính, Bài 5. Sự cân bằng lực Quán tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay