T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

C H8 O # Thủy phân este có công thức phân tử (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X là: A ancol metylic B etyl axetat C axit fomic *D ancol etylic CH COOC H  → CH 3COOH + C H OH $ men C2 H OH + O  → CH COOH + H O Sau C H8 O # Một chất hữu X có cơng thức phân tử Với xúc tác axit, X bị thủy phân cho Y Z Z điều chế từ Y cách oxi hóa hữu hạn X có cơng thức cấu tạo là: HCOOC3 H A CH3 COOC H *B C2 H5 COOCH C C3 H7 COOH D CH3 COOC2 H5  → CH3 COOH + C2 H OH $ men C2 H5 OH + O  → CH3 COOH + H O # Trong dầu mỡ động vật, thực vật có : A axit acrylic B axit metacrylic *C axit oleic D axit axetic C15 H 31COOH $ Cần nhớ axit béo thường gặp : axit panmitic C17 H33 COOH axit oleic C17 H35 COOH ; axit stearic C17 H 31COOH ; axit linoleic: # Axit béo no thường gặp : *A Axit stearic B Axit oleic C Axit butiric D Axit linoleic $.Axit béo no có mạch cacbon nối với nhóm COOH không liên kết đôi ba k= + 2x − y + z Áp dụng CT tính độ bất bão hòa tử H halogen, z số nguyên tử N) k= C17 H 35 COOH Với axit stearic nhóm COOH ⇒ có + 2.18 − 36 =1 (với x lầ số nguyên tử C, y số nguyên ⇒ axit stearic có liên kết pi no # Khi thuỷ phân chất béo thu : *A glixerol B axit oleic C axit panmitic D axit stearic, $ Do chất béo trieste glyxerol axit béo # Bơ nhân tạo sản xuất từ : *A lipit B gluxit C protein D đường $ Bơ nhân tạo sản xuất từ lipit # Xà phòng chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất : A Oxi hố vết bẩn B Tạo dung dịch hoà tan chất bẩn *C Hoạt động bề mặt cao D Hoạt động hoá học mạnh $ Chúng có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt vết dầu mỡ bám mặt vải vết bẩn dầu mỡ phân chia thành nhiều phần nhỏ phân tán vào nước # Để điều chế xà phòng, người ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm thùng lớn Muốn tách xà phòng khỏi hỗn hợp nước glixerol, người ta cho thêm vào dung dịch : *A NaCl CaCl2 B MgCl2 C MgO4 D $.Để xà phòng tách khỏi dd người ta cho thêm chất điện ly trung tính NaCl theo chế vật # Khi hiđro hố hồn tồn mol triolein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu H2 mol stearin (glixerol tristearat) phải cần mol A ? B *C D ( C17 H33COO ) C3 H5 $ olein có k= 6, có liên kết đơi nhóm este -OOC nên H2 liên kết đơi bên ngồi tác dụng với # Cho chất : nước Gia-ven, nước clo, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt Có chất làm vết bẩn nhờ phản ứng hoá học ? A *B C D $ Xà phòng bột giặt làm vết bẩn theo chế phân tán chất bẩn khơng phản ứng , chất lại oxi hóa chất bẩn # Mùi dầu mỡ động, thực vật mùi : A este B ancol *C anđehit D hiđrocacbon thơm $ Dầu mỡ bị chủ yếu oxi hóa liên kết đơi oxi khơng khí tạo thành peoxit, sau peoxit bị phân hủy thành andehit xeton có mùi khó chịu CH = C(CH ) − COOCH # Cho este có cơng thức cấu tạo: Tên gọi este là: A Metyl acrylat *B Metyl metacrylat C Metyl metacrylic D Metyl acrylic $ Tên este = tên gốc hidrocacbon R' + tên anion gốc axit (thay đuôi ic đuôi at) # Đốt cháy hỗn hợp este no đơn chức mạch hở, cho kết sau đây: nCO = nH2 O *A nCO2 < nH2O B nCO2 > nH2O C D Không đủ kiện để xác định Cn H 2n O2 + $ 3n − O2 → nCO2 + nH O # Câu sau xác: A Chất béo sản phẩm phản ứng este hố B Chất béo có chứa gốc hidrocacbon no C Axit béo axit hữu đơn chức *D Chất béo este glixerin với axit béo $ Chất béo este glixerin với axit béo # Để chuyển lipit thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành: A Đun lipit với dd NaOH H 2SO 4loang B Đun lipit với dd H2 *C Đun lipit với (có xúc tác thích hợp) D Cả A, B, C $ Lipit dạng lỏng dạng khơng no lipit dạng rắn dạng no Vì đun lippit lỏng H2 với rắn (có xúc tác thích hợp) để chuyển nối đôi dạng không no dạng no lipit # Chất X chứa C, H, O có M = 74 X tác dụng với dung dịch NaOH có phản ứng tráng gương CTPT X CH3 COOCH3 A CH3 CH COOH B HCOOC2 H *C D HCOOH $ X td dd NaOH có phản ứng tràng gương X este axit có dạng HCOOX C2 H MÀ M=74 nên X # Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natriaxetat ancol metylic Công thức X C H COOC2 H5 A C2 H5 COOCH B CH3 COOCH3 *C CH3 COOC2 H D CH 3COOCH + NaOH  → CH 3COONa + CH 3OH $ HCHO; CH3COOH; CH 3COOC H ; HCOOH; C2 H5 OH; HCOOCH # Cho dãy chất: dãy tham gia phản ứng tráng gương *A.3 Số chất B C D HCHO; HCOOH; HCOOCH3 $ # Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất sau đây? CH COOH A CH3 CHO B CH3 COONa C (CH CO) O *D $ Các este chứa gốc phenyl không điều chế phản ứng axit cacboxylic với phenol mà phải dùng anhidrit axit clorua axit tác dụng với phenol (CH 3CO) O + C H5 OH → CH 3COOC6 H + CH 3COOH CH COOCH = CH # Cho este X có CTCT A X este chưa no Câu sau sai? *B X điều chế từ phản ứng ancol axit tương ứng C X làm màu nước brom D Xà phòng hố cho sản phẩm muối anđehit RCOOCH = CH $ Các este có dạng ứng riêng khơng điều chế pư este hóa mà dùng phản xt,t CH3 COOH + CH ≡ CH  → CH COOCH = CH o # Metyl propionat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo: HCOOC3 H A C2 H5 COOCH *B C3 H7 COOH C C2 H5 COOH D C2 H 5COOCH $ Metyl propionat ( ) # Dãy chất sau sếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần? CH3COOH; CH 3COOC H ; CH 3CH CH OH A CH3COOH; CH 3CH CH OH CH3 COOC2 H B ; CH3 CH CH OH; CH3 COOH; CH 3COOC H C CH3 COOC2 H ; CH 3CH CH OH *D CH COOH ; $ Nhiệt độ sôi tăng dần: este < ancol < axit # Khi thủy phân vinyl axetat môi trường axit thu A axit axetic ancol vinylic *B axit axetic anđehit axetic C axit exetic ancol etylic D axit exetic axetilen CH COOCH = CH  → CH3 COOH + CH3 CHO $ C8 H O # Cho este X ( ) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu muối hữu H2O X có tên gọi là: A Metyl benzoat B Benzyl fomat C Phenyl fomat *D Phenyl axetat $ CH3 COOC6 H5 + 2KOH → CH 3COOK + C6 H5 OK + H O H 2SO # Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác đặc, đun nóng tạo este có C4 H6 O2 công thức phân tử *A metyl acrylat Tên gọi este là: B metyl metacrylat C metyl propionat D vinyl axetat CH = CH COOH + CH3 OH → CH = CH COOH $ # Thủy phân vinyl axetat dung dịch NaOH thu được: A axit axetic ancol vinylic B natri axetat ancol vinylic *C natri axetat anđehit axetic D axit axetic anđehit axetic CH COOCH = CH + NaOH → CH COONa + CH3CHO $ # Đặc điểm phản ứng thủy phân lipit môi trường axit là: *A Phản ứng thuận nghịch B Phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng khơng thuận nghịch D Phản ứng cho-nhận electron $ thuyết: phản ứng thủy phân este môi trường axit phản ứng thuận nghịch # Để biến số loại dầu thành mỡ rắn, bơ nhân tạo, người ta thực q trình: *A hiđro hóa (có xúc tác Ni) B cô cạn nhiệt độ cao C làm lạnh D xà phòng hóa $ Đây q trình chuyển lipit lỏng khơng no lipit rắn no pp hidro hóa (xt Ni) # Sản phẩm phản ứng thủy phân metyl axetat có 3,2 gam ancol metylic Biết hiệu suất phản ứng 80 % Khối lượng metyl axetat đem thủy phân bao nhiêu? A 11 gam *B 9,25 gam C 7,4 gam D 5,92 gam → CH COOH + CH3 OH CH COOCH + H O  $ n este = Do H=80% nên : 3.2 : 80% = 0,125 32 ⇒ meste = 0,125.74 = 9, 25(g) H 2SO # Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 60 gam ancol etylic có mặt phản ứng 80% Khối lượng etyl axetat tạo thành *A 52,8 gam B 66 gam C 70,4 gam D 88 gam đặc Hiệu suất H 2SO (dac) → CH3COOC H CH3 COOH + C H OH  $ n axit = 45 60 ⇒ 60 < n ancol = 46 45 88.80% = m este = 60 52,8(g) PƯ tính theo axit Nên CO2 # Đốt cháy hoàn toàn 18,5g este B thu 33g B là: A Vinyl axetat B Etyl axetat C Etyl propionat *D Etyl fomiat n CO2 = n H 2O = 0, 75 $ Cn H 2n O2 Nên B H2O 13,5g 0,75 (14n + 32) ⇒n=3 n 18, = Ta có: Tên gọi Do B HCOOC H CH3 COOH C2 H 5OH H SO4 # Đun nóng 60gam với 60gam (có ứng este hố 50 %).Khối lượng este tạo thành A 54,91 gam *B.44 gam C 88 gam D 29,6 gam n axit = $ 60 60 < n ancol = ⇒ 60 46 làm xúc tác,hiệu suất phản 60 88.50% = 44(g) m este = 60 PƯ tính theo axit # Chất béo lỏng có thành phần: *A Chủ yếu axit béo chưa no B Chủ yếu axit béo no C.Chỉ chứa axit béo chưa no D Không xác định $ Chất béo lỏng chủ yếu chứa axit béo chưa no chất béo rắn chủ yếu chứa axit no C3 H O # Hợp chất hữu cơ(X) chứa loại nhóm chức có cơng thức phân tử Cơng thức cấu tạo có (X ) là: *A Axitcacboxylic este no,đơn chức B Xeton anđehit hai chức C Ancol hai chức khơng no có nối đơi D Ancol xeton no $.Độ bất bão hòa k =1 nên X chứa nối đôi Suy A hợp # Lipít là: A Hợp chất hữu chứa C,H,O,N *B.Trieste axit béo glixerol C Là este axit béo ancol đa chức D Trieste axit hữu glixerol $ Lipít Trieste axit béo glixerol C3 H O # Este có cơng thức phân tử A axit axetic B Axit propanoic C Axit propionic *D Axit fomic có gốc ancol etyl axit tạo nên este là: HCOOC H $ # Metyl fomiat cho phản ứng với chất sauđ ây? A Dung dịch NaOH B Natri kimloại AgNO3 C Dung dịch amoniac *D.Cả (A) (C) HCOOCH + NaOH → HCOONa + CH 3OH $ HCOOCH + 2AgNO3 + 3NH3 + H O → NH OCOOCH3 + NH NO3 HCOOC2 H #.Xà phòng hố hồn tồn 37,0 g hỗn hợp este dịch NaOH, đun nóng.Khối lượng NaOH cần dùng là: A 8,0g B 12,0g C 16,0g *D 20,0g CH 3COOCH n este = C3 H O $ Cả este có CTPT chung dung Nên 37 = 0,5 74 Do m NaOH = 0,5.40 = 20(g) # Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinylaxetat có chứa: CH = CHCl A C2 H B CH = CHOH C CH3 CHO *D xp.hoa → CH COONa + CH 3CHO CH 3COOCH = CH + NaOH  $ # Đốt cháy hoàn toàn 4,2g este đơn chức (E) thu 6,16g là: *A HCOOCH3 CH3 COOCH3 B CH3 COOC2 H C HCOOC2 H D CO2 2,52g H2O (E) n CO2 = n H O = 0,14 ⇒ $ 4, = Cn H 2n O E Ta có: 0,14 (14n + 32) ⇒ n = n HCOOCH3 Do E # Etylaxetat phản ứng với chất sau đây? *A.Dung dịch NaOH B.Natri kimloại AgNO3 C.Dung dịch nước amoniac Na CO3 D.Dung dịch CH3 COOC2 H5 + NaOH → CH3 COONa + C2 H5 OH $ # Đặc điểm phản ứng este hóa là: A Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng có xúc tác H 2SO B Phản ứng hồn tồn,cần đun nóng,có đậm đặc xúc tác H SO4 *C Phản ứng thuận nghịch,cần đun nóng,có đậm đặc xúc tác H 2SO4 D Phả nứng hồn tồn,cần đun nóng,có lỗng xúc tác H 2SO $ Phản ứng thuận nghịch,cần đun nóng,có đậm đặc xúc tác CH 3COOCH # Xà phòng hố 7,4g este dùng là: *A.4,0g B.8,0g C.16,0g D.32,0g dung dịch NaOH.Khối lượng NaOH m NaOH = 7, 40 = 4(g) 74 $ # Sản phẩm thủy phân este dung dịch kiềm thường hỗn hợp: A.ancol axit *B.ancol muối C.muối nước D.axit nước $ Thủy phân este dd kiềm thường thu ancol tương ứng muối kiềm # Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm este no đơn chức dãy đồng CO2 đẳng thu 2,7gam nước V lít A 2,24 (đkc) Giá trị V là: *B 3,36 C 4,48 D 6,72 n CO2 = n H2 O C n H 2n O $ este no đơn chức gọi chung CTPT = 2, = 0,15 ⇒ V = 3, 6(l) CO2 18 # Chất este? HCOOCH3 A CH3 COOH *B Nên CH3 COOCH3 C HCOOC6 H D CH3 COOH $ axit C H8 O # Este tham gia phản ứng tráng bạc có tên sau: A Etyl fomiat B n-propyl fomiat C Isopropyl fomiat *D B, C HCOOCH − CH − CH $ n-propyl fomiat HCOOCH(CH ) ; Isopropyl fomiat # Hãy chọn nhận định đúng: A Lipit chất béo B Lipit tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật C Lipit este glixerol với axit béo *D Lipit hợp chất hữu có tế bào sống, khơng hồ tan nước, hồ tan dung môi hữu không phân cực Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, $ thuyết SGK # Chất có nhiệt độ sơi thấp nhất? C4 H9 OH A C3 H7 COOH B CH3 COOC2 H *C C6 H5 OH D CH3 COOC2 H C4 H9 OH < $ Nhiệt độ sôi: C6 H5 OH < C3 H COOH < C2 H5 COOCH = CH # Thuỷ phân este môi trường axit tạo thành sản phẩm gì? C2 H COOH; CH = CHOH A C2 H COOH; HCHO B C2 H COOH; CH3 CHO *C C2 H COOH; CH 3CH OH D C2 H5 COOCH = CH + H O → C H5 COOH + CH CHO $ O2 # Làm bay 3,7 gam este chiếm thể tích thể tích 1,6 gam điều kiện Este có số đồng phân là: A *B C D n este = n O2 = 3, 1, = 74 = 0,5 ⇒ M = ⇒ M : C3 H O 0,5 32 HCOOC H ; CH 3COOCH M có đp: $ # Một este đơn chức no có 54,55 % C phân tử Cơng thức phân tử este là: C3 H O A C H8 O *B C4 H6 O2 C C3 H O D 12n = 0,5455 ⇒ n = ⇒ C4 H8 O 14n + 32 C n H 2n O $ este có CT Ta có: CO2 # Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu 11 gam đơn chức X có công thức phân tử là: 4,5 gam C3 H O A C H8 O B C5 H10 O C C2 H O2 *D n CO2 = $ 4,5 11 = n H2 O = 18 = 0, 25 ⇒ 44 C n H 2n O X este no đơn chức H2O Nếu X 7,5 = Ta có: 0, 25 (14n + 32) ⇒ n = ⇒ C H O n ... đồng CO2 đẳng thu 2, 7gam nước V lít A 2, 24 (đkc) Giá trị V là: *B 3,36 C 4,48 D 6, 72 n CO2 = n H2 O C n H 2n O $ este no đơn chức gọi chung CTPT = 2, = 0,15 ⇒ V = 3, 6(l) CO2 18 # Chất este? HCOOCH3... bao nhiêu? A 11 gam *B 9 ,25 gam C 7,4 gam D 5, 92 gam → CH COOH + CH3 OH CH COOCH + H O  $ n este = Do H=80% nên : 3 .2 : 80% = 0, 125 32 ⇒ meste = 0, 125 .74 = 9, 25 (g) H 2SO # Cho 45 gam axit axetic... đuôi at) # Đốt cháy hỗn hợp este no đơn chức mạch hở, cho kết sau đây: nCO = nH2 O *A nCO2 < nH2O B nCO2 > nH2O C D Không đủ kiện để xác định Cn H 2n O2 + $ 3n − O2 → nCO2 + nH O # Câu sau xác: A
- Xem thêm -

Xem thêm: T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu , T050003 ly thuyet ve este lipit phan 2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay