T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu

20 34 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... đồng CO2 đẳng thu 2, 7gam nước V lít A 2, 24 (đkc) Giá trị V là: *B 3,36 C 4,48 D 6, 72 n CO2 = n H2 O C n H 2n O $ este no đơn chức gọi chung CTPT = 2, = 0,15 ⇒ V = 3, 6(l) CO2 18 # Chất este? HCOOCH3... bao nhiêu? A 11 gam *B 9 ,25 gam C 7,4 gam D 5, 92 gam → CH COOH + CH3 OH CH COOCH + H O  $ n este = Do H=80% nên : 3 .2 : 80% = 0, 125 32 ⇒ meste = 0, 125 .74 = 9, 25 (g) H 2SO # Cho 45 gam axit axetic... đuôi at) # Đốt cháy hỗn hợp este no đơn chức mạch hở, cho kết sau đây: nCO = nH2 O *A nCO2 < nH2O B nCO2 > nH2O C D Không đủ kiện để xác định Cn H 2n O2 + $ 3n − O2 → nCO2 + nH O # Câu sau xác: A
- Xem thêm -

Xem thêm: T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu , T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay