T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Benzyl axetat este mùi thơm hoa nhài Công thức benzyl axetat C6 H5 COOCH A CH 3COOCH C6 H *B CH3 COOC H C C6 H5 CH COOCH D CH COOCH C6 H5 $ Benzyl axetat # Este sau thủy phân môi trường kiềm tạo muối hữu ? C6 H5 COOCH CH = CH A CH = CHCH COOC H *B CH COOCH = CHC6 H C D C6 H5 CH COOCH = CH CH = CHCH COOC H $ + NaOH → CH = CHCH2 COONa + C6 H ONa # Este sau thủy phân cho hỗn hợp chất hữu tham gia phản ứng tráng bạc ? CH3 COOC2 H A CH COOCH = CH B HCOOCH CH = CH C HCOOCH = CHCH3 *D H 2O / H HCOOCH = CHCH3  → HCOOH + CH3 CH CHO + $ Cả chất nhóm -CHO nên tham gia phản ứng tráng bạc # Mệnh đề sau không ? C2 H O2 A Metyl fomat CTPT *B Metyl fomat este axit etanoic C Metyl fomat tham gia phản ứng tráng bạc D Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic axit fomic $ Metyl fomat este axit fomic (HCOOH) C4 H6 O2 # Hợp chất X CTPT Khi thủy phân X thu axit Y anđehit Z Oxi hóa Z thu Y Trùng hợp X cho polime CTCT X HCOOC3 H A C2 H3 COOCH B CH3COOC H *C C3 H5 COOH D + H2 O / H CH 3COOCH = CH (X)  → CH 3COOH(Y) +CH CHO(Z) $ [ ] CH CHO → CH COOH O th nCH COOCH = CH  →(−CH − CH(OOCCH ) −) n ## Nhiệt độ sôi chất xếp theo thứ tự tăng dần C2 H5 Cl A CH COOH < < C2 H Cl *B CH 3COOCH < CH3 OH C C2 H OH < C2 H OH < C2 H OH CH COOH < NH < CH 3OH -CHO X phản ứng với NaOH => axit este C3 H O # Chất hữu A cơng thức phân tử Biết X khơng tác dụng với dung dịch NaOH X tham gia phản ứng tráng bạc Công thức phân tử X là: CH OH − CH CHO *A C2 H5 COOH B HCOOC2 H C CH3 COOCH3 D $ X không tác dụng với NaOH => loại axit este CH OH − CH CHO X tham gia phản ứng tráng bạc => -CHO => C3 H O # Chất hữu A cơng thức phân tử Biết X tác dụng với Na; dung dịch NaOH không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức phân tử X là: CH OH − CH CHO A C2 H5 COOH *B HCOOC2 H C CH3 COOCH3 D $ X tác dụng với Na NaOH => X axit X không tráng bạc => X khơng nhóm -CHO C3 H O # Chất hữu A cơng thức phân tử Biết X không tác dụng với Na; tác dụng với dung dịch NaOH không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức phân tử X là: CH OH − CH CHO A C2 H5 COOH B HCOOC2 H C CH3 COOCH3 *D $ X không tác dụng với Na tác dụng với NaOH => X este X không tham gia phản ứng tráng bạc => X este axit fomic CH 3COOCH => X # Chất sau nhiệt độ sơi lớn nhất? HCOOCH A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH *D $ Axit nhiệt độ sơi lớn ancol este khối lượng tương đương # Chất sau nhiệt độ sơi thấp HCOOCH *A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH D $ Este nhiệt độ sơi thấπ ancol axit khối lượng tương đương khơng liên kết hiđro Trong hai este este phân tử khối nhỏ nhiệt độ sơi thấπ HO − C6 H − CH OH C6 H5 COOCH ## Cho chất sau: (thơm); CH3 CCl3 (thơm); ; CH COOC(Cl )CH chất tác dụng với NaOH đặc dư, nhiệt độ áp suất cao cho sản phẩm muối ? A *B C D CH3 CCl3 $ +2NaOH → CH COONa + NaCl CH COOC(Cl )CH +4NaOH → 2CH3 COONa + 2NaCl 2H O + ClH3 N − CH COOH CH 3COOCH CH Cl C6 H5 Cl HCOOC6 H ## Cho chất sau: , , (thơm), (thơm) chất tác dụng với NaOH đặc dư, nhiệt độ áp suất cao cho sản phẩm muối ? A B C *D CH COOCH CH Cl $ ClH N − CH COOH CH3 COONa tạo muối NaCl H N − CH COONa tạo hai muối C6 H5 Cl NaCl C6 H5 ONa tạo hai muối NaCl HCOOC H tạo hai muối HCOONa C6 H5 ONa # Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol A B *C D $ anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin # Chất sau thủy phân dung dịch NaOH dư, đun nóng sinh ancol? A phenyl axetat B vinyl fomat *C anlyl axetat D axit axetic CH COOCH CH = CH $ +NaOH → CH COONa + CH = CHCH OH # Chất sau thủy phân dung dịch NaOH dư, đun nóng không sinh ancol? A metyl benzoat B anlyl axetat *C phenyl fomat D tripanmitin HCOOC6 H5 + $ NaOH → HCOONa + C6 H5 ONa H2O + ... là: HCOOCH = CHCH3 ; HCOOCH CH = CH CH COOCH = CH CH = CHCOOCH HCOOC(CH ) = CH $ C4 H O Cl # Chất hữu X có CTPT HO − CH COONa , etylenglicol NaCl CTCT X CH Cl − COO − CHCl − CH A B C CH COOCHCl... HCOOCH A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH *D $ Axit có nhiệt độ sơi lớn ancol este có khối lượng tương đương # Chất sau có nhiệt độ sôi thấp HCOOCH *A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH D $ Este. .. hợp X cho polime CTCT X HCOOC3 H A C2 H3 COOCH B CH3COOC H *C C3 H5 COOH D + H2 O / H CH 3COOCH = CH (X)  → CH 3COOH(Y) +CH CHO(Z) $ [ ] CH CHO → CH COOH O th nCH COOCH = CH  →(−CH − CH(OOCCH
- Xem thêm -

Xem thêm: T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu , T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay