T050006 on tap este 01 hieu

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

...  COONa ; CH3CH COONa HCOONa B HCOONa ; CH �C  COONa CH3 CH COONa C CH  CHCOONa ; HCOONa CH �C  COONa D CH3 COONa ; HCOONa CH3  CH  CH  COONa $ Số pi = = 3C=O+1C=C => Trong gốc axit có liên... gồm *A axit este B este ancol C hai este D axit ancol n  0,15 $ n KOH  0,5 (mol) ; H (mol) => Có lượng X phản ứng với KOK không sinh ancol lượng sinh ancol => X gồm axit este # Cho este: vinyl... CH  CH3 *D CH3COOCH  CH $ CH3 COOCH  CH  NaOH � CH3 COONa  CH 3CHO AgNO3 / NH3 CH3 CHO ����� � CH COONH NaOH CH3 COONH ��� � CH3 COONa # Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản
- Xem thêm -

Xem thêm: T050006 on tap este 01 hieu , T050006 on tap este 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay