T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) dư thu 20 gam kết tủa Công thức phân tử X *A HCOOCH B HCOOC2 H C CH3 COOCH3 D CH3 COOC2 H5 $ C x H y Oz x 0, 2 0,1 => este C2 H O # Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat etyl axetat cần lít khí oxi (đktc) ? A 2,24 lít B 1,12 lít *C 5,60 lít D 3,36 lít $ C4 H8 O  5O2 � 4CO  4H O  0, 05.5.22,  5, 6(l) # Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V *A 13,44 B 3,36 C 8,96 D 4,48 $ V 13, 4.22,  13, 44 88 # Đốt cháy hoàn toàn 13 gam este đơn chức X Sản phẩm thu gồm 0,7 mol CO2 0,7 mol nước CTPT X A C5 H8 O2 B C7 H12 O2 C C6 H12 O2 *D C7 H14 O2 $ nX  13  0, 7.14  0,1 32 => este C7 H14 O # Đốt cháy hoàn toàn 10 gam este đơn chức X thu 0,5 mol CO2 (đktc) 0,4 mol H2O CTPT X A C4 H8 O2 *B C5 H8 O2 C C4 H6 O2 D C5 H10 O2 nX  $ 10  0,5.12  0, 4.2  0,1 32 => X C5 H8 O2 # Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam este no đơn chức E thu 4,48 lít CO2 (ở đktc) Cơng thức este A C5 H10 O B C3 H6 O2 *C C4 H8 O2 D C2 H O2 $ nX  4,  0, 2.14 32 =0,05 => este C4 H8 O # Đun nóng 0,03 mol phenyl axetat với 100ml dung dịch NaOH 1M cạn dung dịch sau phản ứng m gam chất rắn, biết hiệu suất phản ứng đạt 100% Giá trị m *A 7,54 B 5,94 C 6,28 D 8,08 $ CH3 COOC6 H5  2NaOH � CH3 COONa  C6 H5 ONa+H O m  0, 03.(82  116) +0,04.40=7,54 # Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol axit sunfuric xúc tác, thu metyl salixylat (o  CH3OOCC6 H OH) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau Để phản ứng hồn tồn với 0,2 mol metyl salixylat cần vừa đủ V lít dung dịch NaOH 0,5M Giá trị V A 0,1 B 0,2 C 0,4 *D 0,8 $ mol axit salixylic phản ứng với mol NaOH => n NaOH  0, => V=0,8 # Để phản ứng hoàn toàn với m gam metyl salixylat cần vừa đủ 1,08 lít dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 97,2 *B 82,08 C 64,8 D 164,16 $ metyl salixylat (o  CH3 OOCC6 H OH) m 1, 08 152  82, 08 # Hợp chất hữu X cơng thức phân tử C9 H10 O Xà phòng hóa hồn tồn 0,5 mol X cần vừa đủ lít NaOH 1M thu sản phẩm hỗn hợp hai muối Công thức cấu tạo este *A CH3CH COOC6 H5 B CH3 COOCH C6 H5 C HCOOCH CH C6 H D HCOOCH C6 H CH $ Tỉ lệ mol 1:2 => CH3CH2 COOC6 H5 (d  4,5) ## Một este X cơng thức là: C x H y COOC6 H n X/O Khi xà phòng hóa X dung dịch NaOH dư thu hai muối tỉ lệ khối lượng 1,4146 CTCT X A HCOOC6 H *B CH3COOC6 H C CH3 COOC6 H13 D C2 H COOC H $ M X  144 => 12x  y  12.6  n  100 => 12x+y+n ancol C2 H5 OH => X HO  CH COOC2 H5 ## Cho este sau đây: C6 H OOC  CH COOCH3 Để phản ứng hết với 0,1 mol este dung dịch chứa gam KOH ? *A 16,8 gam B 11,2 gam C 12,0 gam D 8,0 gam $ C6 H OOC  CH COOCH3 + 3KOH � C6 H5 OK  KOOC  CH2 COOK CH3 OH => tỉ lệ mol 1:3 => m=16,8 ## Cho 0,1 mol X CTPT C7 H O mạch hở phản ứng với 0,2 mol KOH thấy phản ứng xảy vừa đủ Sản phẩm muối *A HCOOK B C2 H5 COOK C CH3COOK D C7 H O2 K $ Tỉ lệ mol 1:2 => X HCOOC6 H => muối HCOOK # Hợp chất X (chứa C, H, O) phân tử chứa nhóm chức, X không tác dụng với Na, X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 Đốt cháy lít X thu lít CO2 điều kiện Cấu tạo sau phù hợp với X ? A (CH3 COO) C3H *B HCOOC6 H C CH (COOC H ) D C6 H5 COOH $ X không tác dụng Na => loại A C X tác dụng NaOH theo tỉ lệ 1:2 => loại D # Đun 0,1 mol este X đơn chức với NaOH dư sau cho tác dụng với Cu(OH)2 , to thu 0,2 mol Cu O Công thức X là: A R 'COOCH  CH *B HCOOCH  CR C HCOOR D COOCR  CH $ HCOOCH  CR +NaOH � HCOONa(Y)  R CH CHO(Z) Y Z phản ứng với Cu(OH) nên thỏa mãn ti lệ mol 1:2 # Hai chất X Y CTPT C9 H8 O , dẫn xuất benzen, làm màu nước Br2 X tác dụng với dung dịch NaOH cho muối anđehit ; Y tác dụng với dung dịch NaOH cho muối nước Các muối sinh phân tử khối lớn phân tử khối CH3 COONa X Y tương ứng là: A C2 H3COOC6 H5 HCOOC6 H C2 H *B C6 H5 COOC2 H3 C2 H 3COOC6 H C HCOOC2 H C6 H HCOOC6 H  C2 H3 D C6 H5 COOC2 H3 HCOOC6 H C2 H $ X tác dụng với NaOH cho muối anđehit => loại A Hai muối sinh M>82 => loại C D # Khi thủy phân este C7 H6 O2 môi trường axit thu sản phẩm hữu X Y, X cho phản ứng tráng gương, Y khơng phản ứng tráng gương tác dụng với dung dịch Br2 cho kết tủa trắng CTCT este là: A CH �C  COOC �C  C2 H5 B CH3COOCH  CH  C �CH3 *C HCOOC6 H D HCOOCH  CH  C �C  CH  CH $ Y tác dụng với Br2 cho kết tủa trắng => phenol => C # Cho este X ( C4 H O ) phản ứng với dung dịch NaOH theo sơ đồ sau : X + NaOH → muối Y + anđehit Z Cho biết khối lượng phân tử Y nhỏ 70 Công thức cấu tạo X là: A CH3 COOCH  CH *B HCOOCH  CHCH3 C HCOOCH CH  CH2 D CH  CHCOOCH3 $ M Y  70 => HCOONa; Z anđehit => X HCOOCH  CHCH3 # Phản ứng hai chất tạo sản phẩm muối ancol là: A C6 H5 Cl (phenyl clorua) + NaOH B CH3 COOCH  CH (vinyl axetat) + dung dịch NaOH *C C6 H5 COOCH3 (metyl benzoat) + dung dịch NaOH D CH3COOC6 H (phenyl axetat) + dung dịch NaOH $ C6 H5 COOCH3 + NaOH � C6 H5 COONa + CH 3OH # Bốn este cơng thức phân tử: C3 H O ; C3 H6 O2 ; C4 H O ; C4 H8 O Công thức phân tử ứng với este bị thuỷ phân cho hai chất hữu khả tham gia phản ứng tráng gương A C3 H O2 C4 H8 O *B C3 H O2 C4 H O C C3 H O2 C3 H O2 D C4 H6 O2 C4 H8 O $ C3 H O2 HCOOCH  CH ; C4 H O HCOOCH  CHCH3 # Hợp chất hữu C4 H O Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm hai chất khả tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo chất hữu là: *A HCOOCHClCH CH3 B CH3COOCH CH Cl C HCOOCH CHClCH3 D HCOOC(CH3 )Cl  CH3 $ HCOOCHClCH CH3  NaOH � HCOONa  CH3 CH CHO ## Hai este X, Y dẫn xuất benzen cơng thức phân tử C9 H8 O2 X Y cộng hợp với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 X tác dụng với NaOH cho muối anđehit Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho hai muối nước, muối phân tử khối lớn phân tử khối CH3COONa Công thức thu gọn X, Y A HOOCC6 H CH  CH CH  CHCOOC6 H B C6 H5 COOCH  CH C6 H5 CH  CHCOOH C HCOOC6 H CH  CH HCOOCH  CHC6 H *D C6 H5 COOCH  CH CH  CHCOOC6 H5 $ X tác dụng với NaOH cho muối anđehit => loại A C Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho hai muối nước loại B # Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C3 H O + NaOH → X + Y ; X + H 2SO loãng → Z + T Biết Y Z phản ứng tráng gương Hai chất Y, Z tương ứng A HCHO, CH3CHO B HCHO, HCOOH *C CH3CHO , HCOOH D HCOONa, CH3 CHO $ X: HCOONa Y: CH3 CHO Z: HCOOH # Khi thủy phân (trong môi trường axit) este cơng thức phân tử C7 H6 O2 sinh hai sản phẩm X Y X khử AgNO3 amoniac, Y tác dụng với nước brom sinh kết tủa trắng Tên gọi este *A phenyl fomat B benzyl fomat C vinyl pentanoat D anlyl butyrat $ Y tác dụng với brom cho kết tủa trắng => phenol; X khử AgNO3 NH3 => este axit fomic => este phenyl fomat # Este X ( C8 H8 O2 ) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu muối hữu H O X tên gọi A metyl benzoat B benzyl fomat C phenyl fomat *D phenyl axetat $ CH3 COOC6 H5  KOH � CH 3COOK  C6 H5 OK  H O # Cho phản ứng: C4 H O Cl(X)  2NaOH � CH3 COONa+ CH 3CH  O  NaCl  H 2O Công thức cấu tạo X A Cl  CH COOCH CH3 *B CH3 COOCH(Cl)CH C CH3COOCH CH Cl D CH3CHClCOOCH3 $ CH 3COOCH(Cl)CH + 2NaOH � CH 3COONa+ CH3 CH  O  NaCl  H O # Một este công thức phân tử C4 H O Thuỷ phân hết X thành hỗn hợp Y X công thức cấu tạo để Y cho phản ứng tráng gương tạo lượng Ag lớn ? A CH3 COOCH  CH B HCOOCH CH  CH *C HCOOCH  CHCH3 D CH  CHCOOCH3 $ Tạo Ag lớn => thủy phân sản phẩm chứa -CHO PT: HCOOCH  CHCH3  H O � HCOOH  CH3 CH CHO # Thủy phân este (E) C4 H6 O2 môi trường kiềm: (E) + NaOH → muối (M) + chất (X) Cho biết M X tham gia phản ứng tráng gương Công thức E là: *A HCOOCH  CHCH3 B HCOOCH CH  CH C CH  CHCOOCH3 D CH3 COOCH  CH $ HCOOCH  CHCH3 +NaOH � HCOONa  CH3 CH CHO # Khi thủy phân vinyl axetat môi trường axit thu sản phẩm A Axit axetic ancol etylic *B Axit axetic anđehit axetic C Axit axetic ancol vinylic D Anđehit axetic ancol vinylic  H $ CH3 COOCH  CH  H O ��� CH 3COOH  CH 3CHO # Một este cơng thức phân tử C4 H O thủy phân môi trường axit thu đimetyl xeton Công thức cấu tạo thu gọn C4 H6 O2 *A HCOO  C(CH3 )  CH B CH3 COOCH  CH C HCOOCH  CHCH3 D CH  CHCOOCH3 H $ HCOO  C(CH3 )  CH2  H O ��� HCOOH  CH3COCH  # Thủy phân phenyl axetat dung dịch NaOH dư thu sản phẩn hữu *A natri axetat natri phenolat B axit axetic natri axetat C natri axetat phenol D axit axetic phenol $ CH3 COOC6 H5  NaOH � CH 3COONa  C6 H5 ONa # Este sau tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối anđehit ? A CH3COOCH CH  CH B CH3COOC(CH3 )  CH C CHl2  CHCOOCH CH3 *D HCOOCH  CHCH3 $ HCOOCH  CHCH3  NaOH � HCOONa  CH3 CH CHO # X este công thức phân tử C9 H10 O2 , a mol X tác dụng với dung dịch NaOH 2a mol NaOH phản ứng sản phẩm không tham gia phản ứng tráng gương Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn tính chất *A B C D $ HCOOC6 H CH CH ; CH3 COOC6 H CH3 ; HCOOC6 H (CH )2 ( 2dp) ... A CH3COOCH CH OH B HCOOCH CH 2CHO *C HO  CH COOC2 H5 D CH3CH(OH)COOCH3 $ mancol  0,1.104  0,1.40  9,8  4, => ancol C2 H5 OH => X HO  CH COOC2 H5 ## Cho este sau đây: C6 H OOC  CH COOCH3... khối lớn phân tử khối CH3 COONa X Y tương ứng là: A C2 H3COOC6 H5 HCOOC6 H C2 H *B C6 H5 COOC2 H3 C2 H 3COOC6 H C HCOOC2 H C6 H HCOOC6 H  C2 H3 D C6 H5 COOC2 H3 HCOOC6 H C2 H $ X tác dụng với... Công thức cấu tạo este *A CH3CH COOC6 H5 B CH3 COOCH C6 H5 C HCOOCH CH C6 H D HCOOCH C6 H CH $ Tỉ lệ mol 1:2 => CH3CH2 COOC6 H5 (d  4,5) ## Một este X có cơng thức là: C x H y COOC6 H n X/O Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu , T050004 bai tap co ban ve este 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay