T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... là: HCOOCH = CHCH3 ; HCOOCH CH = CH CH COOCH = CH CH = CHCOOCH HCOOC(CH ) = CH $ C4 H O Cl # Chất hữu X có CTPT HO − CH COONa , etylenglicol NaCl CTCT X CH Cl − COO − CHCl − CH A B C CH COOCHCl... HCOOCH A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH *D $ Axit có nhiệt độ sơi lớn ancol este có khối lượng tương đương # Chất sau có nhiệt độ sôi thấp HCOOCH *A CH3 COOCH3 B C3 H OH C C2 H5 COOH D $ Este. .. hợp X cho polime CTCT X HCOOC3 H A C2 H3 COOCH B CH3COOC H *C C3 H5 COOH D + H2 O / H CH 3COOCH = CH (X)  → CH 3COOH(Y) +CH CHO(Z) $ [ ] CH CHO → CH COOH O th nCH COOCH = CH  →(−CH − CH(OOCCH
- Xem thêm -

Xem thêm: T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu , T050005 bai tap co ban ve este p2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay