T050006 on tap este 01 hieu

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4 H8 O2 A B C *D $ HCOOCH2 CH CH3 ; HCOOCH(CH3 )2 ; CH3COOCH CH3 ; C2 H5 COOCH3 # Chọn phát biểu sai: A Nguyên nhân làm dầu mỡ bị ôi thiu liên kết pi gốc hiđrocacbon axit béo không no *B Các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo no thường chất lỏng nhiệt độ thường C Thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch D Các chất béo không tan nước tan nhiều dung môi hữu $ Các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo no thường chất rắn nhiệt độ thường # Chọn phát biểu đúng: *A Các chất béo không tan nước tan nhiều dung môi hữu B Các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo no thường chất lỏng nhiệt độ thường C Các este có nhiệt độ sơi cao axit có số nguyên tử cacbon D Nguyên nhân làm dầu mỡ bị ôi thiu liên kết pi gốc hiđrocacbon axit béo no $ Các chất béo không tan nước tan nhiều dung môi hữu ## Cho chất sau: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) etyl propionat (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi ? A Y, T, X, Z B T, X, Y, Z *C T, Z, Y, X D Z, T, Y, X $ Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi esteeste # Cho chất sau: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) etyl propionat (T) Chất có nhiệt độ sơi cao *A X B Y C Z D T $ Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi este Chỉ có cách ## Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat, tristearin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH lỗng (dư), đun nóng sinh ancol A *B C D $ metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, tristearin # Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH lỗng (dư), đun nóng sinh ancol A B C *D $ metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein # Cho dãy chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH lỗng (dư), đun nóng khơng sinh ancol *A B C D $ Phenyl axetat # Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17 H35 COO)3 C3 H5 , (C17 H33 COO)3 C3 H Số phát biểu *A B C D $ Cả phát biểu # Phát biểu sau không đúng: A Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol B Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu C Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch *D Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17 H35 COO)3 C3 H , (C17 H31COO)3 C3 H5 $ Triolein (C17 H33 COO)3 C3 H5 # Từ ancol etylic chất vô cần thiết, ta điều chế trực tiếp chất sau ? (1) Axit axetic (2) Axetanđehit (3) Buta-1,3-đien (4) Etyl axetat *A (1), (2) (3) B (1), (2) (4) C (1), (3) (4) D (1), (2),(3) (4) men giam � CH 3COOH $ C2 H 5OH ���� [O] C H5 OH �� � CH3CHO 2C2 H5 OH � C4 H  H  2H O # Hợp chất CH3 (CH )7 CH  CH(CH )7 COOCH có tên gọi *A Metyl oleat B Metyl panmitat C Metyl stearat D Metyl acrylat $ C17 H33COOCH3 =>Metyl oleat # Có nhận định sau: (1) Axit salixylic có tên gọi khác axit o-hiđroxibenzoic (2) Axit oleic axit linoleic đồng phân (3) Axit axetylsalixylic tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:2 số mol (4) Khi thủy phân chất béo thu glixerol Số nhận định sai A B *C D $ Nhận định sai (2) (3) # Nhận định sau A Axit axetylsalixylic tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1:2 số mol B Axit oleic axit linoleic đồng phân C Khi thủy phân chất béo ln thu etylenglicol *D Axit salixylic có tên gọi khác axit o-hiđroxibenzoic $ Axit salixylic có tên gọi khác axit o-hiđroxibenzoic (o  OHC6 H COOH) # Mệnh đề không là: *A CH3CH COOCH  CH dãy đồng đẳng với CH  CHCOOCH3 B CH3CH COOCH  CH tác dụng với dung dịch NaOH thu anđehit muối C CH3 CH COOCH  CH tác dụng với dung dịch Br2 D CH3CH COOCH  CH trùng hợp tạo polime $ CH3CH COOCH  CH CH  CHCOOCH3 khơng tính chất ( nối đôi gốc khác nhau) nên không dãy đồng đẳng # Số hợp chất đồng phân cấu tạo, có cơng thức phân tử C4 H8 O2 , tác dụng với dung dịch NaOH không tác dụng với Na A B *C D $ Từ giả thiết => este gôm HCOOC3H (2đp) ; CH3 COOC2 H5 (1đp) ; C2 H5 COOCH (1đp) # Phát biểu là: *A Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch B Phản ứng axit ancol có H 2SO4 đặc phản ứng chiều C Tất este phản ứng với dung dịch kiềm thu sản phẩm cuối muối ancol C2 H (OH)2 D Khi thủy phân chất béo thu $ Phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch # Phát biểu sau sai ? A Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với ancol có phân tử khối B Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn *D Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo axit béo glixerol $ Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo muối axit béo glixerol # Cho glixerin trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH) CH OH , , dung dịch Br2 , dung dịch NaOH Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy A *B C D $ glixerin trioleat phản ứng với Br2 dung dịch NaOH # Hợp chất hữu mạch hở X có cơng thức phân tử C6 H10 O4 Thuỷ phân X tạo hai ancol đơn chức có số ngun tử cacbon phân tử gấp đơi Công thức X *A CH 3OCOCH 2COOC H B C2 H 5OCO  COOCH C CH3 OCO  COOC3 H D CH OCO  CH  CH COOC2 H H O/ H CH3 OCOCH COOC2 H5 ���� � CH3 OH  CH (COOH)2  C2 H OH  $ # Thuỷ phân chất hữu X dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu sản phẩm gồm muối ancol etylic Chất X A CH3COOCH CH3 B CH3COOCH CH Cl C CH 3COOCH(Cl)CH *D ClCH COOC2 H5 $ ClCH COOC2 H  NaOH � OHCH COONa  C2 H5 OH # Xà phòng hố hợp chất có cơng thức phân tử C10 H14 O dung dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (khơng có đồng phân hình học) Cơng thức ba muối là: *A CH  CH  COONa ; CH3CH COONa HCOONa B HCOONa ; CH �C  COONa CH3 CH COONa C CH  CHCOONa ; HCOONa CH �C  COONa D CH3 COONa ; HCOONa CH3  CH  CH  COONa $ Số pi = = 3C=O+1C=C => Trong gốc axit có liên kết đơi Tổn C axit=7; có liên kết đơi khơng có đồng phân hình học => A ## Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO3 dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X A HCOOCH3 B HCOOCH  CH C CH3 COOCH  CH  CH3 *D CH3COOCH  CH $ CH3 COOCH  CH  NaOH � CH3 COONa  CH 3CHO AgNO3 / NH3 CH3 CHO ����� � CH COONH NaOH CH3 COONH ��� � CH3 COONa # Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit cacboxylic ancol Cho toàn lượng ancol thu tác dụng với Na (dư), sinh 3,36 lít H (ở đktc) Hỗn hợp X gồm *A axit este B este ancol C hai este D axit ancol n  0,15 $ n KOH  0,5 (mol) ; H (mol) => Có lượng X phản ứng với KOK không sinh ancol lượng sinh ancol => X gồm axit este # Cho este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat Số este điều chế trực tiếp phản ứng axit ancol tương ứng (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) A *B C D $ etyl axetat, isoamyl axetat,anlyl axetat # Este sau điều chế trực tiếp phản ứng axit ancol tương ứng (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) A vinyl axetat B phenyl axetat C vinyl benzoat *D anlyl axetat $ CH3 COOH  CH  CH  CH OH � CH3 COOCH CH  CH (anlyl axetat) # Este sau điều chế trực tiếp phản ứng axit ancol tương ứng (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) A etyl axetat B isoamyl axetat C anlyl axetat *D vinyl axetat $ Vinyl axtet ( CH3 COOCH  CH ) điều chế axit ancol tương ứng ancol CH  CHOH không bền # Từ hai axit béo: axit stearic; axit panmitic tạo tối đa x triglixerit Giá trị x A B C *D $ Số triglixerit chứa axit Số triglixerit chứa gốc axit # Cho 0,02 mol triolein làm màu vừa đủ V (ml) nước brom 0,2M Giá trị V A 100 B 600 *C 300 D 274,53 $ Có liên kết C=C => Số mol brom cần 3.0,02=0,06 => V= 0,3 (l) # Cho 0,01 mol trilinolein làm màu vừa đủ V(ml) nước brom 0,1M Giá trị V A 100 *B 600 C 300 D 1200 $ Có liên kết C=C => số mol brom cần 0,01.6=0,06 (mol) => V=0,6(l) # Cho 0,01 mol trilinolein làm màu vừa đủ V(ml) nước brom 0,2M Giá trị V A 100 B 600 *C 300 D 1200 $ Có liên kết C=C => Số mol Brom cần 0,01.6=0,06 => V=0,3(l) # Cho este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat Số este điều chế trực tiếp phản ứng axit ancol tương ứng (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) A B C *D $ vinyl axetat, phenyl axetat ...  COONa ; CH3CH COONa HCOONa B HCOONa ; CH �C  COONa CH3 CH COONa C CH  CHCOONa ; HCOONa CH �C  COONa D CH3 COONa ; HCOONa CH3  CH  CH  COONa $ Số pi = = 3C=O+1C=C => Trong gốc axit có liên... gồm *A axit este B este ancol C hai este D axit ancol n  0,15 $ n KOH  0,5 (mol) ; H (mol) => Có lượng X phản ứng với KOK không sinh ancol lượng sinh ancol => X gồm axit este # Cho este: vinyl... CH  CH3 *D CH3COOCH  CH $ CH3 COOCH  CH  NaOH � CH3 COONa  CH 3CHO AgNO3 / NH3 CH3 CHO ����� � CH COONH NaOH CH3 COONH ��� � CH3 COONa # Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu đơn chức Cho X phản
- Xem thêm -

Xem thêm: T050006 on tap este 01 hieu , T050006 on tap este 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay