T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Phát biểu không H3 N + CH COO− H NCH COOH A Trong dung dịch, tồn dạng ion lưỡng cực B Amino axit hợp chất hữu tạp chức,phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Amino axit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị H NCH COONH3 CH *D Hợp chất este glyxin (Gly) H NCH COONH3 CH3 $ muối amoni Glyxin C5 H13 N # Số đồng phân amin bậc 1, mạch thẳng có cơng thức phân tử A B *C D CH 3CH CH CH CH NH $ CH 3CH(NH )CH CH 2CH ; H 2SO # Có dd: HCl, anilin A B C *D CH 3CH CH(NH )CH 2CH ; Br2 , NaOH, C2 H5 OH , , HCOOH Số chất không tác dụng với C2 H5 OH $ ; NaOH # Cho chất: ancol propylic, ancol isopropylic, ancol anlylic, ancol isoamylic, đietylamin, anilin, etylphenylamin, isobutylamin Tổng số chất thuộc loại ancol bậc II; amin bậc II A 1; B 2; C 2; *D 1; CH 3CH(CH )OH $ Ancol bậc II: ancol isopropyllic: ( ) C2 H5 NHC H Amin bậc II: đietylamin( C H5 NHC6 H );etylphenylamin( ) # Phát biểu sau không ? A Amin cấu tạo cách thay H amoniac hay nhiều gốc hiđrocacbon *B Bậc amin bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin C Tùy thuộc vào gốc hiđrocacbon, phân biệt thành amin thành amin no, chưa no thơm D Amin có từ nguyên tử cacbon phân tử bắt đầu xuất đồng phân NH3 $ Bậc amin số gốc ankyl thay nguyên tử H C4 H10 O # Cho công thức phân tử tương ứng A *B C D C4 H11 N , số đồng phân ancol bậc amin bậc CH 3CHOHCH CH $ Đồng phân ancol bậc 2: CH NHCH CH CH CH CH NHCH CH CH NHCH(CH ) Đồng phân amin bậc 2: ; ; # Dãy chứa amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl là: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys *D Gly, Val, Tyr, Ala (CH ) CH − CH(NH )COOH H NCH COOH $ Gly( ); Val OH − C6 H − CH − CH(NH ) − COOH ;Tyr( CH CH(NH )COOH Ala( # α-amino axit có nhóm amino gắn vào nguyên tử C vị trí số ? A *B C D $ α-amino axit có nhóm amino gắn vào cacbon α hay C thứ H 2SO # Có dd: HCl, A *B C D H 2SO4 $ HCl, Br2 , NaOH, Br2 , HCOOH; C2 H5 OH , , HCOOH Số chất tác dụng với anilin ); # Amino axit sau có hai nhóm amino ? A Valin B Axit glutamic *C Lysin D Alanin H N(CH ) CH(NH )COOH $ Lysin # Các amin sau amin bậc I ? CH3 NH3Cl CH3 NH A ; CH3 NH ; C6 H NH *B ; CH3 NH C ; CH3 NH CH 3CH(NH )CH ; CH3 NH3 Cl D C6 H NH C6 H NH Cl ; CH NHCH3 ; NH $ Bậc amin số nguyên tử H bị thay gốc hidrocacbon # Hợp chất hữu X có tên gọi Isobutylamin Cơng thức cấu tạo thu gọn X (CH3 )2 CHNH A (CH ) CHCH NH *B CH 3CH CH CH NH C CH 3CH CH(CH )NH D (CH ) CHCH NH $ Isobutylamin có CT # Hợp chất hữu X có tên gọi N-Metylanilin có cơng thức cấu tạo thu gọn C6 H5 NHCH3 *A C6 H CH NH B CH3 C6 H NH C CH NHCH D C6 H5 NHCH $ N-Metylanilin có cơng thức # Dãy chất sau xếp theo chiều tăng dần bậc amin ? CH CH NHCH3 A CH3 NH ; C2 H5 NH (CH )2 NCH CH ; (CH ) CHNH B ; CH3 NH (CH )3 CNH ; CH CH NHCH (CH ) NCH CH *C ; CH3 NH ; (CH )2 NCH CH D ; CH 3CH NHCH3 ; NH $ Bậc amin số nguyên tử H bị thay gốc hidrocacbon NH # Số nhóm amino ( A *B C D ) có phân tử axit aminoaxetic H NCH COOH $ axit aminoaxetic NH có nhóm # Chất sau thuộc loại amin bậc hai ? C2 H5 NH A C6 H NH B CH3 NH C CH3 NHCH3 *D NH $ Bậc amin số nguyên tử H bị thay gốc hidrocacbon # Chất sau có tính bazo yếu ? C2 H5 NH A C6 H NH *B CH3 NH C CH NHCH D $ C6 H − nhóm hút e nên làm giảm lực bazo CH3 −; C2 H − nhóm đẩy e làm tăng lực bazo C6 H5 NH => có lực bazo yếu # Chất sau thuộc loại amin bậc ba ? C2 H5 NH A C6 H NH B CH3 NH C (CH )2 NCH3 *D NH $ Bậc amin số nguyên tử H bị thay gốc hidrocacbon # Amin sau thuộc loại amin bậc hai ? *A Đimetylamin B Metylamin C Trimetylamin D Phenylamin NH $ Bậc amin số nguyên tử H bị thay gốc hidrocacbon # Công thức glyxin CH3 NH A H NCH COOH *B H NCH(CH )COOH C C2 H5 NH D H NCH COOH $ Glyxin có CT CH NHCH CH # Hợp chất A đimetylamin *B etylmetylamin C N-etylmetanamin D đimetylmetanamin có tên CH NHCH CH3 $ có tên etylmetylamin H NCH COOH # Trong tên đây, tên không phù hợp với chất ? A Axit α-aminoaxetic B Axit 2-aminoetanoic C Glyxin *D Axit 2-aminoaxetic $ Khơng có Axit 2-aminoaxetic HOOC − CH CH CH(NH ) − COOH # Cho aminoaxit X: Trong tên đây, tên không phù hợp với X ? *A Bột (mì chính) B Axit 2-aminopentanđioic C Axit α-aminoglutaric D Axit glutamic $ Mì muối Na Axit glutamic # Trong aminoaxit sau, chất có nhiều nhóm chức ? A Valin B Phenylalanin *C Tyrosin D Glyxin OH − C6 H − CH − CH(NH ) − COOH $ Tyroxin ( nhóm chức ) có nhóm chức, chất lại có # Amino axit có phân tử khối chẵn ? A Glyxin B Alanin C Axit glutamic *D Lysin H N(CH ) CH(NH )COOH $ Lysin có PTK 144 # Hợp chất sau sec-butylamin ? CH 3CH CH CH NH A CH CH CH(CH )NH *B CH 3CH(CH3 )CH NH C (CH )3 CNH D CH 3CH CH(CH )NH $ có tên gọi sec-butylamin CH − CH(CH3 ) − CH(NH ) − COOH # Tên hệ thống amino axit có cơng thức là: *A Axit 2-amino-3-metylbutanoic B Axit 2-amino-2-isopropyletanoic C Axit 2-amino isopentanoic D Axit 3-amino-2-metylbutanoic C4 H3 − C3 H(CH ) − C2 H(NH ) − C1OOH $ => tên Axit 2-amino-3-metylbutanoic # Bậc amin − NH A bậc nguyên tử cacbon liên kết với nhóm chức B số nguyên tử hiđro liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ *C số nguyên tử hiđro phân tử amoniac bị thay gốc hiđrocacbon D số gốc hiđrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitơ $ Bậc amin số nguyên tử hiđro phân tử amoniac bị thay gốc hiđrocacbon ( định nghĩa SGK) H NCH COOH C6 H NH # Cho dãy chất: , , phản ứng với NaOH dung dịch *A B C D H NCH COOH C2 H NH CH COOH , Số chất dãy CH3 COOH ; $ # Công thức chung amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl nhóm amino là: A Cn H 2n +1 NO2 Cn H 2n −1 NO *B Cn H 2n NO C Cn H 2n +1 NO4 D $ CTTQ chất hữu Cn H 2n + + t − 2k N t Oz ; giả thiết cho ta t=1; z=4; k=2 => # Chất sau amin no, đơn chứa, mạch hở? CH N A CH N B CH5 N *C Cn H 2n −1 NO C2 H5 N D $ Amin no đơn chức mạch hở có CT C n H 2n +3 N => C # Trong phân tử chất sau có chứa nguyên tố nitơ? A Glucozơ B Etyl axetat *C Metylamin D Saccarozơ C2 H5 NH $ Metylamin ( ) có chứa N # Cơng thức tổng qt dãy amino axit no, mạch hở, tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol : 1, tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol : A Cn H 2n + O N C n H 2n O2 N B C *D Cn H 2n +1O4 N Cn H 2n −1O4 N − NH $ Từ giả thiết => Aminoaxit no, mạch hở, nhóm Cn H 2n + +1− 2.2 NO = , nhóm -COOH => CT Cn H 2n −1O4 N # Dung dịch sau làm quỳ tím chuyển màu xanh ? A Glyxin *B Etylamin C Anilin D Phenylamoni clorua − NH C H NH $ Etylamin ( ) làm quỳ tím hóa xanh có nhóm thể tính bazo # Biết hợp chất hữu X tác dụng với hai dung dịch NaOH HCl X chất đây? A Amoni axetat B Alanin *C Etylamin D Axit glutamic C2 H5 NH $ Etylamin không tác dụng với NaOH # Dung dịch chất khơng làm đổi màu quỳ tím ? C6 H NH *A NH3 B C H5 NH C CH3 NHC2 H5 D $ Anilin có tính bazo yếu khơng làm đổi màu quỳ tím H NCH COOH # pH dung dịch nồng độ mol ba chất C2 H5 COOH (X), (Y) CH (CH ) NH (Z) tăng theo trật tự sau đây? *A Y < X < Z B Y < Z < X C Z < X < Y D Z < Y < X pH X = $ pH Y < ; pH Z > ; => Y < X làm # Nếu dùng dung dịch brom không phân biệt hai dung dịch ? A Anilin xiclohexylamin B Anilin benzen *C Anilin phenol D Anilin stiren $ Nếu dùng dung dịch Brom khơng phân biệt Anilin phenol hai chất tạo kết tủa trắng # Chỉ cần dùng thêm thuốc thử để nhận biết chất lỏng riêng biệt nhãn: anilin, stiren, benzen ? A Dung dịch HCl *B Dung dịch brom C Dung dịch NaOH HNO3 D Dung dịch đặc $ Dùng Brom để phân biệt chất Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch Brom Stiren màu dung dịch Brom Benzen không phản ứng với Brom # Khẳng định đúng? A Amin làm xanh giấy quỳ ẩm *B Amin có tính bazơ NH C Anilin có tính bazơ mạnh C6 H NH3Cl D l tác dụng nước brom tạo kết tủa trắng NH $ Amin có tính bazơ có nhóm nhận H+ Br2 # Chất sau không cho phản ứng với *A Stiren B Anilin C Phenol D 1,3-đihiđroxibenzen ? C6 H5 CH = CH $ Stiren ( ) phản ứng cộng với Brom CH3 − CH(NH ) − COONH # Phân tử amoni 2-aminopropanoat ( chất ? AgNO3 ) phản ứng với nhóm NH A Dung dịch , , NaOH B Dung dịch HCl, Fe, NaOH Na CO3 C Dung dịch HCl, *D Dung dịch HCl, NaOH CH − CH(NH ) − COONH $ có nhóm phản ứng với NaOH NH + − NH nên phản ứng với HCl, có nên # Chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6? H N[CH ]6 NH A H N[CH ]5 COOH *B HOOC[CH ]5COOH C H N[CH ]6 COOH D H N[CH ]5COOH $ Nilon-6 tạo thành từ phản ứng trùng ngưng # Cho sơ đồ biến hóa sau: Alanin Chất Y chất sau đây? → X → Y CH − CH(NH ) − COONa A H N − CH CH COOH B *C CH − CH(NH3 Cl)COOH CH − CH(NH 3Cl)COONa D $ # Nhận xét sau không đúng? A Các amin kết hợp với proton B Metylamin có tính bazơ mạnh anilin C Cơng thức tổng quát amin no, mạch hở C n H 2n + 2+ t N t NH3 *D Tính bazơ amin mạnh $ # Điều khẳng định sau không ? A Phân tử khối amin đơn chức số lẻ B Trong phân tử amin đơn chức, số nguyên tử H số lẻ C Các amin có tính bazơ *D Các amin có khả làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng $ Anilin không làm PP chuyển sang màu hồng # Để rửa chai lọ đựng dung dịch anilin, nên dùng cách sau đây? A Rửa xà phòng B Rửa nước C Rửa dung dịch NaOH sau rửa lại nước *D Rửa dung dịch HCl sau rửa lại nước $ Rửa chai lọ đựng Anilin ta cho tác dụng với HCl tạo muối để dung dịch đồng rửa lại nước # Nhận xét sau khơng đúng? A Phenol axit anilin bazơ *B Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ; dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh C Phenol anilin dễ tham gia phản ứng tạo kết tủa với dung dịch brom D Phenol anilin khó tham gia phản ứng cộng tạo hợp chất no cộng với hiđro $ Phenol Anilin không làm đổi màu quỳ tím # Phát biểu sau đúng? NH A Phân tử amino axit có nhóm nhóm COOH B Dung dịch amino axit không làm đổi màu quỳ C Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ *D Các amino axit chất rắn nhiệt độ thường $ Các aminoaxit chất rắn kết tinh điều kiện thường # Chỉ phát biểu sai nói anilin: *A Tan vơ hạn nước NH B Có tính bazơ yếu C Tác dụng dung dịch brom tạo kết tủa trắng D thể lỏng điều kiện thường $ Anilin tan không nước # Hiện tượng sau mô tả không xác? A Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang xanh B Phản ứng khí metylamin khí hiđro clorua làm xuất khói trắng C Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy xuất kết tủa trắng *D Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu xanh $ Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất màu hồng # Trong chất đây, chất có lực bazơ yếu ? C6 H NH A C6 H CH NH B (C6 H5 )2 NH *C NH3 D (C6 H5 −) $ nhóm hút e => làm giảm lực bazo => nhiều nhóm bazo yếu # Kết tủa xuất nhỏ dung dịch brom vào A benzen B axit axetic *C anilin D ancol etylic $ Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch Brom (C6 H5 −) lực # Cho chất phenylamin, phenol, metylamin, axit axetic Dung dịch chất làm đổi màu quỳ tím sang xanh ? A phenylamin *B metylamin C axit axetic D phenol − NH $ Metyl amin có nhóm thể tính bazo => làm quỳ tím hóa xanh # Chất khơng có khả làm xanh nước quỳ tím *A anilin B natri hiđroxit C natri axetat D amoniac $ Anilin khơng làm đổi màu quỳ tím ## Axit aminoaxetic tác dụng với tất chất nhóm sau (điều kiện đầy đủ) ? C2 H5 OH A Br2 , HCl, KOH, dung dịch H 2SO4 B HCHO, Na CO3 , KOH, C2 H5 OH *C Ca(OH) , HCl, NaOH, C6 H5 OH D Cu(OH) , HCl, KOH, H NCH COOH $ Axit aminoaxetic ( ) có nhóm + −COOH C2 H5 OH nên tạo este với − H + OH → H O phản ứng theo chế axit-bazo ( − NH Có nhóm ; Ca(OH) ) với NaOH nên tác dụng với HCl ## Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren sử dụng thuốc thử: A Dung dịch Brom, quỳ tím B Quỳ tím, dung dịch Brom *C Dung dịch NaOH, dung dịch Brom D Dung dịch HCl, quỳ tím $ Dùng NaOH phenol tan NaOH => Nhận biết phenol Dùng dung dịch Brom : anilin tạo kết tủa trắng; stiren làm màu dung dịch; benzen khơng có tượng # Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic A phenolphtalein B natri hiđroxit C natri clorua *D quỳ tím $ Metyl amin làm quỳ tím chuyển màu xanh; anilin không làm đổi màu; axit axetic làm quỳ chuyển đỏ # Trong điều kiện thường, chất sau trạng thái khí ? A Anilin B Etanol *C Metylamin D Glyxin $ Metyl amin chất khí điều kiện thường # Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Etylamin, amoniac, phenylamin *B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac − C6 H $ Nhóm −C H hút e => Làm giảm lực bazo đẩy e => tăng tính bazo H khơng hút khơng đẩy e # Cho chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin, etylamin Số chất khơng làm quỳ tím đổi màu *A B.3 C D $ Alanin; glyxin # Dung dịch sau làm phenolphtalein đổi màu ? A Glyxin B axit axetic C alanin *D metylamin $ Metylamin có môi trường bazo làmphenolphtalein chuyển sang màu hồng # Chất có lực bazơ mạnh ? CH3 NH A (CH3 )2 CHNH B CH3 NHCH3 *C (CH )3 N D $ Amin bậc có lực bazo mạnh đồng phân bậc bậc # So sánh nhiệt độ sơi cặp chất sau không ? C2 H5 OH A C2 H5 NH > CH3 OH *B C2 H NH < CH3 COOH C CH 3COOCH > C2 H5 OH HCOOH D > $ Nhiệt độ sôi amin lực bazo lớn => pH lớn CH3 NH # Phương pháp sau dùng để phân biệt khí A Dựa vào mùi khí B Thử quỳ tím ẩm Ca(OH) *C Đốt cho sản phẩm qua dung dịch D Thử HCl đặc NH3 ? Ca(OH) $ Đốt cháy chất cho sản phẩm cháy qua dung dịch CH3 NH CO2 (do sản phẩm cháy có ; thấy có kết tủa NH3 ); khơng có kết tủa # Để nhận biết chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin ta tiến hành theo trình tự sau đây? AgNO3 / NH *A Dùng dung dịch Cu(OH) , dùng , dùng nước brom AgNO3 / NH3 B Dùng dung dịch , dùng nước brom AgNO3 / NH C Dùng Na kim loại, dùng dung dịch D Dùng Na kim loại, dùng nước brom AgNO3 / NH $ Dùng dung dịch nhận biết glucozo tạo kết tủa Ag Cu(OH) dùng nhận biết glixerol tạo phức màu xanh lam dùng nước brom nhận biết anilin tạo kết tủa trắng # Có thể nhận biết dung dịch anilin cách sau ? A Ngửi mùi B Tác dụng với giấm Na CO3 C Thêm vài giọt dung dịch *D Thêm vài giọt dung dịch brom $ Thêm vài giọt dung dịch Brom vào anilin thấy có kết tủa trắng # Chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết dung dịch sau chứa lọ riêng biệt nhãn: axit fomic, glyxin, axit α,γ-điamino-n-butiric ? AgNO3 / NH3 A Cu(OH) B Na CO3 C *D Quỳ tím $ Axit fomic làm quỳ tím chuyển màu đỏ; glyxin khơng đổi màu; axit α,γ-điamino-nbutiric làm quỳ chuyển màu xanh # Để phân biệt cặp chất sau với thuốc thử phản ứng phù hợp? A Glucozơ fructozơ, phản ứng tráng gương SO B CO2 , nước vôi Cu(OH) C Glixerol etilen glicol, *D Stiren anilin, nước brom $ Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch Brom; Stiren làm màu dung dịch Brom H NCH COOH HCOOH CH (CH ) NH # Có chất ; ; dung dịch theo thứ tự tăng dần pH ? CH (CH )2 NH A H NCH COOH < < CH (CH ) NH B HCOOH < < CH (CH ) NH < HCOOH < H NCH COOH *D HCOOH < $ HCOOH có HCOOH H NCH COOH H NCH COOH C có nồng độ mol, dãy xếp CH3 (CH ) NH < pH < H NCH COOH ; CH (CH ) NH có pH=7; có pH>7 # Để khử mùi cá, nên sử dụng loại nước ? A nước đường B nước muối *C nước giấm D dung dịch cồn $ Mùi cá amin nên để khử mùi cá cần cho giấm (axit) để trung hòa lượng amin # Cho chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin, etylamin Số chất làm quỳ tím đổi màu A *B.3 C D $ phenylamoni clorua; lysin; etylamin ... nhóm amino số nhóm cacboxyl là: A Gly, Ala, Glu, Tyr B Gly, Val, Lys, Ala C Gly, Ala, Glu, Lys *D Gly, Val, Tyr, Ala (CH ) CH − CH(NH )COOH H NCH COOH $ Gly( ); Val OH − C6 H − CH − CH(NH ) − COOH... phenylamin, amoniac D Phenylamin, etylamin, amoniac − C6 H $ Nhóm −C H hút e => Làm giảm lực bazo đẩy e => tăng tính bazo H khơng hút khơng đẩy e # Cho chất: phenylamoni clorua, alanin, lysin, glyxin,... Metylamin D Glyxin $ Metyl amin chất khí điều kiện thường # Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Etylamin, amoniac, phenylamin *B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin,
- Xem thêm -

Xem thêm: T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit , T050011 ly thuyet va bai tap ve amin, aminoaxit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay