T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

... liên kết ba đầu mạch # Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm A 1-clo-2-metylbutan *B 2-clo-2-metylbutan C 2-clo-3-metylbutan D 1-clo-3-metylbutan $ Ưu tiên vào C bậc... yếu hỗn hợp thu cho cumen phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 (có chiếu sáng) A m-clocumen B 1-clo-1-phenylpropan C o-clocumen p-clocumen *D 2-clo-2-phenylpropan $ Cumen (C6 H5CH(CH3 )2 ) +... màu dung dịch Br2 vừa tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3 NH3 ? A metan, etilen, axetilen B etilen, axetilen, isopren *C Axetilen, but-1-in, vinylaxetilen D Axetilen, but-1-in, but-2-in
- Xem thêm -

Xem thêm: T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon , T030010 phuong phap giai bai tap phan ung the hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay