T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu

13 34 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... A CH3COOCH CH OH B HCOOCH CH 2CHO *C HO  CH COOC2 H5 D CH3CH(OH)COOCH3 $ mancol  0,1.104  0,1.40  9,8  4, => ancol C2 H5 OH => X HO  CH COOC2 H5 ## Cho este sau đây: C6 H OOC  CH COOCH3... khối lớn phân tử khối CH3 COONa X Y tương ứng là: A C2 H3COOC6 H5 HCOOC6 H C2 H *B C6 H5 COOC2 H3 C2 H 3COOC6 H C HCOOC2 H C6 H HCOOC6 H  C2 H3 D C6 H5 COOC2 H3 HCOOC6 H C2 H $ X tác dụng với... Công thức cấu tạo este *A CH3CH COOC6 H5 B CH3 COOCH C6 H5 C HCOOCH CH C6 H D HCOOCH C6 H CH $ Tỉ lệ mol 1:2 => CH3CH2 COOC6 H5 (d  4,5) ## Một este X có cơng thức là: C x H y COOC6 H n X/O Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu , T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay