T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Cho chất: metan, etan, propan n-butan Số lượng chất tạo sản phẩm monoclo A *B C D $ metan, etan # Ankan Y có cơng thức phân tử C6 H14 Số đồng phân dẫn xuất monoclo thu thực phản ứng halogen vào Y Công thức cấu tạo Y A (CH )3 C  CH  CH B (CH )  CH  CH  CH  CH C CH  CH  CH  CH  CH  CH *D (CH ) CH  CH(CH ) $ (CH ) CH  CH(CH ) phản ứng tạo dẫn xuất mônclo (CH3 )2 CH  CH(CH )CH Cl (CH3 ) CCl  CH(CH3 ) # Ankan X phản ứng với clo theo tỉ lệ 1:2 thu sản phẩm chứa 83,53% clo khối lượng CTPT X là: *A metan B etan C propan D butan $ Sản phẩm Cn H 2n Cl2 có %Cl  71  0,8353 14n  71 => n=1 => CH # Hỗn hợp X gồm propin ankin X có tỉ lệ mol 1:1 Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thu 46,2 gam kết tủa Ankin X *A But-1-in B But-2-in C Axetilen D Pent-1-in $ X: Cn H 2n  ; X Axetilen không thỏa mãn X � Axetilen => Kết tủa C3 H Ag Cn H 2n 3 Ag 46,2= 0,15.(12.3   108)  0,15.(14n   108) => n=4 # TNT (2,4,6-trinitrotoluen) điều chế phản ứng toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc H 2SO4 đặc, điều kiện đun nóng Biết hiệu suất tồn q trình tổng hợp 80% Khối lượng TNT tạo thành từ 230 gam toluen *A 454,0 gam B 550,0 gam C 687,5 gam D 567,5 gam $ m= 230 0,8.227  454 92 (g) # Sản phẩm chủ yếu hỗn hợp thu cho cumen phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 (có chiếu sáng) A m-clocumen B 1-clo-1-phenylpropan C o-clocumen p-clocumen *D 2-clo-2-phenylpropan $ Cumen (C6 H5CH(CH3 )2 ) + Cl2 (as) ngồi vòng ưu tiên vào cacbon có bậc cao # Sản phẩm chủ yếu hỗn hợp thu cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol : (có mặt bột sắt) *A o-Bromtoluen p-bromtoluen B Benzyl bromua C p-Bromtoluen m-bromtoluen D o-Bromtoluen m-bromtoluen $ CH3 nhóm đẩy e nên ưu tiên vào vị trí o p # Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1, thu ba dẫn chất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A Neopentan *B pentan C butan D isopentan CH CH CH CH CH Cl � � �� CH CH CH CH(Cl)CH � CH CH CH(Cl)CH CH $ CH3CH CH2 CH CH  Cl2 � # Tiến hành phản ứng clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, ta thu dẫn xuất monoclo đồng phân ? A B *C D $ C(Cl)  C  C(C)  C  C � � C  C(Cl)  C(C)  C  C �� � C  C  C(C)(Cl)  C  C � C  C  C(CH Cl)  C  C C  C  C(C)  C  C  Cl � # Hiđrocacbon mạch hở X phân tử chứa liên kết σ có hai nguyên tử cacbon bậc ba phân tử Đốt cháy hồn tồn thể tích X sinh thể tích CO2 (ở điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh *A B C D $ X (CH3 )2 CH  CH(CH3 ) + (CH ) CH  CH(CH Cl)CH � � (CH ) CCl  CH(CH ) Cl2 � � # Khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan *A 2,2-đimetylpropan B 2-metylbutan C pentan D 2-đimetylpropan $ (CH3 )4 C + Cl2 � (CH3 )3 C(CH Cl) # Khi clo hóa ankan có cơng thức phân tử C6 H14 , người ta thu sản phẩm monoclo Danh pháp IUPAC ankan A 2,2-đimetylbutan B 2-metylpentan C hexan *D 2,3-đimetylbutan $ (CH ) CH  CH(CH ) + (CH ) CH  CH(CH Cl)CH � � (CH ) CCl  CH(CH ) Cl2 � � # Khi clo hóa hỗn hợp ankan, người ta thu sản phẩm monoclo Tên gọi ankan *A etan propan B propan iso-butan C iso-butan n-pentan D neo-pentan etan C2 H5 Cl � � C2 H6 CH CH CH Cl  HCl � �  Cl2 � � � CH CH3 CHClCH3 � $ � # Để làm etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp qua lượng dư dung dịch sau ? A dd brom B dd KMnO *C dd AgNO3 / NH3 D dd Ca(OH)2 $ dd AgNO3 / NH3 làm kết tủa lượng axetilen bị lẫn # Chất X có cơng thức phân tử C7 H8 Khi cho mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH thu 306 gam kết tủa Có cơng thức cấu tạo thỏa mãn tính chất X ? A B *C D $ Kết tủa C7 H8 x Ag x có M=306= 12.7   x  108x => x=2 => X có nối ba hai đầu mạch gồm CT CH �C  C  C  C  C �CH ; CH �C  CH(C2 H )  C �CH ; CH �C  CH  CH (CH3 )  C �CH ; CH �C  C(CH3 )  C �CH # Cho 13,8 gam chất hữu X có cơng thức phân tử C7 H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 / NH3 , thu 45,9 gam kết tủa X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất ? A B *C D 45,9  306 $ Kết tủa có M= 13,8 : 92 có dạng C7 H8 x Ag x M=306= 12.7   x  108x => x=2 => X có nối ba hai đầu mạch CH �C  C  C  C  C �CH ; CH �C  CH(C2 H )  C �CH ; CH �C  CH  CH(CH3 )  C �CH ; CH �C  C(CH )  C �CH # Khi cho ankan X (ở thể khí điều kiện thường) tác dụng với brom đun nóng, thu số dẫn xuất brom, dẫn xuất chứa nhiều brom có tỉ khối so với hiđro 101 Hỏi hỗn hợp sản phẩm có dẫn xuất brom ? A B *C D $ M=202 => tối đa Brom => Dẫn xuất Cn H 2n Br2 có M=202=14n+160 => n=3 => C3 H6 Các dẫn xuất CH BrCH CH3 ; CH3CHBrCH ; CH BrCHBrCH ; CH BrCH CH Br ; CHBr2 CH CH3 ; CH3 CBr2 CH # Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B *C D $ (CH3 ) CClCH CH3 � � (CH3 ) CHCHClCH3 � � (CH3 ) CHCH CH Cl � CH CH(CH Cl)CH CH (CH3 )2 CHCH CH3 + Cl2 � � # Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng tạo dẫn xuất đồng phân chứa nguyên tử brom phân tử Tên X A isobutan B neopentan *C 2-metylbutan D pentan $ Ankan C n H 2n  ; %C  12n  0,8333 14n  => n=5 => C5 H12 X tạo dẫn xuất Brom => X 2-metylbutan # Khi cho ankan X (trong phân tử có % khối lượng hiđro 16,28%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X *A 2,3-đimetylbutan B butan C 2-metylpropan D 3-metylpentan $ Ankan 2n  C n H 2n  ; %H  14n   0,1628 => n=6 => C6 H14 X tạo dẫn xuất monoclo => X 2,3-đimetylbutan # Cho phản ứng: X + Cl2 � 2-clo-2-metylbutan X hiđrocacbon sau ? A CH3CH CH CH(CH ) *B CH3CH CH(CH ) C CH3CH(CH )CH(CH3 ) D CH3CH CH CH3 $ CH 3CH CH(CH )  Cl � CH 3CH 2C(Cl)(CH )CH # Có đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH tạo kết tủa ? A *B C D $ CH �C  CH  CH  CH ; CH �C  CH(CH )2 # Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3  C �CH  AgNO3 / NH3 � X  NH4 NO3 Công thức cấu tạo X ? A CH3  CAg �CAg *B CH3  C �CAg C AgCH  C �CAg D AgCH  C �CH $ CH  C �CH  AgNO3 / NH � CH3  C �CAg  NH NO3 # Sản phẩm chủ yếu hỗn hợp thu cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) *A o-bromtoluen p-bromtoluen B benzyl bromua C p-bromtoluen m-bromtoluen D o-bromtoluen m-bromtoluen $ CH3 nhóm đẩy e nên ưu tiên vào vị trí o p # Các chất sau vừa làm màu dung dịch Br2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3 NH3 ? A metan, etilen, axetilen B etilen, axetilen, isopren *C Axetilen, but-1-in, vinylaxetilen D Axetilen, but-1-in, but-2-in $ Chất thỏa mãn phải có liên kết ba đầu mạch # Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan *B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan $ Ưu tiên vào C bậc cao # Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan A 3,3-đimetylhexan B isopentan *C 2,2-đimetylpropan D 2,2,3-trimetylpentan $ Dẫn xuất Cn H 2n 1Br có M= 14n+81=75,5.2 => n=5 Do thu dẫn xuất =>2,2-đimetylpropan ... liên kết ba đầu mạch # Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan *B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan $ Ưu tiên vào C bậc... yếu hỗn hợp thu cho cumen phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 (có chiếu sáng) A m-clocumen B 1-clo-1-phenylpropan C o-clocumen p-clocumen *D 2-clo-2-phenylpropan $ Cumen (C6 H5CH(CH3 )2 ) +... màu dung dịch Br2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3 NH3 ? A metan, etilen, axetilen B etilen, axetilen, isopren *C Axetilen, but-1-in, vinylaxetilen D Axetilen, but-1-in, but-2-in
- Xem thêm -

Xem thêm: T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon , T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay