tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh

390 65 2
  • Loading ...
1/390 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 17:18

... A(n) :nhà tuyển dụng Đáp án D Không có danh từ Đáp án B danh động từ (n) tuyển dụng Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Danh từ phần Question 1: Just because... tình u thương Câu thành ngữ đề : rau nấu chân thành , đĩa thịt bò chứa đầy ganh ghét đố kị Các đáp án lại khù hợp Question 6: Đáp án D Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học... http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT ACCOUNTANT Giải thích : Chỗ trống cần dùng danh từ người => ta loại đáp án C( nghề kế toán ) Đáp án A B không dạng danh từ người account
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh, tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay